Boonchoo New Book 2020-09 (Thai)

This list contains 32 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
200 ปี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.น55 ส5 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.น55 ส5 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Staff CollectionCall number: HIST DS 1988 84010 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi kānkhlang : phāk ngoppramān phǣndin / กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3528 .ส729 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3528 .ส729 2563 (1). Checked out (17).
ห้องสมุด:
Kotmāi kānprakō̜p kitčhakān phalangngān læ kānʻanurak phalangngān / กฎหมายการประกอบกิจการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Amnat Wongbandit. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3431 .อ63 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3431 .อ63 2563 (2). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang / กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง / จิ๊ด เศรษฐบุตร.

Čhit Sētthabut, Prasit Piwāwatthanaphānit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n. by จิ๊ด เศรษฐบุตร, 2449-2538 | ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงแก้ไข / โดย ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .จ67 2563 (2). Checked out (14).
ห้องสมุด:
Kotmāi rap khon thāng thanon rawāng prathēt / กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkkačhariyakō̜n by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai ʻātchayākam khō̜mphiutœ̄ læ ʻātchayākam saibœ̄ / กฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมไซเบอร์ / สาวตรี สุขศรี.

Sawatree Suksri. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by สาวตรี สุขศรี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT80.ค53 ส653 2563ก (2). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Konlayut sưksā læ khūmư̄ patibatngān nai kānʻō̜k māirīak māiʻāyā kānčhap kānkhūapkhum kānkhang kānčhamkhuk kānkhon kānplō̜i chūakhrāo / กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงานในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว / พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Čhakkraphong Wiwatwanit. by จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .จ59 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT4610 .จ59 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng khō̜mūn sūan bukkhon = Personal data protection : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Khō̜mūn sūan Bukkhon (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA A.D. 2019) / การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = Personal data protection : พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA A.D. 2019) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Other title: Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Khō̜mūn Sūan Bukkhon Other title: Personal data protection | พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Personal Data Protection Act B.E. 2562 (PDPA A.D. 2019).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3042 .ส727 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3042 .ส727 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng sitthi dek nai sathānakān phaiphibat tām lak kotmāi rawāng prathēt : kō̜ranī sưksā prathēt Yīpun / การคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานการณ์ภัยพิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน อารีรัตน์ โกสิทธิ์.

Areerat Kosit. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by อารีรัตน์ โกสิทธิ์ | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 711392 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 711392 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 711392 (1), Professor Direk Jayanama Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2020 711392 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Kānrāng sanyā phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers : contract drafting / การร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers : contract drafting / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung hēp ... : Winyūchon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562 [2019]Other title: English for lawyers : contract drafting.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1479.ก2 จ74 2562 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1479.ก2 จ74 2562 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān phaiphibat nai Yīpun : botrīan čhāk phǣndinwai khrang yai thāng fang Tawanʻō̜k læ phaiphibat nai ʻadīt / การสื่อสารภัยพิบัติในญี่ปุ่น : บทเรียนจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางฝั่งตะวันออกและภัยพิบัติในอดีต / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 711395 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 711395 (1), Professor Direk Jayanama Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2020 711395 (1). Checked out (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
การเมืองและการต่างประเทศในประวัติศาสตร์ไทย.

by แถมสุข นุ่มนนท์, 2478-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, ไทยวัฒนาพานิช, 2524Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS580 .ถ8 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS580 .ถ8 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS580 .ถ8 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS580 .ถ8 (1).
ห้องสมุด:
คัมภีร์อินทภาศบาทจันทร์ ฉบับสมบูรณ์จากสมุดข่อย ของ พระยาโหราธิบดี (แหยม วัชรโชติ) / เรียบเรียง อรรถาธิบาย โดย เชย บัวก้านทอง.

by เชย บัวก้านทอง.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : เกษมบรรณกิจ, 2516Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1714.ท9 ช742 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF1714.ท9 ช742 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sưksā wichā Kotmāi Phānitchaya Nāwī = Maritime law / คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี = Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561 [2018]Other title: Maritime law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT970 .ผ93 2561 (2). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p phrathammanūn sān yuttham / คู่มือสอบพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .อ468 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1572 .อ468 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .อ468 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT1572 .อ468 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1572 .อ468 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tām sadet Phraphutthačhaolūang praphāt tāng dǣn / ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน / เรียบเรียง ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Danai Čhančhaochāi. by ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Dī ʻEm Čhī, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.จ7 ด36 2560 (1).
ห้องสมุด:
Thanon thuk sāi mung sū prachāchon / ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน / พิมลศักดิ์ (นาครทรรพ) สุวรรณทัต.

Phimonsak Suwannathat, Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by พิมลศักดิ์ สุวรรณทัต, 2496- | สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3ภ7 พ633 2560ก (1).
ห้องสมุด:
Nawamintharabō̜rommanātrātchamaitrī / นวมินทรบรมนาถราชไมตรี / วงเดือน นาราสัจจ์, ชมพูนุท นาคีรักษ์, สุวรรณา สัจจวีรวรรณ.

Wongdư̄an Nārāsat. Chompūnut Nākhīrak. Suwanna Satčhawīrawan. Thanākhān Kasikō̜n Thai. by วงเดือน นาราสัจจ์ | ชมพูนุท นาคีรักษ์ | สุวรรณา สัจจวีรวรรณ | ธนาคารกสิกรไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thanākhān Kasikō̜n Thai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 ว23 2561 (1).
ห้องสมุด:
Prīdī Phanomyong : chīwaprawat chabap phok phā / ปรีดี พนมยงค์ : ชีวประวัติฉบับพกพา / ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ; กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Thāpanan Niphitthakun, Kasidit Ananthanathorn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Thammasāt Samphan. by ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล, 2512- | กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Thammasāt Samphan Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS570.6.ป46 ฐ63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Pāthakathā phisēt Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt nai khwāmsongčham / ปาฐกถาพิเศษศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในความทรงจำ / กองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์.

Klānarong Čhanthik. Kō̜ngthun Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt. by กล้าณรงค์ จันทิก | กองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ngthun, [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองทุน, [2558] [2015]Other title: Sāttrāčhān Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sēnī Prāmōt nai khwāmsongčham Other title: ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ในความทรงจำ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2015 685903 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 685903 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2015 685903 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544