TUPRIDI-NewBook-2020-12-02(Tha)

This list contains 355 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Saphā ʻongkō̜n chumchon" kap kānkhapkhlư̄an prachāthipatai thānrāk : 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai / "สภาองค์กรชุมชน" กับการขับเคลื่อนประชาธิปไตยฐานราก : 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น ; คณะผู้เขียน/เรียบเรียง ชุมพล กันทะมูล ... [และคนอื่น ๆ].

Suwat Khongpǣn. Chumpon Kanthamūn. Ānupap Nunsong. Dararat kanthawong. Suwan Wangsanthia. Thō̜ngbai Singsīthao. Warāwut Manīphlǣng. Laphatradā Chaiyō. Prānʻom Phengphāt. Supaporn Srisawad. Sutthī Purāthakā. Bunthan Māphong. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Samnak Sư̄sān Kānphatthanā. by สุวัฒน์ คงแป้น | ชุมพล กันทะมูล | อานุภาพ นุ่นสง | ดารารัตน์ กันทวงค์ | สุวรรณ์ วังสันเทียะ | ทองใบ สิงสีเทา | วราวุธ มณีแผลง | ลภัสรดา ไชยโย | ปรานอม เพ็งพาท | สุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ | สุทธี ปุราทะกา | บุญทัน มาพงษ์ | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. สำนักสื่อสารการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chamuchon (ʻOngkān Mahāchon) Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557 [2014]Other title: 11 phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: Sipʻet phư̄nthī rūppatham saphā ʻongkō̜n chumchon sū chumchon prachāthipatai Other title: 11 พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย | สิบเอ็ด พื้นที่รูปธรรมสภาองค์กรชุมชน สู่ชุมชนประชาธิปไตย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9อ22 ส46 2557 (1).
ห้องสมุด:
[Nangsư̄ ʻanusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon ʻĒk Saphrang Nutsathit]. [หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก สพรั่ง นุตสถิตย์].

Thailand. Samnak Lēkhāthikān Khana Ratthamontrī. by สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻArunkānphim, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, 2535 [1992]Other title: Phon.ʻŌ̜. Saphrang Nutsathit Other title: พล.อ. สพรั่ง นุตสถิตย์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 694814 (1). :
ห้องสมุด:
11 phư̄nthī rūppatham sawatdikān chumchon / 11 พื้นที่รูปธรรมสวัสดิการชุมชน / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น.

Suwat Khongpǣn. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. Samnak Sư̄sān Kānphatthanā. by สุวัฒน์ คงแป้น | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน. สำนักสื่อสารการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Sư̄sān Kānphatthanā Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพ ฯ : สำนักสื่อสารการพัฒนา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2557 [2014]Other title: sip ʻet phư̄nthī rūppatham sawatdikān chumchon Other title: สิบเอ็ด พื้นที่รูปธรรมสวัสดิการชุมชน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SOCY HV 2014 643416 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
12 kō̜ranī sưksā sū khwāmmankhong nai thīdin : phư̄nthī rūppatham kānčhatkān thīdin nǣomai chumchon thō̜ngthin čhatkān tonʻēng / 12 กรณีศึกษาสู่ความมั่นคงในที่ดิน : พื้นที่รูปธรรมการจัดการที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง / บรรณาธิการ สุวัฒน์ คงแป้น.

Suwat Khongpǣn. Sathāban Phatthanā ʻOngkān Chumchon (ʻOngkān Mahāchon) by สุวัฒน์ คงแป้น | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phatthanā ʻOngkān Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน), 2557 [2014]Other title: Sipsō̜ng kō̜ranī sưksā sū khwāmmankhong nai thīdin Other title: สิบสองกรณีศึกษาสู่ความมั่นคงในที่ดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1333.ท9 ก123 2557 (1).
ห้องสมุด:
15 samō̜raphūm chī chatā Yūrēchīa bōrān = 15 decisive battles of ancient Eurasia / 15 สมรภูมิชี้ชะตายูเรเชียโบราณ = 15 decisive battles of ancient Eurasia / ภัทรพล สมเหมาะ.

Phattharaphon Sommo̜. by ภัทรพล สมเหมาะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]Other title: 15 decisive battles of ancient Eurasia.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D25 .ภ634 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: D25 .ภ634 2563 (4).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = Human resource economics / 24 ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there / โดนัลด์ พี. ไรอัน เขียน ; ณัฐ อมรบวรวงศ์ แปล.

