TUPRIDI-New Book-201901-03 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
How I live my life / How I live my life / ภาริอร วัชรศิริ.

Phāriʻǭn Watcharasiri. by ภาริอร วัชรศิริ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ภ646 ฮ436 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ภ646 ฮ436 2560] (2).
How I love my mother / How I love my mother / ภาริอร วัชรศิริ.

Phāriʻǭn Watcharasiri. by ภาริอร วัชรศิริ, 2534-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Banbuk, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บันบุ๊คส์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ภ646 ฮ437 2559 ] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ภ646 ฮ437 2559 ] (2).
Kāntō̜yō̜t phonngān wičhai kānbō̜rihān čhatkān lumnam Mǣʻō̜n sū phǣn patibatkān phatthanā lumnam bǣp būranākān dōi ʻOngkō̜n Pokkhrō̜ng Sūan Thō̜ngthin (ʻŌ̜ Pō̜ Thō̜.) ʻAmphœ̄ Mǣʻō̜n læ ʻAmphœ̄ Sankamphǣng Čhangwat Chīang Mai = The enhancement of Mae On watershed management research outputs to carry out the integrated action development plan at local administrative level : rāingān wičhai chabap sombūn khrōngkān wičhai / การต่อยอดผลงานวิจัยการบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่ออนสู่แผนปฏิบัติการพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อำเภอแม่ออน และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The enhancement of Mae On watershed management research outputs to carry out the integrated action development plan at local administrative level : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย อรทัย มิ่งธิพล ... [และคนอื่น ๆ].

ʻŌ̜rathai Mingthiphon. Mahāwitthayālai Mǣčhō. Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānʻō̜kbǣp Singwǣtlō̜m. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by อรทัย มิ่งธิพล | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Sathāpattayakammasāt læ Kānʻō̜kbǣp Singwǣtlō̜m Mahāwitthayālai Mǣčhō, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560 [2017]Other title: Enhancement of Mae On watershed management research outputs to carry out the integrated action development plan at local administrative level.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1698.ท92ช9 ก635 2560] (1).
Kānphatthanā læ songsœ̄m chumchon læ khrư̄akhāi khō̜ng phū mī sūandai sūansīa hai mī khwāmtranak læ khao mā mī sūan rūam nai kānčhatkān kānkatso̜ chāifang = Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion : rāingān kānwičhai / การพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง = Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion : รายงานการวิจัย / โดย สัจจา บรรจงศิริ ... [และคนอื่น ๆ].

Sujja Banchongsiri. Mahāwitthayālai Sukhōthaithamthirāt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by สัจจา บรรจงศิริ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Mahāwitthayālai Sukhōthaithamthirāt, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2561 [2018]Other title: Developing and promoting the stakeholder communities and network to be aware and participate in the management of disaster caused by coastal erosion.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TC313.ท9 ก64 2561] (1).
Kānsưksā kānbō̜rihān čhatkep khānam chonlaprathān nai ʻattrā thī mo̜som Khrōngkān Song Nam læ Bamrung Raksā Phatthanā Lumnam Kam = Study on the appropriate pricing and management of irrigation water : the Nam Khum Royal Irrigation Project : rāingān kānwičhai / การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ = Study on the appropriate pricing and management of irrigation water : the Nam Khum Royal Irrigation Project : รายงานการวิจัย / โดย [หัวหน้าโครงการวิจัย] กชกร เดชะคำภู ; [ผู้ร่วมโครงการวิจัย] ทิพาภรณ์ หอมดี, จารุกัญญา อุดานนท์, สำราญ วิเศษ.

Kotchakō̜n Dēchakhamphū. Thiphāphō̜n Hō̜mdī. Čhārukanyā ʻUdānon. Samrān Wisēt. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by กชกร เดชะคำภู | ทิพาภรณ์ หอมดี | จารุกัญญา อุดานนท์ | สำราญ วิเศษ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2561] [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018]Other title: Study on the appropriate pricing and management of irrigation water : the Nam Khum Royal Irrigation Project.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD1741.ท92น24 ก22 2561] (1).
Khum sap chāidǣn Thai / ขุมทรัพย์ชายแดนไทย / กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์.

