Boonchoo New Book 2020-10 (Thai)

This list contains 29 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Design thinking krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin / Design thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติพร แก้วเปีย.

Phīradō̜n Kǣolāi. Khwan Phonghānyut. ʻŌ̜rathai Kokphon, ʻAtiphō̜n Kǣopīa. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรดร แก้วลาย | ขวัญ พงษ์หาญยุทธ | อรทัย ก๊กผล, 2506- | อติพร แก้วเปีย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Krabūankān khit chœ̄ng ʻō̜kbǣp phư̄a kānphatthanā thō̜ngthin Other title: กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD53 .พ65 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD53 .พ65 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
System Trading thrēt hun yāng pen rabop / System Trading เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ / ผู้เขียน พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Phisut Limwiwatkun. by พิสุทธิ์ ลิ้มวิวัฒน์กุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Dream & Passion, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : Dream & Passion, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG4661 .พ63 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .พ63 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi fư̄nfū kitčhakān = Reorganization law / กฎหมายฟื้นฟูกิจการ = Reorganization law / โดย เอื้อน ขุนแก้ว, วรนันยา ใช้เทียมวงษ์.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krungsayām Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Reorganization law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1147 .อ83 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1147 .อ83 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1147 .อ83 2563 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Newly AcquiredCall number: KPT1147 .อ83 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi rap khon thāng thanon rawāng prathēt / กฎหมายรับขนทางถนนระหว่างประเทศ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkkačhariyakō̜n by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n, Khana Nitisāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3442 .ผ935 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā chansūng : ʻātchayākam khwāmrapphit læ thōt ʻāyā / กฎหมายอาญาชั้นสูง : อาชญากรรม ความรับผิด และโทษอาญา / ปกป้อง ศรีสนิท.

Pokpō̜ng Sīsanit, by ปกป้อง ศรีสนิท, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ป23 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ป23 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ป23 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: K5015.4 .ป23 2563 (1). Checked out (10). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi kīeokap winai kānngœ̄n kānkhlang khō̜ng rat : withīkān ngoppramān læ kāntrūat ngœ̄n phǣndin / กฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ : วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Withīkān ngoppramān læ kāntrūat ngœ̄n phǣndin Other title: วิธีการงบประมาณและการตรวจเงินแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3526 .ช632 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3526 .ช632 2563 (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In CatalogingCall number: KPT3526 .ช632 2563 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Krabūankān mī sūan rūam yāng mī khunnaphāp nai khrōngkān khanāt yai khō̜ng rat phān mummō̜ng mōdēn 4 sō̜ 8 / กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ผ่านมุมมองโมเดล 4ส8 / นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8.

Naksưksā Laksūt Prakāsaniyabat Chansūng Kānsœ̄msāng Sangkhom Santisuk Run thī 8. Sathāban Phra Pokklao. by นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ก445 2562 (1).
Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus On Order (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ngčhōn khō̜ng Chœ̄chin / กองโจรของเชอร์ชิล / Giles Milton เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.

Milton, Giles. Nopphadon Wētsawat. by มิลตัน, กิลส์ | นพดล เวชสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Lēčhēn Buk, 2562 [2019] Publisher: ขอนแก่น : เลเจ้นด์ บุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D810.ส6 ม643 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D810.ส6 ม643 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: D810.ส6 ม643 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ส44 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ส44 2563 (1). Checked out (13).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap phāsī tām Phō̜.Rō̜.Bō̜. sunlakākō̜n Phō̜.Sō̜. 2560 / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีศุุลกากร ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 / มนต์ชัย วชิรยนเสถียร, อัญชลี กลิ่นเกษร.

Monchai Wachirayonsathīan. ʻAnchalī Klinkesorn. by มนต์ชัย วชิรยนเสถียร | อัญชลี กลิ่นเกษร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnak Kotmāi Sākon Thīrakhup Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3645 .ม33 2560 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2563 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนานิช.

Prasit Piwāwatthanaphānit. by ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT480 .ป46 2561 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ65 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ65 2563 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai bukkhon thammadā / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลธรรมดา / เจษฎา ทองขาว.

Čhētsadā Thō̜ngkhāo. by เจษฎา ทองขาว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .จ75 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .จ75 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .จ75 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbō̜rihān čhatkān khaya bǣp phonlamư̄ang yuk mai chumchon rai thang / คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.

Phaibūn Phōsuwan. Sathāban Phrapokklao. by ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2508- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD791 .พ937 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .พ937 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .พ937 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .พ937 2562 (1).
Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus On Order (1).
ห้องสมุด:
Trakūn kānmư̄ang kap kānlư̄ak tang "mon khlang" rư̄ (khǣ) phalang thī " thotthō̜i " / ตระกูลการเมืองกับการเลือกตั้ง "มนตร์ขลัง" หรือ (แค่) พลังที่ "ถดถอย" / ดร.สติธร ธนานิธิโชติ.

Satithō̜n Thanānithichōt. Sathāban Phrapokklao. by สติธร ธนานิธิโชติ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .ส263 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.5 .ส263 2562 (1).
ห้องสมุด:
Tat wongčhō̜n ratthaprahān = Circuit breaker Coup d'etat / ตัดวงจรรัฐประหาร = Circuit breaker Coup d'etat / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.

Thīraphat Sērīrangsan, by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, 2498-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .ธ637 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Nai khō̜ng kānplīanplǣng thāng theknōlōyī kap khwāmlư̄amlam : botrīan čhāk sētthakit phǣntafō̜m / นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม / วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ และคณะ.

Wanviphang Manachotphong. Sathāban Phra Pokklao. by วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5548.325.ท9 ว447 2563 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk rư̄ang dēn rāngwan Phrapokklao. Līeolang lǣnā thō̜ngthin Thai kap kānčhattham bō̜rikān sāthārana / บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. เหลียวหลังแลหน้า ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; คณะผู้จัดทำ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร.

Wilāwan Hongnakhō̜n. ʻŌ̜rathai Kokphon, Sathāban Phrapokklao. Witthayālai Phatthanākān Pokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Sathāban Phrapokklao. by วิลาวัณย์ หงษ์นคร | อรทัย ก๊กผล, 2506- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Other title: Līeolang lǣnā thō̜ngthin Thai kap kānčhattham bō̜rikān sāthārana Other title: เหลียวหลังแลหน้า ท้องถิ่นไทยกับการจัดทำบริการสาธารณะ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD2763 .บ63 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD2763 .บ63 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2763 .บ63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Prachā niyom nai lōk thī lư̄amlam / ประชานิยมในโลกที่เหลื่อมล้ำ / นิธิ เนื่องจำนงค์.

Nithi Nuangjamnong. Sathāban Phrapokklao. by นิธิ เนื่องจำนงค์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC423 .น642 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC423 .น642 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC423 .น642 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC423 .น642 2563 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544