TUMED-New Books 2020-October (Tha)

This list contains 44 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 rư̄ang rūčhak rū raksā mareng taonom / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านม / บรรณาธิการ ชนม์นิภา นันทวิทยา, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Chonniphā Nanthawitthayā. Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. by ชนม์นิภา นันทวิทยา | ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Wī. ʻĒt. ʻĒt. Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เอส. กรุ๊ป, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WP870 .ก132 2563 (2).
ห้องสมุด:
13 thotsawat Rōngphayābān Sirirāt 130 pī rōngphayābān khō̜ng phǣndin kānphǣt kānsāthāranasuk læ bō̜ribot sangkhom rūamsamai / 13 ทศวรรษ โรงพยาบาลศิริราช 130 ปี โรงพยาบาลของแผ่นดิน การแพทย์ การสาธารณสุข และบริบทสังคมร่วมสมัย / บรรณาธิการ พิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร.

Phithakphon Wisutʻamphō̜n. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. by พิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Adolescent & adult immunization : How to communicate? / Adolescent & adult immunization : How to communicate? / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Chisanu Phancharoen. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Fāi Kumānwētsāt. Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān Fāi Kumānwētsāt Rōngphayābān Čhulālongkō̜n, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W62 .อ836 2558 (4).
ห้องสมุด:
Cases in medical microbiology & parasitology / Cases in medical microbiology & parasitology / คณะบรรณาธิการ พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Phopchai Ngāmsakunrungrōt. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Čhun Chīwawitthayā. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Parasitwitthayā. by พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาปรสิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Čhun Chīwawitthayā læ Phāk Wichā Parasitwitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Other title: Cases in medical microbiology and parasitology.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Highlight in geriatrics / Highlight in geriatrics / บรรณาธิการ มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์.

Monchai Siribamrungwong. Rōngphayābān Lœ̄tsin. Klum Ngān ʻĀyurasāt. by มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์ | โรงพยาบาลเลิดสิน. กลุ่มงานอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Klum Ngān ʻĀyurasāt Rōngphayābān Lœ̄tsin, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT100 .ฮ995 2562 (1).
ห้องสมุด:
Mind map and infographics : update in emergency medicine / Mind map and infographics : update in emergency medicine / [บรรณาธิการ แพรว โคตรุฉิน].

Phrǣo Khōtruchin. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n. by แพรว โคตรุฉิน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn : Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563] [2020] Publisher: [ขอนแก่น : โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563] [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB105 .ม644 2563 (2).
ห้องสมุด:
Q&A khai panhā "waksīn" ʻāwut samkhan nai kānpō̜ngkan rōkrāi / Q&A ไขปัญหา "วัคซีน" อาวุธสำคัญในการป้องกันโรคร้าย / ชิษณุ พันธุ์เจริญ.

Chisanu Phančharœ̄n. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW805 .ช65 2562 (6).
ห้องสมุด:
Kō̜ranī sưksā phēsatchawitthayā kānphǣt = Case-based medical pharmacology / กรณีศึกษาเภสัชวิทยาการแพทย์ = Case-based medical pharmacology / คณะบรรณาธิการ มฑิรุทธ มุ่งถิ่น ... [และคนอื่น ๆ].

Mathirut Mungthin. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by มฑิรุทธ มุ่งถิ่น | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2563 [2020]Other title: Case-based medical phamacology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV18 .ก436 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kanchā thāng kānphǣt = Cannabis pharmacy / กัญชาทางการแพทย์ = Cannabis pharmacy / Michael Backes ; จารวี นิพนธ์กิจ แปล.

Backes, Michael. Čhārawī Niphonkit. by แบกเกส, ไมเคิล | จารวี นิพนธ์กิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, [2563] [2020]Other title: Cannabis pharmacy.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB925 .บ822 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WB925 .บ822 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāiyaphāpbambat nai phūpūai phātat hūačhai bǣp pœ̄t = Physical therapy management in open heart surgery / กายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Physical therapy management in open heart surgery / กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์.

Kō̜nʻanong Yư̄nyongchaiwat. by กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Physical therapy management in open heart surgery.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG300 .ก453 2563 (6). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāiyaphāpbambat nai phū sūngʻāyu = Physical therapy for older people / กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ = Physical therapy for older people / ไพลวรรณ สัทธานนท์.

Phlaiwan Satthānon. by ไพลวรรณ สัทธานนท์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Physical therapy for older people.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB460 .พ944 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāk nak wing = Running anatomy / กายวิภาคนักวิ่ง = Running anatomy / โจ ปูเลโอ, แพทริค มิลรอย เขียน ; ปริมพัชร์ ไวทยวงศ์สกุล แปล.

Puleo, Joe. Milroy, Patrick Primphat Waithayawongsakun. by ปูเลโอ, โจ | มิลรอย, แพทริค | ปริมพัชร์ ไวทยวงศ์สกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Other title: Running anatomy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: GV1061.5 .ป74 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntrūat patsāwa læ sān nam / การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kāntrūat rāngkāi thāng kāiyaphāpbambat samrap phūpūai thāng rabop prasāt = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / พัชรี คุณค้ำชู ... [และคนอื่นๆ].

Phatcharī Khunkhamchū. by พัชรี คุณค้ำชู.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Physical therapy assessment for patients with neurological conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB460 .ก646 2563 (5).
ห้องสมุด:
Kānfưk kānkhlư̄anyāi læ kāndœ̄n samrap phūpūai thāng rabop prasāt / การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / พินัยลัค ตันติลีปิกร, นพพล ประโมทยกุล.

Phinailak Tantilīpikō̜n, Nopphon Pramōtyakun. by พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, 2521- | นพพล ประโมทยกุล.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL346 .พ636 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūpūai thī mī phāwa bīpkhan thāng čhitwinyān = Nursing cares for patients with spiritual distress / การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ = Nursing cares for patients with spiritual distress / ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์.

Yutchai Chaisit. Prasœ̄t Phaibūnrungrōt. by ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ | ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Nursing cares for patients with spiritual distress.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY100 .ย733 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā bǣppramœ̄n samatthana phayābān phūthamnāthī klaiklīa rōngphayābān rat / การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะพยาบาลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย โรงพยาบาลรัฐ / อมราพร นาโควงค์.

Ammaraporn Nakhowong, Chulalongkorn University. Khana Phayābānsāt. by อมราพร นาโควงค์, 2519- | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Phayābānsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, [2555] [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2555] [2012]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) Other title: Development of competency scale for nurses as mediators, government hospitals.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY90 .อ44 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān dān rōk titchư̄a læ waksīn / การสื่อสารด้านโรคติดเชื้อและวัคซีน / บรรณาธิการและผู้นิพนธ์ ชิษณุ พันธ์เจริญ.

Chisanu Phančharœ̄n. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Fāi Kumānwētsāt. Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān. by ชิษณุ พันธุ์เจริญ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์. ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Fưk ʻOprom Thaksa Kānsư̄sān Fāi Kumānwētsāt Rōngphayābān Čhulālongkō̜n, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W62 .ช653 2559 (2).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān samrap wichāchīp phēsatchakam / การสื่อสารสำหรับวิชาชีพเภสัชกรรม / ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.

Lư̄rat ʻAnuratphānit. by ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sikmā Krāpfik Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV21 .ล754 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānphœ̄m samatthana kānkhlư̄anwai : čhāk lakkān sū nǣothāng patibat / การเพิ่มสมรรถนะการเคลื่อนไหว : จากหลักการสู่แนวทางปฏิบัติ / กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล.

Kanokwan Sīsuphō̜nkō̜nkun. by กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2563 [2020] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT162.M6 ก325 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544