Boonchoo New Book 2019-12 (Thai)

This list contains 16 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi banchī phāsī ʻākō̜n = Tax accounting law / กฎหมายบัญชีภาษีอากร = Tax accounting law / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Chaisit Trachutham, Dunyaluk Trāchūtham. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Tax accounting law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (3). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khō̜ khūan rū thāng kotmāi thī kīeokap ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / ข้อควรรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .ช622 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ช622 2562 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khām sāt-khām wēlā : wičhai kānsadǣng nai withī niwēt watthanatham / ข้ามศาสตร์-ข้ามเวลา : วิจัยการแสดงในวิถีนิเวศวัฒนธรรม / ผู้เขียน พรรัตน์ ดำรุง และคณะ.

Pornrat Damrhung. by พรรัตน์ ดำรุง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN2889.72 .พ446 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PN2889.72 .พ446 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN2889.72 .พ446 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3878 .ท567 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3878 .ท567 2562 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ผ97 2562 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ผ97 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ผ97 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ผ97 2562 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphatthanā sakkayaphāp bukkhalākō̜n ʻāchīwasưksā Thai "phư̄a songsœ̄m kānyokradap khunnaphāp kānsưksā sāi ʻāchīp hai phrō̜m tō̜ kān khǣngkhan nai talāt rǣngngān ʻĀsīan" / คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ การศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ].

Čhulāphō̜n Khō̜pčhaiklāng. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Sūn ʻĀsīan læ ʻĒsīa Sưksā. by จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn ʻĀsīan læ ʻĒsīa Sưksā Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LC1047.825 .ค74 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LC1047.825 .ค74 2560 (1).
ห้องสมุด:
Čhīn-Mērikā : čhāk songkhrām kānkhā sū songkhrām theknōlōyī thưng songkhrāmyen 2.0 / จีน-เมริกา : จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเย็น 2.0 / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (5). In transit (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī ʻāyā thritsadī thōt læ krabūankān khan phư̄nthān = Crimes and punishment : fundamental theories and basic processes / ทฤษฎีอาญา ทฤษฎีโทษ และกระบวนการขั้นพื้นฐาน = Crimes and punishment : fundamental theories and basic processes อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

Apirat Petchsiri. by อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Crimes and punishment : fundamental theories and basic processes.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .อ464 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .อ464 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Botbāt Čhīn tō̜ ʻĀsīan nai thotsawat nā : kānlongthun khrōngsāng phư̄nthān dān khamanākhom / บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า : การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / [ผู้เขียน] จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง ... [และคนอื่นๆ].

Čhulāphō̜n Khō̜pčhaiklāng. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt. Sūn ʻĀsīan læ ʻĒchīa Sưksā. by จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn ʻĀsīan læ ʻĒchīa Sưksā Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1604.ฮ4อ73 บ33 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1604.ฮ4อ73 บ33 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1604.ฮ4อ73 บ33 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phūmpanyā læ khunkhā Mīang nai Lānnā / ภูมิปัญญาและคุณค่าเมี่ยงในล้านนา / [ผู้แต่ง] อานันท์ กาญจนพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

Anan Ganjanapan, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. Khrư̄akhāi ʻOngkō̜n Bō̜rihān Ngān Wičhai hǣng Chāt. Samnakngān Phatthanākān Wičhai Kānkasēt (ʻOngkān mahāchon) by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Ratthasāt læ Ratthaprasāsanasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB272.ท9 ภ746 2561 (1).
ห้องสมุด:
Rūam kham winitchai Sān Ratthammanūn pračham pī 2562. Lem 1 / รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562. เล่ม 1 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Office of The Constitutional Court. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 1 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ร54 2562 ล. 1 (3).
ห้องสมุด:
Laplǣ lǣ phư̄n phāphrǣ phan : phiphitthaphan sin tīnčhok Thai-Yūan Laplǣ / ลับแล แลผืนผ้าแพรพรรณ : พิพิธภัณฑ์ซิ่นตีนจกไทย-ยวน ลับแล / ผู้เขียน ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.

Songsak Prangwatanakun, Sūn Mō̜n Mai Chalœ̄m Phra Kīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt by ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, 2495- | ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phrǣ : Sūn Mō̜n Mai Chalœ̄m Phra Kīat Somdet Phranāngčhao Sirikit Phrabō̜romrāchinī Nāt Krommō̜n Mai Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2562 [2019] Publisher: แพร่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS1413.ท9 ท425 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: TS1413.ท9 ท425 2562 (1).
ห้องสมุด:
Wan Thammasāt Sāmakkhī 5 Phrưtsačhikāyon 2562 / วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน 2562 / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมเพื่อนโดม ; บรรณาธิการ กษิดิศ อนันทนาธร.

Kasidit Ananthanathorn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Chomrom Phư̄an Dōm. by กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ชมรมเพื่อนโดม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Other title: Wan Thammasāt Sāmakkhī khrang thī 20 5 Phrưtsačhikāyon 2562 Other title: Wan Thammasāt Sāmakkhī 5 Phrưtsačhikāyon 2562 khrang thī 20 Other title: วันธรรมศาสตร์สามัคคี ครั้งที่ 20 5 พฤศจิกายน 2562 | วันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 20.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: LG395.ก238 ว595 2562 (2).
ห้องสมุด:
ʻArai yū nai thānhin? / อะไรอยู่ในถ่านหิน? / ฐิตินันท์ ศรีสถิต เขียน ; กานต์ ทัศนภักดิ์ บรรณาธิการ.

Thitinan Sīsathit, Kān Thatsanaphak. Ecological Alert and Recovery-Thailand. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. European Union. by ฐิตินันท์ ศรีสถิต, 2519- | กานต์ ทัศนภักดิ์ | มูลนิธิบูรณะนิเวศ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สหภาพยุโรป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mūnnithi Būrana Niwēt, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TP325 .ฐ63 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khīan chonnabot hai pen Chāt : kamnot mānutsayawitthayā Thai nai yuk songkhrāmyen / เขียนชนบทให้เป็นชาติ : กำหนดมานุษยวิทยาไทยในยุคสงครามเย็น / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Kēngkit Kitirianglarp. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HT421 .ก68 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānprayuk nayōbāi songsœ̄m khwāmlāklāi thāng watthanatham khō̜ng ʻĀsīan / แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน / ณัฐพร ไทยจงรักษ์ ... [และคนอื่นๆ].

Nathaporn Thaijongrak. Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihān Sāt. Sūn ʻĀsīan læ ʻĒchīa Sưksā. by ณัฐพร ไทยจงรักษ์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn ʻĀsīan læ ʻĒchīa Sưksā Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihān Sāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1271 .น853 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1271 .น853 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1271 .น853 2559 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544