TULAW-New Book-2019-08-1-31 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi 4.0 / กฎหมาย 4.0 / ศุภวัชร์ มาลานนท์.

Suphawatchara Malanond. by ศุภวัชร์ มาลานนท์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT920 .ศ74 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT920 .ศ74 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng (phāk 1-2-3) / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ภาค 1-2-3) / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhiramongkhonphānit. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (4), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (4). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (5), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: KPT1710 .ป629 2562] (1).
Checked out (1).
Kānrāng sanyā phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers : contract drafting / การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung hēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: English for lawyers : contract drafting.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (2).
Khadī phra khadī khwām : kotmāi kīeokap phrasong Phrarātchabanyat Khanasong Phō̜. Sō̜. 2505 kotmāi læ ʻư̄n ʻư̄n thī kīeokhō̜ng / คดีพระ คดีความ : กฎหมายเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 กฎหมายและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2688 .ส73 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2688 .ส73 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2688 .ส73 2562] (1).
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi tūapai / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป / หยุด แสงอุทัย.

Yut Sǣngʻuthai, Somyot Chư̄athai. by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | สมยศ เชื้อไทย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21, แก้ไขเพิ่มเติม / แก้ไขปรับปรุงโดย สมยศ เชื้อไทย.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K155 .ห43 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K155 .ห43 2560] (6), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K155 .ห43 2560] (6). Checked out (7).
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng thī samkhan / คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ / ชูชาติ อัศวโรจน์.

Chūchāt ʻAtsawarōt, by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Bangkok] : Rōngphim Dư̄antulā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ช726 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ช726 2562] (2). Checked out (2).
Khamʻathibāi kotmāi wādūai sapsin = Property law / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา วงศารยางกูร.

Sīrāchā Wongsārayāngkūn. by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .ศ464 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .ศ464 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .ศ464 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (4).
Khūmư̄ wāngphǣn kānsō̜p læ lak kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi nai radap nitisātbandit nētibandit Thai ʻaiyakān phūchūai læ phūchūai phūphiphāksā phrō̜m kāntrīamtūa sưksā tō̜ radap nitisātmahābandit nai tāngprathēt = Handbook for legal exam preparations including writing principles at LL.B., barrister-at-law, assistant public prosecutor and judge trainee levels, together with the guidance to study LL.M. abroad / คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในระดับนิติศาสตรบัณฑิต เนติบัณฑิตไทย อัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา พร้อมการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิตในต่างประเทศ = Handbook for legal exam preparations including writing principles at LL.B., barrister-at-law, assistant public prosecutor and judge trainee levels, together with the guidance to study LL.M. abroad / พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด, วรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์.

Phonphawit Phankhamkœ̄t. Waranyā Trongphisutsak. by พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด | วรัญญา ตรงพิสุทธิ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: Khūmư̄ wāngphǣn kānsō̜p læ lak kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi Other title: Handbook for legal exam preparations including writing principles at LL.B., barrister-at-law, assistant public prosecutor and judge trainee levels, together with the guidance to study LL.M. abroad | คู่มือวางแผนการสอบและหลักการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย .Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT70 .พ445 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT70 .พ445 2562] (2). Checked out (1). On hold (1).
Niti withī kānchai læ kāntīkhwām kotmāi : sưksā prīapthīap rabop kotmāi Thai læ rabop kotmāi Yœ̄raman / นิติวิธี การใช้และการตีความกฎหมาย : ศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายไทยและระบบกฎหมายเยอรมัน / มานิตย์ วงศ์เสรี.

Manit Wongsērī. by มานิตย์ วงศ์เสรี.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K559 .ม636 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K559 .ม636 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (4).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 phrō̜m kot krasūng ; Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 ; Phrarātchabanyat Čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sān Khwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2558 ; Phrathammanūn Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พร้อมกฎกระทรวง ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 ; พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ; พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1704 2562ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1704 2562ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1704 2562ก] (1).
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 41, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2562)Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ป43 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (6).
ปัญหากฎหมายละเมิดตามสัญญาจ้างทำของ : กรณีก่อสร้างอาคารสูง / โดย ชินวัต จันทรานนท์.

Shinnawat Juntranon. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ชินวัต จันทรานนท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Nitisētthasāt Kānkhā Rawāng Prathēt Khana Nitisāt læ Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2562] [2019]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Legal problem of tort in relation to hire of work : the case high-rise buildings.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT834 .ช635 2562] (1).
Phrarātchadamrat læ phrabō̜romrāchōwāt khō̜ng Phrabāt Somdet Phraparaminthra Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt Bō̜rommanātbō̜phit dān kotmāi læ krabūankān yuttitham. พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม.

Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, Thailand. Samnak Phrarātchawang. by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | สำนักพระราชวัง.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Phrarātchawang Krom Rātchalēkhānukān nai Phraʻong, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง กรมราชเลขานุการในพระองค์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2560ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2560ก] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2560ก] (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: CRE 2017 704014] (1).
Laksana khō̜ng kotmāi sapsin thāng panyā : phư̄nthān khwāmrū thūapai likkhasit sitthibat khrư̄angmāikānkhā khwāmlap thāng kānkhā sing bong chī thāng phūmisāt bǣp phang phūm khō̜ng wongčhō̜n rūam phanphư̄t mai kǣkhai prapprung tām Phrarātchabanyat Likhasit (chabap thī 2, chabap thī 3) Phō̜.Sō̜. 2558, (chabap thī 4) Phō̜.Sō̜. 2561, Phrarātchabanyat Khrư̄angmāikānkhā (chabap thī 3) Phō̜.Sō̜. 2559, Phrarātchabanyat Khwāmlap thāng Kānkhā (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2558 Phrarātchabanyat čhattang Sān Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā rawāng Prathēt læ Withī Phičhāranā Khadī Sapsin thāng Panyā læ Kānkhā rawāng Prathēt (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2558, Phrarātchabanyat čhattang Sān ʻUtthō̜n Khadī Chamnan Phisēt Phō̜.Sō̜. 2558, Phrarātchabanyat kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Botbanyat hǣng Kotmāi thī Kīeokap Khwāmrapphit nai thāng ʻĀyā khō̜ng Phūthǣn Nitibukkhon Phō̜.Sō̜. 2560 / ǂc Chaiyot Hēmaratchata. ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แบบผังภูมิของวงจรรวม พันธุ์พืชใหม่ แก้ไขปรับปรุงตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558, (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561, พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, พระราชบัญญัติความลับทางการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พ.ศ. 2558, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 / ไชยยศ เหมะรัชตะ.

Chaiyot Hēmaratchata, by ไชยยศ เหมะรัชตะ, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K1401 .ช94 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K1401 .ช94 2562] (2). Checked out (2).
Sarup yō̜ lak kotmāi kūyư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam : phāk phanūak kān rīan kotmāi hai prasop khwāmsamret tām nǣothāng khō̜ng phūkhīan / สรุปย่อหลักกฎหมายกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ : ภาคผนวก การเรียนกฎหมายให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางของผู้เขียน / วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.

Wiwat Wongwiwatwaitaya. by วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT955 .ว656 2562] (2). Checked out (4).
Khīan phonngān thāng wichākān yāngrai mai lamœ̄t likkhasit læ mai lak lō̜k phonngān (Plagiarism) / เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน (Plagiarism) / มานิตย์ จุมปา.

Manit Čhumpā. by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1160 .ม633 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1160 .ม633 2558] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1160 .ม633 2558] (1). Checked out (1).
Phǣng phitsadān. Lēm 3, Banchī dœ̄n saphat prakanphai tūangœ̄n hunsūan-bō̜risat khrǭpkhrūa / แพ่งพิสดาร. เล่ม 3, บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน-บริษัท ครอบครัว / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Kotmāi phǣng phitsadān. Other title: กฎหมายแพ่งพิสดาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 3] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 3] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 3] (1). Checked out (1).
Phǣng phitsadān. Lēm 4, Sap mō̜radok / แพ่งพิสดาร. เล่ม 4, ทรัพย์ มรดก / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Kotmāi phǣng phitsadān. Other title: กฎหมายแพ่งพิสดาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 4] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 4] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 4] (1). Checked out (1).
Phǣng phitsadān. Lēm 2, Sư̄khāi khāifāk hai chaosap chaosư̄ yư̄m fāksap khamprakan (kǣkhai lāsut) čhamnō̜ng (kǣkhai lāsut) tūathǣn / แพ่งพิสดาร. เล่ม 2, ซื้อขาย ขายฝาก ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน (แก้ไขล่าสุด) จำนอง (แก้ไขล่าสุด) ตัวแทน / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Kotmāi phǣng phitsadān. Other title: กฎหมายแพ่งพิสดาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 2] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 2] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 2] (1). Checked out (1).
Phǣng phitsadān. Lēm 1, Nitikam sanyā nī lamœ̄t / แพ่งพิสดาร. เล่ม 1, นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2562 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2562 [2018]Other title: Kotmāi phǣng phitsadān. Other title: กฎหมายแพ่งพิสดาร..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 1] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT496.7 .ว622 2562 ล. 1] (2). Checked out (2).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)