TULAW-New Book-2019-05-01-31 (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai phrō̜m dūai kotmāi ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้ พร้อมด้วย กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / สาโรช นิลเขต, วนิดา พรไพบูลย์.

Sārōt Ninkhēt. Wanidā Phǭnphaibūn. by สาโรช นิลเขต | วนิดา พรไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : ʻIntœ̄buk, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : อินเตอร์บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: 160 thām-tǭp kotmāi kīeokap thīdin læ pāmai Other title: 160 ถาม-ตอบ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT683 .ส64 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT683 .ส64 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT683 .ส64 2558] (1). Checked out (1).
Handbook phāp khantō̜n wiphǣng : sưksā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng dūai phāp : prakō̜p dūai phāpprakō̜p khantō̜n damnœ̄n khadī phǣng tām kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng bāng praden / Handbook ภาพขั้นตอนวิแพ่ง : ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ : ประกอบด้วย ภาพประกอบขั้นตอนดำเนินคดีแพ่ง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บางประเด็น / ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ.

Sirisak Jungthawan, by ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, 2522-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Handbook phāp khantō̜n wiphǣng : sưksā kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng dūai phāp Other title: Handbook ภาพขั้นตอนวิแพ่ง : ศึกษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วยภาพ.Availability: No items available Checked out (4). In transit (1).
Kotmāi kap kānplīanplǣng khō̜ng sangkhom Thai / กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Sammanā wichākān Krung Thēp...) by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. สัมมนาวิชาการ (ครั้งที่ 5 : 2555 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Other title: Rūam botkhwām ngān sammanā wichākān pračham pī pī Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: Ngān sammanā thāng wichākān pračham pī khrang thī 5 Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt Other title: รวมบทความงานสัมมนาวิชาการประจำปี ปี พ.ศ. 2555 | งานสัมมนาทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 5 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT465 .ธ445 2557] (2).
Kotmāi kānphǣt khwāmyinyō̜m phāilang dai rap kānbō̜kklāo lǣo (Informed consent) / กฎหมายการแพทย์ความยินยอมภายหลังได้รับการบอกกล่าวแล้ว (Informed consent) / วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์, ธนสร สุทธิบดี.

Withūn Trīsunthō̜nrat. Thanasō̜n Sutthibō̜dī. by วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ | ธนสร สุทธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT3119.ย63 ว637 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3119.ย63 ว637 2561] (2). Checked out (2).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 : kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 : การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 34) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Kānplō̜i tūa chūakhrāo kānčhap phū lop nī prakan dōi čhaophanakngān sān kānhām fō̜ng khadī kō̜ranī fō̜ng khadī dōi mai sutčharit Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 | การปล่อยตัวชั่วคราว การจับผู้หลบหนีประกันโดยเจ้าพนักงานศาล การห้ามฟ้องคดีกรณีฟ้องคดีโดยไม่สุจริต.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4657 .ส736 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4657 .ส736 2562] (1).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā kǣkhai mai : phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 : lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 : หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: phrarātchabanyat kǣkhai phœ̄mtœ̄m pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā (chabap thī 33) Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: Lakkēn kāntaisūan mūnfō̜ng kānphičhāranā læ sư̄pphayān laplang čhamlœ̄i khāthamnīam Other title: Taisūan mūnfō̜ng kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562 | หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย ค่าธรรมเนียม | ไต่สวนมูลฟ้องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4638 .ส736 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4638 .ส736 2562] (1).
Kō̜ranī phiphāt Thalē Čhīn Tai = The South China Sea dispute / กรณีพิพาททะเลจีนใต้ = The South China Sea dispute / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek. by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: South China Sea dispute.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KZA1692 .จ633 2561] (1). Checked out (1).
Kānčhotthabīan rap ʻōn thīdin sưng mī nangsư̄ raprō̜ng kānthamprayōt khō̜ng bukkhon phāinō̜k phūsutčharit læ sīa khā tō̜pthǣn / การจดทะเบียนรับโอนที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทน / โดย อานนท์ มาเม้า.

