Boonchoo New Book 2019-08 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi ratthammanūn : lak phư̄nthān hǣng kotmāi ratthammanūn læ rabō̜p prachāthipatai / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Thākūn Siriyutwatthanā. by ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3165 .ฐ627 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3165 .ฐ627 2562] (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
Kotmāi khǣngkhan thāng kānkhā nai prathēt Yīpun Sahaphāp Yurōp Sahaphan Sāthāranarat Yœ̄ramanī Kaolītai læ Singkhapō : wikhro̜ prīapthīap kap kotmāi lamdap rō̜ng khō̜ng Thai / กฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกาหลีใต้ และสิงคโปร์ : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายลำดับรองของไทย / ศักดา ธนิตกุล และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Sakdā Thanitkun, by ศักดา ธนิตกุล, 2501-.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3850 .ศ623 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3850 .ศ623 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3850 .ศ623 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
Kānrāng sanyā phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers : contract drafting / การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung hēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: English for lawyers : contract drafting.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: PE1479.ก2 จ74 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
Khūapkhum čhaonāi hai yū nai kammư̄ rao = Easy management : how to manage your boss / ควบคุมเจ้านายให้อยู่ในกำมือเรา = Easy management : how to manage your boss / ณรงค์วิทย์ แสนทอง เขียน ; ปรรณ ญาภิรมย์ เรียบเรียง.

Narongwit Sǣnthō̜ng. Pan Yāphirom. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง | ปรรณ ญาภิรมย์.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nonthaburi : Bō̜risat Think Bīyō̜n Buk, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558 [2015]Other title: Easy management : how to manage your boss.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HF5548.83 .ณ42 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HF5548.83 .ณ42 2558] (2).
Khamsap Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PE1116.ก2 ด52 2562ก] (1). Checked out (5).
Khamʻathibāi kotmāi mǭradok / คำอธิบายกฎหมายมรดก / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Sīsawāng, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi mǭradok Other title: กฎหมายมรดก.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT770 .ก447 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT770 .ก447 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT770 .ก447 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2562 [2019]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT1045 .ส53 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (7). On hold (1).
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 3 : ʻutthō̜n læ dīkā / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3 : อุทธรณ์และฎีกา / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsiam Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available Checked out (8).
Tām rō̜i Phrabāt Somdet Phračhao ʻUthumphō̜n čhāk Krung Sī ʻAyutthayā sū Krung ʻAmarapura = On the trail of King Uthumphon : from Ayotthaya to Amarapura / ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงอมรปุระ = On the trail of King Uthumphon : from Ayotthaya to Amarapura / ผู้เขียน ศานติ ภักดีคำ, ปองขวัญ สุขวัฒนา ลาซูส.

Santi Pakdekham. Pongkwan Lassus. Samākhom Sathāpanik Sayām. by ศานติ ภักดีคำ | ปองขวัญ ลาซูส | สมาคมสถาปนิกสยาม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Sathāpanik Sayām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: On the trail of King Uthumphon : from Ayotthaya to Amarapura.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DS570.3.อ67 ศ634 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: DS570.3.อ67 ศ634 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS570.3.อ67 ศ634 2561] (1).
Bān thī yū nai bān / บ้านที่อยู่ในบ้าน / โตมร ศุขปรีชา.

Tōmō̜n Sukprīchā. by โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Fiction Publisher: Krung Thēp ... : Sǣnmō̜n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PL4209.ต94 บ63 2561] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: PL4209.ต94 บ63 2561] (1).
Checked out (1).
Prachāthipatai : lāk khwāmmāi lāi rūpbǣp / ประชาธิปไตย : หลากความหมาย หลายรูปแบบ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ประจักษ์ ก้องกีรติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: JC423 .ป435 2562] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: JC423 .ป435 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JC423 .ป435 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: JC423 .ป435 2562] (1). Checked out (4).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā chabap hūarư̄ang rīang māttrā : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Čhattang Sānkhwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Phrarātchabanyat hai Nam Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Mā Chai Bangkhap nai Sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 læ Phrarātchabanyat Kānsō̜psūan Khadī Phisēt Phō̜.Sō̜. 2547 (rūam kotkrasūng prakāt khō̜bangkhap Kō̜Khō̜Phō̜. læ rabīap thī kīeokhō̜ng) / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 และ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (รวมกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ กคพ. และระเบียบที่เกี่ยวข้อง) / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likasitwatanakul, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Phrarātchabanyat Čhattang Sānkhwǣng læ Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Phō̜.Sō̜. 2499 Other title: Phrarātchabanyat hai Nam Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā nai Sānkhwǣng Mā Chai Bangkhap nai Sānčhangwat Phō̜.Sō̜. 2520 Other title: Phrarātchabanyat Kānsō̜psūan Khadī Phisēt Phō̜.Sō̜. 2547 Other title: พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 | พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 | พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส737 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (3).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส74 2562] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (5).
Yūbikwitat theknōlōyī thī songsœ̄m kānrīanrū : kānʻō̜kbǣp thī nēn phonlap kānrīanru samrap phū rīan nai satawat thī 21 = Ubiquitous technology enhanced learning : the outcome-based learning design for 21st century learners / ยูบิควิตัสเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ : การออกแบบที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรุ้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = Ubiquitous technology enhanced learning : the outcome-based learning design for 21st century learners / จินตวีร์ คล้ายสังข์.

