TUPOL-New Book-2020 12

This list contains 20 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Captain America and the nationalist superhero : metaphors, narratives, and geopolitics / Jason Dittmer.

by Dittmer, Jason.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Philadelphia : Temple University Press, c2013Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: PN6714 .D57 2013 (1).
ห้องสมุด:
Indonesia : twenty years of democracy / Jamie S. Davidson.

by Davidson, Jamie Seth, 1971-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2018Other title: Indonesia : 20 years of democracy.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
On critical discourse analysis wādūai kānwikhro̜ wāthakam nǣo wiphāk : bot sưksā wikhro̜ wāthakam kānphatthanā/lang kānphatthanā / On critical discourse analysis ว่าด้วยการวิเคราะห์วาทกรรมแนววิพากษ์ : บทศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมการพัฒนา/หลังการพัฒนา / สามชาย ศรีสันต์.

Sāmchāi Sīsan, by สามชาย ศรีสันต์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P302 .ส642 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: P302 .ส642 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phatthanā kānwikhro̜ phonkrathop singwǣtlō̜m dān sētthasāt singwǣtlō̜m : rāingān chabap sombūn / การศึกษาพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ; หัวหน้าโครงการ อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ; นักวิจัยหลัก เรณู สุขารมณ์, โสมสกาว เพชรานนท์ ; นักวิจัย พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ].

ʻAdit Isarankūn Na ʻAyutthayā. Rēnū Sukhārom Sōmsakāo Ohetcharānon. Phō̜nphen Wičhakprasœ̄t. Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | เรณู สุขารมณ์ | โสมสกาว เพชรานนท์ | พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, 2543 [2000] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HC79.ส6 อ36 2543 (1).
ห้องสมุด:
Čhūlīat Sīsā = Julius Caesar / จูเลียส ซีซาร์ = Julius Caesar / โดย มัณฑิรา

Manthirā. by มัณฑิรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣng Dāo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558 [2015]Other title: Julius Caesar.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DG261 .ม63 2558 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DG261 .ม63 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DG261 .ม63 2558 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun-ʻĀsīan : phatthanākān khwāmsamphan thāng sētthakit / ญี่ปุ่น-อาเซียน : พัฒนาการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ / สุนิดา อรุณพิพัฒน์.

Sunidā ʻArunphiphat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā. Sūn Yīpun Sưksā. by สุนิดา อรุณพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา. ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Sūn Yīpun Sưksā Sathāban ʻĒchīa Tawanʻō̜k Sưksā Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: ปทุมธานี : ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1602.15.อ73 ส73 2563 (2).
ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng kānmư̄ang phāk prachāchon nai kānphatthanā rabō̜p prachāthipatai Thai : rāingān wičhai chabap sombūn / บทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล

Seksun Prasœ̄tkun, by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2547 [2004] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ส753 2547 (1).
ห้องสมุด:
Bot samrūat wāthakam chonnabot læ bānnō̜k nai khwāmpen Thai : rư̄-sāng-thopthūan samnưk læ māyā khati tō̜ khwāmkhatyǣng læ khwāmlư̄amlam khō̜ng chonnabot kap mư̄ang tangtǣ phrai khāonā khon sư̄a dǣng thưng chonchan klāngmai / บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย : รื้อ-สร้าง-ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมืองตั้งแต่ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ / สามชาย ศรีสันต์ เขียน.

Sāmchāi Sīsan, by สามชาย ศรีสันต์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommot, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD1537.ท9 ส64 2563 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Prisưm khō̜ng phāpthāi : kāntǣktūa khō̜ng ʻongkhwāmrū læ khwām song čham wādūai hētkān 6 tulā = Prism of photography : Dispersion of knowledge and memories of the 6th October massacre / ปริซึมของภาพถ่าย : การแตกตัวขององค์ความรู้และความทรงจำว่าด้วยเหตุการณ์ 6 ตุลา = Prism of photography : Dispersion of knowledge and memories of the 6th October massacre / ธนาวิ โชติประดิษฐ, กรกฤช เจียรพินิจนันท์.

Thanavi Chotpradit. Kornkrit Jianpinidnan. by ธนาวิ โชติประดิษฐ | กรกฤช เจียรพินิจนันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phāpphim, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2562 [2019]Other title: Prism of photography : Dispersion of knowledge and memories of the 6th October massacre..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ป443 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ป443 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ป443 2562 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ป443 2562 (1).
ห้องสมุด:
Parithat nak thritsadī manutsayasāt læ sangkhommasāt rūamsamai / ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย / วิศรุต พึ่งสุนทร บรรณาธิการ.

