TULAW-New Book-202009-01-30 (tha)

This list contains 22 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi kānkhlang : phāk ngoppramān phǣndin / กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3528 .ส729 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3528 .ส729 2563 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Kotmāi kānprakō̜p kitčhakān phalangngān læ kānʻanurak phalangngān / กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Amnat Wongbandit. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3431 .อ63 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3431 .อ63 2563 (2). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kotmāi banchī phāsī ʻākō̜n = Tax accounting law / กฎหมายบัญชีภาษีอากร = Tax accounting law / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Chaisit Trachutham, Dunyaluk Trāchūtham. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: Tax accounting law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3562 .ช64 2562 (3). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon kīeokap kotmāi thurakit rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ / คนึง ฦาไชย.

Khanưng Lư̄chai, by คนึง ฦาไชย, 2467-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Winyūchon, 2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558] [2015]Other title: Kotmāi thurakit rawāng prathēt Other title: กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1005 .ค35 2558 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi rap khon thāng thanon rawāng prathēt / กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkkačhariyakō̜n by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng khō̜mūn sūan bukkhon = Personal data protection : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Khō̜mūn sūan Bukkhon (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA A.D. 2019) / การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = Personal data protection : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA A.D. 2019) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Other title: Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Khō̜mūn Sūan Bukkhon Other title: Personal data protection | พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA A.D. 2019).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3042 .ส727 2563 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng samkhan thī chai nai kānpatibatngān khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin khō̜ng prathēt Thai / คำอธิบายกฎหมายปกครองสำคัญ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย / ชูชาติ อัศวโรจน์.

Chūchāt ʻAtsawarōt, by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .ช72 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ช72 2563 (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT2920 .ช72 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .ส53 2563 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปรับปรุงตาม ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ป622 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi Phrarātchabanyat ʻOngkō̜n ʻAiyakān læ Phanakngānʻaikān Phō̜.Sō̜. 2553 : khamthām læ nǣo khamtō̜p / คำอธิบายพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 : คำถามและแนวคำตอบ / ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Preecha Songsamphan. by ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Edition: ฉบับเตรียมสอบ.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜] : Preecha Songsamphan, [2555] [2012] Publisher: [ม.ป.ท.] : ปรีชา ส่งสัมพันธ์, [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1630 .ป466 2555 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p phrathammanūn sān yuttham / คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .อ468 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .อ468 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .อ468 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT1572 .อ468 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1572 .อ468 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prawatsāt kotmāi Thai = The Thai legal history / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส, อติรุจ ตันบุญเจริญ.

Sawǣng Bunchalœ̄wiphāt. ʻAtirut Tanbunčharœ̄n, by แสวง บุญเฉลิมวิภาส | อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Thai legal history.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ส85 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ส85 2563 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Pāthakathā phisēt Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt nai khwāmsongčham / ปาฐกถาพิเศษศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในความทรงจำ / กองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์.

Klānarong Čhanthik. Kō̜ngthun Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt. by กล้าณรงค์ จันทิก | กองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, [2558] [2015]Other title: Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt nai khwāmsongčham Other title: ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในความทรงจำ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2015 685903 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 685903 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 685903 (2).
ห้องสมุด:
Phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n 2563 = Taxation according to revenue code 2020 / ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 2563 = Taxation according to revenue code 2020 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สุเมธ ศิริคุณโชติ ... [และคนอื่น ๆ].

Sumet Sirikunchoat. by สุเมธ ศิริคุณโชติ.

Edition: ฉบับแก้ไขปรับปรุง, พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ČhoKō̜. Rư̄ankǣo Kānphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. เรือนแก้วการพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Taxation according to revenue code 2020.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ2315 .ภ65 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ2315 .ภ65 2563 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Yō̜ lak kotmāi khrō̜pkhrūa / ย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .พ9438 2563 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Withī chīwit mai withī Thai : khō̜kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kānkhūapkhum kānphrǣ rabāt khō̜ng rōk Khōwit-19 nai prathēt Thai / วิถีชีวิตใหม่ วิถีไทย : ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2020 712065 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 712065 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 712065 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi laksana lamœ̄t čhatkān ngān nō̜ksang lāp mikhūandai (chabap phrō̜m sō̜p) / สรุปหลักกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ (ฉบับพร้อมสอบ) / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyuchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi mǭradok / หลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ949 2563ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .พ949 2563ก (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .พ949 2563ก (1). Checked out (19). In transit (1).
ห้องสมุด:
Lak wichāchīp nakkotmāi / หลักวิชาชีพนักกฎหมาย / จิตติ ติงศภัทิย์

Čhitti Tingsaphat, by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K116 .จ6 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K116 .จ6 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544