TUPRIDI-NewBook-2020-11-01(Tha)

This list contains 627 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
-- Nai thī rahōthān = Atti osceni in luogo privato / -- ในที่รโหฐาน = Atti osceni in luogo privato / Marco Missiroli ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Missiroli, Marco, Nanthawan Chānprasœ̄t, by มิสชีรอลี, มาร์โค, ค.ศ. 1981- | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2563 [2020]Other title: Atti osceni in luogo privato.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม6885อ63น63 2563 (2).
ห้องสมุด:
"Khwāmpentham thī čhaptō̜ng dai : kō̜ranī: phūtrūatkān phǣndin" / "ความเป็นธรรมที่จับต้องได้ : กรณี: ผู้ตรวจการแผ่นดิน" / สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ; กองบรรณาธิการ รอยพิมพ์ ถีระวงษ์, บุณฑรี โฉมสิริ, ปิยะภรณ์ ทรัพย์คำจันทร์..

Rō̜iphim Thīrawong. Buntharī Chōmsiri. Piyaphō̜n Sapkhamčhan Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. Samnak Wichākān læ Yutthasāt. by รอยพิมพ์ ถีระวงศ์ | บุณฑรี โฉมสิริ | ปิยะภรณ์ ทรัพย์คำจันทร์ | สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ68 ค55 2554 (1).
ห้องสมุด:
"Bān" rǣng bandān čhai læ withī khit kāndūlǣ ying lang khlō̜t Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi ʻAmphœ̄ Dānsāi Čhangwat Lœ̄i / "บ้าน" แรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / เอกรินทร์ พึ่งประชา และคณะ.

Ekkarin Phungpracha, Premsī Sārathatsanānan. Phairot Thongkham. Santhanā Sīphrom. Pharitā Thō̜ngyā. Thitinan Klaichit. Chariyā Nākhamphā. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi. by เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510- | เปรมศรี สาระทัศนานันท์ | ไพโรจน์ ทองคำ | สันทนา ศรีพรหม | ภริตา ทองยา | ฐิตินันท์ ใกล้ชิด | จริยา นาคำภา | | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563 [2020]Other title: Bān rǣng bandān čhai læ withī khit kāndūlǣ ying lang khlō̜t Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi ʻAmphœ̄ Dānsāi Čhangwat Lœ̄i Other title: บ้านแรงบันดาลใจและวิธีคิดการดูแลหญิงหลังคลอดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WQ500 .อ724 2563 (2).
ห้องสมุด:
"Pā nam bān" : khūmư̄ kān pō̜ngkan læ prāpprām khō̜mmiunit wādūai kāndamnœ̄n ngān khō̜ng phak khō̜mmiunit hǣng prathēt Thai. Lem 2 / "ป่านำบ้าน" : คู่มือการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ว่าด้วย การดำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย. เล่ม 2 / กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์.

Kō̜ng ʻAmnūai kān Pō̜ngkan læ Prāpprām Khō̜mmiunit. by กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phanǣk Kānphim Krom Kānthahān Sư̄sān, [2517?] [1974?] Publisher: กรุงเทพฯ : แผนกการพิมพ์ กรมการทหารสื่อสาร, [2517?] [1974?]Other title: Khūmư̄ kān pō̜ngkan læ prāpprām khō̜mmiunit. Other title: คู่มือการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์..Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HX752.55.ก3 ก53 2517 (1). :
ห้องสมุด:
"Hālān kap kānphatthanā sētthakit læ sangkhom khō̜ng prathēt Thai" : bot sarup khrōngkān wičhai / "ฮาลาลกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย" : บทสรุปโครงการวิจัย / ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ มนชยา อุรุยศ.

Manachaya Uruyos. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Sūn Nayōbāi Lōk Mutsalim. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by มนชยา อุรุยศ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1594.55.ฮ4อ653 ฮ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
10 pī krabūankān yuttitham čhangwat chāidǣn phāk tai : "yō̜n ʻadīt wikhro̜ patčhuban phlak dan sū ʻanākhot" : rāingān chabap sombūn / 10 ปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์ / [หัวหน้าคณะผู้วิจัย] มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ ; [คณะผู้วิจัย] จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, ดิเรก หมานมานะ, พะเยาว์ ละกะเต็บ.

Muhammadrorfee-e Musor. Jutharat Ua-amnoey, Direak Manmanah. Payao Lakateb, Sūn ʻAmnūai Kānbō̜rihān Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai. by มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | ดิเรก หมานมานะ | พะเยาว์ ละกะเต็บ, 2512- | .

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Sayām Phrinting, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : สยามพริ้นติ้ง, 2561 [2018]Other title: Sip pī krabūankān yuttitham čhangwat chāidǣn phāk tai : "yō̜n ʻadīt wikhro̜ patčhuban phlak dan sū ʻanākhot" : rāingān chabap sombūn Other title: สิบปีกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ : "ย้อนอดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน ผลักดันสู่อนาคต" : รายงานฉบับสมบูรณ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .ม75 2561 (1).
ห้องสมุด:
100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak / 100 ปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ / [บรรณาธิการ นิวัติ กองเพียร ; เนื้อหา พิภพ บุษราคัมวดี].

Niwat Kongpien. Pipop Boosarakumwadi. Nithatsakān 100 pī chāt kān Fư̄a Hariphithak Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n) by นิวัติ กองเพียร | พิภพ บุษราคัมวดี | นิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ (2553 : มหาวิทยาลัยศิลปากร).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), [2553] [2010]Other title: Nưngrō̜i pī chāt kān Fư̄a Hariphithak : nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: Nithatsakān chīwit læ phonngān Fư̄a Hariphithak Other title: หนึ่งร้อยปีชาตกาล เฟื้อ หริพิทักษ์ : นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์ | นิทรรศการชีวิตและผลงาน เฟื้อ หริพิทักษ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ND1023.ฟ8 ก84 2553 (1).
ห้องสมุด:
2500 Sarit-Phao : phư̄an rak haklīam hōt / 2500 สฤษดิ์-เผ่า : เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด / บัญชร ชวาลศิลป์.

Banchō̜n Chawānsin, Phon.ʻǬ. by บัญชร ชวาลศิลป์, พล.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .บ57 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .บ57 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .บ57 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
30 pī thī dīʻāʻai 30 pīkā raphat nā sētthakit Thai / 30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย / สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

Pokpong Čhanwit. Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by ปกป้อง จันวิทย์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2557 [2014]Other title: 30 pī TDRI 30 pīkā raphat nā sētthakit Thai Other title: 30 ปี TDRI 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .ก5143 2557 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445 .ก5143 2557 (1).
ห้องสมุด:
40 sūt thanō̜m phiu dūai tūaʻēng / 40 สูตรถนอมผิวด้วยตัวเอง / อังค์วรา.

ʻAngwarā. by อังค์วรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Pailin, [2544] [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : ไพลิน, [2544] [2001]Other title: Sīsip sūt thanō̜m phiu dūai tūa ʻēng Other title: สี่สิบสูตรถนอมผิวด้วยตัวเอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WR100 .อ62 2544 (1).
ห้องสมุด:
5 steps thrēt hun čhāk rœ̄mton čhon thrēt pen / 5 steps เทรดหุ้น จากเริ่มต้น จนเทรดเป็น / ธนพร เจียรนัยกุลวานิช.

Thonphō̜n Čhīaranaikunlawānit. by ธนพร เจียรนัยกุลวานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Phrāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : พราว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4661 .ธ334 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
5 phāsā phā thō̜ng lōk kwāng / 5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง / ชลดา วิทยโกมล.

Chonladā Witthayakōmon. by ชลดา วิทยโกมล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555 [2012]Other title: Hā phāsā phā thō̜ng lōk kwāng Other title: 5 phāsā phā thō̜ng lōk kwāng : Thai ʻAngkrit Farangsēt Sapēn Čhīn Other title: ห้าภาษาพาท่องโลกกว้าง | 5 ภาษาพาท่องโลกกว้าง : ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน จีน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P361 .ช43 2555 (1).
ห้องสมุด:
5 nǣokhit phichit khaya sū rōng faifā / 5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า / พลชัย เพชรปลอด.

Phonchai Phetplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Samnakngān Bō̜rikān Wichākān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักงานบริการวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakngān Bō̜rikān Wichākān Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD789.ท9 พ42 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD789.ท9 พ42 2563 (1).
ห้องสมุด:
Hāsip singpradit phlik lōk = 50 Inventions that shaped the modern economy / 50 สิ่งประดิษฐ์พลิกโลก / โดย Tim Harford ; เรียบเรียงโดย ธนกร นำรับพร.

Harford, Tim, Tanakorn Numrubporn. by ฮาร์ฟอร์ด, ทิม, ค.ศ. 1973- | ธนกร นำรับพร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻ Ety Ukhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]Other title: Hāsip singpradit phlik lōk = 50 Inventions that shaped the modern economy Other title: ห้าสิบสิ่งประดิษฐ์พลิกโลก.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: T15 .ฮ64 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: T15 .ฮ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
50 เรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี ; บรรณาธิการเล่ม, สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.

by สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ | กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551Other title: ห้าสิบเรื่องต้องรู้อยู่กับโลกร้อน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC981.8.อ7 ก128 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QC981.8.อ7 ก128 (1).
ห้องสมุด:
6 Tulā lư̄m mai dai čham mai long : wādūai 6 Tulā 2519 / 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง : ว่าด้วย 6 ตุลา 2519 / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winichakul. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīeokan, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Other title: Hok Tulā lư̄m mai dai čham mai long.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
70 pī khrư̄ang khlư̄ap din phao Thai samai ratchakān thī 9 = 70 years of Thai ceramics Rama IX / 70 ปี เครื่องเคลือบดินเผาไทย สมัยรัชกาลที่ 9 = 70 years of Thai ceramics Rama IX / ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล.

Pradiphat Lertrujidamrongkul. by ประดิพัทธุ์ เลิศรุจิดำรงค์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Rōngphim Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Other title: čhet sip pī khrư̄ang khlư̄ap din phao Thai samai ratchakān thī kao Other title: 70 pī khrư̄ang khlư̄ap din phao Thai nai samai ratchakān thī 9 (2489-2559) : chalœ̄m phra kīat ratchakān thī 9 Other title: 70 years of Thai ceramics Rama IX | เจ็ดสิบปี เครื่องเคลือบดินเผาไทย สมัยรัชกาลที่เก้า | 70 ปี เครื่องเคลือบดินเผาไทย ในสมัยรัชกาลที่ 9 (2489-2559) : เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NK4556.6.ก1 ป46 2561 (1).
ห้องสมุด:
76 sēnthāng prawattisāt pan čhakkrayān phư̄a mǣ / 76 เส้นทางประวัติศาสตร์ปั่นจักรยานเพื่อแม่ / กระทรวงมหาดไทย.

Thailand. Krasūang Mahātthai. by กระทรวงมหาดไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krasūang Mahātthai, 2558 [2015]. Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย, 2558 [2015]Other title: Bike for Mom pan phư̄a mǣ. Other title: Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1041 .ก135 2558 (1).
ห้องสมุด:
80 pī Phon ʻĒk Singhā Saowaphāp / 80 ปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ / คณะผู้จัดทำ พลตรีหญิง อัญชัญ ไพบูลย์ ... [และคนอื่นๆ].

ʻAnchan Phaibūn. by อัญชัญ ไพบูลย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Somchāi Kānphim, [2553] [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, [2553] [2010]Other title: Pǣtsip pī Phon ʻĒk Singhā Saowaphāp Other title: 80 pī Phon ʻĒk Singhā Saowaphāp khon dī khō̜ng sangkhom khon dī sī phǣt thahān Other title: Pǣtsip pī Phonʻēk Singhā Saowaphāp khon dī khō̜ng sangkhom khon dī sī phǣt thahān Other title: แปดสิบปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ | 80 ปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ คนดีของสังคม คนดีศรีแพทย์ทหาร | แปดสิบปี พลเอก สิงหา เสาวภาพ คนดีของสังคม คนดีศรีแพทย์ทหาร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ส65 ก13 2553 (1).
ห้องสมุด:
9 mongkhon hǣng chīwit nai phǣndin ratchakān thī 9 : 84 pī ʻUkrit Mongkhonnāwin 10 Mīnākhom Phō̜.Sō̜. 2561 / 9 มงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 : 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 / [อุกฤษ มงคลนาวิน] ; ชัชพล ไชยพร ผู้ประพันธ์บทร้อยกรอง ; บรรณาธิการ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน.

