TUPRIDI-NewBook-2020-12-02(Tha)

This list contains 355 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Saphā ʻongkō̜n chumchon" kap kānkhapkhlư̄an prachāthipatai thānrāk : 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai / "สภาองค์กรชุมชน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก : 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น ; คณะผู้เขียน/เรียบเรียง ชุมพล กันทะมูล ... [และคนอื่น ๆ].

Suwat Khongpǣn. Chumpon Kanthamūn. Ānupap Nunsong. Dararat kanthawong. Suwan Wangsanthia. Thō̜ngbai Singsīthao. Warāwut Manīphlǣng. Laphatradā Chaiyō. Prānʻom Phengphāt. Supaporn Srisawad. Sutthī Purāthakā. Bunthan Māphong. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Samnak Sư̄sān Kānphatthanā. by สุวัฒน์ คงแป้น | ชุมพล กันทะมูล | อานุภาพ นุ่นสง | ดารารัตน์ กันทวงค์ | สุวรรณ์ วังสันเทียะ | ทองใบ สิงสีเทา | วราวุธ มณีแผลง | ลภัสรดา ไชยโย | ปรานอม เพ็งพาท | สุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | สุทธี ปุราทะกา | บุญทัน มาพงษ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. สำนักสื่อสารการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon (ʻOngkān Mahāchon) Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]Other title: 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: Sipʻet phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย | สิบเอ็ด พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1).
ห้องสมุด:
[Nangsư̄ ʻanusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Saphrang Nutsathit]. [หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก สพรั่ง นุตสถิตย์].

Thailand. Samnak Lēkhāthikān Khana Ratthamontrī. by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻArunkānphim, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, 2535 [1992]Other title: Phon.ʻŌ̜. Saphrang Nutsathit Other title: พล.อ. สพรั่ง นุตสถิตย์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 694814 (1). :
ห้องสมุด:
11 phư̄nthī rūppatham sawatdikān chumchon / 11 พื้นที่รูปธรรมสวัสดิการชุมชน / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น.

Suwat Khongpǣn. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Samnak Sư̄sān Kānphatthanā. by สุวัฒน์ คงแป้น | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. สำนักสื่อสารการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Sư̄sān Kānphatthanā Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ ฯ : สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2557 [2014]Other title: sip ʻet phư̄nthī rūppatham sawatdikān chumchon Other title: สิบเอ็ด พื้นที่รูปธรรมสวัสดิการชุมชน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ก13 2557 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
12 kō̜ranī sưksā sū khwāmmankhong nai thīdin : phư̄nthī rūppatham kānčhatkān thīdin nǣomai chumchon thō̜ngthin čhatkān tonʻēng / 12 กรณีศึกษาสู่ความมั่นคงในที่ดิน : พื้นที่รูปธรรมการจัดการที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น.

Suwat Khongpǣn. Sathāban Phatthanā ʻOngkān Chumchon (ʻOngkān Mahāchon) by สุวัฒน์ คงแป้น | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkān Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน), 2557 [2014]Other title: Sipsō̜ng kō̜ranī sưksā sū khwāmmankhong nai thīdin Other title: สิบสองกรณีศึกษาสู่ความมั่นคงในที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก123 2557 (1).
ห้องสมุด:
15 samō̜raphūm chī chatā Yūrēchīa bōrān = 15 decisive battles of ancient Eurasia / 15 สมรภูมิชี้ชะตายูเรเชียโบราณ = 15 decisive battles of ancient Eurasia / ภัทรพล สมเหมาะ.

Phattharaphon Sommo̜. by ภัทรพล สมเหมาะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]Other title: 15 decisive battles of ancient Eurasia.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D25 .ภ634 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D25 .ภ634 2563 (4).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = Human resource economics / 24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there / โดนัลด์ พี. ไรอัน เขียน ; ณัฐ อมรบวรวงศ์ แปล.

Ryan, Donald P. Nut ʻAmō̜nbō̜wō̜nwong. by ไรอัน, โดนัลด์ พี | ณัฐ อมรบวรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Other title: Yīsipsī chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan Other title: 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | Twenty four hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | ยี่สิบสี่ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai ʻĒthēn bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / 24 ชั่วโมงในเอเธนส์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / ฟิลิป มาทิสซาค เขียน ; ชาครีย์นรทิพย์ - บังอร เสวิกุล แปล.

Matyszak, Philip. Chākhrīnō̜rathip Sēwikun. Bangʻō̜n Sēwikun. by มาทิสซาค, ฟิลิป | ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล | บังอร เสวิกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DF275 .ม636 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai Rōm bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there / 24 ชั่วโมงในโรมโบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there / ฟิลิป มาทิสซาค เขียน ; ไอริสา ชั้นสิริ แปล.

