TUPRIDI-New Book-201908-01(tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Siphā khrū phūmpanyā Thai phū ʻārak phanphư̄t / 15 ครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช / บรรณาธิการ พุฒิสาร์ อัคคะพู, ปิยะมาศ เมิดไธสง.

Phuthisā ʻAkkhaphū, Piyamas Mœ̄tthaisong. Thailand. Samnakngān Lēkhāthikān Saphākānsưksā. Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū. by พุฒิสาร์ อัคคะพู, 2499- | ปิยะมาศ เมิดไธสง | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak Māttrathān Kānsưksā læ Phatthanā Kānrīanrū Samnakngān Lēkhāthikān Saphākānsưksā Krasūang Sưksāthikān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562 [2019]Other title: Siphā khrū phūmpanyā Thai phū ʻārak phanphư̄t Other title: สิบห้าครูภูมิปัญญาไทย ผู้อารักษ์พรรณพืช.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .ก122 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
250 pī Krung Thonburī ramlưk / 250 ปี กรุงธนบุรีรำลึก / [บรรณาธิการ อรวรรณ ทรัพย์พลอย].

ʻǬrawan Sapphlō̜i. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by อรวรรณ ทรัพย์พลอย | กรมศิลปากร.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n Krasūang Watthanatham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2562 [2019]Other title: Sō̜ngrō̜i hāsip pī Krung Thonburī ramlưk Other title: สองร้อยห้าสิบปี กรุงธนบุรีรำลึก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS579 .ก144 2562] (2).
Hybrid event marketing / Hybrid event marketing / เกรียงไกร กาญจนะโภคิน.

Kreingkrai Kanjanapokin. by เกรียงไกร กาญจนะโภคิน.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻUkbī Čhamkat, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อุ๊คบี จำกัด, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: GT3405 .ก74 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: GT3405 .ก74 2562] (1). Checked out (1).
TOEIC finwē ngāi ngāi by khrū Tōnō / TOEIC ฟินเว่อร์ ง้ายง่าย by ครูโตโน่ / โดย ครูโตโน่ (อ.วันวิชิต บูรณะสิทธิพร)

Wanwichit Būranasitthiphō̜n. by วันวิชิต บูรณะสิทธิพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PE1128 .ว63 2560ข] (1).
Kānprayuk sō̜pwǣ kānwāngphǣn sapphayākō̜n ʻongkō̜n SAP Business One samrap ngān dān kānngœ̄n læ banchī = SAP Business One : an ERP software for financial and accounting / การประยุกต์ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP Business One สำหรับงานด้านการเงินและบัญชี = SAP Business One : an ERP software for financial and accounting / อุเทน เลานำทา.

Uthen Laonamtha. by อุเทน เลานำทา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Mahā Sārakhrām : Taksila Kānphi, 2562 [2019] Publisher: มหาสารคาม : ตักศิลาการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: SAP Business One : an ERP software for financial and accounting.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5679 .อ73 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5679 .อ73 2562] (1).
Kānsāng ʻattalak thāng watthanatham khō̜ngwat phư̄a kānthō̜ngthīeo chœ̄ng sātsanā / การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา / พุทธรักษ์ ปราบนอก.

