TUMED-New Book 2019-February (Tha) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Making the best decision for ENT practice / Making the best decision for ENT practice / บรรณาธิการ พรเทพ เกษมศิริ, ธีรพร รัตนาเอนกชัย.

Phō̜nthēp Kasēmsiri. Thīraphō̜n Rattanāʻanēkchai. Kānprachum Wichākān Sōt Sō̜ Nāsik Witthayā Phāk Tawanʻō̜k Chīang Nư̄a. by พรเทพ เกษมศิริ | ธีรพร รัตนาเอนกชัย | การประชุมวิชาการโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 4 : 2560).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Bō̜risat Phen Phrinting Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: ขอนแก่น : บริษัท เพ็ญพริ้นติ้ง จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WV140 .ม722 2560] (1).
Kānphayābān phūpūai dek rōk tittō̜ læ rōk ʻēt : ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n wichā kānphayābān dek læ wairun samrap naksưksā laksūt phayābānsāt bandit chan pī thī 3 / การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคติดต่อและโรคเอดส์ : เอกสารประกอบการสอนวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 / โดย วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์.

Wanlaya Thampanichawat. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phayābānsāt. Phāk Wichā Kānphayābān Kumānwētchasāt. by วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Pathom] : Phāk Wichā Kānphayābān Kumānwētchasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2545 [2002] Publisher: [นครปฐม] : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY159 .ว644 2545] (1).
Kānwāngphǣn læ bō̜rihān khrōngkān / การวางแผนและบริหารโครงการ / ชูเกียรติ ลีสุวรรณ.

Chūkīat Līsuwan. Thailand. Sūn Patibatkān Rūam phūa Kǣkhai Panhā Pachāchon bon Phū'nthī Sūng. by ชูเกียรติ ลีสุวรรณ | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Patibatkān Rūam phūa Kǣkhai Panhā Pachāchon bon Phū'nthī Sūng (Sō̜Phō̜Sō̜.), 2557 [2014] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.), 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HD69.ค9 ช73 2557] (1). Checked out (1).
Kānwikhro̜ sathānakān læ panhā rabop bō̜rikān sukkhaphāp læ wisaithat khō̜ng rabop sukkhaphāp Thai : mummō̜ng khō̜ng phayābān = Analysis of situation and problems of health care service system and vision for Thai health system : nurses' perspective : rāng rāingān wičhai / การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาระบบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ของระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล = Analysis of situation and problems of health care service system and vision for Thai health system : nurses' perspective : ร่างรายงานวิจัย / โดย ประคิณ สุจฉายา ... [และคนอื่น ๆ].

Prakhin Sutchāyā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. Sathāban Wičhai Rabop Sāthāranasuk (Thailand). by ประคิณ สุจฉายา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2543 [2000] Publisher: [เชียงใหม่] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 [2000]Other title: Analysis of situation and problems of health care service system and vision for Thai health system : nurses' perspective.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: W84.JT3 ก652 2543] (1).
Khwāmphưngphō̜čhai nai kānchai bō̜rikān hō̜ngsamut khō̜ng nisit Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai = [Students' satisfaction towards the library service at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University] : rāingān kānwičhai / ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดของนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย = [Students' satisfaction towards the library service at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University] : รายงานการวิจัย / โดย นวพร สุริยะ.

Nawaporn Suriya. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Hō̜ngsamut Khana Phēsatchasāt. by นวพร สุริยะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜ngsamut Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Students' satisfaction towards the library service at the Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: Z675.ภ7 น53 2554] (1).
Khwāmrū phư̄nthān thāng chīwawitthayā rangsī thāng kānphǣt / ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยารังสีทางการแพทย์ / ณรงชัย อัศวพรหมพร.

Narongchai Autsavapromporn. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā Rangsīwitthayā. Nūai Rangsī Raksā læ Mareng. by ณรงชัย อัศวพรหมพร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชารังสีวิทยา. หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Nūai Rangsī Raksā læ Mareng Witthayā Phāk Wichā Rangsīwitthayā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WN600 .ณ422 2561] (1).
Yāt čha chūai dūlǣ phūpūai mareng yāngrai-- hai chīwit mī khunkhā nai wēlā thī lư̄a yū / ญาติจะช่วยดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างไร-- ให้ชีวิตมีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sāithān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED QZ 2015 654640] (4), Nongyao Chaiseri Library [Call number: QZ201 .ส852 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: MED QZ 2015 654640] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: MED QZ 2015 654640] (3). Checked out (3).
Plāithāng chīwit-- khō̜ likhit kānraksā = Living will palliative care hospice / ปลายทางชีวิต-- ขอลิขิตการรักษา = Living will palliative care hospice / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sāithān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2557 [2014]Other title: Living will palliative care hospice.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: MED WB 2014 638383] (3), Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB310 .ส852 2557] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: MED WB 2014 638383] (2). Checked out (4).
Pūai khai nai rư̄ančham : panhā sukkhaphāp læ kānkhaophungō̜ bō̜rikān / ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ / กุลภา วจนสาระ.

Kulapa Vajanasara, Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by กุลภา วจนสาระ, 2515- | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HV8844.ท9 ก746 2561] (1).
Rāingān pračham pī / รายงานประจำปี / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Phēsatchasāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Material type: serial Continuing resource; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Khana, 2013- Publisher: [ปทุมธานี] : คณะ, 2556-Availability: Items available for reference: Nongyao Chaiseri Library [Call number: LG395.ก232 ธ4268 2560] (5), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก232 ธ4268 2558] (4).
Sāthāranasuk mūnthān : phư̄nthān sukkaphāwa phūtō̜ngkhang ying / สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง / กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ.

Kritaya Archavanitkul. Kulapa Vajanasara, Mahāwitthayālai Mahidon. Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by กฤตยา อาชวนิจกุล | กุลภา วจนสาระ, 2515- | มหาวิทยาลัยมหิดล. สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samākhom Nakwičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Sathāban Wičhai Prachākō̜n læ Sangkhom Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HV8844.ท9 ก434 2561] (1).
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305