Krit ʻƯngwithūnsathit, by กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sākonthurakit Lœ̄trūammit Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สากลธุรกิจ เลิศรวมมิตร จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC441 .ก553 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC441 .ก553 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC441 .ก553 2561] (1).
Chalātrūnet. 2, Tō̜n Trust on internet (Tol) / ฉลาดรู้เน็ต. 2, ตอน Trust on internet (Tol) / สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

Thailand. Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik. by สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Phatthanā Thurakam thāng ʻIlekthrō̜nik (ʻOngkānmahāchon), 2559, [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2559 [2016]Other title: Trust on internet (Tol) .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TK5105.875.อ63 ฉ462 2559] (2).
Thunniyom wiphāk nai wannakam Thai = The critiques of capitalism in Thai literature : rāingān wičhai / ทุนนิยมวิพากษ์ในวรรณกรรมไทย = The critiques of capitalism in Thai literature : รายงานวิจัย / เสาวณิต จุลวงศ์.

Saowanit Čhunlawong, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sinlapasāt. by เสาวณิต จุลวงศ์, 2509- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2561 [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]Other title: Critiques of capitalism in Thai literature.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4200.5 .ส77 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4200.5 .ส77 2561] (1). Checked out (2).
Thammasāt winai : nai khamphī sātsanā thī samkhan khō̜ng lōk ʻanwā dūai pradchaya læ thiti nai kānraksā patirūp wičhai kānngœ̄n kānkhlang / ธรรมศาสตร์วินัย : ในคัมภีร์ศาสนาที่สำคัญของโลกอันว่าด้วยปรัชญาและฐิติในการรักษา ปฏิรูปวินัยการเงินการคลัง / ปรีชา สุวรรณทัต.

Preecha Suwanthat. by ปรีชา สุวรรณทัต.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2555?] [2012?] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2555?] [2012?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HJ131 .ป45 2555] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: FIN HJ 2012 635383] (2).
Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Phutthalœ̄tlānaphālai. Lem 2 / บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. เล่ม 2 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; ผู้ตรวจสอบชำระ เบญจมาศ แพทอง ; คณะบรรณาธิการ ประกอบ ลาภเกษร ... [และคนอื่นๆ].

Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam, Bēnčhamāt Phǣthō̜ng. Prakō̜p Lāpkēsō̜n. Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai. by พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2310-2367 | เบญจมาศ แพทอง | ประกอบ ลาภเกษร | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2558 [2015]Other title: Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan Other title: บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.พ69 ร64 2558 ล. 2] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan phrarātchaniphon Phrabāt Somdet Phra Phutthalœ̄tlānaphālai. Lem 1 / บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. เล่ม 1 / มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; ผู้ตรวจสอบชำระ เบญจมาศ แพทอง ; คณะบรรณาธิการ ประกอบ ลาภเกษร ... [และคนอื่นๆ].

Phutthalœ̄tlā Naphālai, King of Siam, Bēnčhamāt Phǣthō̜ng. Prakō̜p Lāpkēsō̜n. Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai. by พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2310-2367 | เบญจมาศ แพทอง | ประกอบ ลาภเกษร | มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Phrabō̜romrāchānusō̜n Phrabāt Somdet Phraphutthalœ̄tlānaphālai, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2558 [2015]Other title: Bot lakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan Other title: บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.พ69 ร64 2558 ล. 1] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Botrīan chīwit čhāk Hǣrī Phō̜ttœ̄ / บทเรียนชีวิตจากแฮร์รี่ พอตเตอร์ / Jill Kolongowski เขียน ; โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล แปล.

Kolongowski, Jill. Sōphanā Chaowiwatkun. by โคลอนกอวสกี, จิลล์ | โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PR6068.ร94 ฮ575 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PR6068.ร94 ฮ575 2561] (2).
ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ / พระมหาปรีชา สาเส็ง.