Ukrit Mongkolnavin, Chachapon Jayaphorn. Monthinī Mongkhonnāwin, Thānphūying. by , 2476- | ชัชพล ไชยพร | มณฑินี มงคลนาวิน, ท่านผู้หญิง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAmarinphrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Other title: Kao mongkhon hǣng chīwit nai phǣndin ratchakān thī 9 : 84 pī ʻUkrit Mongkhonnāwin 10 Mīnākhom Phō̜.Sō̜. 2561 Other title: เก้ามงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 : 84 ปี อุกฤษ มงคลนาวิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2561.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT110.อ72ก3 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT110.อ72ก3 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT110.อ72ก3 2561 (1).
ห้องสมุด:
Born to run / Born to run / ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล.

Thitiphan Phatthanamongkhon. by ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sārakhadī, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : สารคดี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1065 .ฐ636 2561 (2).
ห้องสมุด:
China next normal : wikrit læ ʻōkāt khō̜ng Čhīn nai lōk lang khōwit / China next normal : วิกฤตและโอกาสของจีนในโลกหลังโควิด / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC427 .อ644 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Designing your work life : khūmư̄ ʻō̜kbǣp chīwit thī chai-ngān thī chō̜p dūai design thinking / Designing your work life : คู่มือออกแบบชีวิตที่ใช่-งานที่ชอบด้วย design thinking / โดย Bill Burnett และ Dave Evans ; นรา สุภัคโรจน์ แปล.

Burnett, William (Consulting professor of design) Evans, David J. Narā Suphakrōt. by เบอร์เนตต์, วิลเลียม (อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ) | อีวานส์, เดวิด เจ. (เดวิด จอห์น), ค.ศ. 1953- | นรา สุภัคโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6955 .บ754 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6955 .บ754 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Different ways same destination bike & walk for all : Kānprachum Wichākān Kānsongsœ̄m Kāndœ̄n læ Kānchai Čhakkrayān nai Chīwit Pračhamwan khrang thī 4 = The 4th Thailand Bike & Walk Forum : wan thī 25 Mī.Khō̜. 2559 na Hō̜ Sinlapa Watthanatham hǣng Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / Different ways same destination bike & walk for all : การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4 = The 4th Thailand Bike & Walk Forum : วันที่ 25 มี.ค. 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club) โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ; บรรณาธิการ ประพัทธ์พงษ์ อุปลา.

Kānprachum Wichākān Kānsongsœ̄m Kāndœ̄n læ Kānchai Čhakkrayān nai Chīwit Pračhamwan Krung Thēp) Chomrom Čakkrayān Pư̄a Sukkhaphāp Hǣng Prathēt Thai. Kōngkān Kānkhapkhlư̄an Nayōbāi Sāthārana Kāndœ̄n læ Kānchai Čhakkrayān Nai Chīwitpračhamwan. by การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ครั้งที่ 4 : 2559 : กรุงเทพฯ) | ประพัทธ์พงษ์ อุปลา | จิตรลดา ไชยะ | จำรูญ ตั้งไพศาลกิจ | นพวรรณ สุวรรณจินดา | ชมพูนุท วุฒิยาสาร | อาภาภรณ์ มั่งประเสริฐ | อนุชิต จิตพัฒนกุล | ยุทธนา ทองท้วม | กุลิสรา โพธิสุข | วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ | สินีนาถ ใจซื่อ | จุฑากานต์ ทองทั้งสาย | เจษฎา ศาลาทอง | รำจวน เบญจศิริ | สุวิมล เจียรธราวานิช | ธรรมมา เจียรธราวานิช | อนันต์ชัย อยู่แก้ว | กิตติคุณ สุอรุณ | วัชระ เชื้อวงษ์ดี | โอฬาร วงศาโรจนะกุล | วิชยา ริงคะนานนท์ | กาญจน์กรอง สุอังคะ, 2520- | สนณรงค์ สุอังคะ | นุกูล ชิ้นฟัก | นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, 2490- | วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล | โชติพงษ์ บุญฤทธิ์ | อมรรัตน์ บุญสว่าง | พงศกร จงรักษ์ | พลเดช เชาวรัตน์ | เมธี พิริยการนนท์ | ศุภธิดา สว่างเเจ้ง | วรวรรณ เนตรพระ | นภาวดี โรจนธรรม | สุพิชญา ศุภพิพัฒน์ | อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง | ศศิธร สุวรรณเทพ | ปาณเลิศ ศิริวงศ์ | อรช กระแสอินทร์ | จตุพล อังศุเวช | ประวุฒิ แย้มผลงาน | สุรเชษฐ์ เกษมศิริ | สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ | ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย. โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chomrom, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรม, 2559 [2016]Other title: The 4th Thailand Bike & Walk Forum.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1041 .ก643 2559 (1).
ห้องสมุด:
Employee engagement survey : kānsamrūat khwāmphūkphan nai kānthamngān khō̜ng phanakngān nǣokhit thritsadī læ nǣo patibat / Employee engagement survey : การสำรวจความผูกพันในการทำงานของพนักงาน แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ / โดย สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Suphot Nāksawat. by สุพจน์ นาคสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻĒtʻā Sentœ̄ Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Kānsamrūat khwāmphūkphan nai kānthamngān khō̜ng phanakngān nǣokhit thritsadī læ nǣo patibat Other title: การสำรวจความผูกพันในการทำงานของพนักงาน แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ร8 ส735 2559 (1).
ห้องสมุด:
Erasmus generation phaophan hǣng kānrīanrū / Erasmus generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ / พชร สูงเด่น.

Photchara Sūngden. by พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Game Over-- pit banchī (rak) / Game Over-- ปิดบัญชี (รัก) / ฟองฟาง.

Fō̜ngfāng. by ฟองฟาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฟ47ก74 2551 (1).
ห้องสมุด:
Good morning Tokyo / Good morning Tokyo / Septemb^o^r เรื่อง.

Septembor. by เซปเทมเบอ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wongklom, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : วงกลม, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS812 .ซ73 2552 (1).
ห้องสมุด:
Great TED Talks : creativity / Great TED Talks : creativity / Tom May เขียน ; ตวงทอง สรประเสริฐ แปล.

May, Tom. Tuangtong Sō̜raprasert. by เมย์, ทอม | ตวงทอง สรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... :Heart Work, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF408 .ม74 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ม74 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
I'm Sāi thank you / I'm ทราย thank you / อินทิรา เจริญปุระ.

Intira Charoenpura. by อินทิรา เจริญปุระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ban, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บัน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Idea phlik chīwit / Idea พลิกชีวิต / เดวิด บุญทวี.

Bunthawī Siriwētmāt. by บุญทวี สิริเวสมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Moneypenny, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : Moneypenny, 2555 [2012]Other title: ʻAidīa phlik chīwit Other title: Live your life idea phlik chīwit Other title: ไอเดียพลิกชีวิต | Live your life idea พลิกชีวิต.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 บ65 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kyoto slow but learn wing khāng nai pai khāng nō̜k / Kyoto slow but learn วิ่งข้างใน ไปข้างนอก / ตุลย์ ปลานิลเต็มบ้าน.

Kanin Tǣngkēt. by คณิน แตงเกตุ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Banlư̄ Phaplikhēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS897.ก85 ค36 2563 (1).
ห้องสมุด:
Life is beautiful.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2551] [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551] [2008]Other title: Life is beautiful Nō̜Phō̜. Thamrong Čhiračhariyāwēt Other title: Life is beautiful นพ.ธำรง จิรจริยาเวช.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ธ644 ล935 2551 (1).
ห้องสมุด:
On truth wādūai khwāmčhing / On truth ว่าด้วยความจริง / เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ... [และคนอื่นๆ].

Kengkit Kitirīanglāp. by เก่งกิจ กิติเรียงลาภ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Illuminations Editions 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD171 .อ533 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BD171 .อ533 2562 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Put the right man on the like job pen khon thī chai nai ngān thī chō̜p / Put the right man on the like job เป็นคนที่ใช่ในงานที่ชอบ / โอมศิริ วีระกุล.

Ohmsiri Veerakul, by โอมศิริ วีระกุล, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .อ94 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .อ94 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .อ94 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Resistances juives : solidarites, reseaux, parcours / coordination editoriale Bernard Delpal, Philippe Hanus, Reseau Memorha.

by Delpal, Bernard | Hanus, Philippe | Reseau Memorha.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Lyon, France : Libel, 2018Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D810.J4 R47 2018 (1).
ห้องสมุด:
Sign board khūmư̄ phāsī pāi / Sign board คู่มือภาษีป้าย / อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร.

Awiruth Chanchaikittikorn, by อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thammaniti Phēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2563 [2020]Other title: Khūmư̄ phāsī pāi Other title: คู่มือภาษีป้าย.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3280 .อ56 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3280 .อ56 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3280 .อ56 2563 (1).
ห้องสมุด:
The last stand chaiyaphūm sutthāi / The last stand ชัยภูมิสุดท้าย / นลธวัช มะชัย บรรณาธิการ.

Nonthawat Machai. by นลธวัช มะชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Lanyim Creative Group, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : Lanyim Creative Group, 2561 [2018]Other title: Chaiyaphūm sutthāi Other title: ชัยภูมิสุดท้าย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1865 .ล65 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
TU-GET. Volume 2 / TU-GET. Volume 2 / [สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thammasat University. Language Institute. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันภาษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017]] Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]]Other title: TU-GET. chalœ̄i phrō̜m khamʻathibāi Other title: TU-GET. เฉลยพร้อมคำอธิบาย.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotbat manutsayatham læ māttrathān khan tam nai kāntō̜psanō̜ng tō̜ phaiphibat / กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ / โครงการสเฟียร์ ; สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แปล.

Sphere Project. Saphā Kāchāt Thai. Samnakngān Banthao Thuk læ Prachānāmaiphithak. by โครงการสเฟียร์ | สภากาชาดไทย. สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Banthao Thuk læ Prachānāmaiphithak Saphā Kāchāt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, [2558] 2015Other title: Khrōngkān Safīa : kotbat manutsayatham læ māttrathān khan tam nai kāntō̜psanō̜ng tō̜ phaiphibat Other title: โครงการสเฟียร์ : กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV553 .ค942 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV553 .ค942 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi kānkhlang : phāk ngoppramān phǣndin / กฎหมายการคลัง : ภาคงบประมาณแผ่นดิน / สุปรียา แก้วละเอียด.

Suprīyā Kǣolaʻīat. by สุปรียา แก้วละเอียด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3528 .ส729 2563 (2). Checked out (16). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kot hǣng kānrūčhǣng / กฎแห่งการรู้แจ้ง / เขียน ริวโฮ โอคาวะ ; แปล นันทวิทย์ ผลพิบูลย์.