Phuttharak Prāpnō̜k. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by พุทธรักษ์ ปราบนอก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2562 [2019] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6336 .พ73 2562] (1).
Kāntrīam khwāmphrō̜m khō̜ng Prathēt Thai khao sū Prachākhom ʻĀsīan dūai pratya khō̜ng sētthakit phō̜phīang chalœ̄m phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻōkāt phrarātchaphithī mahāmongkol chalœ̄m phrachonmaphansā 7 rō̜p 5 Thanwākhom 2554 : ʻēkkasān prakō̜p kānsamnā wichākān pračhampī Phō̜.Sō̜. 2554 / การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 : เอกสารประกอบการสัมนาวิชาการประจำปี พ.ศ. 2554 / โดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Kānsamnā Wichākān rư̄ang Kāntrīam Khwāmphrō̜m khō̜ng Prathēt Thai Khao Sū Prachākhom ʻĀsīan dūai Pratya khō̜ng Sētthakit Phō̜phīang Chalœ̄m Phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻōkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkol Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 rō̜p 5 Thanwākhom 2554 Krung Thēp...) Saphā thī Prưksā Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. by การสัมมนาวิชาการเรื่องการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 (2554 : กรุงเทพฯ) | สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Saphā, [2554] [ 2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2554] [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HC445 .ก6449 2554] (1).
Khwāmčhing čhāk kānwičhai "kam" / ความจริงจากการวิจัย "กรรม" / หัวหน้าโครงการวิจัย พระสุธีธรรมานุวัตร ; นักวิจัย มนตรี สิระโรจนานันท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้เรียบเรียง วุฒินันท์ กันทะเตียน และคณะ.

Phra Suthīthammānuwat (Thīap). Wutthinant Kantatian, Montree Sirarojananan. Samnak Bō̜rihān Khrōngkān Songsœ̄m Kānwičhai nai ʻUdomsưksā læ Phatthanā Mahāwitthayālai Wičhai hǣng Chāt. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. Sathāban Wičhai Phutthasāt. by พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ) | มนตรี สิระโรจนานันท์, 2513- | วุฒินันท์ กันทะเตียน, 2508- | สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 21 Senčhūrī Čhamkat, [2556?] [2013?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่จำกัด, [2556?] [2013?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ4435 .พ55 2556] (1).
Khwāmlư̄amlam læ khwāmmai pen tham nai kānkhaothưng sapphayākō̜n læ bō̜rikān phư̄nthān khō̜ng Prathēt Thai / ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย / อภิวัฒน์ รัตนวราหะ บรรณาธิการ.

Bhasuk Phongphaičhit. Sōphon Chomchān. Rō̜yon Čhitdō̜n. Somsuk Bunyabanchā. Phaithūn Sinlārat. Wichai Chōkwiwatthana. Prasāt Mītǣm. Saksit Chalœ̄mphong. Prōtprān Bunyaphukkana. Čhuthārat ʻƯ̄aʻamnūai, ʻAphiwat Rattanawarāha. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kānwāngphǣn Phāk læ Mư̄ang. by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | โสภณ ชมชาญ | รอยล จิตรดอน | สมสุข บุญญะบัญชา | ไพฑูรย์ สินลารัตน์ | วิชัย โชควิวัฒน | ประสาท มีแต้ม | ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ | โปรดปราน บุณยพุกกนะ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | อภิวัฒน์ รัตนวราหะ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp : Phāk Wichā Kānwāngphǣn Phāk læ Mư̄ang, Khana Sathāpattayakammasāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการวางเเผนภาคเเละเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HN700.55.ฮ9ช3 ค56 2556] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HN700.55.ฮ9ช3 ค56 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HN700.55.ฮ9ช3 ค56 2556] (1).
Khwāmmailāklāi khō̜ng khwāmlāklāi thāng watthanatham / ความไม่หลากหลายของความหลากหลายทางวัฒนธรรม / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Thanēt Wongyānnāwā, by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Sommati, 2557 [2014] Publisher: กุรงเทพฯ : สมมติ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JA75.7 .ธ37 2557] (1). Checked out (3).
Khāniyom Thāngkānmư̄ang khō̜ng Khārātchakān Phonrư̄an nai Wikritkān thāng Kānmư̄ang Phō̜. Sō̜. 2556 - Phō̜. Sō̜. 2557 / ค่านิยมทางการเมืองของข้าราชการพลเรือนในวิกฤตการณ์ทางการเมือง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557 / สุรพงษ์ เหล่าคนค้า.

