TULAW-New Book-2019-04-1-15 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kammasit / กรรมสิทธิ์ / อานนท์ มาเม้า.

ʻĀnon Mamout, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (11).
Khwāmrū thūapai khō̜ng kotmāi rawāng prathēt thī kīeokhō̜ng kap sukkhaphāp / ความรู้ทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ / วรรณวิภา พัวศิริ.

Wanwipa Phūasiri. by วรรณวิภา พัวศิริ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3570 .ว443 2561] (2), Nongyao Chaiseri Library [Call number: K3570 .ว443 2561] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: K3570 .ว443 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3570 .ว443 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3570 .ว443 2561] (1). Checked out (1).
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: No items available Checked out (10).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng laksana 2 withī phičhāranā wisāman nai sān chanton mūat 1 withī phičhāranā khadī manōsārē læ mūat 2 kānphičhāranā dōi khāt nat / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ และหมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Mūat 1 withī phičhāranā khadī manōsārē Other title: Mūat 2 kānphičhāranā dōi khāt nat Other title: หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ | หมวด 2 การพิจารณาโดยขาดนัด.Availability: No items available Checked out (7). On hold (1).
Khamʻathibāi rabop sān læ phrathammanūn sān yuttitham / คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wayuphap. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (3). Checked out (5).
Khamʻathibāi læ bǣpfưkhat phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : phāk kotmāi ʻāyā = English for lawyers : criminal law / คำอธิบายและแบบฝึกหัด ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา = English for lawyers : criminal law / สุรัชดา รีคี, ณัฏฐพร รอดเจริญ, อาดัม รีคี.

Surutchada Reekie. Natthaporn Rodcharoen. Reekie, Adam. by สุรัชดา รีคี | ณัฏฐพร รอดเจริญ | รีคี, อาดัม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi : phāk kotmāi ʻāyā Other title: English for lawyers : criminal law | ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : ภาคกฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K52.อ6 ส735 2562] (2). Checked out (3).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2562] (2). Checked out (10).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk ; phrathammanūn sān yuttham : kǣkhai lāsut / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : แก้ไขล่าสุด / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Thailand. Somchāi Phongphatthanāsin. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Charœ̄nrat Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2560 [2017]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng ; phrarātchabanyat withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk ; phrathammanūn sān yuttham : kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ; พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ; พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560.Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704 2560ก] (1).
Panhā-khamtō̜p kotmāi ratthathammanūn kotmāi pokkhrō̜ng / ปัญหา-คำตอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง / โดย สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (1).
Panhā khō̜ khatkhō̜ng kānbangkhap chai kotmāi withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk : rāingān wičhai chabap sombūn / ปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ผู้วิจัย อนันต์ จันทรโอภากร.

ʻAnan Čhantharaʻōphākō̜n. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by อนันต์ จันทรโอภากร | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3276 .อ36 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3276 .อ36 2555] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3276 .อ36 2555] (1). Checked out (1).
Panhā nai thāng kotmāi wādūai sathāna læ phonkānʻok khamsang khō̜ng Phǣtthayasaphā nai Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / ปัญหาในทางกฎหมายว่าด้วยสถานะและผลการออกคำสั่งของแพทยสภาในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย นิรมัย พิศแข มั่นจิตร.

Niramai Phitkhǣ, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นิรมัย พิศแข, 2522- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜. Pō̜. Thō̜. : Mō̜. Pō̜. Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3098 .น64 2562] (2).
Rūam kotmāi rabīap læ prakāt thī kīeokhō̜ng kap ngān phakkānmư̄ang / รวมกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Thailand. Laws, statutes, etc. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kānlư̄aktang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2506.ก28 2562] (1).
Rabop kānprapchai kotmāi ʻitsalām nai prathēt Thai : rāingān kānwičhai = [Application of Islamic law in Thailand : research report] / ระบบการปรับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย = รายงานการวิจัย = [Application of Islamic law in Thailand : research report ] : / กิตติศักดิ์ ปรกติ หัวหน้าโครงการ ; เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ กิตติศักดิ์ ปรกติ, เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์.

Kittisak Prokkati. Cheloh Khagphong. Sathāban Wičhai læ hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. by กิตติศักดิ์ ปรกติ | เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai læ hai Kham Prưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: Application of Islamic law in Thailand : research report.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LAW KBP 2014 648062] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: KBP144 .ก63 2555] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LAW KBP 2014 648062] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KBP144 .ก63 2555] (1). Checked out (1).
Sưksā panhā khō̜khatkhō̜ng kānbangkhap chai kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā thī kǣkhai mai nai sūan kīeokap phayān lakthān : rāingān kānsưksā chabap sombūn khrōngkān wičhai / ศึกษาปัญหาข้อขัดข้องการบังคับใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขใหม่ในส่วนเกี่ยวกับพยานหลักฐาน : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย / โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; [หัวหน้าโครงการ ณรงค์ ใจหาญ ; คณะผู้วิจัย อำนาจ เนตยสุภา, จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์].

Narong Jaiharn, Amnāt Nēttayasuphā. Junavit Chalidabhongse. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by ณรงค์ ใจหาญ, 2500- | อำนาจ เนตยสุภา | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: K2261 .ณ42 2556] (1). Checked out (1).
Sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng. [lem 2] / สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง. [เล่ม] 2 / โดย สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Somchai Thīkhāʻuttamākǭn. by สมชัย ฑีฆาอุตมากร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส4162 2559 ล. 2] (1). Checked out (7).
Lak kotmāi ʻēkkathēt sanyā laksana tūathǣn-nāinā / หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-นายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .น33 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .น33 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .น33 2562] (4). Checked out (1).
Han Khēnsēn læ thritsadī bō̜risut hǣng kotmāi / ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย / สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Surin Salitphong. by สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Pure theory of law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K339 .ส74 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K339 .ส74 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K339 .ส74 2562] (2). Checked out (3).
Rīanrū čhāk sān. tō̜n Khō̜ phiphāt sanyā kō̜sāng / เรียนรู้จากศาล. ตอน ข้อพิพาทสัญญาก่อสร้าง / โดย จงกลนี ตันติวิท … [และคนอื่น ๆ].

Čhongkonnī Tantiwit. by จงกลนี ตันติวิท.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜psēt (1993) Čhamkat, 2562 [2018] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด, 2562 [2018]Other title: Khō̜ phiphāt sanyā kō̜sāng Other title: ข้อพิพาทสัญญาก่อสร้าง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3067 ร83 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3067 ร83 2562] (1). Checked out (1).
Nǣo kham winitchai khō̜ng Sān Pokkhrō̜ng. lem thī 8 / Wiriya Watthanasuchāt. แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง. เล่มที่ 8 / คณะผู้จัดทำ ปิยะ ปะตังทา ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้รวบรวมข้อมูล วิริยะ วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Piya Patangthā. Wiriya Watthanasuchāt. Administrative Court of Thailand. by ปิยะ ปะตังทา | วิริยะ วัฒนสุชาติ | สำนักงานศาลปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng, 2562 [2019] Publisher: Wiriya Watthanasuchāt. Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2562 [2019]Other title: Wiriya Watthanasuchāt. Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2790.ก49 2562 ล. 8] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2790.ก49 2562 ล. 8] (1).
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Pongsapan. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT51.7 .ม736 2562] (1). Checked out (5).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)