Boonchoo New Book 2020-01 (Thai)

This list contains 21 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
60 pī Sumēthāčhān / 60 ปี สุเมธาจารย์ / สหธน รัตนไพจิตร บรรณาธิการ.

Sahathon Rattanaphaičhit. Chaisit Trachutham. Bunsī Mīwongʻukhōt. Preecha Suwanthat. Viriya Nāmsiriphongphan. Chūkīanti Dilokphǣt. Chuchart Asawaroj. Phanit Thīraphāpwong. Phutthimā Kœ̄tsiri. Wichuda Phongsāpān. Witthawin Tōkīantirungreng. Suwanat Maisūngdī. Sarayuddha Wutthayāphō̜n. Suwatchaphō̜n Sīpollā. Amornsak Phongphasut. Anon Thadium. ʻŪaichai Sukwong. Kīrakīanti Phrathai. Chīaochān Limnopphakhun. Thanyamāt Laowīraphānit. Thanaphon Kǣosathit. Praphāt Khongʻīat. Vinit Wisētsuwannaphūm. Weerawat Jantachote. Sarōt Thō̜ngprakham. Suprīyā Kǣolaʻīat. Anont Māmao. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by Chinapat Visuttipat | Yoshimura, Norihisa | Nishiyama, Yumi | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | ปรีชา สุวรรณทัต | , 2495- | ชูเกียรติ ดิลกแพทย์ | ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494- | พนิต ธีรภาพวงศ์, 2510- | พุทธิมา เกิดศิริ | วิชุดา พงศาปาน | วิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง | สุวณัญฐ์ ไม้สูงดี | สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์ | สุวัชรีภรณ์ สีพลลา | อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ | อานนท์ ทัศน์เอี่ยม, 2531- | อวยชัย สุขวงศ์, 2521- | กีระเกียรติ พระทัย, 2532- | เชี่ยวชาญ ลิ้มนพคุณ, 2531- | ธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช, 2528- | ธนภณ แก้วสถิตย์ | ประภาศ คงเอียด, 2505- | วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ | วีรวัฒน์ จันทโชติ, 2506- | สาโรช ทองประคำ | สุปรียา แก้วละเอียด | อานนท์ มาเม้า, 2530- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Other title: Hoksip pī Sumēthāčhān Other title: หกสิบปีสุเมธาจารย์.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ก14 2558 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ก14 2558 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ก14 2558 (3). Checked out (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Juice : arrivals / Art Jeeno.

Piyaphat Čhīnō, by ปิยพัชร์ จีโน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ป665จ74 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ป665จ74 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ป665จ74 2562 (1).
ห้องสมุด:
Theories of manga / Theories of manga / กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Kritdikō̜n Wongsawāngphānit. by กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Pitikun Čhīramongkhonphānit. by ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ป6292 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ป6292 2563 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป6292 2563 (2). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1710 .ป6292 2563 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānkhīan prōkrǣm phāsā phaithō̜n bư̄angton samrap ngān witthayāsāt khō̜mūn / การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น สำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล / จิรพล สังข์โพธิ์, ศราวุธ แรมจันทร์.

Čhiraphon Sangphō. Sarawut Rǣmčhan. by จิรพล สังข์โพธิ์ | ศราวุธ แรมจันทร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 จ643 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QA76.73.พ93 จ643 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
khadī hunsūan læ bǭrisat / คดีหุ้นส่วนและบริษัท / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .ส45 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ส45 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai čhāng rǣngngān čhāng thamkhō̜ng rapkhon / คำอธิบายกฎหมาย ลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Čhittrā Phīanlamlœ̄t. by จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ634 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ634 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 wādūai khrō̜pkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว / ประสพสุข บุญเดช.

Prasopsuk Bundach. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ประสพสุข บุญเดช | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Other title: Kham ʻathibāi kotmāi khrǭpkhrūa Other title: Kham ʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai khrǭpkhrūa... Other title: คำอธิบายกฎหมายครอบครัว | คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวฯ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .ป443 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .ป443 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .ป443 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียงมาตราว่าด้วย ครอบครัว บรรพ 5 มาตรา 1435-1598/41 / ไพโรจน์ กัมพูสิริ, รัศฎา เอกบุตร.

by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | รัศฎา เอกบุตร | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 [2012]Other title: ครอบครัว มาตรา 1435-1598/41.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .พ943 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .พ943 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .พ943 2555 (3). Checked out (7). In transit (1).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p kotmāi laksana lamœ̄t læ khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī : sarup khwāmrū trīamtūa sǭp / ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะละเมิด และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : สรุปความรู้เตรียมตัวสอบ / สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย.

Phot Kūmānachai. Chākhrit Kūmānachai. by พจน์ กู้มานะชัย | ชาคริต กู้มานะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม / ชาคริต กู้มานะชัย.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .พ23 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .พ23 2560 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .พ23 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Būang hūajai māfīa / บ่วงหัวใจมาเฟีย / โมริสา.

