TUMED-New Book 2019-January (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Manual of medical investigations / Manual of medical investigations / บรรณาธิการ ชุษณา สวนกระต่าย, กมล แก้วกิติณรงค์, รองพงศ์ โพล้งละ.

Chusanā Sūankratāi. Kamon Kǣokittinarong. Rō̜ngphong Phlōngla. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. by ชุษณา สวนกระต่าย | กมล แก้วกิติณรงค์ | รองพงศ์ โพล้งละ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB141 .ม837 2555] (1).
Kāntrūat thāng hō̜ngpatibatkān læ kānphayābān / การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Chūanphit Wongsāman. Klāphachœ̄n Chōkbamrung. by ชวนพิศ วงศ์สามัญ | กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Khō̜n Kǣn Kānphim, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY25 .ช533 2559] (5). Checked out (2).
Kānwat khunnaphāp chīwit dān sukkhaphāp nai dek = Measuring health-related quality of life in children / การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็ก = Measuring health-related quality of life in children / จัดทำโดย ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, อรพรรณ โพชนุกูล, พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด.

Paskorn Sritipsukho. Orapan Poachanukoon. Pinailug Tantilipikorn, by ภาสกร ศรีทิพย์สุโข | อรพรรณ โพชนุกูล | พินัยลัค ตันติลีปิกร, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Measuring health-related quality of life in children.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA320.JT3 ภ652 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA320.JT3 ภ652 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: WA320.JT3 ภ652 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA320.JT3 ภ652 2561] (1).
Kānwičhai chœ̄ng khunnaphāp samrap naksưksā phǣt : lakkān bư̄angton læ kānprayuk chai / การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์ : หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ / กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์.

Kanwī Wiwatphānit. by กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W20.5 .ก633 2558] (5).
Kānsongsœ̄m sukkhaphāp phūying wai thō̜ng / การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงวัยทอง / พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Phūangphakā Khongwatthanānon. by พวงผกา คงวัฒนานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA590 .พ523 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (6), Pridi Banomyong Library [Call number: WA590 .พ523 2561] (1). Checked out (1).
Kham nænam kānchīt baowān samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt = Instruction of antidiabetic drug injection techniques for medical personal / คำแนะนำการฉีดเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Instruction of antidiabetic drug injection techniques for medical personal / โดย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ; บรรณาธิการ เพชร รอดอารีย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Petch Rawdaree. Samākhom Rōk Baowān hǣng Prathēt Thai. by เพชร รอดอารีย์ | สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2559 [2016]Other title: Instruction of antidiabetic drug injection techniques for medical personal.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WK815 .ค638 2559] (2).
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai rōk lō̜tlư̄atdǣng khārōtit ʻuttan thīraksā dūai kānsai sāisūan læ thāng khayāi dūai khot lūat / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดอุดตันที่รักษาด้วยการใส่สายสวนและถ่างขยายด้วยขดลวด / วิยะดา แสงศรี.

Wiyadā Sǣngsī. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt, Sirirātchaphayābān. Fāi Kānphayābān. by วิยะดา แสงศรี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายการพยาบาล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt, Sirirātchaphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL357 .ว653 2559] (1).
คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ / โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

by สันต์ หัตถีรัตน์, 2482-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG205 .ส633 2555] (3).
Chīwa sathiti samrap ngānwičhai thāng kānphǣt / ชีวสถิติสำหรับงานวิจัยทางการแพทย์ / จรรยา ภัทรอาชาชัย.

Čhanyā Phattharaʻāchāchai, by จรรยา ภัทรอาชาชัย, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2554 [2011] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA950 .จ44 2554] (4). Checked out (1).
Tamrā sāitā lư̄anrāng : samrap bukkhalākō̜n læ prachāchon / ตำราสายตาเลือนราง : สำหรับบุคลากรและประชาชน / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ณัฐพล วงษ์คำช้าง, ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์.

Sakchai Wongkittirak. Nutthaphon Wongkhamchāng. Phākphūm Khamphīphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Čhaksuwitthayā. by ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ | ณัฐพล วงษ์คำช้าง | ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาจักษุวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā Čhaksuwitthayā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WW140 .ต652 2556] (1).
Phanthusāt thāng kānphǣt / พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, 1961- by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ50 .ม646 2561] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: QZ50 .ม646 2561] (1).
Sanlayasāt lō̜tlư̄at nai wētpatibat thūapai / ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ บูรพา กาญจนบัตร, ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร.

Waikūn Sathāpanāwat. Waikūn Sathāpanāwat. by บูรพา กาญจนบัตร | ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khōsit Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โฆษิตการพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG170 .ศ644 2561] (9).
Sō̜ng sēn = Through the cell / ส่องเซลล์ = Through the cell / ศิริกุล มะโนจันทร์.

Sirikun Manōčhan. by ศิริกุล มะโนจันทร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Through the cell.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QH581.2 .ศ646 2561] (4). Checked out (6).
Kepkīeo prasopkān rawāng sēnthāng-- rōngrīan phǣt sāngsœ̄m sukkhaphāp / เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างเส้นทาง-- โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ / [แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย์ไทยระยะที่ 3 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย].

Klum Sathāban Phǣtthayasāt hǣng Prathēt Thai. Phǣnngān Phatthanā Sakkayaphāp Dān Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp khō̜ng Rōngrīan Phǣt Thai Raya thī 3. by กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย์ไทยระยะที่ 3.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai Phǣnngān 2552 [2009] Publisher: เชียงใหม่ : แผนงาน, 2552 [2009]Other title: Rōngrīan phǣt sāngsœ̄m sukkhaphāp Other title: โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ก732 2552] (1).
Chư̄a dư̄yā Mēthisilin Satǣpfilōkhō̜kkhat ʻō̜rīat kap botbāt khō̜ng hō̜ng patibatkān čhunlachīwawitthayā khlinik = Textbook of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and role of clinical microbiology laboratory / เชื้อดื้อยาเมธิซิลินสแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส กับบทบาทของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก = Textbook of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and role of clinical microbiology laboratory / สุมาลี คอนโด.

Sumalī Khō̜ndō. by สุมาลี คอนโด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Textbook of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and role of clinical microbiology laboratory.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QW142.5.C6 ส746 2561] (2).
Nǣokhit phư̄nthān thritsadī læ krabūankān phayābān / แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร.

Čhanphen Santawāčhā. ʻAphinyā Phīanphičhān. Rattanāphō̜n Siriwatchaiphō̜n. Thailand. Sathāban Phrabō̜rommarātchachanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by จันทร์เพ็ญ สันตวาจา | อภิญญา เพียรพิจารณ์ | รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchachanok, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .จ633 2556] (4). Checked out (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)