TUPRIDI-NEW BOOK-2019-01-02(THAI) Subscribe to this list

| Select titles to:
247 bōrānnasathān phāk tai thī khưn thabīan lǣo læ khō̜mūn lakthān mai thāng bōrānnakhadī / 247 โบราณสถานภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและข้อมูลหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี / สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา และ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ; [บรรณาธิการ อาณัติ บำรุงวงศ์, อนงค์ หนูแป้น].

ʻĀnat Bamrungwong. ʻAnong Nūpǣn. Thailand. Krom Sinlapākō̜n Samnakngān Sinlapākō̜n Thī 11 Songkhlā. Thailand. Krom Sinlapākō̜n Samnakngān Sinlapākō̜n Thī 12 Nakhō̜n Sī Thammarāt. Kānprachum Sammanā Thawāi Khwāmrū dǣ Phra Sangkhāthikān læ Kharāwāt Phūsanapsanun Wat nai Phư̄nthī Phāk Tai Nakhō̜n Sī Thammarāt) by อาณัติ บำรุงวงศ์ | อนงค์ หนูแป้น | กรมศิลปากร. สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา | กรมศิลปากร. สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช | การประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการและฆราวาสผู้สนับสนุนวัดในพื้นที่ภาคใต้ (2561 : นครศรีธรรมราช).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā ; Nakhō̜n Sī Thammarāt : Samnak, 2561 [2018] Publisher: สงขลา ; นครศรีธรรมราช : สำนัก, 2561 [2018]Other title: Sō̜ng rō̜i sīsip čhet bōrānnasathān phāk tai thī khưn thabīan lǣo læ khō̜mūn lakthān mai thāng bōrānnakhadī Other title: สองร้อยสี่สิบเจ็ดโบราณสถานภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและข้อมูลหลักฐานใหม่ทางโบราณคดี.Availability: No items available Checked out (1).
Flood-affected victims 2010 / Flood-affected victims 2010 / [กลุ่มช่างภาพหนุมานโฟโต้] ; บรรณาธิการ บารมี เต็มบุญเกียรติ.

Bāramī Tembunkīat. Klum Chāngphāp Hanumān Fōtō. by บารมี เต็มบุญเกียรติ | กลุ่มช่างภาพหนุมานโฟโต้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : T.K. Printing, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : T.K. Printing, 2554 [2011]Other title: Wikrit namthūam Thai 2553 Other title: วิกฤตน้ำท่วมไทย 2553.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GB1399.5.ท9 ฟ46 2554] (1).
Kānbō̜rihān sapphayākō̜n manut nai thotsawat nā = HR in the next decade / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า = HR in the next decade / พยัต วุฒิรงค์, บรรณาธิการ

Phayat Wutthirong. by พยัต วุฒิรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: HR in the next decade.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5549 .ก6427 2559] (1). Checked out (2).
Kānprayukchai ʻongkhwāmrū dān watthanatham nai kānbō̜rihān čhatkān khwāmsīang nam thūam læ rūpbǣp thāng sangkhom phư̄a kānbō̜rihān čhatkān phư̄nthī mư̄ang bō̜riwēn Lumnam Čhaophrayā Tō̜n Lāng = Application of notions in relation to flood risk management culture and social organisation model for management of Lower Chaopharaya Delta Region : rāingān kānwičhai / การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมและรูปแบบทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เมืองบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง = Application of notions in relation to flood risk management culture and social organisation model for management of Lower Chaophraya Delta Region : รายงานการวิจัย / โดย สุวรรณา รองวิริยะพานิช.

Suwannā Rō̜ngwiriyaphānit. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by สุวรรณา รองวิริยะพานิช | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2560 [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560 [2017]Other title: Application of notions in relation to flood risk management culture and social organisation model for management of Lower Chaophraya Delta Region.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC513.ท9 ส734 2560] (1).
Kanprap kǣ thīap sakkarāt læ kānʻathibāi khwām phrarātchaphongsāwadān Krung Kao chabap Lūang Prasœ̄t prap kǣ pen Phutthasakkarāt Thai sākon (tām patithin Krēkō̜rīan) / การปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ ปรับแก้เป็น พุทธศักราชไทยสากล (ตามปฏิทินเกรกอเรียน) / โดย ตรงใจ หุตางกูร.

