TUMED-New Book 2019-July (Tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Clinical practice in medicine / Clinical practice in medicine / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Sathiraphot. Thailand. Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao. by บัญชา สถิระพจน์ | มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi ʻĀyurakam Phramongkutklao, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิอายุรกรรมพระมงกุฎเกล้า, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB115 .ค466 2560] (4). Checked out (1).
Clinical reasoning & decision making in hematology / Clinical reasoning & decision making in hematology / บรรณาธิการ นภชาญ เอื้อประเสริฐ, จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ.

Nopphachān Ư̄aprasœ̄t. Čhanthiyā Čhansawāngphūwana. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhitwitthayā. by นภชาญ เอื้อประเสริฐ | จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhitwitthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WH120 .ค563 2562] (2).
Common causes of toxic acute kidney injury : essentials for medical students / Common causes of toxic acute kidney injury : essentials for medical students / ฉัตรชัย กรีพละ บรรณาธิการ.

Chatchai Krīphala. by ฉัตรชัย กรีพละ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Ton Manāo Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ต้นมะนาว พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WJ342 .ค544 2562] (2).
Drug guru chalāt rū rư̄ang yā / Drug guru ฉลาดรู้เรื่องยา / ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ เขียน.

Dūangkǣo ʻAngkūnsit. by ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: QV735 .ด522 2561] (5).
Essential dermatology a practical guide for internist / Essential dermatology a practical guide for internist / คณะบรรณาธิการ กอบกุล อุณหโชค, ชุติกา ศรีสุทธิยากร, สุพิชญา ไทยวัฒน์.

Kō̜pkun ʻUnhachōk. Chutikā Sīsutthiyākō̜n. Supichaya Thaiwat. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt. by กอบกุล อุณหโชค | ชุติกา ศรีสุทธิยากร | สุพิชญา ไทยวัฒน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำราอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā ʻĀyurasāt Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WR140 .อ752 2562] (4). Checked out (1).
ICU survival guidebook / ICU survival guidebook / บรรณาธิการ สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ... [และคนอื่น ๆ].

Suthat Rungrư̄anghiranyā. Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai. by สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX218 .อ926 2562] (2).
Infectious diseases in ambulatory setting / Infectious diseases in ambulatory setting / บรรณาธิการ จักกพัฒน์ วนิชานันท์, กมลวรรณ จุติวรกุล.

Čhakkaphat Wanichānan. Kamonwan Čhutiwō̜rakun. Sārin Khahakǣo. Thīraphong Tanthawichīan. Wō̜rawong Chư̄nsuwan. Čhirawat Bupphanhēran. Lēlānī Phaithūnphong. Patthamā Tō̜. Wō̜raphānit. Wō̜raphot Ninrattanakun. Pawat Phư̄nsǣn. Chusanā Sūankratāi. 'Usanī Naoʻudom. Phalākō̜n Phanārat. Nopphō̜n Songʻamphai. ʻŌphāt Phutčharœ̄n. Ditsarut Tōwikkai. Kamphon Suwanphimonkun. Phrưtthiphong Nūphet. Rō̜ngphong Phlōngla. by จักกพัฒน์ วนิชานันท์ | กมลวรรณ จุติวรกุล | สาริน คหะแก้ว | ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร | วรวงศ์ ชื่นสุวรรณ | จิรวัฒน์ บุพพันเหรัญ | เลลานี ไพฑูรย์พงษ์ | ปัทมา ต.วรพานิช | วรพจน์ นิลรัตนกุล | ปวัตน์ พื้นแสน | ชุษณา สวนกระต่าย | อุษณีย์ เนาว์อุดม | พลากร พนารัตน์ | นพพร ส่งอำไพ | โอภาส พุทธเจริญ | ดิษรุจ โตวิกกัย | กำพล สุวรรณพิมลกุล | พฤฒิพงศ์ หนูเพชร | รองพงศ์ โพล้งละ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Prin ʻǣ Mō̜ Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ปริ้นท์แอนด์มอร์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WX167 .อ654 2562] (2).
Non-technical skills samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt / Non-technical skills สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / กษณา รักษมณี, ธัชวรรณ จิระติวานนท์ บรรณาธิการ.

Kasanā Raksamanī. Thatchawan Čhiratiwānon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wisanyīwitthayā. by กษณา รักษมณี | ธัชวรรณ จิระติวานนท์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wisanyīwitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB100 .น533 2562] (5).
Update in infectious diseases 2019 / Update in infectious diseases 2019 / ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phirun Mutsikphan. Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai. by ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ | สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Rōk Titchư̄a hǣng Prathēt Thai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WC100 .อ624 2562] (5).
Kradūk hak læ khō̜ khlư̄an samrap wēt patibat thūapai = Fracture and dislocation for general practice / กระดูกหักและข้อเคลื่อนสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป = Fracture and dislocation for general practice / บรรณาธิการ วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์, พิสิฏฐ์ เลิศวานิช.