Okawa, Ryuho, Nanthawit Phonphibūn. Mūnlanithi Sāt hǣng khwām suk. by , ค.ศ. 1956- | นันทวิทย์ ผลพิบูลย์ | มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnlanithi Sāt hǣng khwām suk (prathēt Thai), 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย), 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BP605.ศ65 อ92 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BP605.ศ65 อ92 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ranī tūayāng prachākhom Tambon Hūasamrōng / กรณีตัวอย่างประชาคมตำบลหัวสำโรง / บรรณาธิการ อำนวย จั่นเงิน ; คณะผู้จัดทำ เจริญ งามสม ... [และคนอื่น ๆ]

ʻAmnūai Čhanngœ̄n. Charoen Ngāmsom. Saphā Watthanatham Tambon Hūasamrōng. by อำนวย จั่นเงิน | เจริญ งามสม | สภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Lop Burī : Saphā Watthanatham Tambon Hūasamrōng, 2547 [2004] Publisher: ลพบุรี : สภาวัฒนธรรมตำบลหัวสำโรง, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ล3 ก43 2547 (1).
ห้องสมุด:
Krasūang Kāntāngprathēt Phō̜.Sō̜. 2542 : khrōngsāng rabop ngān phārakit nāthī læ ʻākhān thīthamkān / กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2542 : โครงสร้าง ระบบงาน ภารกิจหน้าที่ และอาคารที่ทำการ / กระทรวงการต่างประเทศ.

Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phap Litching, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JZ1767.ก4 2542 (1).
ห้องสมุด:
Krabūančhit læ bǣpčhamlō̜ng māttrathān khō̜ng chīwit / กระบวนจิตและแบบจำลองมาตรฐานของชีวิต / รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์.

Rungrư̄ang Limchūpatiphā, by รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Sam Sitthem Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัม ซิสเท็ม จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5345 .ร72 2556 (1).
ห้องสมุด:
Kwā čha mā thưng wan nī tō̜ng khō̜pkhun hūačhai khō̜ng thœ̄ na / กว่าจะมาถึงวันนี้ ต้องขอบคุณหัวใจของเธอนะ / อีแช เขียน ; วนิดา คราวเหมาะ แปล.

Lee, Chae. Wanida Khrāomo̜. by อี, แช | วนิดา คราวเหมาะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kwā čha pen nakphāsāsāt = The making of a linguist / กว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์ = The making of a linguist / อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

Amara Prasithrathsint. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Phāk wichā Phāsāsāt. by อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk wichā Phāsāsāt Khana ʻAksō̜nsāt Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 [2006]Other title: Making of a linguist.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P85.อ443 2549 (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ngdit / ก็องดิด / Voltaire เขียน ; วัลยา วิวัฒน์ศร แปล.

Voltaire, Wanlayā Wiwatsō̜n. by วอลแตร์, ค.ศ. 1694-1778 | วัลยา วิวัฒน์ศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 [2013]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Karīang / กะเหรี่ยง / [กองบรรณาธิการ สุดาวดี เตชานันท์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Sudawadee Tejanant. Somphop Lātrōt. Somkīanti Chamlong. Niphā Lātrōt. Wanchai Takē. Prawit Phōthiʻāt. Chūphinit Kētmanī. Sarapee Sila. Thailand. Department of Social Development and Welfare. by สุดาวดี เตชานันท์ | สมภพ ลาชโรจน์ | สมเกียรติ จำลอง | นิภา ลาชโรจน์ | วันชัย ตะเกย์ | ประวิตร โพธิอาศน์ | ชูพินิจ เกษมณี | สารภี ศิลา | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558 [2015]Other title: Chāo khao phao " Karīang " Other title: Chāo khao phao Karīang Other title: ชาวเขาเผ่า "กะเหรี่ยง" | ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ก6 ก63 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ก6 ก63 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kābō̜riʻǣlā kānphlū læ ʻopchœ̄i / กาบริแอลา กานพลู และอบเชย / ฌอร์จ อะมาดู เขียน ; กอบชลี แปลจากภาษาโปรตุเกส.

Amado, Jorge, Kō̜pchalī. by อะมาดู, ฌอร์จ, ค.ศ. 1912-2001 | กอบชลี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ564ก63ก53 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ564ก63ก53 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
กามนิต-วาสิฏฐี : ฉบับสมบูรณ์ / คาร์ล อดอล์ฟ เจลลิรูป เขียน ; เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ถ่ายทอดเป็นภาษาไทย.

by เจลเลรูป, คาร์ล อดอล์ฟ, ค.ศ. 1857-1919 | อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | สารประเสริฐ, พระ, 2432-2488.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2552Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ5815.ก5 จ7 2552 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5815.ก5 จ7 2552 (1).
ห้องสมุด:
Kāmāsūt = Kamasutra / กามาสูตร = Kamasutra / [Vatsyayana Mallanaga ; แปลมาจากภาษาสันสกฤต โดย Franklin S. Klaf ] ; นพดล แปลและเรียบเรียง.

Vatsyayana. Noppadol. Klaf, Franklin S. by วาตสยายน | นพดล | คลาฟ, แฟรงคลิน เอส.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dinsō̜, 2532 [1989] Publisher: กรุงเทพฯ : ดินสอ, 2532 [1989]Other title: Kamasutra.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD436 .ว634 2532 (1).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng sathāban phramahākasat nai ratthammanūn hǣng rātchaʻānāčhak Thai læ māttrā 112 khō̜ng pramūan kotmāi ʻāyā/ การคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา / กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ก67 2563 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ก67 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก67 2563 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ก67 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khan sūng = Advanced management : ʻēkkasān prakō̜p kānsō̜n / การจัดการขั้นสูง = Advanced management : เอกสารประกอบการสอน / สุพิศาล ภักดีนฤนาถ.

Supisarn Bhakdinarinath, Phon.Tō̜.Tō̜. by สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, พล.ต.ต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Krīnʻǣppœ̄n Krāpfik Phrinting Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท กรีนแอปเปิ้ล กราฟฟิค พริ้นติ้ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Advanced management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .ส7443 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD37 .ส7443 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān lūkkhā samphan nai ngān hō̜ngsamut / การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในงานห้องสมุด / สุวรรณ อภัยวงศ์.

Suwan ʻAphaiwong. Mahāwitthayālai Rātchaphat Maha Sarakham. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by สุวรรณ อภัยวงศ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Maha Sarakham : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Maha Sarakham, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.5 .ส7475 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān ʻongkhwāmrū dān phūmpanyā thō̜ngthin miti khwāmchư̄a nai kānraksā phūpūai raya thāisut khō̜ng chīwit Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi / การจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมิติความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย / ประธานโครงการ เอกรินทร์ พึ่งประชา ; คณะทำงาน ธัญธีรา ยิ้มอำนวย ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ เอกรินทร์ พึ่งประชา.

ʻĒkrin Phưngprachā. Thanthīrā Yimʻamnūai. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Mānutsayawitthayā. Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi. by เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2510- | ธัญธีรา ยิ้มอำนวย | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชามานุษยวิทยา | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Mānutsayawitthayā Khana Bōrānnakhadī Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n læ Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi, 2559, [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย, 2559 [2016]Other title: Kānčhatkān ʻongkhwāmrū phūmpanyā thō̜ngthin dān khwāmchư̄a nai kānraksā phūpūai raya thāisut khō̜ng chīwit Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi Other title: Phūmpanyā thō̜ngthin miti khwāmchư̄a nai kānraksā phūpūai raya thāisut khō̜ng chīwit Rōngphayābān Somdet Phra Yuppharāt Dānsāi Other title: การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย | ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความเชื่อในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WB310 .อ72 2559 (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān chœ̄ng konlayut = Strategic management / การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / เกียรติชัย กาฬสินธุ์ ผู้เขียน.

Kiattichai Kalasin. by เกียรติชัย กาฬสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Banditphatthanabō̜rihānsāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Strategic management.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānčhat tham māttrathān kānwičhai nai nūaingān wičhai phāk rat : rāingān chabap sombūn / การจัดทำมาตรฐานการวิจัยในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ; หัวหน้าคณะนักวิจัย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ; คณะผู้วิจัย ชนิตา รักษ์พลเมือง ... [และคนอื่นๆ].

Somwung Pitiyanuwat. Chanita Rukspollmuang. Samnakngān Raprō̜ng Māttrathān læ Pramœ̄n Khunnaphāp Kānsưksā. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by | ชนิตา รักษ์พลเมือง | | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ท9 ส45 2548 (1).
ห้องสมุด:
การต่อสู้สู่สภา : ยุทธศาสตร์เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงในเอเชียแปซิฟิก = [Seethings and seatings : strategies for women's political participation in Asia Pacific / ผู้จัย เบอนาเดท ไลเบรส ... [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล เบญจวรรณ ทองศิริ.

by ไลเบรส, เบอร์นาเดท พี | เบญจวรรณ ทองศิริ | สมาคมผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก.

Material type: Text Text Publisher: เชียงใหม่ : สมาคมผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก, [2553?]Other title: Seethings and seatings : strategies for women's political participation in Asia Pacific.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ1236.5.อ7 ก643 2553 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1236.5.อ7 ก643 2553 (1).
ห้องสมุด:
Kāntatsinčhai nai raya thāi khō̜ng chīwit kap sangkhom Thai : botrīan čhāk prasopkān khō̜ng tāngprathēt = End-of-life decisions and Thai society : lessons from experiences of other countries / การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย : บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ = End-of-life decisions and Thai society : lessons from experiences of other countries / นพพล วิทย์วรพงศ์.

Nopphon Witwō̜raphong. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by นพพล วิทย์วรพงศ์ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phǣnngān Būranākān Yutthasāt Paomāi (Spearhead) Dān Sangkhom Khonthai 4.0, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0, 2563 [2020]Other title: End-of-life decisions and Thai society : lessons from experiences of other countries.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K3611.ก64 น33 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānthopthūan chœ̄ngkonlayut (strategic review) rư̄ang kānčhatkān læ rapmư̄ kap panhā phonkrathop thāng sukkhaphāp tō̜ dek læ yaowachon čhāk kānchai sư̄ ʻō̜nlai / การทบทวนเชิงกลยุทธ์ (strategic review) เรื่องการจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์ / บรรณาธิการ มธุรดา สุวรรณโพธิ์.

Mathuradā Suwanphō. Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt. Kō̜ngthun Phatthanā Sư̄ Plō̜tphai læ Sāngsan. by มธุรดา สุวรรณโพธิ์ | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ | กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Mūnnithi Sāthāranasuk hǣng Chāt, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, [2563] [2020]Other title: Kānčhatkān læ rapmư̄ kap panhā phonkrathop thāng sukkhaphāp tō̜ dek læ yaowachon čhāk kānchai sư̄ ʻō̜nlai Other title: การจัดการและรับมือกับปัญหาผลกระทบทางสุขภาพต่อเด็กและเยาวชนจากการใช้สื่อออนไลน์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM742 .ก63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānthūt Thaksin : botwikhro̜ nayōbāi tāgprathēt khō̜ng Thai yuk Thaksin Chinnawat / การทูตทักษิณ : บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

Pawin Chatchawānphongphan. by ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : b ʻĀn, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559 [2016]Other title: Botwikhro̜ nayōbāi tāgprathēt khō̜ng Thai yuk Thaksin Chinnawat Other title: บทวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศของไทยยุคทักษิณ ชินวัตร.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānnam praphēnī nai kānpokkhrō̜ng rabō̜p prachāthipatai ʻan mī phra mahā kasat song pen pramuk mā chai nai kānphičhāranā winitchai khadī ratthammanūn : rāingān kānsưksā wičhai / การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี.

Pawarit Lertdhamtewe. Thailand. Office of the Constitutional Court. by ปวริศร เลิศธรรมเทวี | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป546 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป546 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ป546 2561 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ป546 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān kānbō̜rikān sāthārana phūsūngʻāyu nai prathēt Thai / การบริหารการบริการสาธารณะผู้สูงอายุในประเทศไทย / สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.

Sukanyā ʻĒmʻimtham. Mahāwitthayālai Khǭn Kǣn. Khrōngkān Phalit Tamrā Sākhāwichā Ratthaprasāsanasāt. by สุกัญญา เอมอิ่มธรรม | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการผลิตตำราสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Khrōngkān Phalit Tamrā Sākhāwichā Ratthaprasāsanasāt Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โครงการผลิตตำราสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1064.ท9 ส686 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 ส686 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān khon dūai lak 5 thāt / การบริหารคนด้วยหลัก 5 ธาตุ / เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.

