TUPRIDI-NewBook-2020-09-01(Tha)

This list contains 414 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
'Khwām wāng' nai thatsana khō̜ng phut thāt = Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness / 'ความว่าง' ในทัศนะของพุทธทาส = Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness / กานต์ ลิ่มสถาพร.

Kānt Limsātāporn. by กานต์ ลิ่มสถาพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Udom Panyā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อุดมปัญญา, 2562 [2019]Other title: Buddhadasa Bhikkhu's views on selflessness.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
"Namton" ʻattalak thāng watthanatham khō̜ng ʻanuphāk Lumnam Khōng = "Namton" cultural identity of greater Mekong Subregion (GMS) : rāingān wičhai chabap sombūn / "น้ำต้น" อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอนุภาคลุ่มน้ำโขง = "Namton" cultural identity of greater Mekong Subregion (GMS) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อัญชลี โสมดี, จารุวรรณ เพ็งศิริ, สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ.

ʻAnchalī̄ Sōmdī. Čhāruwan Phengsiri. Somsap Sīsuwan. Thailand. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by อัญชลี โสมดี | จารุวรรณ เพ็งศิริ | สมทรัพย์ ศรีสุวรรณ | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanatham, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, [2557] [2014]Other title: "Namton" cultural identity of Greater Mekong Subregion..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NK4156.6.ก27 อ62 2557 (1).
ห้องสมุด:
"Hūai Saphān" sư̄psān tamnān pā (khō̜ng) khon sō̜ng run : khrōngkān wičhai krabūankān rīanrū phư̄a sœ̄msāng sakkayaphāp dek læ yaowachon nai kānsư̄pthō̜t kāndūlǣ raksā pā chumchon Tō̜. Nō̜ngrōng ʻŌ̜. Phanomthūan Čhō̜. Kānčhanaburī / "ห้วยสะพาน" สืบสานตำนานป่า (ของ) คนสองรุ่น : โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พิกุล สิทธิประเสริฐกุล.

Pikul Sitthiprasertkun. Thailand Research Fund. Samnakngān Phāk. by พิกุล สิทธิประเสริฐกุล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai, Samnakngān Phāk, 2550 [2007] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2550 [2007]Other title: khrōngkān wičhai krabūankān rīanrū phư̄a sœ̄msāng sakkayaphāp dek læ yaowachon nai kānsư̄pthō̜t kāndūlǣ raksā pā chumchon Tō̜. Nō̜ngrōng ʻŌ̜. Phanomthūan Čhō̜. Kānčhanaburī Other title: โครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบทอดการดูแลรักษาป่าชุมชน ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2007 688848 (1).
ห้องสมุด:
1 khon hāi 12 khon tāi. Lem 1 / 1 คนหาย 12 คนตาย. เล่ม 1 / Youngtak Kim เขียน ; วิภาพร พูลสวัสดิ์ แปล.

Kim, Young-tak. Viparphō̜n Phūnsawat. by คิม, ยองทัก | วิภาพร พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻEnthēbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: Nưng khon hāi sip sō̜ng khon tāi Other title: หนึ่งคนหาย สิบสองคนตาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค65444บ63ว63 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
1 khon hāi 12 khon tāi. Lem 2 / 1 คนหาย 12 คนตาย. เล่ม 2 / Youngtak Kim เขียน ; วิภาพร พูลสวัสดิ์ แปล.

Kim, Young-tak. Viparphō̜n Phūnsawat. by คิม, ยองทัก | วิภาพร พูลสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻEnthēbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็นเธอร์บุ๊คส์, 2564 [2021]Other title: Nưng khon hāi sip sō̜ng khon tāi Other title: หนึ่งคนหาย สิบสองคนตาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค65444บ63ว63 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
108 thēp hǣng sūang sawan. Lēm 1 / 108 เทพแห่งสรวงสวรรค์. เล่ม 1 / บรรณาธิการต้นฉบับ คณปติ.

Khanapati. by คณปติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Fœ̄tphō̜i Krāpfik Dīsai Čhamkat 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เฟิสท์พ้อย กราฟฟิคดีไซน์ จำกัด, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1216 .ก133 2543 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
12 แนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร / เจษฎา นกน้อย.

by เจษฎา นกน้อย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013]Other title: สิบสองแนวคิด ฝ่าวิกฤตองค์กร.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD37 .จ752 2556 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: MGNT HD 2013 619163 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .จ752 2556 (2).
ห้องสมุด:
125 Pī̄ Krom Witthayāsāt Bō̜rikān rākthān ngān bō̜rikān sū sētthakit thī yangyư̄n = 125 Anniversary of Department of Science Service / 125 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน = 125 Anniversary of Department of Science Service / กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Thailand. Krom Witthayāsāt Bō̜rikān. by กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Krom, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ กรม, 2559 [2016]Other title: Nưng rō̜i yīsip hā pī̄ Krom Witthayāsāt Bō̜rikān rākthān ngān bō̜rikān sū sētthakit thī yangyư̄n Other title: 125 Anniversary of Department of Science Service. | หนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รากฐานงานบริการ สู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q127.ท9 ว584 2559 (1).
ห้องสมุด:
2.2 kōmō. mư̄ang ʻaphiwat : sēnthāng rotfaifā sāi prawattisāt khām Mǣnam Čhaophrayā / 2.2 กม. เมืองอภิวัฒน์ : เส้นทางรถไฟฟ้าสายประวัติศาสตร์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา / สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร.