Anon Māmao, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3056 .อ63 2561] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3056 .อ63 2561] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3056 .อ63 2561] (3). Checked out (2).
Khadī khwāmphit ʻan kœ̄t čhāk kānchai chek : kānpatibatngān khadī chek læ khwāmphit kīaonư̄ang kap chek hēt longthōt hēt yokfō̜ng hēt rangap khadī krabūan phičhāranā / คดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค : การปฏิบัติงานคดีเช็คและความผิดเกี่ยวเนื่องกับเช็ค เหตุลงโทษ เหตุยกฟ้อง เหตุระงับคดี กระบวนพิจารณา / ชยาธร เฉียบแหลม.

Chayāthō̜n Chīaplǣm. by ชยาธร เฉียบแหลม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT939 .ช46 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT939 .ช46 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT939 .ช46 2561] (1). Checked out (1).
Khadī khō̜ndōminīam phrarātchabanyat ʻākhānchut Phō̜.Sō̜. 2522 / คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT702 .ส736 2562] (1). Checked out (1).
Khadī fō̜ng khaplai / คดีฟ้องขับไล่ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT683 .ส738 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT683 .ส738 2562] (1).
Khadī minpramāt-dūmin : minpramāt dūmin phramahākasat dūmin čhaophanakngān dūmin sān rư̄ phūphiphāksā minpramāt dūmin / คดีหมิ่นประมาท - ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา หมิ่นประมาท ดูหมิ่่น / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3510.5 .ส738 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3510.5 .ส738 2562] (1).
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย / รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Rawin Leelapatana. by รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1). Checked out (3).
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป = Introduction to law / โดย มานิตย์ จุมปา, ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, กัณฑิมา ช่างทำ.

Manit Čhumpā. Chitāphō̜n Towisētkun. Kanthimā Chāngtham. by มานิตย์ จุมปา | ชิตาพร โต๊ะวิเศษกุล | กัณฑิมา ช่างทำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp ... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Other title: Introduction to law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K155 .ภ74 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K155 .ภ74 2562] (1).
Khamʻathibāi kotmāi čhattang sān pokkhrō̜ng læ withī phičhāranā khadī pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Charnchai Sawangsagdi, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2764 .ช62 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (8).
Khamʻathibāi kotmāi mō̜radok wādūai thāyāt dōi tham læ kānsīasitthi nai mō̜radok / คำอธิบายกฎหมายมรดก ว่าด้วยทายาทโดยธรรมและการเสียสิทธิในมรดก / พันตำรวจโทหญิง บุตรี จันทร์แจ่ม.

Buttrī Čhančhǣm. by บุตรี จันทร์แจ่ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Phūmkānphim, 2562 [2019] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์ ภูมิการพิมพ์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .บ734 2562] (1).
Khamʻathibāi kotmāi laksana prakanphai / คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย / ธีรยุทธ ปักษา.

Thīrayut Paksā. by ธีรยุทธ ปักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT998 .ธ647 2562] (1). Checked out (1).
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1). Checked out (8).
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lem 2, Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap laksana 13 khwāmphit kīeokap sop / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 2, ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Laksana 12 khwāmphit kīeokap sap Other title: Laksana 13 khwāmphit kīeokap sop Other title: ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (4). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4230 .ค332 2562 ล. 2] (1).
Checked out (1).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasemsan Vilawan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 26, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ก7525 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1270 .ก7525 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (5).
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wichitra Vichienchom, by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi rǣngngān Other title: กฎหมายแรงงาน.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1). Checked out (10).
Khamʻathibāi rabop sān læ phrathammanūn sān yuttitham / คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wayuphap. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1572 .พ94 2562] (1).
Checked out (5).
Khūmư̄ kān fō̜ngrō̜ng nǣothāng kānnamsư̄p læ tō̜sū nai khadī chō̜kōng / คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้ในคดีฉ้อโกง / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4258 .จ625 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4258 .จ625 2562] (1).
Thām-tǭp kotmāi khrǭpkhrūa / ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว / รัศฎา เอกบุตร.