Pīamsak Khunākō̜nprathīp. by เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2561 [2018]Other title: Kānbō̜rihān khon dūai lak hā thāt Other title: การบริหารคนด้วยหลักห้าธาตุ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ป845 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān tonthun = [Cost Management] / การบริหารต้นทุน = [Cost Management] / วรรณี เตโชโยธิน, สมชาย สุภัทรกุล, มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Wannī Tēchōyōthin. Somchāi Suphattarakun. Monwikā Phadungsit. by วรรณี เตโชโยธิน | สมชาย สุภัทรกุล | มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2563).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fisik Sēntœ̄, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2563 [2020]Other title: Cost Management.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān sapphayākō̜n manut : nǣokhit krabūankān khrư̄angmư̄ læ kō̜ranī sưksā / การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : แนวคิด กระบวนการ เครื่องมือ และกรณีศึกษา / สุนิสา ช่อแก้ว.

Sunisa Chorkaew. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Ratthasāt. by สุนิสา ช่อแก้ว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549 .ส64655 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .ส64655 2563 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kānbanchī chan klāng 2 = Intermediate accounting 2 / การบัญชีชั้นกลาง 2 = Intermediate accounting 2 / กุลยา จันทะเดช.

Kunyā Čhanthadēt. by กุลยา จันทะเดช.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, (ฉบับพิมพ์เพิ่ม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Intermediate accounting.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5655 .ก674 2563 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin hǣng rātchaʻānāčhak Sapēn / การปกครองท้องถิ่นแห่งราชอาณาจักรสเปน / อนันต์ คงเครือพันธุ์.

Anan Khongkruephan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by อนันต์ คงเครือพันธุ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS6310 .อ36 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānpatibat ʻoprom čhit / การปฏิบัติอบรมจิต / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; ผู้จัดพิมพ์ วัดบวรนิเวศวิหาร.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Wat Bō̜wō̜nniwētwihān (Bangkok, Thailand) by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วัด, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 694846 (1). :
ห้องสมุด:
Kānpatiwat thī thūk tattō̜n : chāonā naksưksā kotmāi læ khwāmrunrǣng nai Phāk Nư̄a khō̜ng Thai / การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือของไทย / ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น เขียน ; เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว, พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ แปล.

Haberkorn, Tyrell. Bēnčharat Sǣchūa. Phonglœ̄t Phongwanān. by ฮาร์เบอร์คอร์น, ไทเรล | เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว | พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ก27 ฮ63 2560 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānprachāsamphan hō̜ngsamut læ sūn sārasonthēt / การประชาสัมพันธ์ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ / สุวรรณ อภัยวงศ์.

Suwan ʻAphaiwong. Mahāwitthayālai Rātchaphat Maha Sarakham. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by สุวรรณ อภัยวงศ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Maha Sarakham : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Maha Sarakham, 2561 [2018] Publisher: มหาสารคาม : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z716.3 .ส747 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n saphāwa ʻanāmai rōngrīan nai rōngrīan rāt Khēt Bāngkō̜k Nō̜i Krung Thēp Mahā Nakhō̜n : rāingān kānwičhai = Assessment of school health status of private school in Bangkoknoi region Bangkok metropolis / การประเมินสภาวะอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนราษฎร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Assessment of school health status of private school in Bangkoknoi region Bangkok metropolis / โดย จริยาวัตร คมพยัคฆ์ ... [และคนอื่นๆ].

Čhariyāwat Khomphayak. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phayābānsāt. by จริยาวัตร คมพยัคฆ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [ Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2528 [1985] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528 [1985]Other title: Assessment of school health status of private school in Bangkoknoi region Bangkok metropolis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3409.ท9 ก64 2528 (1).
ห้องสมุด:
Kānprāpprām kāntō̜sū dūai ʻāwut khō̜ng khō̜mmiunit : witthayāniphon / การปราบปรามการต่อสู้ด้วยอาวุธของคอมมิวนิสต์ : วิทยานิพนธ์ / โดย พ.ต.อ. อารีย์ กะรีบุตร.

ʻĀrī Karībut, Phō̜.Tō̜.ʻŌ. Witthayālai Kānthapbok. by อารีย์ กะรีบุตร, พ.ต.อ | วิทยาลัยการทัพบก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Witthayālai Kānthapbok Kō̜ngthap Bok, 2510 [1967] Publisher: พระนคร : วิทยาลัยการทัพบก กองทัพบก, 2510 [1967]Dissertation note: วิทยานิพนธ์. Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: HX752.55.ก3 อ646 2510 (1). :
ห้องสมุด:
Kānphačhonphai khō̜ng Hakkhœ̄nbœ̄rī Fin / การผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี่ ฟินน์ / by Mark Twain ; ธารพายุ แปล.

Clemens, Samuel Langhorne, Thānphāyu Tōwira. by | ธารพายุ โตวิระ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samit, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สมิต, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค45อ827ธ64 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: FIC 2015 665975 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā thō̜ngthin sū phūmiphāk ʻĀsīan : ngānwičhai kap ʻanākhot sangkhom Thai : phonngān nam sanœ̄ phāk banyāi / การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย : ผลงานนำเสนอภาคบรรยาย / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Kānprachum Wichākān Mō̜ʻŌ̜Bō̜. Wičhai Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī) Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī. Samnakngān Songsœ̄m Bō̜rihān Ngānwičhai Bō̜rikān Wichākān læ Thamnubamrung Sinlapa Watthanatham. Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī. by การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย (ครั้งที่ 10 : 2559 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) | | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Samnakngān Songsœ̄m Bō̜rihān Ngānwičhai Bō̜rikān Wichākān læ Thamnubamrung Sinlapa Watthanatham Samnakngān ʻAthikānbō̜dī Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī, 2559 [2016] Publisher: อุบลราชธานี : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559 [2016]Other title: Kānphatthanā thō̜ngthin sū phūmiphāk ʻĀsīan : ngānwičhai kap ʻanākhot sangkhom Thai : phonngān nam sanœ̄ bǣp banyāi Other title: การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน : งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย : ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z5055.ท9 ก553472 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā sư̄ sīang banyāi phāp phư̄a kānrīan kānsō̜n thāng klai samrap naksưksā thī mī khwāmbokphrō̜ng thāng kānmō̜ng hen khō̜ng Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt = Development audio description for distance education students with visual impairment at Sukhothai Thammathirat Open University : rāingān kānwičhai / การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อการเรียนการสอนทางไกล สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Development audio description for distance education students with visual impairment at Sukhothai Thammathirat Open University : รายงานการวิจัย / โดย เสกสรร อามาตย์มนตรี, อภิญญา สนกนก.

Seksan Amatmontree, Apinya Sonkanok. Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt. by เสกสรร อามาตย์มนตรี, 2524- | อภิญญา สนกนก | .

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mahāwitthayālai Sukhōthaithammāthirāt, [2561] [2018] Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561] [2018]Other title: Development audio description for distance education students with visual impairment at Sukhothai Thammathirat Open University.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1769 .ส724 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā khrōngkān čhatsan / การพัฒนาโครงการจัดสรร / กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์.

Kō̜ngkūn Tōchaiwat. by กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1375 .ก522 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1375 .ก522 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1375 .ก522 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā khrōngsāng ʻongkō̜n læ rabop ngān khō̜ng sathānī tamrūat / การพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงานของสถานีตำรวจ / ผู้วิจัย พลตำรวจตรี วิบูลย์ สีสุข, พันตำรวจเอก ปรีดา สถาวร.

Wibūn Sīsuk. Prīdā Sathawō̜n. Thailand. Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt. Kō̜ng ʻAttrā Kamlang. by วิบูลย์ สีสุข | ปรีดา สถาวร | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. กองอัตรากำลัง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng ʻAttrā Kamlang, Samnakngān Kamlangphon, Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองอัตรากำลัง สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8252.55.ก3 ว63 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatsīmā phithī ʻubōsot læ somphōt Wat Nawaminthararāchūthit : chalœ̄m phrakīant Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nư̄ang nai ʻōkāt mahā mongkhon chalō̜ng siri ratchasombat khrop 60 pī 9 Mithunāyon 2549 wan thī 11 thưng 15 Mithunāyon 2557 / การพัทธสีมาพิธีอุโบสถและสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 วันที่ 11 ถึง 15 มิถุนายน 2557 / พระมหาสมบัติ ญาณวโร บรรณาธิการ.

Phra Mahā Sombat Yānawarō. Khana Kammakān Khrōngkān Sāng Wat Nawaminthararāchūthit Chalœ̄m Phrakīant Fāi Prathēt Thai Samnakngān Watyānnāwā. by พระมหาสมบัติ ญาณวโร | คณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายประเทศไทย สำนักงานวัดยานนาวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Kammakān Khrōngkān Sāng Wat Nawaminthararāchūthit Chalœ̄m Phrakīant Fāi Prathēt Thai Samnakngān Wat Yānnāwā, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายประเทศไทย สำนักงานวัดยานนาวา, 2557 [2014]Other title: Wat Nawaminthararāchūthit Other title: Kānphatsīmā phithī ʻubōsot læ somphōt Wat Nawaminthararāchūthit Other title: วัดนวมินทรราชูทิศ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6377.บ52น54 ก64 2557 (1).
ห้องสมุด:
Kānphim sām miti / การพิมพ์สามมิติ / คริสโตเฟอร์ บาร์แนท ; แปลโดย เจน ชาญณรงค์.

Barnatt, Christopher, Jain Charnnarong. by บาร์แนท, คริสโตเฟอร์, ค.ศ. 1967- | เจน ชาญณรงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khiu Thū ʻĒt Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท คิว ทู เอส จำกัด, 2558 [2015]Other title: Kānphim 3 miti theknōlōyī plīan lōk Other title: การพิมพ์ 3 มิติ เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TS171.95 .บ643 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TS171.95 .บ643 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kān phūt naithī chumnum / การพูดในที่ชุมนุม / เดล คาร์เนกี เขียน ; อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล.

Carnegie, Dale, ʻĀsā Khō̜čhitmēt, by , ค.ศ. 1888-1955 | อาษา ขอจิตต์เมตต์, 2451-2519.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: PN4121 .ค64 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4121 .ค64 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN4121 .ค64 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kān yưtman nai ʻāchīp kānmư̄ang / การยึดมั่นในอาชีพการเมือง / มักซ์ เวเบอร์ เขียน ; กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ แปล.

Weber, Max, Kamonrat Sīnprasœ̄t. by เวเบอร์, แมกซ์, ค.ศ.1864-1920 | กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ว73 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2051 .ว73 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JF2051 .ว73 2563 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Newly AcquiredCall number: JF2051 .ว73 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānlot phāwa sưmsao nai phūprasopphaiphibat dūai kānrap botsūat Phōtchongkhaparit khao čhittaisamnưk = Application of Bojjhangaparitta into subconscious mind to alleviate depression in disaster victims / การลดภาวะซึมเศร้าในผู้ประสบภัยพิบัติด้วยการรับบทสวดโพชฌงคปริตรเข้าจิตใต้สำนึก = Application of Bojjhangaparitta into subconscious mind to alleviate depression in disaster victims / เบญญาภา กุลศิริไชย.