Bangkok (Thailand). Samnak kānčharāčhō̜n læ Khonsong. by กรุงเทพมหานคร. สำนักการจราจรและขนส่ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5020.5.ฮ8ก4 ก122 2552 (1).
ห้องสมุด:
Sāmsip chāt nai Chīang Rāi / 30 ชาติในเชียงราย / บุญช่วย ศรีสวัสดิ์.

Boonchuay Srisawad, by บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2460-2516.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .บ72 2557 (1).
ห้องสมุด:
500 lān pī khō̜ng khwāmrak. Lem 1, Witthayāsāt khō̜ng 'ārom khwāmrak læ khwāmklīatchang / 500 ล้านปีของความรัก. เล่ม 1, วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง / ชัชพล เกียรติขจรธาดา เรื่อง ; ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์ ภาพประกอบ.

Chatchapol Kiatikajornthada. Kwanpeemai Panorchan. by ชัชพล เกียรติขจรธาดา | ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2563 [2020]Other title: Witthayāsāt khō̜ng 'ārom khwāmrak læ khwāmklīatchang Other title: วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ร6 ช62 2563 ล. 1 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ช62 2563 ล. 1 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF575.ร6 ช62 2563 ล. 1 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
72 pī hǣng khwāmsuk Phon ʻĀkāt ʻĒk Praphan Thūpatēmī 7 Mēsāyon 2542. 72 ปี แห่งความสุข พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 7 เมษายน 2542.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō.Pō.Thō : Mō.Pō.Phō, 2542?] [1999?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] [1999?]Other title: Čhetsip sō̜ng pī hǣng khwāmsuk Phon ʻĀkāt ʻĒk Praphan Thūpatēmī 7 Mēsāyon 2542 Other title: เจ็ดสิบสองปีแห่งความสุข พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 7 เมษายน 2542.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: UG626.2.ป46 ก13 2542 (1).
ห้องสมุด:
75 pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 / 75 ปี วันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit Ananthanathorn. ʻAppaphatsarāphā Thēokun, Mō̜m Čhao, Puey Ungphakorn, Pridi Banomyong, Mahawitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | อัปภัศราภา เทวกุล, หม่อมเจ้า, 2446-2524 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Parithat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2563 [2020]Other title: Čhet sip hā pī wan santiphāp Thai : bāng rư̄ang kīeokap phra bō̜romwongsānuwong nai rawāng songkhrām lōk khrang thī 2 Other title: เจ็ดสิบห้าปีวันสันติภาพไทย : บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D802.ท9 ก1754 2563 (2).
ห้องสมุด:
A piece of the moon / A piece of the moon / Ha-Hyun เขียน ; Hyunmeen แปล.

Ha-Hyun. Hyunmeen. by ฮา-ฮยอน | ฮยอนมีน.

Edition: Winter ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, [2562] [2019]Other title: Piece of the moon : banthưk phư̄a sing tāng tāng thī mai sombūn bǣp tǣ samkhan Other title: Piece of the moon : บันทึกเพื่อสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่สำคัญ.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bearwish / Bearwish / วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์.

Wongthanong Chainarongsing. by วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Abook, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : Abook, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว25 บ84 2552 (1).
ห้องสมุด:
Black death 'hā long' Čhīn thưng Thai tāi thang lōk / Black death 'ห่าลง' จีนถึงไทย ตายทั้งโลก / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Siriphot Laomānačharœ̄n. by ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nātāhǣk, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นาตาแฮก, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC11 .ศ646 2563 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
China next normal : wikrit læ ʻōkāt khō̜ng Čhīn nai lōk lang khōwit / China next normal : วิกฤตและโอกาสของจีนในโลกหลังโควิด / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427 .อ644 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Clubhouse influencers plīan khon nōnēm sū ʻinflūʻēnsœ̄ nǣonā / Clubhouse influencers เปลี่ยนคนโนเนม สู่อินฟลูเอนเซอร์แนวหน้า / ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์.

Natthasit Wāčhāsitthisin. by ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 2 Rīt Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 2รีด จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.1265 .ณ638 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Design thinking krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin / Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. ʻŌ̜rathai Kokphon, ʻAtiphō̜n Kǣopīa. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | อรทัย ก๊กผล, 2506- | อติพร แก้วเปีย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin Other title: กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Fake kānngœ̄n lūanglōk : ngœ̄n čhō̜mplō̜m khrū čhō̜mplō̜m sapsin čhō̜mplō̜m / Fake: การเงินลวงโลก : เงินจอมปลอม ครูจอมปลอม ทรัพย์สินจอมปลอม / โดย Robert Kiyosaki ; เรียบเรียงโดย ธนพร ศิริอัครกรกุล และธนิน รัศมีธรรมชาติ ; บรรณาธิการโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Kiyosaki, Robert T., Thanaphō̜n Siriʻakkharakun. Thanin Ratsamīthammachāt. Čhakkraphong Mētphan. by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที, ค.ศ. 1947- | ธนพร ศิริอัครกรกุล | ธนิน รัศมีธรรมชาติ | จักรพงษ์ เมษพันธุ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻetyūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Other title: Kānngœ̄n lūanglōk Other title: การเงินลวงโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค642 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  21    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544