TULAW-New-Books 2019-01-1-15 (tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Rūam khambanyāi lak wichāchīp nakkotmāi / รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Phrarātchawǭramunī Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Lak wichāchīp nakkotmāi Other title: หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K116 .ร5 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K116 .ร5 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K116 .ร5 2562] (2).
Lak kotmāi kīeokap sanyā thāng pokkhrō̜ng læ kānphatsadu = Principles administrative and procurement contract / หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ = Principles administrative and procurement contract / สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.

Suphāwanī ʻAmō̜nčhitsuwan. by สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Principles administrative and procurement contract.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (1). Checked out (1).
Khrōngkān sưksā kānphœ̄m dunlaphinit hai kap sān nai thān khwāmphit thī mī ʻattrā thōt prahān chīwit sathān dīeo rư̄ lot thān khwāmphit thī mī ʻattrā thōt prahān chīwit læ sanœ̄næ māttrakān ʻư̄n thī mo̜som mā rō̜ngrap : rāingān phon kānsưksā chabap sombūn / โครงการศึกษาการเพิ่มดุลพินิจให้กับศาลในฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวหรือลดฐานความผิดที่มีอัตราโทษประหารชีวิตและเสนอแนะมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับ : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ / โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ณรงค์ ใจหาญ หัวหน้าโครงการ ; ปกป้อง ศรีสนิท ผู้วิจัย.

Narong Čhaihān, Pokpō̜ng Sīsanit, Samnakngān Sūn Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | ปกป้อง ศรีสนิท, 2520- | สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Samnakngān, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305