Benyaphā Kunsirichai. Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai. by เบญญาภา กุลศิริไชย | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Summary language: thaeng Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2555 [2012]Other title: Application of Bojjhangaparitta into subconscious mind to alleviate depression in disaster victims.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WM171.5 .บ72 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kānlomsalāi khō̜ng kō̜ndōlin / การล่มสลายของกอนโดลิน / เจ. อาร์ อาร์. โทลคีน เขียน ; คริสโตเฟอร์ โทลคีน ตรวจแก้และเรียบเรียง ; ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Tolkien, J. R. R. Tolkien, Christopher. Thidā Čhongnirāmaisathit. by โทลคีน, เจ. อาร์. อาร์. (จอห์น โรนัลด์ รูเอล), ค.ศ. 1892-1973 | โทลคีน, คริสโตเฟอร์ | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Yaowachon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ท9ฟ54ธ63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānlamœ̄t ʻamnāt sān : sưksā prīapthīap sān ratthammanūn Thai kap tāngprathēt : rāingān kānsưksā wičhai / การละเมิดอำนาจศาล : ศึกษาเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญไทยกับต่างประเทศ : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Sūn Bō̜rikān Wichākān. Thailand. Samnakngān Sān Ratthammanūn. by สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān Sān Ratthammanūn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K5266 .ก64 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānwāngphǣn phatthanā chīwit læ ʻāchīp : khwāmsamret 72 yāng thī phūmčhai nai chīwit = life planning and career development : the 72 proudly achievements / การวางแผนพัฒนาชีวิตและอาชีพ : ความสำเร็จ 72 อย่างที่ภูมิใจในชีวิต = Life planning and career development : the 72 proudly achievements / จำเนียร จวงตระกูล.

Čhamnīan Čhūangtrakūn. by จำเนียร จวงตระกูล, 2488-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]. Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Kotmāi Thurakit ʻIntœ̄nēchannǣn, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล, 2559 [2016]Other title: Life planning and career development : the 72 proudly achievements.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.25.ท9 จ63 2559 (1).
ห้องสมุด:
การวิจัยการตลาด = Marketing research / ประสพชัย พสุนนท์.

by ประสพชัย พสุนนท์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2555 [2012]Other title: Marketing research.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.2 .ป465 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai thāng banchī : khwāmpenmā læ nǣokhit = [Accounting research : background and concept] / การวิจัยทางบัญชี : ความเป็นมาและแนวคิด = [Accounting research : background and concept] / ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

Sinlapaphǭn Sīčhanphet. Phailin Trongmēthīrat. by ศิลปพร ศรีจั่นเพชร | ไพลิน ตรงเมธีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2563 [2020] Publisher: [ม.ป.ท : ม.ป.พ.], 2563 [2020]Other title: Accounting research : background and concept.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5630 .ศ645 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5630 .ศ645 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ khō̜mūn kānwičhai / การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย / สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา.

Suwanna Khundiloknattawasa. Nakhon Sawan Rajabhat University Faculty of Humanities and Social Sciences. by สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: [ปรับปรุงครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Sawan : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Nakhō̜n Sawan, 2560 [2017] Publisher: นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HA29.5 .ส765 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kansưksā khō̜ng krapō̜ng mī fan / การศึกษาของกระป๋องมีฝัน / ผู้เขียน สะอาด (ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์).

Thanit Wīrasakwong. by ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Dūang Khō̜mik, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ด้วงคอมิกส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā khō̜ng phū thūk kotkhī / การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ / เปาโล เฟรเร ; ภาคิน นิมมานนรวงศ์, นลัท ตั้งพรพิพัฒน์, วิจักขณ์ พานิช แปล

Freire, Paulo Phakin Nimmānonrawong. Nalat Tangphō̜nphiphat. Wičhak Panich. by , ค.ศ. 1921-1997 | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | นลัท ตั้งพรพิพัฒน์ | วิจักขณ์ พานิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Plākradōt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ปลากระโดด, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB880.ฟ8 พ725 2559 (3). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kānsưksā khwāmpenpaidai læ čhattham phǣn mǣbot khrōngkān čhattang Mahāwitthayālai Thammasāt Sūn Narāthiwāt : phang mǣbot chabap sombūn / การศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำแผนแม่บท โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์นราธิวาส : ผังแม่บท ฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย บริษัท สถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ จำกัด ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, บริษัท อีลีแม็ค จำกัด ,บริษัท เบล คอลลิน ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด.

Bō̜risat Sathāpaniknưngrō̜isip. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Samnak Wičhai læ Phatthanā. Bō̜risat ʻĪlīmæk. Bō̜risat Bēnkhō̜nlin Thailǣn Limitet. Mahāwitthayālai Thammasāt. by บริษัทสถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สำนักวิจัยและพัฒนา | บริษัทอีลีแม็ค | บริษัทเบลคอลลิน ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2544 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544 [2011]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: LG395.ก239 ก636 2544 (1). :
ห้องสมุด:
Kānsưksā phonlap thāng sukkhaphāp læ khwāmpen tham thāng sukkhaphāp / การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; ผู้วิจัย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wō̜rawan Chāndūaiwit. Mūnnithi Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: Health services accessibility. Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: W84.JT3 ก6525 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā wikhro̜ pānātibāt nai sēn manut læ tūaʻō̜n manut = An analytical study of killing (panatipata) of human cells and the human embryos / การศึกษาวิเคราะห์ปาณาติบาตในเซลล์มนุษย์และตัวอ่อนมนุษย์ = An analytical study of killing (panatipata) of human cells and the human embryos / ปุณวัสส์ กิตติมานนท์.

Punnawat Kittimanon. Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Graduate School. Buddhist Studies. by ปุณวัสส์ กิตติมานนท์ | พุทธศาสนา.. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554 [2011]Other title: Analytical study of killing (Panatipata) of human cells and the human embryos.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā læ phatthanā nǣothāng kānkhumkhrō̜ng læ phithak sitthi khon rai thīphưng : rāingān chabap sombūn / การศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนไร้ที่พึ่ง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Thailand. Krasūang Phatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. Mahāwitthayālai Thammasāt. by กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV400.55 .ก637 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā nai withī phahu watthanatham chāidǣn tai (ʻongkhwāmrū kānčhat kānsưksā phư̄a santiphāp ) / การศึกษาในวิถีพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ (องค์ความรู้การจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ) / บรรจง ฟ้ารุ่งสาง.

Bančhong Fārungsāng. by บรรจง ฟ้ารุ่งสาง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Sāman Somčhainưk Phrin ʻǣn Kō̜ppī Sentœ̄, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสมใจนึก ปริ้นท์ แอนด์ ก๊อบปี้ เซ็นเตอร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1224.ก26 บ44 2557 (1).
ห้องสมุด:
Kānsō̜p banchī / การสอบบัญชี / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Niphan Henchōkchaichana. Sinlapaphō̜n Sīčhanphet. by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ThīPhīʻĒPhrēt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอเพรส, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (10).
ห้องสมุด:
kānsamrūat sapphayākō̜n pāmai dōi chai phāp dāothīam = Satellite imagery for forest resource survey / การสำรวจทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ภาพดาวเทียม = Satellite imagery for forest resource survey / วีระภาส คุณรัตนสิริ.

Weeraphart Khunrattanasiri. Mahāwitthayālai Kasētsāt. Khana Wanasāt. Phāk Wichā Kānčhatkān Pāmai. by วีระภาส คุณรัตนสิริ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะวนศาสตร์. ภาควิชาการจัดการป่าไม้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Phāk Wichā Kānčhatkān Pāmai Khana Wanasāt Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Satellite imagery for forest resource survey.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SD387.ว6 ว64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān kāntalāt læ sangkhom = Marketing communications and society / การสื่อสารการตลาดและสังคม = Marketing communications and society / โดย วรวรรณ องค์ครุฑรักษา.

Worawan Ongkrutraksa. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nithētsāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkasān Wichākān. by วรวรรณ องค์ครุฑรักษา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkasān Wichākān Khana Nithētsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Marketing communications and society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.123 .ว45424 2563 (1), Faculty of Journalism and Mass Communication LibraryCall number: HF5415.123 .ว45424 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānʻaphibān rūamsamai / การอภิบาลร่วมสมัย / อำพล จินดาวัฒนะ.

ʻAmphon Čhindāwatthana. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt. by อำพล จินดาวัฒนะ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Sukkhaphāp hǣng Chāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2015 689922 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2015 689922 (1).
ห้องสมุด:
Kānkhlư̄anwai tō̜sū læ phonsathư̄an khō̜ng khabūankān tō̜tān kānprǣrūp Kānfaifā Fāi Phalit hǣng Prathēt Thai phāilang wikrit sētthakit pī 2540 / การเคลื่อนไหวต่อสู้และผลสะเทือนของขบวนการต่อต้านการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 / ธวัชชัย ป้องศรี.

Thawatchai Pō̜ngsī. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ธวัชชัย ป้องศรี | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhām : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān, Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2562 [2019] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD4300.55 .ธ56 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n khon čhon : kānngœ̄n thānrāk čhāk mummō̜ng khō̜ng lūkkhā nai satawat thī yīsip ʻet = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / การเงินคนจน : การเงินฐานรากจากมุมมองของลูกค้าในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / Stuart Rutherford และ Sukhwinder Arora เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Rutherford, Stuart. Arora, Sukhwinder Singh. Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by รัทเทอร์ฟอร์ด, สจวร์ต | อาโรรา, สุขวินทร์ สิงห์ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜n Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ย6 ร63 2563 (1). Checked out (13).
ห้องสมุด:
Kān čhœ̄ rư̄ang yǣ yǣ mai dai plǣ wā chīwit čha mai mī khwām suk = It's just a bad day, not a bad life / การเจอเรื่องแย่ๆ ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีความสุข = It's just a bad day, not a bad life / บาร์จเฉยๆ เรื่องและภาพ.

Panatkō̜n Čhaiman. by ปณัตกร ใจหมั่น, 2535-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapringbuk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2561 [2018]Other title: It's just a bad day, not a bad life.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ป362 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kāndœ̄nthāng sū-- khwāmdap sanit hǣng thuk / การเดินทางสู่--ความดับสนิทแห่งทุกข์ / กองบุญสร้างอริยะ.

Phra Prāmōt Pāmōtchō, Phra Krit Nimmalō, Kō̜ng Bun Sāng ʻAriya (Thailand) by พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช, 2495- | พระกฤช นิมฺมโล, 2506- | กองบุญสร้างอริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Bun Sāng ʻAriya, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : กองบุญสร้างอริยะ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5340 .ก56 2556 (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khanānyai : čhut plīan samrap nānā prathēt thāmklāng phāwa wikrit = Upheaval : turning points for nations in crisis / การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต = Upheaval : turning points for nations in crisis / จาเร็ด ไดมอนด์ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ และ สัญญา นาวายุทธ แปล.

Diamond, Jared M. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, Sanyā Nāwāyut. by ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504- | สัญญา นาวายุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2563 [2020]Other title: Upheaval : turning points for nations in crisis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN13 .ด947 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN13 .ด947 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN13 .ด947 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānplīanplǣng chœ̄ng khrōngsāng lāi miti= Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายมิติ = Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : multidimensional structure changes.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6363 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānwikhro̜ kānplīanplǣng læ phonkrathop = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of changes and impacts.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6364 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6364 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khrōngsāng kānkhā rawāng prathēt khō̜ng Thai : kānwikhro̜ phonkrathop tō̜ phāk ʻutsāhakam læ sathānprakō̜pkān = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทย : การวิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ = Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment.

Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2562] [2019]Other title: Changes in the structure of international trade in Thailand : analysis of industry and establishment.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF3800.55 .ก6365 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang rabop Phō̜ Khun ʻuppatham bǣp phadetkān = Thailand : the politics of despotic paternalism / การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ = Thailand : the politics of despotic paternalism / ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ; ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์, ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข,ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

Thak Chaloemtiarana. Phannī Chatphonrak. Prakāithō̜ng Sirisuk, Mō̜.Rō̜.Wō̜. Thamrongsak Phetlœ̄tʻanan. by ทักษ์ เฉลิมเตียรณ | พรรณี ฉัตรพลรักษ์ | ประกายทอง สิริสุข, ม.ร.ว | ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, 2507-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Khrōngkān Tamrā Sangkhommasāt læ Manutsayasāt, 2561[2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2561 [2018]Other title: Thailand : the politics of despotic paternalism..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS585 .ท625 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS585 .ท625 2561 (3). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang watthanatham Thai : wādūai khw̄amsongčham, wāthakam, ʻamnāt / การเมืองวัฒนธรรมไทย : ว่าด้วย ความทรงจำ วาทกรรม อำนาจ / ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Pračhak Kō̜ngkīrati, by ประจักษ์ ก้องกีรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ป44 2558 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Kānsœ̄msāng kāntranakrū dān kotmāi kǣ chumchon thō̜ngthin nai phư̄nthī sām čhangwat chāidǣn phāk tai / การเสริมสร้างการตระหนักรู้ด้านกฏหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / สุทธิศักดิ์ ดือเระ หัวหน้าโครงการฯ ; นิเลาะ แวอุเซ็ง ... [และคนอื่น ๆ] นักวิจัย ; วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Suthisak Duereh, Niloh Wae-U-Seng. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin Witthayākhēt Pattānī. Witthayālai ʻItsalām Sưksā. Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai Khō̜ng Prathēt Thai. Samnakngān Khrōngkān Phatthanā hǣng Sahaprachāchāt (Thailand) by สุทธิศักดิ์ ดือเระ, 2515- | นิเลาะ แวอุเซ็ง | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. วิทยาลัยอิสลามศึกษา | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย | สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pattānī] : Khrōngkān Sœ̄msāng Khwāmkhēmkhæng læ Kānmī Sūanrūam nai Phāk Tai Khō̜ng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publisher: [ปัตตานี] : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1639 .ส734 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kānchai theknōlōyī dičhithan khō̜ng phūsūngʻāyu læ khō̜sanœ̄ phư̄a kānsœ̄msāng phāwa phrưtthi phalang khō̜ng phūsūngʻāyu Thai = Digital technology utilization of elderly and framework for promoting Thai active and productive aging / การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุและข้อเสนอเพื่อการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย = Digital technology utilization of elderly and framework for promoting Thai active and productive aging / พนม คลี่ฉายา.

Phnom Khleechaya, Mūnnithi Sathāban Wičhai læ Phatthanā Phūsūngʻāyu Thai. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by พนม คลี่ฉายา, 2505- | มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2563] [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563] [2020]Other title: Digital technology utilization of elderly and framework for promoting Thai active and productive aging.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1064.ท9 พ34 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kālakinī kalīyuk / กาลกิณีกลียุค / อุทัยวรรณ เจริญวัย.

ʻUthaiwan Čharœ̄nwai. by อุทัยวรรณ เจริญวัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Samāphan, 2541 [1998] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาพันธ์, 2541 [1998]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ688 ก64 2541 (1).
ห้องสมุด:
Kāo klai nai lok kwāng. Lēm thī 16 / ก้าวไกลในโลกกว้าง. เล่มที่ 16 / จัดทำโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ; [บรรณาธิการ อุทัศน์ พิทักษ์สายชล].

'Uthat Phithaksāichon. Mahāwitthayālai Būraphā. Samnak Bǭrikān Wichākān. by อุทัศน์ พิทักษ์สายชล | สำนักบริการวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chonburī : Samnak, [2558] [2015] Publisher: ชลบุรี : สำนัก, [2558] [2015]Other title: Rūam lēm botkhwām rāikān kāo klai nai lok kwāng. Other title: รวมเล่มบทความรายการก้าวไกลในโลกกว้าง..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ก644 2558 ล. 16 (1).
ห้องสมุด:
Khanom pang khō̜ng phrungnī kǣngkarī mư̄a wanwān = Last night's curry, tomorrow's bread = [Sakuya no kare, ashita no pan] / ขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน = Last night's curry, tomorrow's bread = [Sakuya no kare, ashita no pan] / คิซาระ อิซึมิ ; อิศเรศ ทองปัสโณว์ แปล.

Kizara, Izumi. ʻItsarēt Thō̜ngsanō. by คิซาระ, อิซึมิ | อิศเรศ ทองปัสโณว์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bibli, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Bibli, 2563 [2020]Other title: Last night's curry, tomorrow's bread | Sakuya no kare, ashita no pan.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamu / ขมุ / [กองบรรณาธิการ สุดาวดี เตชานันท์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Sudawadee Tejanant. Nipatvej Sucbsang. Čhanthabūn Sutthi, Satawat Sathitphīansiri. Thailand. Department of Social Development and Welfare. by สุดาวดี เตชานันท์ | นิพัทธเวช สืบแสง | , 2482-2540 | ศตวรรษ สถิตย์เพียรศิริ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2]Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2558 [2015]Other title: Phao " Khamu " Other title: Chāo khao phao Khamu Other title: เผ่า "ขมุ" | ชาวเขาเผ่าขมุ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ข4 ข47 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ข4 ข47 2558 (1).
ห้องสมุด:
ขวัญข้าว / ประภัสสร เสวิกุล.

by ประภัสสร เสวิกุล, 2491-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2543Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ป425ข55 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ป425ข55 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ป425ข55 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜ngkhwan / ของขวัญ / เอนก แซ่ตั้ง.

ʻAnēk Sǣtang. by เอนก แซ่ตั้ง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Bēnčhaphō̜n Lǣn ʻǣ Hao, 2560 [2017] Publisher: สงขลา : เบญจพร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .อ747 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜pkhēt læ withīkān sưksā thāng ratthaprasāsanasāt = Scope and methods in public administration / ขอบเขตและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Scope and methods in public administration / สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.

Sukanyā ʻĒmʻimtham. Mahāwitthayālai Khǭn Kǣn. Khrōngkān Phalit Tamrā Sākhāwichā Ratthaprasāsanasāt. by สุกัญญา เอมอิ่มธรรม | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการผลิตตำราหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Khrōngkān Phalit Tamrā Laksūt Pratyā Dutsadībanthit Sākhāwichā Ratthaprasāsanasāt Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โครงการผลิตตำราหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 [2020]Other title: Scope and methods in public administration.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1358 .ส645 2563 (2).
ห้องสมุด:
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง.

by ณัฐพล ใจจริง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JQ1745 .ณ627 2556 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .ณ627 2556 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Khō̜ pen khon thī thœ̄ nưkthưng lǣo yim dai kō̜ phō̜ / ขอเป็นคนที่เธอนึกถึงแล้วยิ้มได้ก็พอ / Octobrae เขียน.

Octobrae. by ออกโทเบร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต โดย สุพจน์ ด่านตระกูล ; กับ, ความเห็นแย้ง ของหลวงปริพนธ์พจนพิสุทธิ์.

by สุพจน์ ด่านตระกูล, 2466-2552- | ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์, หลวง.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, ประจักษ์การพิมพ์, 2517Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.อ6 ส67 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.อ6 ส67 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜ haidai čhœ̄ fā bǣp thī thœ̄ chō̜p / ขอให้ได้เจอฟ้าแบบที่เธอชอบ / บ้านข้าง ๆ เรื่องและภาพ.

Natthī ʻAkpolthonrak. by ณัฐธีร์ อัครพลธนรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapringbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khāo kānsadet-- yư̄an Rātchaʻānāčhak Sapēn nai Phrabāt Somdet Phraparamin Mahā Phūmiphon ʻAdunyadēt læ Somdet Phranāng Čhao Sirikit Phrabō̜rommarāchinī Nāt (version completa) / ข่าวการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฉบับสมบูรณ์) / สถาพร ทิพยศักดิ์, รวบรวมและแปล ; บรรณาธิการ, ชญานุตม์ อินทุดม.

Sathāphō̜n Thipphayasak. Chayānut ʻInthudom. Chulalongkorn University. Faculty of Arts. Department of Western Languages. by สถาพร ทิพยศักดิ์ | ชญานุตม์ อินทุดม | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์. ภาควิชาภาษาตะวันตก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok, Thailand] : Phāk Wichā Phāsā Tawantok Khana ʻAksō̜nrasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 ข653 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khunthō̜ng-- čhao čha klap mư̄a fā sāng / ขุนทอง-- เจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง / อัศศิริ ธรรมโชติ.

ʻAtsasiri Thamchōt, by อัศศิริ ธรรมโชติ, 2490-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 30.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Nākhǭn, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : นาคร, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .อ63ข6 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khunsưk sakdinā læ phayā ʻinsī : kānmư̄ang Thai phāitai rabīap lōk khō̜ng Saharat ʻAmērikā 2491-2500 / ขุนศึก ศักดินา และพญาอินทรี : การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491-2500 / ณัฐพล ใจจริง.

Nattapoll Chaiching. by ณัฐพล ใจจริง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fā Dīaokan, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ณ63 2563 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Khum sap nai phāchana din phao / ขุมทรัพย์ในภาชนะดินเผา / ปลัดนุ.

Thatsanu Hatthakānkun. Sư̄mūanchon Khāthō̜lik hǣng Prathēt Thai. by ทัศนุ หัตถการกุล | สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sư̄mūanchon Khāthō̜lik Prathēt Thai, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BX2350.2 .ท65 2547 (1).
ห้องสมุด:
คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก.

by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, ชมรมดำรงวิทยา, 2526Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1543 .ด6 ล. 2 (6). Checked out (1). Withdrawn (7).
ห้องสมุด:
Khon thamngān reo tham ʻarai tō̜n thī rao mai hen / คนทำงานเร็วทำอะไรตอนที่เราไม่เห็น / ผู้เขียน คิเบะ โทโมะยูกิ ; ผู้แปล ภัทรวรรณ ศรประพันธ์.

Kibe, Tomoyuki. Phattharawan Sō̜npraphan. by คิเบะ, โทโมะยูกิ | ภัทรวรรณ ศรประพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khonnō̜k / คนนอก / สตีเวน คิง เขียน ; อนุตรา มหาเดชน์ แปล.

King, Stephen, ʻAnutrā Mahādēt. by คิง, สตีเฟน, ค.ศ. 1947- | อนุตรา มหาเดชน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon wat lōk / คนวัดโลก / ดานีเอล เคห์ลมันน์ เขียน ; เจนจิรา เสรีโยธิน แปล.

Kehlmann, Daniel, Čhēnčhirā Sērīyōthin. by เคห์ลมันน์, ดานีเอล, ค.ศ. 1975- | เจนจิรา เสรีโยธิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Laibrārī Hao, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : ไลบรารี่เฮ้าส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ค757ว75จ73 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค757ว75จ73 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ค757ว75จ73 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khon thư̄an / คนเถื่อน / Valtaire เขียน ; วัลยา วิวัฒน์ศร แปลจากภาษาฝรั่งเศส.

Voltaire, Wanlaya Wiwatsō̜n. by วอลแตร์, ค.ศ. 1694-1778 | วัลยา วิวัฒน์ศร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn101, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่าน101, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PQ2082.ล6 ว64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khonkhræ / คนแคระ / วิภาส ศีรทอง.

Wiphāt Sīthō̜ng. by วิภาส ศรีทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กุรงเทพฯ : สมมุติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว663ค32 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon Thai / khon ʻư̄n : wādūai khon ʻư̄n khō̜ng khwāmpen Thai / คนไทย / คนอื่น : ว่าด้วยคนอื่นของความเป็นไทย / ธงชัย วินิจจะกูล.

Thongchai Winitčhakūn. by ธงชัย วินิจจะกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ธ226 2560 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khrūsēt mahā songkhrām phǣndin saksit = The Crusades / ครูเสด มหาสงครามแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ = The Crusades / ภาสพันธ์ ปานสีดา เขียน.

Phātsaphan Pānsīdā, by ภาสพันธ์ ปานสีดา, 2529-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Other title: Crusades.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D157 .ภ65 2563 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmkhatyǣng : lakkān læ khrư̄angmư̄ kǣ panhā / ความขัดแย้ง : หลักการและเครื่องมือแกัปัญหา / โดย วันชัย วัฒนศัพท์.

Vanchai Vatanasapt. by วันชัย วัฒนศัพท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Santiwithī læ Thammāphibān Sathāban Phrapokkao, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .ว622 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ว622 2555 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmfan ngō ngō / ความฝันโง่ ๆ / วินทร์ เลียววาริณ ; บรรณาธิการ ปริสนา บุญสินสุข.