Ryan, Donald P. Nut ʻAmō̜nbō̜wō̜nwong. by ไรอัน, โดนัลด์ พี | ณัฐ อมรบวรวงศ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Other title: Yīsipsī chūamōng nai ʻĪyip bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan Other title: 24 hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | Twenty four hours in ancient Egypt : a day in the life of the people who lived there | ยี่สิบสี่ชั่วโมงในอียิปต์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai ʻĒthēn bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / 24 ชั่วโมงในเอเธนส์โบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there / ฟิลิป มาทิสซาค เขียน ; ชาครีย์นรทิพย์ - บังอร เสวิกุล แปล.

Matyszak, Philip. Chākhrīnō̜rathip Sēwikun. Bangʻō̜n Sēwikun. by มาทิสซาค, ฟิลิป | ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล | บังอร เสวิกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: 24 hours in ancient Athens : a day in the life of the people who lived there.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
24 chūamōng nai Rōm bōrān : chīwit nai nưng wan khō̜ng phūkhon thī nan = 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there / 24 ชั่วโมงในโรมโบราณ : ชีวิตในหนึ่งวันของผู้คนที่นั่น = 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there / ฟิลิป มาทิสซาค เขียน ; ไอริสา ชั้นสิริ แปล.

Matyszak, Philip. ʻAirisā Chansiri. by มาทิสซาค, ฟิลิป | ไอริสา ชั้นสิริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: 24 hovrs in ancient Rome : a day in the life of the people who lived there.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DG62 .ม623 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
25 withī khit hai chīwit chibahāi ; 25 withī khit hai chīwit sabāi sabāi / 25 วิธีคิดให้ชีวิตชิบหาย ; 25 วิธีคิดให้ชีวิตสบายๆ / เงินติดล้อ.

Ngœ̄n Tit Lō̜. by เงินติดล้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Bō̜risat ʻAi ʻǢm Dœ Bēt, Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: ปทุมธานี : บริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
60 pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. 60 ปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Hoksip pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot Other title: หกสิบปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1).
ห้องสมุด:
9 thēp nopphakhro̜ : būchā thēp pračham tūa thūk withī patpao khro̜ dūang dī chīwit mī tǣ rung! / ๙ เทพนพเคราะห์ : บูชาเทพประจำตัวถูกวิธี ปัดเป่าเคราะห์ ดวงดี ชีวิตมีแต่รุ่ง! / ตรีนิสิงเห.

Trīnisinghē. by ตรีนิสิงเห.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพ : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Other title: Kao thēp nopphakhro̜ Other title: เก้าเทพนพเคราะห์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BL1216.6.ท9 ต46 2559 (1).
ห้องสมุด:
Ayutthaya underground : prawattisāt ʻAyutthayā čhāk wat wang chandin læ singkhō̜ng / Ayutthaya underground : ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ / พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ บรรณาธิการ.

Phiphat Kračhæčhan. Narut Lōkūnprakit. Sutthiphop Čhantharāphākhačhī. Pariwat Thammāprīchākō̜n. Phimpraphai Phisānbut. Rungrōt Phiromʻanukūn, Pawinnā Phetlūan. Praphat Chūwichīan. Wīrasak Sǣnsaʻāt. Phanuwat ʻƯ̄asāmān. Tīrawat Sǣnkham. by พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ | นรุตม์ โล้กูลประกิจ | ศุทธิภพ จันทราภาขจี | ปริวรรต ธรรมาปรีชากร | พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร | รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, 2517- | ปวินนา เพ็ชรล้วน | ประภัสสร์ ชูวิเชียร | วีระศักดิ์ แสนสะอาด | ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ | ธีระวัฒน์ แสนคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS578 .อ465 2562 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Change from within prap čhāk khāngnai kāo pai khāngnā / Change from within ปรับจากข้างใน ก้าวไปข้างหน้า / พชร สูงเด่น.

Photchara Sūngden. by พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .พ245 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Classic Drucker : sutyō̜t paramāčhān dān bō̜rihān čhatkān / Classic Drucker : สุดยอดปรมาจารย์ด้านบริหารจัดการ / โดย Peter F. Drucker ; แปลและเรียบเรียงโดย วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Drucker, Peter F. by ดรักเกอร์, ปีเตอร์ เอฟ. (ปีเตอร์ เฟอร์ดินานด์), ค.ศ. 1909-2005.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEksapœ̄net čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD31 .ด455 2563 (1).
ห้องสมุด:
COVID-19 : rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan / COVID-19 : โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน / เดโบรา แมคเคนซี ; ผู้แปล วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา.

