TUMED-New Book 2019-January (Tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Kāntrūat thāng hō̜ngpatibatkān læ kānphayābān / การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล / ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Chūanphit Wongsāman. Klāphachœ̄n Chōkbamrung. by ชวนพิศ วงศ์สามัญ | กล้าเผชิญ โชคบำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Khō̜n Kǣn Kānphim, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QY25 .ช533 2559] (7).
Kān wat khunnaphāp chīwit dān sukkhaphāp nai dek = Measuring health-related quality of life in children / การวัดคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในเด็ก = Measuring health-related quality of life in children / จัดทำโดย ภาสกร ศรีทิพย์สุโข, อรพรรณ โพชนุกูล, พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด.

Phātsakō̜n Sīthipsukhō. ʻǬraphan Phōtnukūn. Phinailak Tantilīpikō̜n 'Ǣt. by ภาสกร ศรีทิพย์สุโข | อรพรรณ โพชนุกูล | พินัยลัค ตันติลีปิกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Measuring health-related quality of life in children.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: WA320 .ภ652 2561] (1), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA320 .ภ652 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: WA320 .ภ652 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: WA320 .ภ652 2561] (1).
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai rōk lō̜tlư̄atdǣng khārōtit ʻuttan thīraksā dūai kānsai sāisūan læ thāng khayāi dūai khot lūat / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงคาโรติดอุดตันที่รักษาด้วยการใส่สายสวนและถ่างขยายด้วยขดลวด / วิยะดา แสงศรี.

Wiyadā Sǣngsī. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt, Sirirātchaphayābān. Fāi Kānphayābān. by วิยะดา แสงศรี | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt, Sirirātchaphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WL357 .ว653 2559] (1).
Tamrā sāitā lư̄anrāng : samrap bukkhalākō̜n læ prachāchon / ตำราสายตาเลือนราง : สำหรับบุคลากรและประชาชน / บรรณาธิการ ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ณัฐพล วงษ์คำช้าง, ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์.

Sakchai Wongkittirak. Nutthaphon Wongkhamchāng. Phākphūm Khamphīphan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Čhaksuwitthayā. by ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ | ณัฐพล วงษ์คำช้าง | ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาจักษุวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā Čhaksuwitthayā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WW140 .ต652 2556] (1).
Phanthusāt thāng kānphǣt / พันธุศาสตร์ทางการแพทย์ / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, 1961- by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ50 .ม646 2561] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: QZ50 .ม646 2561] (1).
Sanlayasāt lō̜tlư̄at nai wētpatibat thūapai / ศัลยศาสตร์หลอดเลือดในเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ บูรพา กาญจนบัตร, ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร.

Waikūn Sathāpanāwat. Waikūn Sathāpanāwat. by บูรพา กาญจนบัตร | ไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khōsit Kānphim Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โฆษิตการพิมพ์ จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG170 .ศ644 2561] (9).
Kepkīeo prasopkān rawāng sēnthāng-- rōngrīan phǣt sāngsœ̄m sukkhaphāp / เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างเส้นทาง-- โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ / [แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย์ไทยระยะที่ 3 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย].

Klum Sathāban Phǣtthayasāt hǣng Prathēt Thai. Phǣnngān Phatthanā Sakkayaphāp Dān Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp khō̜ng Rōngrīan Phǣt Thai Raya thī 3. by กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย. แผนงานพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพของโรงเรียนแพทย์ไทยระยะที่ 3.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai Phǣnngān 2552 [2009] Publisher: เชียงใหม่ : แผนงาน, 2552 [2009]Other title: Rōngrīan phǣt sāngsœ̄m sukkhaphāp Other title: โรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA590 .ก732 2552] (1).
Nǣokhit phư̄nthān thritsadī læ krabūankān phayābān / แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และกระบวนการพยาบาล / จันทร์เพ็ญ สันตวาจา, อภิญญา เพียรพิจารณ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร.

Čhanphen Santawāčhā. ʻAphinyā Phīanphičhān. Rattanāphō̜n Siriwatchaiphō̜n. Thailand. Sathāban Phrabō̜rommarātchachanok. Khrōngkān Sawatdikān Wichākān. by จันทร์เพ็ญ สันตวาจา | อภิญญา เพียรพิจารณ์ | รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜rommarātchachanok, 2556 [2013] Publisher: นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY100 .จ633 2556] (5).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305