TUMED-New Book 2019-April (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kāndūlǣ dān phōchanākān phư̄a khūapkhum klum rōk maitittō̜ rư̄arang nai chumchon / การดูแลด้านโภชนาการเพื่อควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน / นพวรรณ เปียซื่อ บรรณาธิการ.

Nopwan Pīasư̄. by นพวรรณ เปียซื่อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhutthō̜ng Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จุดทอง จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB400 .ก643 2561] (1).
Kānpramœ̄nphon kāndamnœ̄nngān chœ̄ng būranākān phư̄a pō̜ngkan læ kǣkhai panhā kāntangkhan nai wairun radap čhangwat = Evaluation of an integration approach for prevention and resolution to teenage pregnancy at a provincial level : rāingān wičhai / การประเมินผลการดำเนินงานเชิงบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด = Evaluation of an integration approach for prevention and resolution to teenage pregnancy at a provincial level : รายงานวิจัย / นักวิจัย ศิริพร จิรวัฒน์กุล ... [และคนอื่นๆ].

Siriphō̜n Čhirawatkun. by ศิริพร จิรวัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Other title: Evaluation of an integration approach for prevention and resolution to teenage pregnancy at a provincial level.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: HQ759.4 .ก643 2561] (1).
Kānphayābān dān kānpō̜ngkan læ khūapkhum kānphrǣkračhāi chư̄a nai rōngphayābān / การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล / จันทร์ฉาย มณีวงษ์.

Čhanchāi Manīwong. by จันทร์ฉาย มณีวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX167 .จ628 2562] (5).
Kānphayābān thāng sanlayasāt. lem 2 / การพยาบาลทางศัลยศาสตร์. เล่ม 2 / บรรณาธิการ สมพร ชินโนรส.

Somphō̜n Chinnōrot. by สมพร ชินโนรส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ฉบับปรับปรุง.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Ramphai Phrēt Čhamkat, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รำไพเพรส จำกัด, [2561] [2018]Availability: No items available Checked out (5).
Kānphayābān phūpūai wikrit hūačhai = Cardiac critical care nursing / การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing / จรัญ สายะสถิตย์ บรรณาธิการ.

Čharan Sāyasathit. by จรัญ สายะสถิตย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2561 [2018] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 [2018]Other title: Cardiac critical care nursing.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .ก642 2561] (3). Checked out (2).
Kānphayābān phū sūngʻāyu. lem 1 / การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 1 / ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์.

Sirirat Pānʻuthai. Thotsaphō̜n Khamphonsiri. Nattaya Suwankharưhāt. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ศิริรัตน์ ปานอุทัย | ทศพร คำผลศิริ | ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152 .ศ647 2561 ล. 1] (4). Checked out (1).
Kānphayābān phū sūngʻāyu. lem 2 / การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 2 / ศิริรัตน์ ปานอุทัย ... [และคนอื่น ๆ].

Sirirat Pānʻuthai. Thotsaphō̜n Khamphonsiri. Nattaya Suwankharưhāt. Čhittawadī Rīanthō̜ng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ศิริรัตน์ ปานอุทัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152 .ศ647 2561 ล. 2] (1). Checked out (4).
Kānphayābān sukkhaphāpčhit læ čhittawētsāt = Mental health and psychiatric nursing / การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ = Mental health and psychiatric nursing / มุกข์ดา ผดุงยาม.

Mukdā Phadungyām. by มุกข์ดา ผดุงยาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nīʻōdičhitō̜n Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด, 2561 [2018]Other title: Mental health and psychiatric nursing.Availability: No items available Checked out (5).
Kānphayābān phư̄a čhatkān khwāmpūat nai dek thī dai rap kānphātat læ thūk čhamkat kānsư̄sān dūai thō̜chūai hāičhai / การพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในเด็กที่ได้รับการผ่าตัดและถูกจำกัดการสื่อสารด้วยท่อช่วยหายใจ / วันธณี วิรุฬห์พานิช.

Wanthanī Wirunphānit. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Kānphayābān Kumānwētchasāt. by วันธณี วิรุฬห์พานิช | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā Kānphayābān Kumānwētchasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY159 .ว633 2561] (5).
Kānphayābān læ kānphadungkhan : sattrī thī mī phāwa sǣksō̜n / การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน / บรรณาธิการ นันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง.

Nanthaphō̜n Sǣnsiriphan. Chawī Baosūang. Čhariyāphō̜n Sīsawāng. Susanhā Yimyǣm. Phanphilai Sīʻāphō̜n. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by นันทพร แสนศิริพันธ์ | ฉวี เบาทรวง | จริยาพร ศรีสว่าง | สุสัณหา ยิ้มแย้ม | พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: No items available Checked out (8).
Kānphayābān nai raya khlō̜t / การพยาบาลในระยะคลอด / ผู้แต่ง ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, เกษร สุวิทยะศิริ.

Chayāphō̜n ʻĒkthammasut. Kēsō̜n Suwitthayasiri. Sathāban Phrabō̜romrātchanok. Khrōngkān Tamrā Sawatdikān. by ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์ | เกษร สุวิทยะศิริ | สถาบันพระบรมราชชนก. โครงการสวัสดิการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Nonthaburī] : Khrōngkān Sawatdikān Wichākān Sathāban Phrabō̜romrātchanok, 2562 [2019] Publisher: [นนทบุรี] : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY157 .ช262 2562] (3). Checked out (2).
Kānphatthanā sư̄ kānrīan kānsō̜n thāng kānphayābān : nǣokhit læ kānprayukchai / การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / นงค์คราญ วิเศษกุล.