Win Līeowārin, Pritsanā Bunsinsuk. by วินทร์ เลียววาริณ, 2499- | ปริสนา บุญสินสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat 113 Čhamkat, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท 113 จำกัด, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF618 .ว623 2549 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrapphitchō̜p sūan bukkhon khō̜ng manut tai phadetkān / ความรับผิดชอบส่วนบุคคลของมนุษย์ใต้เผด็จการ / ฮันนาห์ อาเรนท์ เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ วศินี พบูประภาพ แปล.

Arendt, Hannah, Nētiwit Chōtphatphaisān. Wasinī Phabūpraphāp. by อาเรนท์, ฮันนาห์, ค.ศ. 1906-1975 | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | วศินี พบูประภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC495 .อ647 2563 (4). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāmrū kīeokap ʻāhān sœ̄m / ความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริม / เรียบเรียง & รวบรวมโดย เสก อักษรานุเคราะห์.

Sēk ʻAksarānukhro̜. Saphā Kāchāt Thai Sūn Wētchasāt Fư̄nfū. by เสก อักษรานุเคราะห์ | สภากาชาดไทย. ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู.

Edition: ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Wētchasāt Fư̄nfū Saphā Kāchāt Thai, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QU145 .ส72 2547 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsuk khō̜ng khrō̜pkhrūa-chīwit khū / ความสุขของครอบครัว-ชีวิตคู่ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2545] [2002] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2545] [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ช6 พ43673 2545 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmpenmā khō̜ng khwāmkhit thāng kānmư̄ang nai Sayām Thai : botkhwām wikhro̜ læ tīkhwām wādūai khwāmkhit khō̜ng phrai kradumphī hǣng Krung Rattanakōsin nai raya kāo phān čhāk sangkhom Thai dœ̄m sū kānpen sangkhom samai mai / ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย : บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิมสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS580 .ธ375 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS580 .ธ375 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS580 .ธ375 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS580 .ธ375 2563 (2). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khwāmplīanplǣng khō̜ng rabop Phrai læ phonkrathop tō̜ sangkhom Thai nai ratchasamai Phrabāt Somdet Phra Čhunlačhō̜mklao Čhaoyūhūa = Changes of the phrai system and their effects on Thai society in the reign of King Chulalongkorn / ความเปลี่ยนแปลงของระบบไพร่และผลกระทบต่อสังคมไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = Changes of the Phrai system and their effects on Thai society in the reign of King Chulalongkorn / อัญชลี สุสายัณห์.

Anchalee Susayanha, by อัญชลี สุสายัณห์, 2495-2545.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarinphrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545 [2002]Other title: Changes of the Phrai system and their effects on Thai society in the reign of King Chulalongkorn.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2002 695664 (1). :
ห้องสมุด:
Khwāmplīeodāi ʻan kưkkō̜ng kœ̄ntān / ความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน / โบฮุมิล ฮราบัล เขียน ; วริตตา ศรีรัตนา แปล.

Hrabal, Bohumil, Warittā Sīrattanā. by ฮราบัล, โบฮุมิล, ค.ศ. 1914-1997 | วริตตา ศรีรัตนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bukmōbī, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บุ๊คโมบี้, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ฮ177พ46ว46 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ฮ177พ46ว46 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khančhi radap N5 N4 : [bǣpfưkhat ʻān-khīan khančhi] / คันจิระดับ N5 N4 : [แบบฝึกหัดอ่าน-เขียนคันจิ] / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

Suthēp Nō̜msawat. by สุเทพ น้อมสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Thanaphrēt Čhamkat, 2553 [2010] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธนาเพรส จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL551 .ส728 2553 (1).
ห้องสมุด:
Khamphī Lalitwitsatara : phra phuttha prawat fāi mahāyān phāk phāsā Thai / คัมภีร์ลลิตวิสตระ : พระพุทธประวัติฝ่ายมหายาน ภาคภาษาไทย / ร.ต.ท. แสง มนวิทูร [แปลเป็นภาษาไทย] ; คณะบรรณาธิการ สุชิน ทองหยวก, อิงอร ไทยดี.

Sǣng Monwithūn, Rǭ.Tǭ.Thǭ., Suchin Thō̜ngyūak. ʻIngʻō̜n Thaidī. Wat Bō̜wō̜nniwētwihān (Bangkok, Thailand) by แสง มนวิทูร, ร.ต.ท, 2443-2517 | สุชิน ทองหยวก | อิงอร ไทยดี | วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ888 .ค64 2558 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 694853 (1).
ห้องสมุด:
Khamphī ʻuthān : ʻanusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kō̜pkit Kitikhun. คัมภีร์อุทาน : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายกอบกิจ กิติคุณ.

Ireland, John D. Kingkaew Atthakorn, by ไอร์แลนด์, จอห์น ดี | กิ่งแก้ว อัตถากร, 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phimphan Kānphim, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์พรรณการพิมพ์, 2546 [2003]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2003 695605 (1). :
ห้องสมุด:
Khamchan dutsadī sangwœ̄i khamchan klō̜m chāng khrang krung kao læ khamchan khotchakam prayūn / คำฉันท์ดุษฎีสังเวย คำฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า และคำฉันท์คชกรรมประยูร / บรรณาธิการ [ผู้ตรวจสอบชำระ] บุญเตือน ศรีวรพจน์.

Buntư̄an Sīwō̜raphot, Thailand. Kō̜ng Wannakam læ Prawattisāt . by บุญเตือน ศรีวรพจน์, 2498- | กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok : Kō̜ng Wannakam læ Prawattisāt Krom Sinlapākō̜n, 2545 [2002] Publisher: กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2545 [2002]Other title: Khamchan klō̜m chāng khrang krung kao Other title: Khamchan khotchakam prayūn Other title: คำฉันท์กล่อมช้าง ครั้งกรุงเก่า | คำฉันท์คชกรรมประยูร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4202 .บ68 2545 (1).
ห้องสมุด:
Khamthām sāraphan sāngsan panyā / คำถามสารพันสร้างสรรค์ปัญญา / หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา.

Dutsadī Bǭriphat Na ʻAyutthayā, Mǭm. Bangkok (Thailand). Samnak Watthanatham Kīlā læ Kānthō̜ngthīeo. by ดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา, หม่อม, 2467-2558 | กรุงเทพมหานคร. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Watthanatham Kīlā læ Kānthō̜ngthīeo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1062 .ด74 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1062 .ด74 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n khun khrū mai yai / คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ / พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมมชโย).

Phra Chaibūn Thammachayō, by พระไชยบูลย์ ธัมมชโย, 2487-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2559] [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2559] [2016]Other title: ʻĀn lǣo khit thưng čha titčhai Other title: อ่านแล้วคิด ถึงจะติดใจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4420.ท63 พ35 2559 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2016 696241 (1).
ห้องสมุด:
Khitthưng Khun ʻAmphō̜n Čhưngphatthanāphong (Tim). คิดถึง คุณอัมพร จึงพัฒนาพงษ์ (ติ๋ม).

Thīam Chōkwatthanā, Supphanit Chōkrattanachai. by เทียม โชควัฒนา, 2459-2534 | ศุภนิตย์ โชครัตนชัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, [2551] [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2551] [2008]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 687916 (1). :
ห้องสมุด:
Khit bǣp ʻatchariya nak witthayāsāt Guglielmo Marconi / คิดแบบอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ กูลเยลโม มาร์โกนี / บุญชัย ใจเย็น.

Bunchai Čhaiyen. by บุญชัย ใจเย็น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prāt, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TK6545.ม64 บ72 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TK6545.ม64 บ72 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khit læ longthun yāng thūktō̜ng : Outofmymind on value investment bot thī 201-350 / คิดและลงทุนอย่างถูกต้อง : Outofmymind on value investment บทที่ 201-350 / ปราการ สมใจเพ็ง.

Prākān Somčhaipheng. by ปราการ สมใจเพ็ง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Bō̜risat Māibētbuk Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: สมุทรปราการ : บริษัท มายเบสท์บุคส์ จำกัด, 2557 [2014]Other title: Outofmymind on value investment bot thī 201-350 Other title: Outofmymind on value investment บทที่ 201-350.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG4661 .ป482 2557 (1).
ห้องสมุด:
Khit dai khit dī / คิดได้ คิดดี / Edward De Bono ; ดวงตา ปาวา แปล.

De Bono, Edward, Dūangtā Pāwā. by เดอ โบโน, เอ็ดเวิร์ด, ค.ศ. 1933- | ดวงตา ปาวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : ʻĒʻĀʻAiPhī, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : เออาร์ไอพี, 2553 [2010]Other title: Khit dai khit dī : khūmư̄ phalit khwāmkhit sāngsan Other title: คิดได้ คิดดี : คู่มือผลิตความคิดสร้างสรรค์ .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ด695 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF408 .ด695 2553 (1).
ห้องสมุด:
Khư̄n / คืน / ฮาร์ลาน โคเบน เขียน ; มณฑารัตน์ ทรงเผ่า แปล.

Coben, Harlan, Monthārat Thongphao. by โคเบน, ฮาร์ลาน, ค.ศ. 1962- | มณฑารัตน์ ทรงเผ่า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Phrǣo, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค911ค53ม33 2554 (1).
ห้องสมุด:
Khư̄n pī sư̄a læ rư̄ang lao khō̜ng sat ʻư̄n ʻư̄n = That night of the year of the tiger and other animal stories / คืนปีเสือ และเรื่องเล่าของสัตว์อื่นๆ = That night of the year of the tiger and other animal stories / จเด็จ กำจรเดช.

Sataporn Čhō̜radit, by สถาพร จรดิฐ, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phačhonphai Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Other title: That night of the year of the tiger and other animal stories.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ส369ค73 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส369ค73 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ส369ค73 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khư̄n sit tonmai hai phūplūk læ chumchon phư̄a kānčhatkān pāmai yāng yangyư̄n læ pen tham : kānkhaothưng læ khō̜čhamkat kānthammai yāng thūktō̜ng tām kotmāi khō̜ng kasēttrakō̜n rāi yō̜i / คืนสิทธิต้นไม้ให้ผู้ปลูกและชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม : การเข้าถึงและข้อจำกัดการทำไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของเกษตรกรรายย่อย / วนิดา พรมหล้า, ธวัชชัย ป้องศรี, ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์.

Wanidā Phromlā. Thawatchai Pō̜ngsī. Sakchāi Sunthō̜nthanāphirom. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān. Sūn Wanasāt Chumchon phư̄a Khon kap Pā. ʻOngkān ʻĀhān læ Kānkasēt hǣng Sahaprachāchāt. by วนิดา พรมหล้า | ธวัชชัย ป้องศรี | ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ | | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ | ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhām : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān, Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2562 [2019] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SD657.ท9 ว36 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānthamngān kap phū chai chīwit nai thī sāthārana = Just see him to friends / คู่มือการทำงานกับผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ = Just see him to friends / สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ; [นที สรวารี บรรณาธิการ].

Nathī Sō̜rawārī. Samākhom Sāngsan Kitčhakam ʻItsarachon. Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. Kō̜ngthun Songsœ̄m Kānčhat Sawatdikān Sangkhom. by นที สรวารี | สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2556 [2013]Other title: Just see him to friends.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4602.55.ก4 ค74 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV4602.55.ก4 ค74 2556 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānfưkʻoprom ʻāsāsamak phatthanā sangkhom læ khwāmmankhong khō̜ng manut (ʻŌPhō̜Mō̜.) Phutthasakkarāt 2558. คู่มือการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) พุทธศักราช 2558.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Thailand. Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān. Klum Māttrakān læ Konkai. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. กลุ่มมาตรการและกลไก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān Krasūang Phatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut], [2558] [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์], [2558] [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV40.42 .ค747 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānhai kham prưksā dōi chumchon phư̄a lot panhā læ phonkrathop čhāk patčhai sīang nai chumchon / คู่มือการให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน / ผู้เขียน ทิพวัลย์ รามรง ; บรรณาธิการ ธนากร คมกฤส.