Klō̜ičhai ʻAnantawat. by กลอยใจ อนันตวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : ดอกหญ้า 2000, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ก444บ52 2556 (1).
ห้องสมุด:
Prachathippatai mi di arai? = Why so democracy / ประชาธิปไตยมีดีอะไร? = Why so democracy / พริษฐ์ วัชรสินธุ.

Pharit Watcharasinthu. by พริษฐ์ วัชรสินธุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Why so democracy.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ468 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ468 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .พ468 2562 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .พ468 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī rō̜ng sāttrāčhān Suda Widsarutpitch / รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์ / คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุ60 ปี รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์, กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Kamonwan Čhirawisit. Sophon Rattanakorn. Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. Bunsī Mīwongʻukhōt. Sittichok Sīcharoen. Čhāruphō̜n Wainan. Dārāphō̜n Thirawat. Mānop Nākthat. Phanthip Kānčhanačhitrā Sāisunthorn. Pitikun Čhīramongkolphānit. Supharưthi Thawonyuttikān. Nilubol Lœ̄tnuwat. Teerarat Čhīrawattana. ʻAmnāt Tangkhirīphimān. Sūntharī Thō̜. Chaisumritchōk. Paisal Limsathit. ʻĒmphakā Tēchaʻaphaikhun Bunmī. Chawin ʻUnpattara. Nopnithi Suriya. Sahathon Rattanaphaičhit. Čhunwit Chalidāphong. Phattarawan Čhongčhit. Phārawī Kasitinon. Munin Phongsāpān. ʻŌ̜nronnop Wō̜rapojanaphisut. Siriporn ʻAnyanarongkun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khananitisāt. by กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ | โสภณ รัตนากร, 2474- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส | บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ | สิทธิโชค ศรีเจริญ | จารุพร ไวยนันท์ | ดาราพร ถิระวัฒน์, 2494- | มานพ นาคทัต | พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | ธีระรัตน์ จีระวัฒนา | อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน | สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค, 2503- | ไพศาล ลิ้มสถิตย์, 2518- | เอมผกา เตชะอภัยคุณ | ชวิน อุ่นภัทร | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ | ภัทรวัณย์ จงจิตต์ | ภารวีร์ กษิตินนท์ | มุนินทร์ พงศาปาน | อรรณนพ วรพจน์พิศุทธิ์ | ศิริพร อัญญณรงค์กุล | | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp] : Khana, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพ] : คณะ, 2558 [2015]Other title: 60 pī khrū Suda Other title: 60 ปี ครูสุดา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT110.ส727 ร54 2558 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT110.ส727 ร54 2558 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.ส727 ร54 2558 (3).
ห้องสมุด:
Ratthammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 (chabap datchanī chī khwām) / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (ฉบับดัชนีชี้ความ) / ชยาธร เฉียบแหลม

Chayāthō̜n Chīaplǣm. by ชยาธร เฉียบแหลม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ช46 2560 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ช46 2560 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ช46 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ช46 2560 (1).
ห้องสมุด:
Rū rang rư̄an = Holes hives houses : a glimpse of human habitats / รู รัง เรือน = Holes hives houses : a glimpse of human habitats / ยรรยง บุญ-หลง.

Yanyong Bun-long. by ยรรยง บุญ-หลง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Other title: Holes hives houses : a glimpse of human habitats.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ย444 ร743 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.ย444 ร743 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PL4209.ย444 ร743 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sathānakān yang pen pakati / สถานการณ์ยังเป็นปกติ / สมุด ทีทรรศน์.

Čhirat Chalœ̄msǣnyākō̜n, by จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ692138ส36 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ692138ส36 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .จ692138ส36 2562 (2).
ห้องสมุด:
Sombat nakbun / สมบัตินักบุญ / เจมส์ โรลลินส์ ; บุญญรัตน์ แปล.

Rollins, James, Bunyarat Bunyāthitthān, by โรลลินส์, เจมส์, ค.ศ. 1961- | บุญญรัตน์ บุญญาทิษฐาน, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk Khai ʻǣn Mittrī, 2551 [2008]. Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ร942ม83บ72 2551 (1).
ห้องสมุด:
Sang rūam kotmāi sāthāranarat prachāthipatai prachāchon Lāo / สังรวมกฎหมาย สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว / กิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ.

Kittiphan Pathomchaikīanti. by กิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Thanāi Kittiphan Pathomchaikīanti (Prathed Thai), 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท.] : ทนายกิตติพันธ์ ปฐมชัยเกียรติ (ประเทศไทย), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPE3202 .ก633 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPE3202 .ก633 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPE3202 .ก633 2562 (1).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi ʻēkkathēt sanyā laksana tūathǣn - nāinā / หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน - นายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .น33 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .น33 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .น33 2561 (4). Checked out (4).
ห้องสมุด:
ʻĀyukhwām : khadī phǣng khadīʻāyā khadī phǣng kīaonư̄ang kap khadī ʻāyā / อายุความ : คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT507 .ส446 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT507 .ส446 2561 (1).
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānkhīan tō̜p khō̜sō̜p kotmāi samrap phūrœ̄mton sưksā kotmāi / แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. by มุนินทร์ พงศาปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .ม736 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .ม736 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .ม736 2561 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544