TULAW-New Book-2019-08-1-31 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
108 sanyā thurakit / 108 สัญญาธุรกิจ / โดย อดุล ขาวละออ.

ʻAdun Khāolaʻō̜. by อดุล ขาวละออ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2562 [2019]Other title: Nưng rō̜i pǣt sanyā thurakit Other title: หนึ่งร้อยแปดสัญญาธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT917 .อ374 2562] (1). Checked out (2).
Kotmāi 4.0 / กฎหมาย 4.0 / ศุภวัชร์ มาลานนท์.

Suphawatchara Malanond. by ศุภวัชร์ มาลานนท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ศ74 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ศ74 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT920 .ศ74 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (2).
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng (phāk 1-2-3) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1-2-3) / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (3), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (4). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (1).
Checked out (7).
Kotmāi withī phitčhāranākhwām phǣng wādūai ʻuthō̜n-dīkā / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา / จรัญ ภักดีธนากุล.

Čharan Phakdīthanākun. by จรัญ ภักดีธนากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: ʻUthō̜n-dīkā Other title: อุทธรณ์-ฎีกา.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1822 .จ46 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1822 .จ46 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1822 .จ46 2562] (1). Checked out (2).
Kānnam sanœ̄ phonngā nawičhai Khana Nitisāt Thammasāt pračham pī 2561 = TU Law faculty symposium and young researchers workshop 2018. การนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 = TU Law faculty symposium and young researchers workshop 2018.

Kānnam sanœ̄ phonngā nawičhai Khana Nitisāt Thammasāt Kittisak Noochaikaew. Chintana Panyasavanh. Jeeraporn Wilaiphun. Dolporn Salyapong. Disorn Likhitwitayawuid, Tanyaluck Phonchamni. Teerapong Ruangkham, Teerapan Imtapan. Naphaphorn Saenphit. Nanda Petchdee. Papawadee Salakphet. Phannarat Ditcharoen, Latana Ketsilivong. Wanida Matcharin. Worawimol Chatarathong. Vasin Pipattanachat, Siwanoot Soitong, Sirintip Somjai. Jeethathorn Jundasorn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by การนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (2561 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว | จินตนา ปัญญาสวรรค์ | จีราพร วิลัยพรรณ | ดลพร ศัลยพงษ์ | ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ, 2536- | ธัญญลักษณ์ พลชำนิ | ธีรพงศ์ เรืองขำ, 2532- | ธีรพันธ์ อินต๊ะปาน | นภาพร แสนพิศ | นันดา เพชรดี | ปภาวดี สลักเพชร | พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, 2526- | ลัดตะนา เกดสีลิวง | วนิดา มัชรินทร์ | วรวิมล จันทรทอง | วศิน พิพัฒนฉัตร, 2527- | ศิวนุช สร้อยทอง, 2529- | สิรินทิพย์ สมใจ | จีฑธร จันดาสอน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561] [2018]Other title: TU Law Faculty symposium and young researchers workshop 2018.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ก8 ก634 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ก8 ก634 2561] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: HN700.55.ก8 ก634 2561] (2).
Kānrāng sanyā phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers : contract drafting / การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung hēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: English for lawyers : contract drafting.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
Khō̜ tō̜sū læ khō̜khit nai khadī ʻāyā / ข้อต่อสู้และข้อคิดในคดีอาญา / ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Chonnabot Supphasī. Ratchai Pālakawong Na ʻAyutthayā. by ชนบท ศุภศรี | รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Rōng Samut Khongčharœ̄n Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท โรงสมุดคงเจริญ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4738 .ช328 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4738 .ช328 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4738 .ช328 2562] (1).
Khadī phra khadī khwām : kotmāi kīeokap phrasong Phrarātchabanyat Khanasong Phō̜. Sō̜. 2505 kotmāi læ ʻư̄n ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / คดีพระ คดีความ : กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2688 .ส73 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2688 .ส73 2562] (1). Checked out (1).
Khadī yokfō̜ng čhāk rư̄ang čhing. Tō̜n čhǣngkhwām thet fō̜ng thet bœ̄k khwām thet / คดียกฟ้องจากเรื่องจริง. ตอน แจ้งความเท็จ ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ / คณะผู้จัดทำ ชนบท ศุภศรี, รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, บัณฑิต ไทยผลิตเจริญ.

Chonnabot Suphasī. Ratchai Pānkawong Na ʻAyutthayā. Bandit Thaiphalitčharœ̄n, by ชนบท ศุภศรี | รัชชัย ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา | บัณฑิต ไทยผลิตเจริญ, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Songwut Thō̜ngsaād Thanāikhwām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน ทรงวุฒิ ทองสอาด ทนายความ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K5269 .ช333 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K5269 .ช333 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K5269 .ช333 2562] (1).
Khadī rǣngngān / คดีแรงงาน / รวบรวมโดย สนอง แก่นแก้ว.

Sanō̜ng Kaenkaew. by สนอง แก่นแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krung Sayām Phanbō̜litching, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พัลบลิชชิ่ง, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1270 .ส375 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1270 .ส375 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1270 .ส375 2562] (1).
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2562 / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562 / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3550 .ท63 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3550 .ท63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3550 .ท63 2562] (2). Checked out (1).
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi tūapai / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย.

Yut Sǣngʻuthai, Somyot Chư̄athai. by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | สมยศ เชื้อไทย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม / แก้ไขปรับปรุงโดย สมยศ เชื้อไทย.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K155 .ห43 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K155 .ห43 2560] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K155 .ห43 2560] (8). Checked out (5).
Khamthām-khamtō̜p panhā khō̜kotmāi ʻāyā čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญาจากคำพิพากษาฎีกา / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ป447 2562] (2). Checked out (4).
Khamthām-khamtō̜p panhā kotmāi phǣng čhāk khamphiphāksā dīkā / คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT500 .ป462 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ป462 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT500 .ป462 2562] (1). Checked out (2).
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk nưng, Kotmāi ʻāyā kotmāi phǣng læ phānit tangtǣ pīkānsưksā 2542-2561 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542-2561 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT70 .ค57 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT70 .ค57 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ค57 2562] (1). Checked out (3).
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng thī samkhan / คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ / ชูชาติ อัศวโรจน์.

Chūchāt ʻAtsawarōt, by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Rōngphim Dư̄antulā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ช726 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ช726 2562] (1). Checked out (4).
Khamʻathibāi kotmāi wādūai sapsin = Property law / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา วงศารยางกูร.

Sīrāchā Wongsārayāngkūn. by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Property law.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1). Checked out (7).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 wādūai khrō̜pkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช.

Prasopsuk Bundach. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ประสพสุข บุญเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Other title: Kham ʻathibāi kotmāi khrǭpkhrūa Other title: Kham ʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrǭpkhrūa... Other title: คำอธิบายกฎหมายครอบครัว | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวฯ.Availability: No items available Checked out (1).
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา | ปัญญา ถนอมรอด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT890 .ป622 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT890 .ป622 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT890 .ป622 2562] (1). Checked out (2).
Khamʻathibāi phrarātchabanyat sunlakākō̜n Phō̜.Sō̜. 2560 / คำอธิบายพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 / ชูชาติ อัศวโรจน์.

Chūchāt ʻAtsawarōt, by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Naphatsō̜n Kānphim (Kittichai), 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท นภัสสรการพิมพ์ (กิตติชัย), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3645 .ช7265 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3645 .ช7265 2560] (2). Checked out (7).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)