TULAW-New Book-2019-05-01-31 (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai phrō̜m dūai kotmāi ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

Sārōt Ninkhēt. Wanidā Phǭnphaibūn. by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: 160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai Other title: 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT683 .ส64 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT683 .ส64 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT683 .ส64 2558] (1). Checked out (1).
Handbook phāp khantō̜n wiphǣng : sưksā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng dūai phāp : prakō̜p dūai phāpprakō̜p khantō̜n damnœ̄n khadī phǣng tām kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng bāng praden / Handbook ภาพขั้นตอนวิแพ่ง : ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ : ประกอบด้วย ภาพประกอบขั้นตอนดำเนินคดีแพ่ง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บางประเด็น / ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ.

Sirisak Jungthawan, by ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, 2522-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Handbook phāp khantō̜n wiphǣng : sưksā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng dūai phāp Other title: Handbook ภาพขั้นตอนวิแพ่ง : ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ศ646 2562] (2). Checked out (3).
Kotmāi kap kānplīanplǣng khō̜ng sangkhom Thai / กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Sammanā wichākān Krung Thēp...) by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. สัมมนาวิชาการ (ครั้งที่ 5 : 2555 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Rūam botkhwām ngān sammanā wichākān pračham pī pī Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: Ngān sammanā thāng wichākān pračham pī khrang thī 5 Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: รวมบทความงานสัมมนาวิชาการประจำปี ปี พ.ศ. 2555 | งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (2).
Kotmāi kānphǣt khwāmyinyō̜m phāilang dai rap kānbō̜kklāo lǣo (Informed consent) / กฎหมายการแพทย์ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว (Informed consent) / วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, ธนสร สุทธิบดี.

Withūn Trīsunthō̜nrat. Thanasō̜n Sutthibō̜dī. by วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ | ธนสร สุทธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT3119.ย63 ว637 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3119.ย63 ว637 2561] (2). Checked out (2).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 : kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 : การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 | การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4657 .ส736 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4657 .ส736 2562] (1).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 : lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 : หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam Other title: Taisūan mūnfō̜ng kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 | หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม | ไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4638 .ส736 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4638 .ส736 2562] (1).
Kō̜ranī phiphāt Thalē Čhīn Tai = The South China Sea dispute / กรณีพิพาททะเลจีนใต้ = The South China Sea dispute / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: South China Sea dispute.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1). Checked out (1).
Kānčhotthabīan rap ʻōn thīdin sưng mī nangsư̄ raprō̜ng kānthamprayōt khō̜ng bukkhon phāinō̜k phūsutčharit læ sīa khā tō̜pthǣn / การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anon Māmao, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3056 .อ63 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3056 .อ63 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3056 .อ63 2561] (3). Checked out (2).
Khadī khwāmphit ʻan kœ̄t čhāk kānchai chek : kānpatibatngān khadī chek læ khwāmphit kīaonư̄ang kap chek hēt longthōt hēt yokfō̜ng hēt rangap khadī krabūan phičhāranā / คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค เหตุลงโทษ เหตุยกฟ้อง เหตุระงับคดี กระบวนพิจารณา / ชยาธร เฉียบแหลม.

Chayāthō̜n Chīaplǣm. by ชยาธร เฉียบแหลม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT939 .ช46 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT939 .ช46 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT939 .ช46 2561] (1). Checked out (1).
Khadī khō̜ndōminīam phrarātchabanyat ʻākhānchut Phō̜.Sō̜. 2522 / คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT702 .ส736 2562] (1). Checked out (1).
Khadī fō̜ng khaplai / คดีฟ้องขับไล่ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT683 .ส738 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT683 .ส738 2562] (1).
Khadī minpramāt-dūmin : minpramāt dūmin phramahākasat dūmin čhaophanakngān dūmin sān rư̄ phūphiphāksā minpramāt dūmin / คดีหมิ่นประมาท - ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา หมิ่นประมาท ดูหมิ่่น / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3510.5 .ส738 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3510.5 .ส738 2562] (1).
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Rawin Leelapatana. by รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT68 .ร563 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (2).
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law / โดย มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทำ.

Manit Čhumpā. Chitāphō̜n Towisētkun. Kanthimā Chāngtham. by มานิตย์ จุมปา | ชิตาพร โต๊ะวิเศษกุล | กัณฑิมา ช่างทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp ... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Introduction to law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K155 .ภ74 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K155 .ภ74 2562] (1).
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Charnchai Sawangsagdi, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (7).
Khamʻathibāi kotmāi mō̜radok wādūai thāyāt dōi tham læ kānsīasitthi nai mō̜radok / คำอธิบายกฎหมายมรดก ว่าด้วยทายาทโดยธรรมและการเสียสิทธิในมรดก / พันตำรวจโทหญิง บุตรี จันทร์แจ่ม.

Buttrī Čhančhǣm. by บุตรี จันทร์แจ่ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Phūmkānphim, 2562 [2019] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์ ภูมิการพิมพ์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1).
Khamʻathibāi kotmāi laksana prakanphai / คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย / ธีรยุทธ ปักษา.

Thīrayut Paksā. by ธีรยุทธ ปักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT998 .ธ647 2562] (1). Checked out (1).
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1). Checked out (8).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lem 2, Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap laksana 13 khwāmphit kīeokap sop / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 2, ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap Other title: Laksana 13 khwāmphit kīeokap sop Other title: ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (1).
Checked out (2).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasemsan Vilawan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 26, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1270 .ก7525 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (4).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)