Phramaha Preecha Saseng, Mahāwitthayālai Krung Thēp Thonburī. Khana Ratthasāt. by พระมหาปรีชา สาเส็ง, 2520- | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. คณะรัฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Krung Thēp Thonburī, [2560] [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, [2560] [2017]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต. Other title: Effectiveness of the Buddhism in propagation of volunteer monks in the five Southern border provinces.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ5960.ท9 พ455 2560] (1).
Phon samrit nai kānpatibat nāthī dān kānpō̜ngkan kānthutčharit khō̜ng khana Kammakān Pō̜. Pō̜. Čhō̜. Chīang Mai : ngānwičhai / ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.จ. เชียงใหม่ : งานวิจัย / ผู้วิจัย บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา.

Bongkot Suthat Na ʻAyutthayā. Thailand. Khana Kammakān Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānthutčharit Pračham Čhangwat Chīang Mai. by บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา | คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดเชียงใหม่.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Pongsawat Kānphim, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1745.ก55ฉ5 บ22 2561] (1).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi Khōkorō. Khāttakam bon nœ̄n D / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร. ฆาตกรรมบนเนิน D / เอโดะงาวะ รัมโป ; อรรถ บุนนาค แปล.

Edogawa, Ranpo, ʻAt Bunnāk. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | อรรถ บุนนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Other title: Khāttakam bon nœ̄n D Other title: ฆาตกรรมบนเนิน D.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .อ7545ย528อ44 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ7545ย528อ44 2560] (1).
Yutthasāt Čhīn bon wēthī lōk. Lem 2, : khwām khlư̄anwai nai pī Phō̜.Sō̜. 2560-2561 / ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก. เล่ม 2, ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2560-2561 / โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล.

Chaiyasit Tantayakun, by ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜. Čhō̜. Kō̜. ʻArun Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (1).
Sān Phāsīʻākō̜n Klāng : kānprasān khwāmrūammư̄ dān kotmāi phāsīʻākō̜n nai klum prathēt ʻĀsīan khrang thī 9 nư̄ang nai ʻōkāt khrop rō̜p 32 pī Sān Phāsīʻākō̜n Klāng = The 9th Annual ASEAN Tax Conference in celebration of 32nd anniversary of the Central Tax Court of Thailand. ศาลภาษีอากรกลาง : การประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 9 เนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี ศาลภาษีอากรกลาง = The 9th Annual ASEAN Tax Conference in celebration of 32nd anniversary of the Central Tax Court of Thailand.

Thailand. Sān Phāsīʻākō̜n Klāng. by ศาลภาษีอากรกลาง | การประชุมประสานความร่วมมือด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียน (ครั้งที่ 9 : 2561 : พระนครศรีอยุธยา) | ASEAN TEX Conference (9th : 2018 : Phra Nakhon Si Ayutthaya).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sān, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศาล, 2561 [2018]Other title: 9th Annual ASEAN Tax Conference in celebration of 32nd anniversary of the Central Tax Court of Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT3682 .ศ64 2561] (1).
Sing samkhan khō̜ng chīwit = [The most important things in life] / สิ่งสำคัญของชีวิต = [The most important things in life] / นิ้วกลม.

Sarāwut Hēngsawat, by สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : KOOB, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : KOOB, 2561 [2018]Other title: Most important things in life.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4209.ส448 ส625 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ส448 ส625 2561] (1). Checked out (1).
Sūnsin khwāmpen khon / สูญสิ้นความเป็นคน / ดะไซ โอซามุ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Dazai, Osamu, Phō̜nphirun Kitsomčhēn. by ดาไซ, โอซามุ, ค.ศ. 1909-1948 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ด532น63พ43 2560ก] (1). Checked out (1).
Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat thœ̄tthai ramlưk nai rō̜i phrabāt tha yātrā / หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา / คณะทำงานจัดทำหนังสือหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา.

Khana Thamngān Čhattham Nangsư̄ Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat Thœ̄tthai Ramlưk nai Rō̜i Phrabāt Tha Yātrā. Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat. by คณะทำงานจัดทำหนังสือหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Samut Prākān] : Mahāwitthayālai Hūachīeo Chalœ̄m Phrakīat, 2560 [2017] Publisher: [สมุทรปราการ] : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก548 ห652 2560] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)