Jintavee Khlaisang. Chulalongkorn University. Faculty of Education. Nūai Patibatkān Wičhai Singpradit læ Nawattakam Kānsưksā. by จินตวีร์ คล้ายสังข์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์. หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nūai Patibatkān Wičhai Singpradit læ Nawattakam Kānsưksā, Khana Kharusāt, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 [2018]Other title: Ubiquitous technology enhanced learning : the outcome-based learning design for 21st century learners.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LB1028.3 .จ633 2561] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LB1028.3 .จ633 2561] (2).
Rō̜i sin ʻAyutthayā nai Phamā = Ayutthaya's lagacy in Burma / รอยศิลป์อยุธยาในพม่า = Ayutthaya's lagacy in Burma / ผู้เขียน อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล, สิทธิพร เนตรนิยม.

ʻŌ̜rawin Likhitwisētkun. Sittiporn Netniyom. Samākhom Sathāpanik Sayām. by อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล | สิทธิพร เนตรนิยม | สมาคมสถาปนิกสยาม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Sathāpanik Sayām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: Ayutthaya's lagacy in Burma.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: N7321 .อ45 2561] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: N7321 .อ45 2561] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: N7321 .อ45 2561] (1).
Sinlapa khō̜ng kānsak phayān læ kānthalǣngkān dūai wāčhā / ศิลปะของการซักพยานและการแถลงการณ์ด้วยวาจา / มารุต บุนนาค.

Marut Bunnag, by มารุต บุนนาค, 2467-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4692 .ม64 2562ก] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4692 .ม64 2562ก] (2). Checked out (2).
Lakwichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / หลักวิชากฎหมายภาษีอากร / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritrat Srisawang, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3550 .ก454 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3550 .ก454 2562] (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (1).
Checked out (2).
Mư̄a lư̄at læ kradūk hōihai : kāndœ̄nthāng phān satthat khō̜ng kānyīeoyā læ kānkhư̄ndī / เมื่อเลือดและกระดูกโหยไห้ : การเดินทางผ่านสัททัศน์ของการเยียวยาและการคืนดี / จอห์น พอล เลเดอรัค และ แองเจลา จิลล์ เลเดอรัค ; ผู้แปล โคทม อารียา ... [และคนอื่น ๆ].

Lederach, John Paul. Lederach, Angela Jill. Khōthom 'Ārīyā, Suphātmēt Yunyasit. Dūanghathai Būranacharoenkit. ʻAthitthā Khongsap. Mahāwitthayālai Mahidon. Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Santisưksā. by เลเดอรัค, จอห์น พอล | เลเดอรัค, แองเจลา จิลล์ | โคทม อารียา, 2486- | สุภาสเมต ยุนยะสิทธิ์ | ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ | อธิษฐาน คงทรัพย์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sathāban Sitthi Manutsayachon læ Santisưksā Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HM1126 .ล73 2559] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HM1126 .ล73 2559] (2).
Nǣothāng kānčhap phirut khon kōhok = Guidelines for detecting deception / แนวทางการจับพิรุธคนโกหก = Guidelines for detecting deception / พันตำรวจเอก บันดล สุยะเพี้ยง.

Bandon Suyaphīang. by บันดล สุยะเพี้ยง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2562 [2019] Publisher: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Guidelines for detecting deception.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: HV7419 .บ63 2562] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: HV7419 .บ63 2562] (1).
Phǣng banyat. III : chabap thopthūan / แพ่งบัญญัติ. III : ฉบับทบทวน / โดย คณะวิชาการ The Intention Group ภูริภัทร ปูระโน, ธานี ดอกอินทร์.

Phūriphat Pūranō. Thānī Dō̜kʻin. The Intention Group. by ภูริภัทร ปูระโน | ธานี ดอกอินทร์ | เดอะ อินเทนชั่น กรุ๊ป.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : The Intention Group, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : The Intention Group, 2562 [2019]Other title: Phǣng banyat. chabap thopthūan Other title: Phǣng banyat. Other title: Phǣng banyat. Other title: แพ่งบัญญัติ. ฉบับทบทวน | แพ่งบัญญัติ. | แพ่งบัญญัติ..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT500 .ภ74 2562 ล. 3] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT500 .ภ74 2562 ล. 3] (2). Checked out (3).
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)