Boonchoo New Book 2019 - 02 (Thai Subscribe to this list

| Select titles to:
Khum sap chāidǣn Thai / ขุมทรัพย์ชายแดนไทย / กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์.

Krit ʻƯngwithūnsathit, by กริช อึ้งวิฑูรสถิตย์, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sākonthurakit Lœ̄trūammit Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สากลธุรกิจ เลิศรวมมิตร จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HC441 .ก553 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HC441 .ก553 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HC441 .ก553 2561] (1).
Dūanghathai khruthrāman / ดวงหทัยครุฑรามันตุ์ / เบญจามินทร์ เขียน.

Kānčhanā ʻAnan. by กาญจนา อนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ก582ด52 2553] (1).
Tō̜sū phư̄a ʻarai / ต่อสู้เพื่ออะไร / ผู้เขียน ชินอิชิ ชิเกโตมิ, อรรธจักร์ สัตยานุรักษ์.

Shigetomi, Shinichi. ʻAnthačhak Satayānurak. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Manutsayasāt. Sakā Wichā Prawattisāt. by ชิเกโตมิ, ชินอิชิ | อรรธจักร์ สัตยานุรักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์. สาขาวิชาประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Prawattisāt Khana Manutsayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Tō̜sū phư̄a ʻarai : prawat khō̜ng Phō̜ Singchai Thamphing naksū prachāchon Other title: ต่อสู้เพื่ออะไร : ประวัติของ พ่อสิ่งห์ชัย ธรรมพิงค์ นักสู้ประชาชน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ฮ9ช3 ช627 2561] (1).
Sāi lư̄am muk / ทรายเลื่อมมุก / ซ่อนกลิ่น.

Monchai Sirilatthaphō̜n. by มนต์ชัย ศิริลัทพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung thēp... : Phimkham, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ม323ท46 2552] (1).
Pīk kǣo hǣng nakharā / ปีกแก้วแห่งนครา / เบญจามินทร์ เขียน.

Kānčhanā ʻAnan. by กาญจนา อนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ก582ป62 2556] (1).
Manī mēkkhalā / มณีเมขลา / ชลาลัย.

Sučhittrā Čhintanārēkhā. by สุจิตรา จินตนาเรขา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp... : Sinlapā Bannākhān, 2539 [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2539 [1996]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ส7252ม36 2539] (1).
Yō̜t naksư̄p ʻĀkhēčhi Khōkorō. Khāttakam bon nœ̄n D / ยอดนักสืบอาเคจิ โคโกะโร. ฆาตกรรมบนเนิน D / เอโดะงาวะ รัมโป ; อรรถ บุนนาค แปล.

Edogawa, Ranpo, ʻAt Bunnāk. by เอะโดะงะวะ, รัมโปะ, ค.ศ. 1894-1965 | อรรถ บุนนาค.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Other title: Khāttakam bon nœ̄n D Other title: ฆาตกรรมบนเนิน D.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .อ7545ย528อ44 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .อ7545ย528อ44 2560] (1).
Yutthasāt Čhīn bon wēthī lōk. Lem 2, : khwām khlư̄anwai nai pī Phō̜.Sō̜. 2560-2561 / ยุทธศาสตร์จีนบนเวทีโลก. เล่ม 2, ความเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2560-2561 / โดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล.

Chaiyasit Tantayakun, by ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล, 2505-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜. Čhō̜. Kō̜. ʻArun Kānphim, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (2), Professor Direk Jayanama Library [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: UA835 .ช94 2561 ล. 2] (1).
Rūam khambanyāi lak wichāchīp nakkotmāi / รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Phrarātchawǭramunī Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Lak wichāchīp nakkotmāi Other title: หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K116 .ร5 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K116 .ร5 2562] (2). Checked out (4).
Sūnsin khwāmpen khon / สูญสิ้นความเป็นคน / ดะไซ โอซามุ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Dazai, Osamu, Phō̜nphirun Kitsomčhēn. by ดาไซ, โอซามุ, ค.ศ. 1909-1948 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ด532น63พ43 2560ก] (1). Checked out (1).
Lak kotmāi kīeokap sanyā thāng pokkhrō̜ng læ kānphatsadu = Principles administrative and procurement contract / หลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและการพัสดุ = Principles administrative and procurement contract / สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.

Suphāwanī ʻAmō̜nčhitsuwan. by สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Principles administrative and procurement contract.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2754 .ส676 2562] (1). Checked out (3).
ʻAthit sin sǣng / อาทิตย์สิ้นแสง / ดะไซ โอซามุ ; พรพิรุณ กิจสมเจตน์ แปล.

Dazai, Osamu, Phō̜nphirun Kitsomčhēt. by ดาไซ, โอซามุ, ค.ศ. 1909-1948 | พรพิรุณ กิจสมเจตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Nonthaburī : Čhēlit, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : เจลิท, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ด532ซ64พ43 2560] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ด532ซ64พ43 2560] (1). Checked out (2).
Khrư̄angkhœ̄n Lānnā : mō̜radok phūmpanyā thō̜ngthin sū sārasonthēt dičhithan / เครื่องเขินล้านนา : มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สารสนเทศดิจิทัล / [หัวหน้าโครงการ วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์] ; บรรณาธิการ อุษณีย์ ธงไชย, วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์.

Warārak Phatthanakīattiphong. ʻUtsanī Thongchai. Thīanchāi ʻAksō̜ndit. Metee Suksumret. Sarāwut Rūpin. Manop Kaewmoracharoen. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Samnak Hō̜samut. by วรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ | อุษณีย์ ธงไชย | เธียรชาย อักษรดิษฐ์ | เมธี สุขสำเร็จ | สราวุธ รูปิน | มานพ แก้วโมราเจริญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Samnak Hō̜samut Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2558 [2015] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: NK9900.7.ท92ก27 ว46 2558] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: NK9900.7.ท92ก27 ว46 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: NK9900.7.ท92ก27 ว46 2558] (1).
Čhao chāi ratrī / เจ้าชายราตรี / อะแมธีสต์.

Thatsanī Khlāikan, by ทัศนีย์ คล้ายกัน, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Pathum Thānī : Līlā, 2551 [2008] Publisher: ปทุมธานี : ลีลา, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: นว .ท628จ72 2551] (1).
Thēknōyōnī : prawatsāt waibēntœ̄ hītthīrīa læ ʻō̜katsam khō̜ng phūying / เทคโนโยนี : ประวัติศาสตร์ไวเบรเตอร์ ฮีสทีเรียและออร์กัสซั่มของผู้หญิง / ผู้เขียน Rachel P. Maines ; ผู้แปล นภ ดารารัตน์.

Maines, Rachel, Nop Dārārat. by เมนส์, เรเชล, ค.ศ. 1950- | นภ ดารารัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Paragraph, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : พารากราฟ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HQ29 .ม73 2559] (3). Checked out (3).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)