Mackenzie, Deborah. by แมคเคนซี, เดโบรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkho̜k Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan Other title: โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW168.5.C8 ม87 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
CSR thī thǣ / CSR ที่แท้ / โสภณ พรโชคชัย.

Sōphon Phǭnchōkchai, Mūnnithi Pramœ̄nkhā-Nāinā hǣng Prathēt Thai. Saphā ʻOngkān Nāičhāng hǣng Prathēt Thai by โสภณ พรโชคชัย, 2501- | มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย | สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Pramœ̄nkhā-Nāinā hǣng Prathēt Thai læ Saphā ʻOngkān Nāičhāng hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD60 .ส943 2563 (2).
ห้องสมุด:
Erasmus generation phaophan hǣng kānrīanrū / Erasmus generation เผ่าพันธุ์แห่งการเรียนรู้ / พชร สูงเด่น.

Photchara Sūngden. by พชร สูงเด่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Salmon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2376.6.ย6 พ24 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Great TED Talks : creativity / Great TED Talks : creativity / Tom May เขียน ; ตวงทอง สรประเสริฐ แปล.

May, Tom. Tuangtong Sō̜raprasert. by เมย์, ทอม | ตวงทอง สรประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... :Heart Work, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Heart Work, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
HRD 3.0 kānphatthanā sapphayākō̜n manut yuk mai = Human resources development 3.0 / HRD 3.0 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ = Human resources development 3.0 / วรภัทร์ ภู่เจริญ.

Wǭraphat Phūčharœ̄n, by วรภัทร์ ภู่เจริญ, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAriyachon, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : อริยชน, 2554 [2011]Other title: Kānphatthanā sapphayākō̜n manut yuk mai Other title: HRD 3.0 phatthanā khon phatthanā čhai tœ̄m hūačhai hai ʻongkō̜n Other title: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ | Human resources development 3.0 | HRD 3.0 พัฒนาคน พัฒนาใจ เติมหัวใจให้องค์กร.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .ว44 2554 (1).
ห้องสมุด:
I will be back lǣo čha klap pai tham ngān / I will be back แล้วจะกลับไปทำงาน / [เขียนและถ่ายภาพ] กันต์ ชุณหวัตร.

Gunn Junhavat. by กันต์ ชุณหวัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khon Khæ, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : คนแคะ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G465 .ก63 2563 (2).
ห้องสมุด:
The morning flight to sad Francisco / The morning flight to sad Francisco / ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Thanachāt Siriphattharāchai. by ธนชาติ ศิริภัทราชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnmō̜n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
The rise of China : Čhīn khit yai mō̜ng klai / The rise of China : จีนคิดใหญ่ มองไกล / โดย อักษรศรี พานิชสาส์น.

ʻAksō̜nsī Phānitsān, by อักษรศรี พานิชสาส์น, 2511-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīʻet Yūkhēchan Čhamkat (Mahāchon), 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
We the people patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam / We the people ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม / ผาสุก พงษ์ไพจิตร, นวลน้อย ตรีรัตน์ บรรณาธิการ.

Phāsuk Phongphaičhit. Nūannō̜i Trīrat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ผาสุก พงษ์ไพจิตร | นวลน้อย ตรีรัตน์ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Other title: Patiwat phāsī ngœ̄ndai... hai thaothīam Other title: ปฏิวัติภาษีเงินได้ฯ ให้เท่าเทียม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (5), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HJ4771.55 .ว683 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HJ4771.55 .ว683 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kot yō̜t naksư̄p / กฎยอดนักสืบ / ฮิงาชิโนะ เคโกะ เขียน ; ฉัตรขวัญ อดิศัย แปล.

Higashino, Keigo, Chatkhwan ʻAdisai. by ฮิงาชิโนะ, เคโกะ, ค.ศ. 1958- | ฉัตรขวัญ อดิศัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Krō̜p nǣothāng nai kānčhattham phǣn yutthasāt kānphatthanā khunnaphāp chīwit læ kānrīanrū khō̜ng phūdō̜iʻōkāt nai yuk lō̜m rūam theknōlōyī (chabap phœ̄iphrǣ sāthārana) / กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาสในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (ฉบับเผยแพร่สาธารณะ) / หัวหน้าโครงการ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข ; คณะผู้วิจัย พรรณราย ขันธกิจ ... [และคนอื่นๆ] ;

