TULAW-New Book-2019-09-1-30 (tha) Subscribe to this list

| Select titles to:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (แก้ไขปรับปรุง).Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .อ63 2562] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT640 .อ63 2562] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT640 .อ63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT640 .อ63 2562] (1).
Checked out (2). On order (1).
Kotmāi mahāchon bư̄angton / กฎหมายมหาชนเบื้องต้น / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.

Bunsī Mīwongʻukhōt. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3150 .บ725 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3150 .บ725 2562] (3).
Checked out (5). In transit (1).
Kotmāi singwǣtlǭm / กฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, ปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3127 .อ63 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3127 .อ63 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3127 .อ63 2562] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3127 .อ63 2562] (2).
Checked out (3).
การจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานคนพิการตามกฎหมายไทย : ศึกษาภายใต้กรอบอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ = The employment and labour protecton of disabled person on Thai laws : studied under the conventions of international labour organization (ILO) and foreign laws / โดย อัทธายุ อมาตยกุล.

by อัทธายุ อมาตยกุล.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต. Other title: Employment and labour protection of disabled person on Thai laws : studied under the Conventions of International Labour Organization (ILO) and foreign laws.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT1328.พ6 อ633] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1328.พ6 อ633] (2). Checked out (1). Withdrawn (4).
Kānʻanuwatkān lakkān bangkhap prakanphai tām ʻanusanyā phư̄a kānrūaprūam kotkēn bāng prakān kīeokap kānrap khon rawāng prathēt thāng ʻākāt : rāingān chabap sombūn / การอนุวัติการหลักการบังคับประกันภัยตามอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี.

Lalin Kō̜wuthikunrangsī. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2019 705414] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: DOC 2019 705414] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: DOC 2019 705414] (2).
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (5), Sanya Dharmasakti Library (2). Checked out (3).
Khwāmpenmā læ praden ʻaphiprāi kānphičhāranā phrarātchabanyat čharāčhō̜n thāng bok (chabap thī sipsō̜ng) Phō̜.Sō̜. 2562 khō̜ng Saphā Nitibanyat hǣng Chāt / ความเป็นมาและประเด็นอภิปรายการพิจารณา พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

Thailand. Samnakngān Lēkāthikān Wuthisaphā. Samnak Kammāthikān 1. Klumngān Khana Kammāthikān Kānkhamanākhom. by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3448 .ค564 2562] (1).
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk nưng, Kotmāi ʻāyā kotmāi phǣng læ phānit tangtǣ pīkānsưksā 2542-2561 / คำถามพร้อมธงคำตอบข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง, กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542-2561 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp ...] : Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT70 .ค57 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT70 .ค57 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT70 .ค57 2562] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT70 .ค57 2562] (1).
Checked out (2).
Khamʻathibāi kotmāi laksana prakanphai : sưksā bǣp rīang māttrā / คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : ศึกษาแบบเรียงมาตรา / สรพลจ์ สุขทรรศนีย์.