Witsarut Phưngsunthō̜n. San Suwatcharāphinan. Rachot Sāttrāwut. Pojanut Sutthipinitharm. Piyarưdī Chaiyaphō̜n. Thō̜n Pitidon. Surat Khompoj. Nanthanut Udomlamul. Tāmthai Dilokwitthayarat. Phakin Nimmānnō̜nwong. Mathawee Hōlasut. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by วิศรุต พึ่งสุนทร | สันต์ สุวัจฉราภินันท์ | รชฎ สาตราวุธ | พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม | ปิยฤดี ไชยพร | ธร ปีติดล | สุรัช คมพจน์ | นันทนุช อุดมละมุล | ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | เมธาวี โหละสุต | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā, Khrōngkān Čhat Phim Khopfai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .ป463 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .ป463 2563 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ปรัชญา = English-Thai dictionary of philosophy (ancient-medieval-modern) / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์.

by เจษฎา ทองรุ่งโรจน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2557] [2014]Other title: English-Thai dictionary of philosophy (ancient-medieval-modern).Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B48 .จ754 2557 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: B48 .จ754 2557 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Photčhanānukrom ʻAngkrit-Thai sangkhommawitthayā = English-Thai dictionary of sociology / พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย สังคมวิทยา = English-Thai dictionary of sociology / เจษฎา ทองรุ่งโรจน์.

Jesda Tongrungrojn. by เจษฎา ทองรุ่งโรจน์.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 1].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sǣngdāo, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2560] [2017]Other title: English-Thai dictionary of sociology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM425 .จ75 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM425 .จ75 2560 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM425 .จ75 2560 (1).
ห้องสมุด:
Mātwat songkhrām = The measurement of war / มาตรวัดสงคราม = The measurement of war / สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2556 [2013]Other title: Measurement of war.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2013 714641 (2).
ห้องสมุด:
Winsatan Chœ̄chin = Sir Winston Leonard Spencer Churchill / วินสตัน เชอร์ชิล = Sir Winston Leonard Spencer Churchill / โดย มัณฑิรา.

Manthirā. by มัณฑิรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣng Dāo, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558 [2015]Other title: Sir Winston Leonard Spencer Churchill.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DA566.9.ช75 ม63 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DA566.9.ช75 ม63 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Saksī læ khwāmyuttitham samrap rao thuk khon : sīang khō̜ng rao thī daiyin dai rū nai mư̄ang Thai : rāingān khō̜ng Prathēt Thai phư̄a kānchalœ̄mchalō̜ng 60 pī hǣng patinyā sākon wādūai sitthi manutsayachon = Dignity and justice for all of us : our voices are heard in Thailand : Thailand's report in commemoration of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. ศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำหรับเราทุกคน : เสียงของเราที่ได้ยินได้รู้ในเมืองไทย : รายงานของประเทศไทยเพื่อการเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน = Dignity and justice for all of us : our voices are heard in Thailand : Thailand's report in commemoration of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜ : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2551?] [2008?] Publisher: [ม.ป.ท., ม.ป.พ, 2551?] [2008?]Other title: Rāingān khō̜ng Prathēt Thai phư̄a kānchalœ̄mchalō̜ng 60 pī hǣng patinyā sākon wādūai sitthi manutsayachon Other title: รายงานของประเทศไทยเพื่อการเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน | Dignity and justice for all of us : our voices are heard in Thailand : Thailand's report in commemoration of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JC599.ท9 ศ62 2551 (1).
ห้องสมุด:
Sathānī chīwit-- Sučharit Patchimnan / สถานีชีวิต-- สุจริต ปัจฉิมนันท์ / บรรณาธิการ ดาระใน ยี่ภู่.

Dāranai Yīphū. by ดาระใน ยี่ภู่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻĀsāraksādindǣn Krom Kānpokkhrō̜ng, [2549] [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง, [2549] [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ส6426 ส36 2549 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ส6426 ส36 2549 (1).
ห้องสมุด:
ʻAleksāndœ̄mahārāt / อเล็กซานเดอร์มหาราช = Alexander the Great / มัณฑิรา.

Manthirā. by มัณฑิรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2558 [2015]Other title: Alexander the great.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DF234 .ม63 2558 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DF234 .ม63 2558 (1).
ห้องสมุด:
Phēt : čhāk thammachāt sū čhariyatham čhonthưng suntharīya læ hunyon / เพศ : จากธรรมชาติสู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ และหุ่นยนต์ / ธเนศ วงศ์ยานนาวา.

Thanēt Wongyānnāwā, by ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2562 [2019]Other title: Wādūai phēt Other title: ว่าด้วยเพศ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ21 .ธ375 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ21 .ธ375 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ21 .ธ375 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ21 .ธ375 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sēnthāng prachāthipatai / เส้นทางประชาธิปไตย / โดม ไกรปกรณ์.

Dome Kraipakorn. Sathāban Phrapokklao. by โดม ไกรปกรณ์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS575 .ด94 2563 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ด94 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575 .ด94 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575 .ด94 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lōk nai satawat thī 21 : krō̜p kānwikhro̜ khwāmsamphan rawāng prathēt = The world in the 21st century : analytical framework of international relations / โลกในศตวรรษที่ 21 : กรอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = The world in the 21st century : analytical framework of international relations / จุลชีพ ชินวรรโณ.

Chulacheeb Chinwanno. by จุลชีพ ชินวรรโณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayāl, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: World in the 21st century : analytical framework of international relations.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544