Nongkhrān Wisētkun. Mahāwitthayālai Chīang Mai. by นงค์คราญ วิเศษกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY18.2 .น222 2562] (5).
Kānfư̄nfū saphāp kānklư̄n = Swallowing rehabilitation / การฟื้นฟูสภาพการกลืน = Swallowing rehabilitation / ภัทรา วัฒนพันธุ์ บรรณาธิการ.

Phatthrā Watthanaphan. Phaithūn Benčhaphō̜nlœ̄t. Phačhīmāt Kittipanyāngām. Nanthayā ʻUdomphānit. Sučhittrā Sǣnthawīsuk. Bēnčhamāt Phrathānī. Rungthiwā Chō̜pchư̄n. Chōmphilai Nantharaksā. Sasuphāng Musikbunlœ̄t. Matthanā Kēttrathat. Nichānan Panyāʻēk. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Phǣtthayasāt. Klum Wičhai Phāwa Klư̄n Lambāk. by ภัทรา วัฒนพันธุ์ | ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ | พจีมาศ กิตติปัญญางาม | นันทยา อุดมพาณิชย์ | สุจิตรา แสนทวีสุข | เบญจมาศ พระธานี | รุ่งทิวา ชอบชื่น | โฉมพิไล นันทรักษา | ศศุภางค์ มุสิกบุญเลิศ | มัทนา เกษตระทัต | ณิชานันท์ ปัญญาเอก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. กลุ่มวิจัยภาวะกลืนลำบาก.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Klum Wičhai Phāwa Klư̄n Lambāk Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2561 [2018] Publisher: [ขอนแก่น] : กลุ่มวิจัยภาวะกลืนลำบาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561 [2018]Other title: Swallowing rehabilitation.Availability: No items available Checked out (2).
Kānsanapsanun kānlīang lūk dūai nom mǣ : botbāt khō̜ng phayābān = Breastfeeding support : nurses' role / การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : บทบาทของพยาบาล = Breastfeeding support : nurses' role / ศศิกานต์ กาละ.

Sasikān Kāla. by ศศิกานต์ กาละ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Songkhlā : Chānmư̄ang Kānphim, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2561 [2018]Other title: Breastfeeding support : nurses' role.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS125 .ศ562 2561] (5).
Khanittasāt samrap witthayāsāt = Mathematics for science / คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ = Mathematics for science / ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ.

Thawikān Trīyaprasœ̄t. by ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Mathematics for science.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QA37.3 .ธ562 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: QA37.3 .ธ562 2561] (3).
Khwāmplō̜tphai nai kānphātat = Safety in surgery / ความปลอดภัยในการผ่าตัด = Safety in surgery / นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล.

Nongyao Kasētphibān. by นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Chīang Mai] : Bō̜risat Chōtanā Phrin Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : บริษัท โชตนาพริ้นท์ จำกัด, 2561 [2018]Other title: Safety in surgery.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WO500 .น247 2561] (1).
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ sēn fō̜klư̄at nai phūpūai taiwāi rư̄arang raya sutthāi thī dai rap kānraksā dūai kānfō̜klư̄at dūai khrư̄ang tai thīam / คู่มือการพยาบาลการดูแลเส้นฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / อภัสรา อรัญวัฒน์.

ʻAphatsarā ʻAranyawat, Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt. by อภัสรา อรัญวัฒน์, 2506- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (1).
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai lang phātat plīan hūačhai nai raya wikrit = Critical nursing care for patients post heart transplantation / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในระยะวิกฤติ = Critical nursing care for patients post heart transplantation / นริศรา อาจอ่อนศรี.

Naritsarā ʻĀtʻō̜nsī. Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Sanlayasāt læ Sanlayasāt ʻŌ̜thōpidik. by นริศรา อาจอ่อนศรี | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Sanlayasāt læ Sanlayasāt ʻŌ̜thōpidik Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Critical nursing care for patients post heart transplantation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WY152.5 .น465 2558] (1).
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai dek thī mī phāwa hūačhai tēn phit čhangwa thī mā rap kāntrūat raksā thī nūai tittām kānthamngān khō̜ng khrư̄angkhūapkhum čhangwa kāntēn hūačhai nai dek raya kō̜n læ lang sai khrư̄angkratun hūačhai chanit thāwō̜n / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่มารับการตรวจรักษาที่หน่วยติดตามการทำงานของเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นหัวใจในเด็กระยะก่อนและหลังใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร / อโนมา ศรีแสง.

Anoma Sriseng. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Ngān Kānphayābān Rabop Hūačhai læ Lō̜tlư̄at. by อโนมา ศรีแสง | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Rabop Hūačhai læ Lō̜tlư̄at, Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt, Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān, Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ]: งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WG330 .อ394 2560] (2).
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai rōk mō̜nrō̜ng kradūksanlang sūan ʻēo khlư̄an kotthap sēn prasāt thī dai rap kānraksā dōi kānphātat nam mō̜nrō̜ng kradūksanlang ʻō̜k / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนกดทับเส้นประสาทที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนำหมอนรองกระดูกสันหลังออก / พรทิตา วิศวาจารย์.

Phō̜nthitā Witwāčhān, Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Ngānkān Phayābān Phūpūai Phisēt. by พรทิตา วิศวาจารย์, 2516- | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Phūpūai Phisēt Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE740 .พ43 2560] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)