Thipawan Ramrong. Thanakorn Khomkrit. Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai. Sūn Sưksā Panhā Kānphanan. Thailand. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ทิพวัลย์ รามรง | ธนากร คมกฤส | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Sưksā Panhā Kān Phanan Khana Sētthasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Kānhai kham prưksā dōi chumchon phư̄a lot panhā læ phonkrathop čhāk patčhai sīang nai chumchon Other title: การให้คำปรึกษาโดยชุมชนเพื่อลดปัญหาและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในชุมชน.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānklaiklīa læ pranō̜m khō̜phiphāt khō̜ng prachāchon / คู่มือการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน / โดย วันชัย วัฒนศัพท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wanchai Watthanasap. Thailand. Krom Khumkhrō̜ng Sitthi læ Sērīphāp. Sathāban Phra Pokklao. by วันชัย วัฒนศัพท์ | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | สถาบันพระปกเกล้า.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, [2554] [2011] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, [2554] [2011]Other title: Kānklaiklīa læ pranō̜m khō̜phiphāt khō̜ng prachāchon Other title: การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1758.ป45 ค739 2554 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ tān ratthaprahān / คู่มือต้านรัฐประหาร / ยีน ชาร์ป เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปลและปรับปรุงเพิ่มเติม.

Sharp, Gene. Netiwit Chotiphatphaisal. by ชาร์ป, ยีน | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nisit Sāmyān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นิสิตสามย่าน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JC494 .ช63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC494 .ช63 2562 (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ tio sō̜p SMART II (lem dīeo khrop) / คู่มือติวสอบ SMART II (เล่มเดียวครบ) / โดย ทีมงาน CU Best Club.

Thīmngān CU Best Club. by ทีมงานซียู เบสท์ คลับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Sō̜. Čhitkānphim Čhamkat, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ส. จิตรการพิมพ์ จำกัด, 2559 [2016]Other title: Khūmư̄ tio sō̜p khao Mō̜Thō̜. SMART 2 Other title: Khūmư̄ tio sō̜p SMART 2 Other title: คู่มือติวสอบเข้า มธ. SMART 2 | คู่มือติวสอบ SMART 2.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QA43 .ค742 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khāttakam (mai?) tō̜nư̄ang / ฆาตกรรม (ไม่?) ต่อเนื่อง / ซากางูจิ อังโงะ ประพันธ์ ; ฉวีวงศ์ อัศวเสนา แปล.

Sakaguchi, Ango, Chawīwong ʻAtsawasēnā. by ซากางูจิ, อังโงะ, ค.ศ. 1906-1955 | ฉวีวงศ์ อัศวเสนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhēkhlāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เจคลาส, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ6244ฟ74ฉ56 2563 (1).
ห้องสมุด:
Ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon.Tō̜.ʻŌ̜. Wasit Dētkunchō̜n. งานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร.

Wasit Dētkunchō̜n, Phon.Tō̜.ʻŌ̜., by วสิษฐ เดชกุญชร, พล.ต.อ, 2472-2561.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Matichon], [2561] [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ : มติชน], [2561] [2018]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2018 713859 (1). :
ห้องสมุด:
Ngānwičhai chœ̄ng phư̄nthī læ kānlǣkplīan khwāmrū tō̜ sinlapa rūamsamai nai tūamư̄ang Chīang Mai phān kitčhakam sinlapa chœ̄ng sāngsan læ phǣnthī thāng sinlapa watthanatham = A research in contemporary art spaces and exchanging dialogues in Chiang Mai city through creative activities and arts [and] culture map : khrōngkān wičhai / งานวิจัยเชิงพื้นที่และการแลกเปลี่ยนความรู้ต่อศิลปะร่วมสมัยในตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านกิจกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์และแผนที่ทางศิลปวัฒนธรรม = A research in contemporary art spaces and exchanging dialogues in Chiang Mai city through creative activities and arts & culture map : โครงการวิจัย / โดย ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ หัวหน้าโครงการ.

Prapat Čhiwarangsan. Chiang Mai University by ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557] [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557 [2014]Other title: Research in contemporary art spaces and exchanging dialogues in Chiang Mai city through creative activities and arts & culture map .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NX578.7.ก3ช9 ป46 2557 (1).
ห้องสมุด:
Ngān wikhro̜ rư̄ang khwāmkhithen khō̜ng phūrapbō̜rikān tō̜ kānbō̜rihān thī dī tām lak thammāphibān khō̜ng fāi sapsin læ phatsadu / งานวิเคราะห์ เรื่องความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการบริหารที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ / ของ จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์.

Chinnapak Srisilarux. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Fāi Sapsin læ Phatsadu. by จิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Fāi Sapsin læ Phatsadu Samnakngān Khanabō̜dī Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, [2561?] [2018?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, [2561?] [2018?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2741 .จ63 2561 (1).
ห้องสมุด:
Čhong mī čhai thī krǣng læ hūačhai thī ʻō̜nyōn : santiwithī khō̜ng Dō̜Rō̜. Mātin Lūthœ̄ Khing Čhūnīa / จงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยน : สันติวิธีของ ดร. มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ / Martin Luther King Jr. เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล.

King, Martin Luther, Jr., Nētiwit Chōtphatphaisān. by คิง, มาร์ติน ลูเธอร์, จูเนียร์, ค.ศ. 1929-1968 | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1281 .ค62 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhotmāi thưng phō̜ / จดหมายถึงพ่อ / ฟรันซ์ คาฟคา เขียน ; ถนอมนวล โอเจริญ แปล.

Kafka, Franz, Thanō̜mnūan ʻŌčharœ̄n. by คาฟคา, ฟรันซ์, ค.ศ. 1883-1924 | ถนอมนวล โอเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Laibrārī Hao, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PT2621.ก26 ฮ48 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PT2621.ก26 ฮ48 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PT2621.ก26 ฮ48 2560 (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt Prathēt Thai Phutthasakkarāt 2552 / จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2552 / บรรณาธิการ นันทกา พลชัย.

Nanthakā Phonchai. Samnak Hō̜čhotmāihēt hǣng Chāt. by นันทกา พลชัย | สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Hō̜čhotmāihēt hǣng Chāt Krom Sinlapākō̜n, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CD2141 .จ35 2554 (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt prathēt Thai Phutthasakkarāt 2553 / จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2553 / บรรณาธิการ นันทกา พลชัย.

Nanthakā Phonchai. Samnak Hō̜čhotmāihēt hǣng Chāt. by นันทกา พลชัย | ณิชชา จริยเศรษฐการ | สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ | สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กลุ่มบันทึกเหตุการณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Klum Banthưk Hētkān Samnak Hō̜čhotmāihēt hǣng Chāt, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CD2141 .จ35 2554ก (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt Prathēt Thai Phutthasakkarāt 2554 / จดหมายเหตุประเทศไทย พุทธศักราช 2554 / บรรณาธิการ นันทกา พลชัย.

Nanthakā Phonchai. National Archives Of Thailand. Samnak Hō̜čhotmāihēt hǣng Chāt. by นันทกา พลชัย | สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Hō̜čhotmāihēt hǣng Chāt Krom Sinlapākō̜n, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CD2141 .จ35 2555 (1).
ห้องสมุด:
Čhariyatham læ kānbō̜rihān thurakit / จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ / พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์.

Pakpachong Vadhanasindhu. by พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5387 .พ623 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5387 .พ623 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5387 .พ623 2559 (1).
ห้องสมุด:
Čhūap čhan čhǣm fā naphā phō̜ng : sinlapa læ sinlapin hǣng ratchasamai ratchakān thī 8 / จวบจันทร์แจ่มฟ้านภาผ่อง : ศิลปะและศิลปินแห่งรัชสมัยรัชกาลที่ 9 / ธนาวิ โชติประดิษฐ.

Thanāwi Chōtpradit. by ธนาวิ โชติประดิษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīeokan, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7321 .ธ36 2563 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Čhat hūangčhui dī kō̜ mī suk / จัดฮวงจุ้ยดีก็มีสุข / นะโอะอิ ยูมิริ เขียน ; ช่อลดา เจียมวิจักษณ์ แปล.

Naoi, Yumiri. Chō̜ladā Čhīamwičhak. by นะโอะอิ, ยูมิริ | ช่อลดา เจียมวิจักษณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmmarin How-To, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1779.ฟ7 น659 2555ก (1).
ห้องสมุด:
Čhārik bun-čhārưk tham / จาริกบุญ-จารึกธรรม / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātwō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Bō̜risat Sahathammik Čhamkat, 2539 [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมมิก จำกัด, 2539 [1996]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1996 687459 (1). :
ห้องสมุด:
Čhārikānusō̜n nai Phrabāt Somdet Phrapō̜ramin Mahā Phūmiphon ʻAdunlayadēt Bō̜rommanātbō̜phit / จาริกานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / ผู้จัดทำ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน).

Thanākhān Krung Thai. by ธนาคารกรุงไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 จ563 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 จ563 2561 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: DS570.3.ภ7 จ563 2561 (1).
ห้องสมุด:
Čhīn yuk burān rat / จีนยุคบุราณรัฐ / วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Wō̜rasak Mahatthanōbon. by วรศักดิ์ มหัทธโนบล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS741.5 .ว45 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Chan čha pen dō̜kmai khō̜ng thœ̄ samœ̄ / ฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอ / อิสญะ เรื่อง ; ReenP ภาพ.

ʻItsaya Trakūnphuttharaksā. Krasin Phatsōphā. by อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา | กรศริน ภัทรโสภาคย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PL4209.อ588 ฉ63 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ588 ฉ63 2563 (3).
ห้องสมุด:
Chonchāt Thai nai Prathēt Čhīn : botʻaphiprāi čhāk kānsammanā wichākān, wan thī 21 Tulākhom Phō̜. Sō̜. 2557 na Rōngrǣm Green Lake, Nakhō̜n Khunming / ชนชาติไทในประเทศจีน : บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ, วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรม Green Lake, นครคุนหมิง / ยรรยง จิระนคร ... [และคนอื่น ๆ] ; ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ อุษา โลหะจรูญ บรรณาธิการ.

Kānsammanā Wichākān Prawattisāt Watthanatham Čhūang-Thai-Thai Kunming) Yanyong Čhiranakhō̜n. Chatthip Nartsupha, ʻUsā Lōhačharūn, by การสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจ้วง-ไท-ไทย (2557 : คุนหมิง) | ยรรยง จิระนคร | ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484- | อุษา โลหะจรูญ, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sāngsan, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สร้างสรรค์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS731.ท85 ก64 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Channasūt prawattisāt khai pritsanā Phra Nārāi / ชันสูตรประวัติศาสตร์ ไขปริศนาพระนารายณ์ / เอกชัย โควาวิสารัช.

Ekachai Kovavisarach. by เอกชัย โควาวิสารัช.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020]. Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578.6 .อ73 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS578.6 .อ73 2563 (1).
ห้องสมุด:
Chāt phlātsatik : khwāmsamphan Thai-Phamā phān "khwāmpen Thai" / ชาติพลาสติก : ความสัมพันธ์ไทย-พม่า ผ่าน "ความเป็นไทย" / ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Pawin Chatchawānphongphan. by ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Fādīaokan, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (6), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.พ4 ป56 2561 (5). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chamlæ lưk tanhā bāp phon trī Čhamlō̜ng Sīmư̄ang / ชำแหละลึก ตัณหาบาป พลตรี จำลอง ศรีเมือง / สอาด จันทร์ดี.

Saʻāt Čhandī. by สอาด จันทร์ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2551 [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.จ67 ส56 2551 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit thī lư̄amlam : lư̄amlam talō̜t chīwit / ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต / จัดทำโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; กองบรรณาธิการ ณพล สุกใส, พลอย ธรรมาภิรานนท์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. Kānsammanā thāng Wichākān Naphon Suksai. Phlō̜i Thammāphirānon. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์. การสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 42 : 2563) | ณพล สุกใส | พลอย ธรรมาภิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445.ฮ9ร64 ธ44 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด: