TULAW-New-Books 2019-01-1-31 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt. Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (1). Checked out (5).
Panhā kotmāi kīeokap kānlot thun nai bō̜risat čhamkat : rāingān chabap sombūn / ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลดทุนในบริษัทจำกัด : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1061 .ส533 2561] (2).
Rūam khambanyāi lak wichāchīp nakkotmāi / รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Phrarātchawǭramunī Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Lak wichāchīp nakkotmāi Other title: หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.Availability: No items available Checked out (7).
Sān Pokkhrō̜ng kap kānkhūapkhum trūatsō̜p fāi pokkhrō̜ng : sưksā kō̜ranī kānkhūapkhum dūlǣ sathān phayābān ʻēkkachon nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ศาลปกครองกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง : ศึกษากรณีการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhae, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3110 .น64 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3110 .น64 2561] (2).
Lak kotmāi. Khrō̜pkhrūa = Principle of law. Family law / หลักกฎหมาย. ครอบครัว = Principle of law. Family law / ประสพสุข บุญเดช.

Prasopsuk Bundet. by ประสพสุข บุญเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Lak Kotmāi khrō̜pkhrūa Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายครอบครัว.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT540 .ป45 2562] (1). Checked out (7).
Lak kotmāi kīeokap sanyā thāng pokkhrō̜ng læ kānphatsadu = Principles administrative and procurement contract / หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ = Principles administrative and procurement contract / สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.

Suphāwanī ʻAmō̜nčhitsuwan. by สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Principles administrative and procurement contract.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (2). Checked out (2).
Lakkān khumkhrō̜ng sitthi dek phāitai nǣokhit kīeokap prayōt sūngsut khō̜ng dek : rāingān chabap sombūn / หลักการคุ้มครองสิทธิเด็กภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของเด็ก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล.

Matalak Oungrungrote. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.] , 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (5).
Khrōngkān sưksā kānphœ̄m dunlaphinit hai kap sān nai thān khwāmphit thī mī ʻattrā thōt prahān chīwit sathān dīeo rư̄ lot thān khwāmphit thī mī ʻattrā thōt prahān chīwit læ sanœ̄næ māttrakān ʻư̄n thī mo̜som mā rō̜ngrap : rāingān phon kānsưksā chabap sombūn / โครงการศึกษาการเพิ่มดุลพินิจให้กับศาลในฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวหรือลดฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ณรงค์ ใจหาญ หัวหน้าโครงการ ; ปกป้อง ศรีสนิท ผู้วิจัย.

Narong Čhaihān, Pokpō̜ng Sīsanit, Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnakngān, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV8699.ท9 ณ422 2561] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)