TULAW New Book 2019-02-01-28 (tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Kotmāi ngoppramān khō̜ng Prathēt Thai / กฎหมายงบประมาณของประเทศไทย / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สุปรียา แก้วละเอียด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3528 .ส73 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3528 .ส73 2561] (2). Checked out (4).
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT900 .อ63 2561] (2). Checked out (6).
Kotmāi rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZ3410 .จ63 2562] (3). Checked out (3).
Kotmāi hǣng ʻongkān kānkhā lōk : kān tīkhwām læ kān wikhro̜ botbanyat samkhan / กฎหมายแห่งองค์การการค้าโลก : การตีความและการวิเคราะห์บทบัญญัติสำคัญ / จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3943 .จ64 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3943 .จ64 2560] (2). Checked out (10).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt. Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562] (2). Checked out (2).
Khamʻathibāi phrarātchabanyat wādūai kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ Phō̜.Sō̜. 2550 læ (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2560 : phrō̜m dūai prakāt krasūang thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 : พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง / สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Sarāwut Pitiyāsak. by สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT80.ค53 ส465 2561] (3).
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2735 .ว435 2562] (1). Checked out (2).
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. Atiruj Tunbooncharoen, by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Thai legal history.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT120 .ส85 2562] (1). Checked out (2).
Prawattisāt læ nǣokhit kīeokap sapsin thāng panyā / ประวัติศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา / จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ และ ภูมินทร์ บุตรอินทร์.

Jumpol Pinyosinwat. Bhumindr Butr-indr. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ | ภูมินทร์ บุตรอินทร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K1401 .จ7425 2561] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1401 .จ7425 2561] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K1401 .จ7425 2561] (1). Checked out (5).
Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / ภัทรมน สาตรักษ์.

Phatthramon Sātrak. by ภัทรมน สาตรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: English for lawyers.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ภ634 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ภ634 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1116.ก2 ภ634 2562] (1). Checked out (2).
Māttrakān thāng kotmāi naikān khūapkhum monlaphit thāng ʻākāt čhāk yānphāhana thāng bok : rāingān chabap sombūn / มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะทางบก : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3130.5 .อ63 2562] (1). Checked out (2).
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร / โดย สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ | Saharat Augnistasat | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Kotmāi Phāsī Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขากฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2561] [2018]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Tax and fee measures to reduce traffic congestion in Bangkok.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3448 .ส54 2561] (1).
Yutthasāt chāt 20 pī (Phō̜.Sō̜. 2561-2580) phrō̜m hūakhō̜ rư̄ang thuk māttrā chabap sombūn / ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / รวบรวมโดย บุณร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม.

Bunrūam Thīamčhan. Saranya Witchatham. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | ศรัญญา วิชชาธรรม.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : The Law Group, [2561?] [2018?] Publisher: กรุงเทพฯ : The Law Group, [2561?] [2018?]Other title: Yutthasāt chāt 20 pī (Phō̜.Sō̜. 2561-2580) Other title: ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JQ1745.ก55น4 ย73 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JQ1745.ก55น4 ย73 2561] (3). Checked out (3).
Rūam khambanyāi lak wichāchīp nakkotmāi / รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Phrarātchawǭramunī Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Lak wichāchīp nakkotmāi Other title: หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K116 .ร5 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K116 .ร5 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K116 .ร5 2562] (3).
Sān Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai nai lōk samai mai = The constitutional court of the Kingdom of Thailand in the modern world / ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในโลกสมัยใหม่ = The constitutional court of the Kingdom of Thailand in the modern world / ปัญญา อุดชาชน.

Punya Udchachon, by ปัญญา อุดชาชน, 2499-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Constitutional court of the Kingdom of Thailand in the modern world.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2620 .ป625 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2620 .ป625 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2620 .ป625 2562] (1). Checked out (3).
Sinlapa khō̜ng kānsak phayān læ kānthalǣngkān dūai wāčhā / ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา / มารุต บุนนาค.

Marut Bunnag, by มารุต บุนนาค, 2467-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4692 .ม64 2562] (2).
Sarup yō̜ lak kotmāi kānbangkhap khadī / สรุปย่อหลักกฎหมายการบังคับคดี / วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.

Wiwat Wō̜ngwiwatwaithaya. by วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2562, (ปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลฎีกาบางส่วนถึงปี 2561)Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1888 .ว656 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1888 .ว656 2562] (1). Checked out (2).
Lak kotmāi, Bukkhon = Principle of law. Persons / หลักกฎหมาย, บุคคล = Principle of law. Persons / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Lak kotmāi bukkhon Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายบุคคล.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT511 .ก94 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT511 .ก94 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT511 .ก94 2560] (5). Checked out (3).
Lak kotmāi. Khrō̜pkhrūa = Principle of law. Family law / หลักกฎหมาย. ครอบครัว = Principle of law. Family law / ประสพสุข บุญเดช.

Prasopsuk Bundet. by ประสพสุข บุญเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Lak Kotmāi khrō̜pkhrūa Other title: Principle of law. | หลักกฎหมายครอบครัว.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT540 .ป45 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT540 .ป45 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT540 .ป45 2562] (3).
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT770 .พ949 2562] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .พ949 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .พ949 2562] (1). Checked out (9).
 <<  <  1  2    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305