TUPRIDI-NewBook-2020-11-01(Tha)

This list contains 627 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
-- Nai thī rahōthān = Atti osceni in luogo privato / -- ในที่รโหฐาน = Atti osceni in luogo privato / Marco Missiroli ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Missiroli, Marco, Nanthawan Chānprasœ̄t, by มิสชีรอลี, มาร์โค, ค.ศ. 1981- | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2563 [2020]Other title: Atti osceni in luogo privato.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6885อ63น63 2563 (2).
ห้องสมุด:
"Khwāmpentham thī čhaptō̜ng dai : kō̜ranī: phūtrūatkān phǣndin" / "ความเป็นธรรมที่จับต้องได้ : กรณี: ผู้ตรวจการแผ่นดิน" / สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ; กองบรรณาธิการ รอยพิมพ์ ถีระวงษ์, บุณฑรี โฉมสิริ, ปิยะภรณ์ ทรัพย์คำจันทร์..

Rō̜iphim Thīrawong. Buntharī Chōmsiri. Piyaphō̜n Sapkhamčhan Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. Samnak Wichākān læ Yutthasāt. by รอยพิมพ์ ถีระวงศ์ | บุณฑรี โฉมสิริ | ปิยะภรณ์ ทรัพย์คำจันทร์ | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ68 ค55 2554 (1).
ห้องสมุด:
"Bān" rǣng bandān čhai læ withī khit kāndūlǣ ying lang khlō̜t Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi ʻAmphœ̄ Dānsāi Čhangwat Lœ̄i / "บ้าน" แรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ.

Ekkarin Phungpracha, Premsī Sārathatsanānan. Phairot Thongkham. Santhanā Sīphrom. Pharitā Thō̜ngyā. Thitinan Klaichit. Chariyā Nākhamphā. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi. by เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510- | เปรมศรี สาระทัศนานันท์ | ไพโรจน์ ทองคำ | สันทนา ศรีพรหม | ภริตา ทองยา | ฐิตินันท์ ใกล้ชิด | จริยา นาคำภา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | มหาวิทยาลัยศิลปากร | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563 [2020]Other title: Bān rǣng bandān čhai læ withī khit kāndūlǣ ying lang khlō̜t Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi ʻAmphœ̄ Dānsāi Čhangwat Lœ̄i Other title: บ้านแรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WQ500 .อ724 2563 (2).
ห้องสมุด:
"Pā nam bān" : khūmư̄ kān pō̜ngkan læ prāpprām khō̜mmiunit wādūai kāndamnœ̄n ngān khō̜ng phak khō̜mmiunit hǣng prathēt Thai. Lem 2 / "ป่านำบ้าน" : คู่มือการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ว่าด้วย การดำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. เล่ม 2 / กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์.

Kō̜ng ʻAmnūai kān Pō̜ngkan læ Prāpprām Khō̜mmiunit. by กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phanǣk Kānphim Krom Kānthahān Sư̄sān, [2517?] [1974?] Publisher: กรุงเทพฯ : แผนกการพิมพ์ กรมการทหารสื่อสาร, [2517?] [1974?]Other title: Khūmư̄ kān pō̜ngkan læ prāpprām khō̜mmiunit. Other title: คู่มือการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HX752.55.ก3 ก53 2517 (1). :
ห้องสมุด:
"Hālān kap kānphatthanā sētthakit læ sangkhom khō̜ng prathēt Thai" : bot sarup khrōngkān wičhai / "ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" : บทสรุปโครงการวิจัย / ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ มนชยา อุรุยศ.

Manachaya Uruyos. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Nayōbāi Lōk Mutsalim. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by มนชยา อุรุยศ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55.ฮ4อ653 ฮ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
10 pī krabūankān yuttitham čhangwat chāidǣn phāk tai : "yō̜n ʻadīt wikhro̜ patčhuban phlak dan sū ʻanākhot" : rāingān chabap sombūn / 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [หัวหน้าคณะผู้วิจัย] มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ; [คณะผู้วิจัย] จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, ดิเรก หมานมานะ, พะเยาว์ ละกะเต็บ.

Muhammadrorfee-e Musor. Jutharat Ua-amnoey, Direak Manmanah. Payao Lakateb, Sūn ʻAmnūai Kānbō̜rihān Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai. by มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | ดิเรก หมานมานะ | พะเยาว์ ละกะเต็บ, 2512- | ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Sayām Phrinting, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : สยามพริ้นติ้ง, 2561 [2018]Other title: Sip pī krabūankān yuttitham čhangwat chāidǣn phāk tai : "yō̜n ʻadīt wikhro̜ patčhuban phlak dan sū ʻanākhot" : rāingān chabap sombūn Other title: สิบปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ม75 2561 (1).
ห้องสมุด:
100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak / 100 ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ / [บรรณาธิการ นิวัติ กองเพียร ; เนื้อหา พิภพ บุษราคัมวดี].

Niwat Kongpien. Pipop Boosarakumwadi. Nithatsakān 100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n) by นิวัติ กองเพียร | พิภพ บุษราคัมวดี | นิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ (2553 : มหาวิทยาลัยศิลปากร).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2553] [2010]Other title: Nưngrō̜i pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: Nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: หนึ่งร้อยปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ | นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1).
ห้องสมุด:
2500 Sarit-Phao : phư̄an rak haklīam hōt / 2500 สฤษดิ์-เผ่า : เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด / บัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon.ʻǬ. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .บ57 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .บ57 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
30 pī thī dīʻāʻai 30 pīkā raphat nā sētthakit Thai / 30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

Pokpong Čhanwit. Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ปกป้อง จันวิทย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557 [2014]Other title: 30 pī TDRI 30 pīkā raphat nā sētthakit Thai Other title: 30 ปี TDRI 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5143 2557 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ก5143 2557 (1).
ห้องสมุด:
40 sūt thanō̜m phiu dūai tūaʻēng / 40 สูตรถนอมผิวด้วยตัวเอง / อังค์วรา.

ʻAngwarā. by อังค์วรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Pailin, [2544] [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2544] [2001]Other title: Sīsip sūt thanō̜m phiu dūai tūa ʻēng Other title: สี่สิบสูตรถนอมผิวด้วยตัวเอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WR100 .อ62 2544 (1).
ห้องสมุด:
5 steps thrēt hun čhāk rœ̄mton čhon thrēt pen / 5 steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น / ธนพร เจียรนัยกุลวานิช.

Thonphō̜n Čhīaranaikunlawānit. by ธนพร เจียรนัยกุลวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Phrāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
5 phāsā phā thō̜ng lōk kwāng / 5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง / ชลดา วิทยโกมล.

Chonladā Witthayakōmon. by ชลดา วิทยโกมล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555 [2012]Other title: Hā phāsā phā thō̜ng lōk kwāng Other title: 5 phāsā phā thō̜ng lōk kwāng : Thai ʻAngkrit Farangsēt Sapēn Čhīn Other title: ห้าภาษาพาท่องโลกกว้าง | 5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง : ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P361 .ช43 2555 (1).
ห้องสมุด:
5 nǣokhit phichit khaya sū rōng faifā / 5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า / พลชัย เพชรปลอด.

Phonchai Phetplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Samnakngān Bō̜rikān Wichākān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานบริการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakngān Bō̜rikān Wichākān Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 พ42 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD789.ท9 พ42 2563 (1).
ห้องสมุด:
Hāsip singpradit phlik lōk = 50 Inventions that shaped the modern economy / 50 สิ่งประดิษฐ์พลิกโลก / โดย Tim Harford ; เรียบเรียงโดย ธนกร นำรับพร.

Harford, Tim, Tanakorn Numrubporn. by ฮาร์ฟอร์ด, ทิม, ค.ศ. 1973- | ธนกร นำรับพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻ Ety Ukhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]Other title: Hāsip singpradit phlik lōk = 50 Inventions that shaped the modern economy Other title: ห้าสิบสิ่งประดิษฐ์พลิกโลก.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T15 .ฮ64 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: T15 .ฮ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี ; บรรณาธิการเล่ม, สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.

by สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ | กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551Other title: ห้าสิบเรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC981.8.อ7 ก128 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QC981.8.อ7 ก128 (1).
ห้องสมุด:
6 Tulā lư̄m mai dai čham mai long : wādūai 6 Tulā 2519 / 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winichakul. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīeokan, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Other title: Hok Tulā lư̄m mai dai čham mai long.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
70 pī khrư̄ang khlư̄ap din phao Thai samai ratchakān thī 9 = 70 years of Thai ceramics Rama IX / 70 ปี เครื่องเคลือบดินเผาไทย สมัยรัชกาลที่ 9 = 70 years of Thai ceramics Rama IX / ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล.

Pradiphat Lertrujidamrongkul. by ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Other title: čhet sip pī khrư̄ang khlư̄ap din phao Thai samai ratchakān thī kao Other title: 70 pī khrư̄ang khlư̄ap din phao Thai nai samai ratchakān thī 9 (2489-2559) : chalœ̄m phra kīat ratchakān thī 9 Other title: 70 years of Thai ceramics Rama IX | เจ็ดสิบปี เครื่องเคลือบดินเผาไทย สมัยรัชกาลที่เก้า | 70 ปี เครื่องเคลือบดินเผาไทย ในสมัยรัชกาลที่ 9 (2489-2559) : เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NK4556.6.ก1 ป46 2561 (1).
ห้องสมุด:
76 sēnthāng prawattisāt pan čhakkrayān phư̄a mǣ / 76 เส้นทางประวัติศาสตร์ปั่นจักรยานเพื่อแม่ / กระทรวงมหาดไทย.

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Mahātthai, 2558 [2015]. Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2558 [2015]Other title: Bike for Mom pan phư̄a mǣ. Other title: Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1041 .ก135 2558 (1).
ห้องสมุด:
80 pī Phon ʻĒk Singhā Saowaphāp / 80 ปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ / คณะผู้จัดทำ พลตรีหญิง อัญชัญ ไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

ʻAnchan Phaibūn. by อัญชัญ ไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Somchāi Kānphim, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, [2553] [2010]Other title: Pǣtsip pī Phon ʻĒk Singhā Saowaphāp Other title: 80 pī Phon ʻĒk Singhā Saowaphāp khon dī khō̜ng sangkhom khon dī sī phǣt thahān Other title: Pǣtsip pī Phonʻēk Singhā Saowaphāp khon dī khō̜ng sangkhom khon dī sī phǣt thahān Other title: แปดสิบปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ | 80 ปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ คนดีของสังคม คนดีศรีแพทย์ทหาร | แปดสิบปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ คนดีของสังคม คนดีศรีแพทย์ทหาร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ส65 ก13 2553 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  32    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544