Boonchoo New Book 2020-08 (Thai)

This list contains 19 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Skills and tools for change phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwāmchamnān læ kāntham hai kœ̄t khwāmyangyư̄n : khrōngkān sammanā thāng wichākān / Skills and tools for change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน : โครงการสัมมนาทางวิชาการ / โดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Khrōngkān Sammanā thāng Wichākān "Skills and Tools for Change Phlik Chōm Mư̄ang Khō̜n Kǣn : Withī Khit Konkai Khwāmchamnān læ Kāntham hai Kœ̄t Khwāmyangyư̄n" Khō̜n Kǣn) Thammasat University. Faculty of Political Science. Thammasat University. Sanya Dharmasakti Institute for Democracy. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by โครงการสัมมนาทางวิชาการ "Skills and Tools for Change พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน" (2560 : ขอนแก่น) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2560 [2017]Other title: Phlik chōm mư̄ang Khō̜n Kǣn : withī khit konkai khwāmchamnān læ kāntham hai kœ̄t khwāmyangyư̄n Other title: พลิกโฉมเมืองขอนแก่น : วิธีคิด กลไก ความชำนาญ และการทำให้เกิดความยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HT178.ท92ข5 ค947 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānphičhāranā khadī ʻāyā dōi mai prākot tūa čhamlœ̄i (Trial in absentia) : rāingān chabap sombūn / การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจำเลย (Trial in absentia) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร.

Phīanrat Līlāphongsathō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร, 2532- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4713 .พ84 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4713 .พ84 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4713 .พ84 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsāng kānraprū nai sangkhom Thai. Lem 3, Kānraprū thāng lư̄ak = The Construction of the Thai mind. Volume 3, Alternative subjectivity / การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย. เล่ม 3, การรับรู้ทางเลือก = The Construction of the Thai mind. Volume 3, Alternative subjectivity / ผู้เขียน ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ... [และคนอื่น ๆ].

Chairat Charoensin-o-larn. Thonsak Sāichampa. Kamonwan Chư̄nchūčhai. Chutimā Prakātwutsān. Wō̜rathēp Wō̜ngsappākān. Kulachart Taksapaibool, Kasem Phenphinan. Khrōngkān Mēthī Wičhai ʻĀwusō Sō̜.Dō̜Rō̜. Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร | ธนศักดิ์ สายจำปา | กมลวรรณ ชื่นชูใจ | ชุติมา ประกาศวุฒิสาร | วรเทพ ว่องสรรพการ | กุลชาติ ทักษไพบูลย์, 2530- | เกษม เพ็ญภินันท์ | โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Mēthī Wičhai ʻĀwusō Sō̜.Dō̜Rō̜. Chairat Čharœ̄nsinʻōlān Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt læ Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam ( Sō̜Kō̜Sō̜Wō̜.) ,, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2563 [2020]Other title: Kānraprū thāng lư̄ak Other title: Alternative Subjectivity | Construction of the Thai mind. | การรับรู้ทางเลือก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1041 .ก64 2563 ล. 3 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1041 .ก64 2563 ล. 3 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1041 .ก64 2563 ล. 3 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon mai chai khīan tō̜p ʻarai kō̜ phit / คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .น63 2563ค (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .น63 2563ค (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .น63 2563ค (4). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana nī (phon hǣng nī) / คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ผลแห่งหนี้) / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT903 .จ636 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT903 .จ636 2563 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 khrǭpkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (17).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) / คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

Pathaichit Eagjariyakorn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT877 .ผ932 2563 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT877 .ผ932 2563 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT877 .ผ932 2563 (9), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT877 .ผ932 2563 (2). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kotmāi kīeokap rōk khōwit (COVID-19) / คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับโรคโควิด (COVID-19) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง, สุพิชญา ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, Supitchayā Prānītphonkrang. by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500- | สุพิชญา ปราณีตพลกรัง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3075 .ส73 2563 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3075 .ส73 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3075 .ส73 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Trāp nan chan rak thœ̄ / ตราบนั้นฉันรักเธอ / อุณหภูมิปกติ.

ʻUnhaphūm pakati. by อุณหภูมิปกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāphō̜nbuk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ692ต42 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Trāpfā mī tawan / ตราบฟ้ามีตะวัน / อุณหภูมิปกติ.

ʻUnhaphūm pakati. by อุณหภูมิปกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāphō̜nbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ692ต46 2563 (2).
ห้องสมุด:
Tūathǣn-nāinā = Agency-brokerage / ตัวแทน-นายหน้า = Agency-brokerage / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakǭn, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Agency-brokerage.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT924 .ผ93 2563 (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT924 .ผ93 2563 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT924 .ผ93 2563 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT924 .ผ93 2563 (2). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Thunniyom Čhīn nai ʻUsākhanē / ทุนนิยมจีนในอุษาคเนย์ / ยศ สันตสมบัติ บรรณาธิการ.