Witchasēt Phichaisak. Phisit Lœ̄twānit. by วิทเชษฐ พิชัยศักดิ์ | พิสิฏฐ์ เลิศวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sirirāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2561 [2018]Other title: Fracture and dislocation for general practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE175 .ก466 2561] (2).
Kāiwiphāk khō̜ng khlō̜ng rākfan læ kāntrīam chō̜ngthāng pœ̄t sū khlō̜ng rākfan / กายวิภาคของคลองรากฟันและการเตรียมช่องทางเปิดสู่คลองรากฟัน / พีรยา ภูอภิชาติดำรง.

Peeraya Phooaphichatdumrong. by พีรยา ภูอภิชาติดำรง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Bō̜risat Trīʻō ʻǢtwœ̄thaising ʻǣ Mīdīa Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง แอนด์ มีเดีย จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WU230 .พ644 2561] (2).
Kāiwiphāksāt 1 = Anatomy I / กายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy 1 / บังอร ฉางทรัพย์.

Bangʻō̜n Chāngsap. by บังอร ฉางทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 [2009]Other title: Anatomy I.Availability: No items available Checked out (1).
Kānkhūapkhum kānprakō̜p wichāchīp kānphayābān læ kānphadungkhan : kotmāi wichāchīp læ čhanyāban phayābān = Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses / การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฎหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล = Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses / คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง, อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม.

Khatthalīyā Siriphatthrākūn Sǣnlūang. 'Udomrat Sangūansiritham. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. Khrōngkān Tamrā. by คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง | อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Chīang Mai : Khrōngkān Tamrā Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Other title: Nursing regulations : professional laws and code of ethics for nurses.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: KPT3105 .ค634 2562] (2).
Kānchūai kūchīp nai dek læ thārok rǣkkœ̄t = Pediatric and neonatal resuscitation / การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด = Pediatric and neonatal resuscitation / คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

Mahāwitthayālai Narēsūan. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by มหาวิทยาลัยนเรศวร. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2562 [2019] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562 [2019]Other title: Pediatric and neonatal resuscitation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WS205 .ก642 2562] (5).
Kāntrūat rāngkāi thāng rūmātik = Clinical examination in rheumatology / การตรวจร่างกายทางรูมาติก = Clinical examination in rheumatology / อนวรรถ ซื่อสุวรรณ, พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน, ไพจิตต์ อัศวธนบดี.

ʻAnawat Sư̄suwan. Phongthō̜n Narongrœ̄knāwin. Phaičhit ʻAtsawathanabō̜dī. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by อนวรรถ ซื่อสุวรรณ | พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน | ไพจิตต์ อัศวธนบดี | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2562 [2019]Other title: Clinical examination in rheumatology /.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WE544 .อ354 2562] (2).
Kānpathomphayābān = First aids / การปฐมพยาบาล = First aids / รำแพน พรเทพเกษมสันต์.

Ramphǣn Phō̜nthēpkasēmsan. by รำแพน พรเทพเกษมสันต์.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Sinlapābannākhān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2562 [2019]Other title: First aids.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WA292 .ร638 2562] (4). Checked out (1).
Kānpramœ̄n phāwa sukkhaphāp læ kānwinitchai yǣk rōk bư̄angton / การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น / เผ่า อนันจิ๋ว.

Phao ʻAnančhiu. by เผ่า อนันจิ๋ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nīʻōdičhitō̜n Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri Library [Call number: WB141 .ผ773 2561] (1). Checked out (1).
Kānphayābān sattrī thī mī rōk rūam kap kāntangkhan / การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล.

Kanokwan Chanthanamongkhon, by กนกวรรณ ฉันธนะมงคล, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (5).
Kānphayābān sukkhaphāp čhit læ čhittawēt : kānprayukchai kō̜ranī lư̄aksan / การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. by เอกอุมา อิ้มคำ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: No items available Checked out (13).
Kānphayābān sukkhaphāp čhit læ čhittawēt : kānprayukchai kō̜ranī lư̄aksan / การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. by เอกอุมา อิ้มคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, (ฉบับพิมพ์เพิ่มครั้งที่ 2)Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (1).
 <<  <  1  2  3  4    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)