Matyszak, Philip. ʻAirisā Chansiri. by มาทิสซาค, ฟิลิป | ไอริสา ชั้นสิริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
25 withī khit hai chīwit chibahāi ; 25 withī khit hai chīwit sabāi sabāi / 25 วิธีคิดให้ชีวิตชิบหาย ; 25 วิธีคิดให้ชีวิตสบายๆ / เงินติดล้อ.

Ngœ̄n Tit Lō̜. by เงินติดล้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Bō̜risat ʻAi ʻǢm Dœ Bēt, Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : บริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ก134 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
60 pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. 60 ปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Hoksip pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot Other title: หกสิบปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1).
ห้องสมุด:
9 thēp nopphakhro̜ : būchā thēp pračham tūa thūk withī patpao khro̜ dūang dī chīwit mī tǣ rung! / ๙ เทพนพเคราะห์ : บูชาเทพประจำตัวถูกวิธี ปัดเป่าเคราะห์ ดวงดี ชีวิตมีแต่รุ่ง! / ตรีนิสิงเห.

Trīnisinghē. by ตรีนิสิงเห.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Other title: Kao thēp nopphakhro̜ Other title: เก้าเทพนพเคราะห์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1216.6.ท9 ต46 2559 (1).
ห้องสมุด:
Ayutthaya underground : prawattisāt ʻAyutthayā čhāk wat wang chandin læ singkhō̜ng / Ayutthaya underground : ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ / พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ บรรณาธิการ.

Phiphat Kračhæčhan. Narut Lōkūnprakit. Sutthiphop Čhantharāphākhačhī. Pariwat Thammāprīchākō̜n. Phimpraphai Phisānbut. Rungrōt Phiromʻanukūn, Pawinnā Phetlūan. Praphat Chūwichīan. Wīrasak Sǣnsaʻāt. Phanuwat ʻƯ̄asāmān. Tīrawat Sǣnkham. by พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ | นรุตม์ โล้กูลประกิจ | ศุทธิภพ จันทราภาขจี | ปริวรรต ธรรมาปรีชากร | พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร | รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, 2517- | ปวินนา เพ็ชรล้วน | ประภัสสร์ ชูวิเชียร | วีระศักดิ์ แสนสะอาด | ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ | ธีระวัฒน์ แสนคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578 .อ465 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS578 .อ465 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Change from within prap čhāk khāngnai kāo pai khāngnā / Change from within ปรับจากข้างใน ก้าวไปข้างหน้า / พชร สูงเด่น.

Photchara Sūngden. by พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .พ245 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .พ245 2563 (2).
ห้องสมุด:
Classic Drucker : sutyō̜t paramāčhān dān bō̜rihān čhatkān / Classic Drucker : สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ / โดย Peter F. Drucker ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Drucker, Peter F. by ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์), ค.ศ. 1909-2005.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1).
ห้องสมุด:
COVID-19 : rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan / COVID-19 : โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน / เดโบรา แมคเคนซี ; ผู้แปล วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา.

Mackenzie, Deborah. by แมคเคนซี, เดโบรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkho̜k Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan Other title: โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QW168.5.C8 ม87 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW168.5.C8 ม87 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
CSR thī thǣ / CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phǭnchōkchai, Mūnnithi Pramœ̄nkhā-Nāinā hǣng Prathēt Thai. Saphā ʻOngkān Nāičhāng hǣng Prathēt Thai by โสภณ พรโชคชัย, 2501- | มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย | สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā-Nāinā hǣng Prathēt Thai læ Saphā ʻOngkān Nāičhāng hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD60 .ส943 2563 (2).
ห้องสมุด:
Erasmus generation phaophan hǣng kānrīanrū / Erasmus generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ / พชร สูงเด่น.

Photchara Sūngden. by พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Great TED Talks : creativity / Great TED Talks : creativity / Tom May เขียน ; ตวงทอง สรประเสริฐ แปล.

May, Tom. Tuangtong Sō̜raprasert. by เมย์, ทอม | ตวงทอง สรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... :Heart Work, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF408 .ม74 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ม74 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
HRD 3.0 kānphatthanā sapphayākō̜n manut yuk mai = Human resources development 3.0 / HRD 3.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ = Human resources development 3.0 / วรภัทร์ ภู่เจริญ.

Wǭraphat Phūčharœ̄n, by วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAriyachon, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : อริยชน, 2554 [2011]Other title: Kānphatthanā sapphayākō̜n manut yuk mai Other title: HRD 3.0 phatthanā khon phatthanā čhai tœ̄m hūačhai hai ʻongkō̜n Other title: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ | Human resources development 3.0 | HRD 3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ว44 2554 (1).
ห้องสมุด:
I will be back lǣo čha klap pai tham ngān / I will be back แล้วจะกลับไปทำงาน / [เขียนและถ่ายภาพ] กันต์ ชุณหวัตร.

Gunn Junhavat. by กันต์ ชุณหวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khon Khæ, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : คนแคะ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G465 .ก63 2563 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  18    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544