Surapong Lhaokhonkha. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt. by สุรพงษ์ เหล่าคนค้า | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Phāk Wichā Ratthaprasāsanasāt Khana Ratthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2558] [2015]Other title: Political values of civil servant in 2013-2014 Thailand politival crisis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JQ1749.ก15 ส738 2558] (1).
คาฟกา วิฬาร์ นาคาตะ / Haruki Murakami เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.

by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | นพดล เวชสวัสดิ์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กำมะหยี่, 2556 [2013]Availability: No items available Checked out (3).
Khāsinō chāidǣn / คาสิโนชายแดน / บรรณาธิการ วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Wasan Panyākǣo. Thailand. Sūn Sưksā Panhā Kānphanan. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | ศูนย์การศึกษาปัญหาการพนัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print ; Literary form: Not fiction ; Audience: General; Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Panhā Kānphanan, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV6711 .ค652 2561] (2). Checked out (1).
คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและ เยาวชน / บรรณาธิการ อรสุดา เจริญรัถ.

by ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- | อรสุดา เจริญรัถ, 2504-.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2542Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2542ก] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.ภ7ก5 2542ก] (4). Checked out (1). Withdrawn (9).
Khamsap thī kīaonư̄ang kap ngān phrarātchaphithī phrabō̜rommasop Phabāt Somdet Phraparaminthara Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt / คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ; คณะบรรณาธิการ อรสรา สายบัว ... [และคนอื่น ๆ].

'Ō̜nsārā Sāibūa. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Wannakam læ Prawattisāt. by อรสรา สายบัว | กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PL4189 .ค656 2559] (2).
จันทร์ยาตรา / กฤษณา อโศกสิน.

by สุกัญญา ชลศึกษ์, 2474-.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2553Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ส7จ635 2553] (1). Checked out (1).
จินตนากรรมชาติที่ไม่เป็นชุมชน : คนชั้นกลางลูกจีนกับชาตินิยมโดย รัฐของไทย / โดย เกษียร เตชะพีระ.

by เกษียร เตชะพีระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมนักข่าว หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, 2537Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS568 .ก747] (3), Pridi Banomyong Library [Call number: DS568 .ก747] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS568 .ก747] (3). Withdrawn (2).
Bō̜rihān thurakit : khwāmsamret læ khwāmyangyư̄n bon kānsāng khunkhā = Business : creating value for success and sustainability / บริหารธุรกิจ: ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า = Business : creating value for success and sustainability / วิทยา ด่านธำรงกูล.

Witthaya Dānthamrongkūn. by วิทยา ด่านธำรงกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Business : creating value for success and sustainability.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD37 .ว634 2561ก] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [Call number: HD37 .ว634 2561ก] (2). Checked out (7).
Prachāthippatai DIY = Democracy 'Do it yourself' / ประชาธิปไตย DIY = Democracy 'Do it yourself' / ประวิช รัตนเพียร ... [และคนอื่นๆ].

Prawit Rattanaphīan, Mahāwitthayālai Rattanabandit. by ประวิช รัตนเพียร, 2499- | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Rattanabandit, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2561 [2018]Other title: 4 pī 8 dư̄an hǣng kānkhapkhlư̄an prachāthippatai phāk patibat Other title: "Prachāthippatai" rœ̄m ngāi ngāi tham dai dūai tūa rao Other title: Democracy 'Do it yourself' | 4 ปี 8 เดือนแห่งการขับเคลื่อนประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ | "ประชาธิปไตย" เริ่มง่ายๆทำได้ด้วยตัวเรา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ป448 2561] (1), Professor Direk Jayanama Library [Call number: JC423 .ป448 2561] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC423 .ป448 2561] (1), Pridi Banomyong Library (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย / บรรณาธิการโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.

by แลงกาต์, โรแบรต์, ค.ศ. 1892-1972 | ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print Publisher: กรุงเทพฯ, มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2526Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: 349.593 .ล8 2526] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: ท190 .ล72 2526] (3). Checked out (8). Withdrawn (20).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)