Yot Santasombat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Sưksā Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp læ Phūmpanyā Thō̜ngthin phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn Čhīn-ʻUsākhanē Sưksā. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ยศ สันตสมบัติ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Sưksā Khwāmlāklāi thāng Chīwaphāp læ Phūmpanyā Thō̜ngthin phư̄a Kānphatthanā yāng Yangyư̄n læ Sūn Čhīn-ʻUsākhanē Sưksā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1604.ฮ4อ63 ท73 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF1604.ฮ4อ63 ท73 2562 (1).
ห้องสมุด:
Pāthakathā 45 pī 14 Tulā : "14 Tulāthammāthippatai" Phra Mahā Wutthichai Wachiramēthī "Prachāthipatai kap khwāmthāthāi thāng sētthakit khō̜ng Prathēt Thai" Dō̜Rō̜. Prasān Trairatwō̜rakun "Mō̜ng Prathēt Thai lang kānlư̄aktang panhā thī yai kwā wikrit kānmư̄ang" Sāttrāčhān Thīrayut Bunmī / ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา : "14 ตุลาธรรมาธิปไตย" พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี "ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย" ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล "มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง" ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี / มูลนิธิ 14 ตุลา ; บรรณาธิการเล่ม วิชัย โชควิวัฒน, สุรัสวดี หุ่นพยนต์, สุนี ไชยรส.

Pāthakathā 45 pī 14 Tulā : "14 Tulāthammāthippatai" Krung Thēp...) Wichai Chōkwiwatthana. Suratsawadī Hunphayon. Sunī Chairot, Mūnnithi 14 Tulā. Pāthakathā 45 pī 14 Tulā : "Prachāthipatai kap khwāmthāthāi thāng sētthakit khō̜ng Prathēt Thai" Krung Thēp...) Pāthakathā 45 pī 14 Tulā : "Mō̜ng Prathēt Thai lang kānlư̄aktang panhā thī yai kwā wikrit kānmư̄ang" Krung Thēp...) by ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา : "14 ตุลาธรรมาธิปไตย" (ครั้งที่ 1 : 2561 : กรุงเทพฯ) | วิชัย โชควิวัฒน | สุรัสวดี หุ่นพยนต์ | สุนี ไชยรส, 2497- | มูลนิธิ 14 ตุลา | ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา : "ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย" (ครั้งที่ 2 : 2561 : กรุงเทพฯ) | ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา : "มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง" (ครั้งที่ 4 : 2561 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi 14 Tulā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2561 [2018]Other title: 14 Tulāthammāthippatai Other title: Prachāthipatai kap khwāmthāthāi thāng sētthakit khō̜ng Prathēt Thai Other title: Mō̜ng Prathēt Thai lang kānlư̄aktang panhā thī yai kwā wikrit kānmư̄ang Other title: 14 ตุลาธรรมาธิปไตย | ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย | มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .ป647 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ป647 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป647 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ป647 2561 (1).
ห้องสมุด:
Rabop kotmāi sīwin lō̜ : čhāk kotmāi sipsō̜ng to sū pramūan kotmāi phǣng læ phānit / ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ : จากกฎหมายสิบสองโต๊ะสู่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = [The civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code] / มุนินทร์ พงศาปาน.

Munin Phongsāpān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by มุนินทร์ พงศาปาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Civil law systems : from the Twelve Tables to the Thai civil and commercial code.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K623 .ม73 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K623 .ม73 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: K623 .ม73 2563 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Longthun ʻanuphan chabap khaočhai ngāi / ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย / ณัฐพล คำถาเครือ.

Nutthaphol Khamthākhrư̄a. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun. by ณัฐพล คำถาเครือ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Fāi Phatthanā Khwāmrū Phūlongthun Sūn Songsœ̄m Kānphatthanā Khwāmrū Talāt Thun Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG6024.ก3 ณ63 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG6024.ก3 ณ63 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG6024.ก3 ณ63 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG6024.ก3 ณ63 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sammanā kotmāi nī (phāk čhop bō̜ribūn) phrō̜m bot wikhro̜ khō̜sō̜p (nitikam læ nī) = Discussion on general principles of obligation (the ending) & law exams analysis (juristic act & obligation). Lem 2 / สัมมนากฎหมายหนี้ (ภาคจบบริบูรณ์) พร้อมบทวิเคราะห์ข้อสอบ (นิติกรรมและหนี้) = Discussion on general principles of obligation (the ending) & law exams analysis (juristic act & obligation). เล่ม 2 / พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Phonphawit Phankhamkœ̄t. by พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp…] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Discussion on general principles of obligation (the ending) & law exams analysis (juristic act & obligation) | Discussion on general principles of obligation (the ending) and law exams analysis (juristic act and obligation).Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .พ44 2563 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .พ44 2563 ล. 2 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Sārānukrom sap thō̜ngthin Thai / สารานุกรมศัพท์ท้องถิ่นไทย / สมคิด เลิศไพทูรย์ บรรณาธิการ ; [ผู้เขียน] สมคิด เลิศไพฑูรย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Somkit Lertpaithoon, Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin. by สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย. ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sūn Sưksā phư̄a Kānphatthanā Thō̜ngthin Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai, [2563?] [2020?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย, [2563?] [2020?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.ก12 ส64 2563 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: JS7153.ก12 ส64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Lak phư̄nthān kotmāi mahāchon / หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน / เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์.

Krīangkrai Čharœ̄nthanāwat, by เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2504-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ก974 2563 (1). Checked out (16).
ห้องสมุด:
Nǣokhit ratthammanūn niyom (Constitutionalism) kap kānčhat khrōngsāng sathāban kānmư̄ang / แนวคิดรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) กับการจัดโครงสร้างสถาบันการเมือง / บรรเจิด สิงคะเนติ.

Banjerd Singkaneti. by บรรเจิด สิงคะเนติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3165 .บ44 2563 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3165 .บ44 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3165 .บ44 2563 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544