Trongčhai Hutāngkūn. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand) by ตรงใจ หุตางกูร | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Other title: Kanprap kǣ thīap sakkarāt læ kānʻathibāi khwām phrarātchaphongsāwadān Krung Kao chabap Lūang Prasœ̄t Other title: Phrarātchaphongsāwadān Krung Kao chabap Lūang Prasœ̄t Other title: การปรับแก้เทียบศักราช และ การอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ | พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS578 .ต432 2561] (2).
การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศไทย / สุจิตรา สันธนาภรณ์.

Suchittra Suntanaphron, Mahāwitthayālai Rātchaphat Bānsomdetčhaophrayā. by สุจิตรา สันธนาภรณ์, 2511- | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : Mahāwitthayālai Rātchaphat Bānsomdetčhaophrayā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2559 [2016]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี) Other title: Development of technology transfer process for increasing effectiveness of Thai aviation system.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: T174.3 .ส679 2559] (1).
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมชลประทาน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 13 / เจนณรงค์ ทองอยู่.

Janenarong Thongyoo. Mahāwitthayālai Čhaophrayā. Bandit Witthayālai. by เจนณรงค์ ทองอยู่ | มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nakhō̜n Sawan] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Čhaophrayā, [2560] [2017] Publisher: [นครสวรรค์] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา, [2560] [2017]Dissertation note: ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาองค์การ) Other title: Causal relationship of performance effectiveness of Royal Irrigation Department Officers at the Regional Irrigation Office 13.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD58.7 .จ743 2560] (1).
Talēng phāi / ตะเลงพ่าย / สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงนิพนธ์.

Paramānuchitchinarōt, Somdet Phramahāsamana Čhao Kromphra, Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān. by ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ, 2333-2396 | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ป358 ล64 2561] (1).
Botkhatyō̜ kānprachum thāng wichākān khrang thī 56 Mahāwitthayālai Kasētsāt. Lem thī 3, Sākhā Sưksāsāt, Sākhā Sētthasāt læ Bō̜rihān Thurakit læ Sākhā Manutsayasāt læ Sangkhommasāt / [Vol] 3, Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Schiences / Kasetsart University ... [et al.] บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เล่มที่ 3, สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... [และอื่นๆ] = Book of abstracts of the 56th Kasetsart University Annual Conference. [Vol] 3, Education, Economics and Business Administration, Humanities and Social Schiences / Kasetsart University ... [et al.]

Kānprachum thāng wichākān khō̜ng Mahāwitthayālai Kasētsāt Mahāwitthayālai Kasētsāt) by การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 56 : 2561 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Kasetsart University.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Botkhatyō̜ kānprachum thāng wichākān khrang thī 56 khō̜ng Mahāwitthayālai Kasētsāt : klum thī 3 Education Humanities and Social Science Other title: Sātkasēt sū sētthakit sāngsan Other title: Book of abstracts of the 56th Kasetsart University Annual Conference | Agricaltural Science : moving towards creative economy | บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กลุ่มที่ 3 Education Humanities and Social Science | ศาสตร์เกษตรสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ | Agricaltural Science : moving towards creative economy.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: Z5816.ก75 ก643 2561 ล. 3] (1).
Photčhanānukrom Phutthasāt chabap pramūan sap / พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ / พระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātwō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 31, (ช่วงแทรกพิเศษ ท้ายปี 60: เพิ่ม 50 หน้า).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Bǭrisat Sahathammik Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ130 .พ4 2561] (1).
Phramahākarunāthikhun tō̜ wongkān thantakam / พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการทันตกรรม / ผู้รวบรวมและเรียบเรียง พิสุทธิ์ อำนวยพาณิชย์, แพร จิตตินันท์, วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์.

Phisut ʻAmnūaiphānit. Phrǣ Čhittinan. Weerawat Satyānurak. Thailand. Thantaphǣtthaya Saphā. by พิสุทธิ์ อำนวยพาณิชย์ | แพร จิตตินันท์ | วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ | ทันตแพทยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Thantaphǣtthaya Saphā, 2560 [2017] Publisher: [นนทบุรี] : ทันตแพทยสภา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7 พ635 2560] (1).
Phiphitthaphan bān : khunkhā læ khwāmlāklāi / พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย / ผู้เขียน ปณิตา สระวาสี, ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์.

Panita Sawāsī. Chīwasit Bunyakīat. Suwannā Krīangkraiphet. Sūn Manutsayawitthayā Sirinthō̜n (Thailand). by ปณิตา สระวาสี | ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n (ʻOngkān Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: AM79.ท9 ป359 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: AM79.ท9 ป359 2561] (1).
Ramlưk thưng Čhaophrayā Phrasadetsurēnthrāthibō̜dī (Mō̜mrātchawong Pīa Mālākun) / รำลึกถึงเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) / บรรณาธิการ รวิช ตาแก้ว.