Sō̜raphon Sukthatsanī. by สรพลจ์ สุขทรรศนีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT998 .ส43 2562] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT998 .ส43 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT998 .ส43 2562] (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT998 .ส43 2562] (2).
Checked out (1).
Khamʻathibāi sư̄ khāi lǣkplīan hai / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT874 .ผ93 2562] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT874 .ผ93 2562] (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT874 .ผ93 2562] (3).
Checked out (1).
Khamʻathibāi yư̄m fāk sap / คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT890 .ผ932 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT890 .ผ932 2562] (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT890 .ผ932 2562] (3).
Khūmư̄ kānfō̜ngrō̜ng nǣothāng kānnamsư̄p læ tō̜sū khadī yakyō̜k / คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้คดียักยอก / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4250 .จ63 2562] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4250 .จ63 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4250 .จ63 2562] (1).
Khūmư̄ kānsưksā sammanā kotmāi withī phičhāranā khwāmphǣng / คู่มือการศึกษา สัมมนา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAphichōt, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT1710 .ป463 2560] (1).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Kotmāi pokkhrō̜ng Other title: กฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2562ก] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2562ก] (2).
Checked out (6).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi ratthammanūn : mo̜ samrap sō̜p nētibandit phūchūai phūphiphāksā læ ʻaiyakān phūchūai / คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat ʻAidīa Phrinting (2013), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง (2013), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2070 .ส744 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2070 .ส744 2562] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2070 .ส744 2562] (2).
Checked out (1).
Khūmư̄ sammanā læ wikhro̜ khō̜sō̜p kotmāi laksana nitikam læ nī. lem 1, Phāk nitikam-sanyā læ rabop phư̄nthān hǣng kānbangkhap chamra nī : chư̄amyōng praden samkhan rư̄ang bukkhon nitikam sanyā nī lamœ̄t čhatkān ngānnō̜ksang lāp mikhūan dai Phō̜.Rō̜.Bō̜. Khwāmrapphit thāng Lamœ̄t khō̜ng Čhaonāthī Phō̜.Sō̜. 2539 læ Phō̜.Rō̜.Bō̜. Wādūai Khō̜sanyā thī Mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 = Handbook for seminar & analysis on law exams "juristic act & obligation". Volume I, Juristic act & contracts and foudation of compulsory performance : linking key points of persons, juristic act & contract, general principles of obligation, torts, management of affairs without mandate, undue enrichment, Tortious Liability of the Officials Act B.E. 2539 (1996), and Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997) / คู่มือสัมมนาและวิเคราะห์ข้อสอบกฎหมายลักษณะนิติกรรมและหนี้. เล่ม 1, ภาคนิติกรรม-สัญญา และระบบพื้นฐานแห่งการบังคับชำระหนี้ : เชื่อมโยงประเด็นสำคัญเรื่องบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 = Handbook for seminar & analysis on law exams "juristic act & obligation". Volume I, Juristic act & contracts and foudation of compulsory performance : linking key points of persons, juristic act & contract, general principles of obligation, torts, management of affairs without mandate, undue enrichment, Tortious Liability of the Officials Act B.E. 2539 (1996), and Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997) / เรียบเรียงโดย พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

Phonphawit Phankhamkœ̄t by พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp…] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: Handbook for seminar & analysis on law exams "juristic act & obligation". linking key points of persons, juristic act & contract, general principles of obligation, torts, management of affairs without mandate, undue enrichment, Tortious Liability of the Officials Act B.E. 2539 (1996), and Unfair Contract Terms Act B.E. 2540 (1997).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT504 .พ44 2562 ล. 1] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT504 .พ44 2562 ล. 1] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT504 .พ44 2562 ล. 1] (2).
Thām-tō̜p bukkhon : phǣng lak thūapai / ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT511 .ด836 2562] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT511 .ด836 2562] (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT511 .ด836 2562] (3).
Thām-tō̜p ʻāyā phāk khwāmphit wi.ʻāyā phayān lakthān / ถาม-ตอบ อาญาภาคความผิด วิ.อาญา พยานหลักฐาน / วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์, รัฐวุฒิ แสงจันทร์, ติณเมธ วงศ์ใหญ่.

Wiwat Damrongkulnan. Ratthawut Saengchan, Tinmēt Wongyai. by วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ | รัฐวุฒิ แสงจันทร์, 2531- | ติณเมธ วงศ์ใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄antulā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ว685 2562] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ว685 2562] (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ว685 2562] (2).
Prachum kotmāi pokkhrō̜ng / ประชุมกฎหมายปกครอง / จันทจิรา เอี่ยมมยุรา บรรณาธิการ.

Jantajira Iammayura. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Prakāsanīyabat Bandit thāng Kotmāi Mahāchon. by จันทจิรา เอี่ยมมยุรา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: [Krung Thēp... ] : Khrōngkān Prakāsanīyabat Bandit thāng Kotmāi Mahāchon, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ป462 2557] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .ป462 2557] (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ป462 2557] (1).
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Phrarātchabanyat čhattang sān khwǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sān khwǣng kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 / ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 / รวบรวมโดย สราวุธ เบญจกุล.

Thailand. Sarāwut Bēnjakun. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สราวุธ เบญจกุล.

Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: Not fiction Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Čharœ̄nrat Kānphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3794 2562ก] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3794 2562ก] (1), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3794 2562ก] (1).
 <<  <  1  2    >>
Log in to create new lists.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)