Ratsadā ʻĒkkabut. by รัศฎา เอกบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT540 .ร633 2561] (2). Checked out (3).
Botbāt khō̜ng kotmāi mahāchon kap kanpatirū bānmư̄ang nai ratchasamai Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklāo Čhaoyūhao / บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / เจษฎา ทองขาว.

Čhētsadā Thō̜ngkhāo. by เจษฎา ทองขาว.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Botbāt khō̜ng kotmāi mahāchon kap kanpatirū bānmư̄ang nai ratchasamai Rō̜.5 Other title: บทบาทของกฎหมายมหาชนกับการปฏิรูปบ้านเมืองในรัชสมัย ร.5.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .จ752 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .จ752 2561] (1). Checked out (2). On hold (1).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2562 : phrō̜m kot krasūng Phrarātchabanyat Čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phǭ.Sǭ. 2499 Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2558 Phrathammanūn Sān Yuttitham Phǭ.Sǭ. 2543 Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2562 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 : พร้อมกฎกระทรวง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai Other title: 880-03 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3794 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2562] (1).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Čhattang Sānkhwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Phrarātchabanyat hai Nam Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Mā Chai Bangkhap nai Sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 læ Phrarātchabanyat Kānsō̜psūan Khadī Phisēt Phō̜.Sō̜. 2547 (rūam kotkrasūng prakāt khō̜bangkhap Kō̜Khō̜Phō̜. læ rabīap thī kīeokhō̜ng) / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (รวมกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ กคพ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likasitwatanakul, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat Čhattang Sānkhwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Other title: Phrarātchabanyat hai Nam Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Mā Chai Bangkhap nai Sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 Other title: Phrarātchabanyat Kānsō̜psūan Khadī Phisēt Phō̜.Sō̜. 2547 Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 | พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 | พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
Praphēnī thāng ratthammanūn / ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lœ̄tthammathēwī. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2220 .ป546 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2220 .ป546 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2220 .ป546 2561] (1). Checked out (2).
Phrarātchabanyat khumkhrō̜ng rǣngngān (chabap 7) Phō̜.Sō̜. 2562 : botbanyat læ nǣothāng / พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 : บทบัญญัติและแนวทาง / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasēmsan Wilāwan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1408 .ก754 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1408 .ก754 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1408 .ก754 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 (khadī ʻāyā nakkānmư̄ang) / พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 (คดีอาญานักการเมือง) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Other title: Phō̜.Rō̜.Bō̜ prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khadī ʻāyā khō̜ng phū damrong tamnǣng thāngkān mư̄ang Phō̜.Sō̜. 2560 Other title: พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4516 .ส736 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ส736 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ส736 2561] (1). Checked out (1).
Rūam botkhwām wichākān rư̄ang "rabīap withī wičhai thāng nitisāt"/ รวมบทความวิชาการ เรื่อง "ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์" / รวบรวมโดย บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Bandit Sưksā. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. บัณฑิตศึกษา.

Edition: ฉบับพิมพ์ซ้ำ.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Sưksā, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตศึกษา, 2561 [2018]Other title: Rabīap withī wičhai thāng nitisāt Other title: Rūam botkhwām wichākān rư̄ang rabīap withī wičhai thāng nitisāt Other title: ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ | รวมบทความวิชาการเรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: LB2369 .ร54 2561] (3).
Rūam phrarātchabanyat prakō̜p Ratthammanūn / รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ; คณะผู้จัดทำ นัฑ ผาสุข ... [และคนอื่น ๆ].

Thailand. Nat Phāsuk. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Klum Ngānphatthanā Kotmāi. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | นัฑ ผาสุข | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Klum Ngānkānphim Samnak Kānphim Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561 [2018]Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2506.ก28 2561] (1).
Rabop kotmāi sīwin lō̜ : čhāk kotmāi sipsō̜ng to sū pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by มุนินทร์ พงศาปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K623 .ม73 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K623 .ม73 2562] (1). Checked out (10).
Rabop kotmāi læ sānratthathammanūn nai klum prathēt ʻĀsīan / ระบบกฎหมายและศาลรัฐธรรมนูญในกลุ่มประเทศอาเซียน / ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lœ̄tthammathēwī. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KNC79 .ป546 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KNC79 .ป546 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KNC79 .ป546 2561] (2).
Rabīap withī wičhai krabūankān theknik samrap kānwičhai thāngkān bō̜rihān čhatkān phākrat = Research methodology, process, techniques in public administration research / ระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิคสำหรับการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ = Research methodology, process, techniques in public administration research / ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย

Chamaiphō̜n Thanō̜msīdētchai. by ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Fōphēt, 2561 [2018] Publisher: โฟร์เพช, โฟร์เพช, 2561 [2018]Other title: Research methodology, process, techniques in public administration research..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JF1338.ก3ท9 ช564 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1338.ก3ท9 ช564 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JF1338.ก3ท9 ช564 2561] (1).
Ratthathammanūn : prawattisāt khō̜ khwāmkhit ʻamnāt sathāpanā læ kānplīanphān / รัฐธรรมนูญ : ประวัติศาสตร์ข้อความคิด อำนาจสถาปนาและการเปลี่ยนผ่าน / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburī : Fā Dīeo Kan, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .ป64 2559] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ป64 2559] (1). Checked out (11).
Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย / คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Phūthǣnrātsadō̜n. Khana Kammakān Rāng Ratthammanūn. by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2561] [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2110 .ร63 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2110 .ร63 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2110 .ร63 2561] (2).
Rātchaman longthan banlang patirūp / ราชมัล ลงทัณฑ์ บัลลังก์ ปฏิรูป / ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Piyabut Sǣngkanokkun. by ปิยบุตร แสงกนกกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Shine Publishing House, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2050 .ป643 2557] (3). Checked out (5).
Nangsư̄ rūam botkhwām kotmāi sangkhom læ yuk samai 4.0 / หนังสือรวมบทความ กฎหมาย สังคม และยุคสมัย 4.0 / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Sīsawāng, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT72 .ก45 2562] (1). Checked out (1).
Lak kotmāi wādūai ʻongkō̜n ʻaiyakān læ phanakngānʻaiyakān / หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1630 .ส736 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1630 .ส736 2562] (1).
Checked out (2).
Lak læ thritsadī Kotmāi Phǣng / หลักและทฤษฎี กฎหมายแพ่ง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่-เพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT500 .ส76 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ส76 2561] (1). Checked out (3).
Hō̜ng rīan ratthammanūn bǣp active learning chabap chai rīan / ห้องเรียนรัฐธรรมนูญแบบ active learning ฉบับใช้เรียน / ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Prinya Thaewanarumitkul. by ปริญญา เทวานฤมิตรกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .ป473 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ป473 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ป473 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (6).
Han Khēnsēn læ thritsadī bō̜risut hǣng kotmāi / ฮันส์ เคลเซ่น และทฤษฎีบริสุทธิ์แห่งกฎหมาย / สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Surin Salitphong. by สุรินทร์ สฤษฎ์พงศ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Pure theory of law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K339 .ส74 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K339 .ส74 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K339 .ส74 2562] (1).
Checked out (5).
Nǣokhit thī prākot yū nai krabūankān yuttham thāng ʻāyā samrap dek læ yaowachon nai prathēt Thai / แนวคิดที่ปรากฎอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / ปพนธีร์ ธีระพันธ์.

Paphonthī Thīraphan. by ปพนธีร์ ธีระพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV9202.55.ก5 ป334 2561] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HV9202.55.ก5 ป334 2561] (1). Checked out (2).
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Pongsapan. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT51.7 .ม736 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT51.7 .ม736 2562] (1).
Checked out (5).
Taisūan chukchœ̄n taisūan khō̜ khumkhrō̜ng chūakhrāo rō̜ngkhō̜ kansūan rō̜ng khatsap rō̜ngkhō̜ rap chamra nī čhamnō̜ng rō̜ngkhō̜ chalīa sap / ไต่สวนฉุกเฉิน ไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราว ร้องขอกันส่วน ร้องขัดทรัพย์ ร้องขอรับชำระหนี้จำนอง ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ส452 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ส452 2562] (1).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)