Phrasadetsurēnthrāthibō̜dī (Pīa), Čhaophrayā, Rawit Tākǣo. Thailand. Krasūang Sưksāthikān. by พระเสด็จสุเรนทราธิบดี (เปีย), เจ้าพระยา, 2410-2459 | รวิช ตาแก้ว | กระทรวงศึกษาธิการ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : Krasūang Sưksāthikān, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.6.พ46 ร64 2560] (1).
Sātsanasathān samkhan rim sō̜ng fang Khlō̜ng Damnœ̄n Sadūak : kānsamrūat bư̄angton / ศาสนสถานสำคัญริมสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก : การสำรวจเบื้องต้น / อิทธิพร ขำประเสริฐ.

ʻItthiphō̜n Khamprasœ̄t, by อิทธิพร ขำประเสริฐ, 2523-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BL2075 .อ63 2561] (1).
Sūan Nākrāphirom : nangsư̄ thīralư̄k nai phithī pœ̄t Sūan Nākrāphirom. สวนนาคราภิรมย์ : หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดสวนนาคราภิรมย์.

Thailand. Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat. by สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sapsin Sūan Phramahākasat, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 2553 [2010]Other title: Nangsư̄ thīralư̄k nai phithī pœ̄t Sūan Nākrāphirom Other title: หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดสวนนาคราภิรมย์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: SB485.ก4 ส53 2553] (1).
Nangsư̄ pramūan botkhwām nai kānprachum wichākān (proceedings) kānprachum wichākān sākhā nitisāt radap chāt khrang thī 1 hūakhō̜ "rabop kotmāi Thai : patirūp / plīanphān / patisangkhō̜n" / หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (proceedings) การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "ระบบกฎหมายไทย : ปฏิรูป / เปลี่ยนผ่าน / ปฏิสังขรณ์" / จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Kānprachum Wichākān Sākhā Nitisāt Radap Chāt Chīang Mai) Sawāng Kansīwīang. Panithān Phumbānyāng. Laofang Banditthœ̄tsakun. Supphathidā Suksai. Thanitthā Mungdī . Bongkot Dārārat. Prēmsiri Čharœ̄nphon. Bunchū Na Pō̜mphet. Suttinī Čhaikham. ʻAritsarā Lekkham. Pānčhin Sutthikawī. Tawan Tanchālī. Thotsaphō̜n Mūnrat, Phrǣnawī Samutpradit. Wanna Tǣmthō̜ng. Chatchawin Wō̜rapanyāphā. Witchayādā ʻAmphonkitwiwat. Phithak Sasisuwan. ʻĀnon Sībunrōt. Niti Čhančhirasakun, Čhiranun Chaibupphā. Praphānrat Sukdit. Nisākō̜n Sōsing. Phimonkō̜n Pǣngfū. Prakāiphet Thīraphatsakun. Rinyāphat Na Songkhlā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Nitisāt. by การประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับชาติ (ครั้งที่ 1 : 2561 : เชียงใหม่) | สว่าง กันศรีเวียง | ปณิธาน พุ่มบ้านยาง | เลาฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล | สุภธิดา สุกใส | ธนิษฐา มุ่งดี | บงกช ดารารัตน์ | เปรมสิริ เจริญผล | บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร | ศุทธินี ใจคำ | อริศรา เหล็กคำ | ปานจินต์ สุทธิกวี | ตะวัน ตันชาลี | ทศพร มูลรัตน์, 2519- | แพรนวีย์ สมุทรประดิษฐ์ | วรรณา แต้มทอง | ชัชวิน วรปัญญาภา | วิชญาดา อำพนกิจวิวัฒน์ | พิทักษ์ ศศิสุวรรณ | อานนท์ ศรีบุญโรจน์ | นิติ จันจิระสกุล, 2533- | จิรนันท์ ไชยบุปผา | ประพาฬรัตน์ สุขดิษฐ์ | นิศากร โสสิงห์ | พิมลกร แปงฟู | ประกายเพชร ธีระพัฒน์สกุล | ริญญาภัทร์ ณ สงขลา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : คณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT62 .ก655 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KPT62 .ก655 2561] (1).
Yū dūai kan : lōk theknōlōyī khwāmlư̄amlam læ khwāmpen ʻư̄n = Being with : the world, technology, inequality and otherness / อยู่ด้วยกัน : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น = Being with : the world, technology, inequality and otherness / ชาญณรงค์ บุญหนุน, คงกฤช ไตรยวงค์, พัชชล ดุรงค์กวิน บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanām Čhan) Channarong Boonnoon. Kongkrit Triyawong. Phatchon Durongkawin. Chānan Yō̜thong, Donlawat Buapradit. Theera Roungtheera. Natthanai Prasannam. Boonlert Visetpricha, Nattawut Singkul, Pakorn Singsuriya. Pannawit Thēra. Panipa Suksom. Jakkrit Sangkhamanee. Piyanat Prathomwong. Piyabut Sumēttikun. Peranat Pīamsaksunti. Phō̜nnapa Thatdō̜kmai. Phutthiphong ʻƯngkanungwēt. Moodjalin Sudcharoen. Mutita Charonesuk. Maytawee Holasut. Rawipon Leemingsawa. Worayuth Pornprasert. Davisakd Puaksom. Watcharabon Buddharaksa. Sarinya Arunkhajornsak. Saraj Sindhuprama. Sorasak Ngamcachonkulkid, Sikkha Songkamchum. ʻAphipon Sǣtang. Attapon Pamakho. Omsin Jatuporn. Olarn Ongla. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana ʻAksō̜nsāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) | ชาญณรงค์ บุญหนุน | คงกฤช ไตรยวงค์ | พัชชล ดุรงค์กวิน | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ | ธีระ รุ่งธีระ | นัทธนัย ประสานนาม | บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2516- | นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2520- | ปกรณ์ สิงห์สุริยา | ปัณณวิชญ์ เถระ | ปาณิภา สุขสม | จักรกริช สังขมณี | ปิยณัฐ ประถมวงษ์ | ปิยบุตร สุเมตติกุล | พีรณัฐ เปี่ยมศักดิ์สันติ | พรนภา ทัดดอกไม้ | พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช | มุจลินท์ สุดเจริญ | มุทิตา เจริญสุข | เมธาวี โหละสุต | รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์ | วรยุทธ พรประเสริฐ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | วัชรพล พุทธรักษา | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | สรัช สินธุประมา | สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, 2503- | สิกขา สองคำชุม | อภิพล แซ่ตั้ง | อรรถพล ปะมะโข | ออมสิน จตุพร | โอฬาร อ่องฬะ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khopfai], 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพ : คบไฟ], 2561 [2018]Other title: Being with : the world, technology, inequality and otherness.Availability: No items available Checked out (1).
ʻAthit sin sǣng / อาทิตย์สิ้นแสง / ดะไซ โอซามุ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Dazai, Osamu, Phō̜nphirun Kitsomčhēt. by ดาไซ, โอซามุ, ค.ศ. 1909-1948 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ด532ซ64พ43 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ด532ซ64พ43 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ด532ซ64พ43 2560] (1). Checked out (1).
Hē bot chom khrư̄ang khāo wān botphāk Rāmmakīan sēphā Khun Chāng Khun Phǣn phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Phutthalœ̄tlānaphālai / เห่บทชมเครื่องคาวหวาน บทพากย์รามเกียรติ์ เสภาขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; ผู้ตรวจสอบชำระ นันทวัน สาวนายน ; คณะบรรณาธิการ ประกอบ ลาภเกษร ... [และคนอื่นๆ].

Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam, Nanthawan Sāonāyon. Prakō̜p Lāpkēsō̜n. Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai. by พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2310-2367 | นันทวัน สาวนายน | ประกอบ ลาภเกษร | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2558 [2015]Other title: Hē bot chom khrư̄ang khāo wān botphāk Rāmmakīan sēphā Khun Chāng Khun Phǣn Other title: เห่บทชมเครื่องคาวหวาน บทพากย์รามเกียรติ์ เสภาขุนช้างขุนแผน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.พ69 2558] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Khrōngkān sưksā wičhai khwāmtō̜ngkān rǣngngān nai phư̄nthī khēt phatthanā sētthakit phisēt čhangwat Chīang Rāi Kānnaburī Nō̜ngkhāi Nakhō̜n Phanom læ Narāthiwāt nai 5 pī khāng nā (Phō̜.Sō̜. 2561-2565) : rāingān chabap sombūn (final report) / โครงการศึกษาวิจัยความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย กาญนบุรี หนองคาย นครพนม และนราธิวาส ใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2565) : รายงานฉบับสมบูรณ์ (final report) / โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง.

Mūnnithi Sathāban Wičhai Nayōbāi Sētthakit Kānkhlang. Thailand. Krasūang Rǣngngān. Samnakngān Palat Krasūang Rǣngngān. by มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง | กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD5822.55.ก6 ค946 2560] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)