Suprānī Sīchattrāphimuk. Phannarāi khanthakit. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt Khrōngkān yutthasāt Kānphatthanā Khunnaphāpchīwit læ Kānrīanrū khō̜ng Khonphikān Phūsūngʻāyu læ Phūdō̜iʻōkāt nai Yuk Lō̜mrūam Theknōlōyī. by สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข | พรรณราย ขันธกิจ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Kō̜ngthun Wičhai læ Phatthanā Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom phư̄a Prayōt Sāthārana) læ Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2016 688988 (2).
ห้องสมุด:
Krō̜p nǣothāng nai kānčhattham phǣn yutthasāt kānphatthanā khunnaphāp chīwit læ kānrīanrū khō̜ng phūsūngʻāyu nai yuk lō̜mrūam theknōlōyī (chabap phœ̄iphrǣ sāthārana) / กรอบแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี (ฉบับเผยแพร่สาธารณะ) / หัวหน้าโครงการ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข ; คณะผู้วิจัย พรรณราย ขันธกิจ ... และคนอื่นๆ].

Supranee Sīchattrāphimuk. Phannarāi Khanthakit. Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān yutthasāt Kānphatthanā Khunnaphāpchīwit læ Kānrīanrū khō̜ng Khonphikān Phūsūngʻāyu læ Phūdō̜iʻōkāt nai Yuk Lō̜mrūam Theknōlōyī. by สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข | พรรณราย ขันธกิจ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Kō̜ngthun Wičhai læ Phatthanā Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom phư̄a Prayōt Sāthārana) rūamkap Sathāban Wičhai læ Hai Khamprưksā hǣng Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ) ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2016 688967 (2).
ห้องสมุด:
Krung Thēp... : bon fang thān hǣng watthanatham / กรุงเทพฯ : บนฝั่งธารแห่งวัฒนธรรม / กองบรรณาธิการ เลิศลักษณา ยอดอาวุธ ... [และคนอื่นๆ].

Lœ̄tlaksanā Yō̜tʻāwut. Bangkok (Thailand). Samnak Watthanatham Kīlā læ Kānthō̜ngthīeo. by เลิศลักษณา ยอดอาวุธ | กรุงเทพมหานคร. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Watthanatham Kīlā læ Kānthō̜ngthīeo, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ก4 ก395 2555 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Krung Thēp... kāo klai = Bangkok: by leaps and bounds / กรุงเทพฯ ก้าวไกล = Bangkok: by leaps and bounds / สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร.

Krung Thēp Mahā Nakhō̜n. Samnak Yutthasāt læ Pramœ̄nphon. by กรุงเทพมหานคร. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558 [2015]Other title: Bangkok: by leaps and bounds.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.9.ก4 ก472 2558 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.9.ก4 ก472 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kon rattikān / กลรัตติกาล / คีตา เขียน.

Wannaphā Kǣnphithak. by วรรณภา แก่นพิทักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArun, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อรุณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ว4516ก44 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ว4516ก44 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kō̜ngthun rūam 101 / กองทุนรวม 101 / โดย ธนัฐ ศิริวรางกูร (หมอนัท คลินิกกองทุน), บรรณาธิการโดย ถนอม เกตุเอม (TAXBugnoms).

Thanat Siriwarāngkūn. Thanō̜m Kētʻēm. by ธนัฐ ศิริวรางกูร | ถนอม เกตุเอม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kō̜ngthun sawatdikān chumchon tambon konkai phatthanā khunnaphāp hǣng chīwit / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลกลไกพัฒนาคุณภาพแห่งชีวิต / เรียบเรียง น้ำทิพย์ เชียงสิน ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วัชรา สงมา ... [และคนอื่นๆ].

Namthip Chīangsin. Watcharā Songmā. Mahāwitthayālai Thammasāt. Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n. Mūnnithi Man Phatthanā. Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon. by น้ำทิพย์ เชียงสิน | วัชรา สงมา | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ | มูลนิธิมั่นพัฒนา | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Witthayālai Phatthanasāt Pūai ʻƯngphākō̜n Mahāwitthayālai Thammasāt : Mūnnithi Man Phatthanā : Sathāban Phatthanā ʻOngkō̜n Chumchon (ʻOngkān Mahāchon), [2560] [2017] Publisher: ปทุมธานี : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : มูลนิธิมั่นพัฒนา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2017 698177 (2).
ห้องสมุด:
Kō̜n phǣndin plīan rātchabanlang / ก่อนแผ่นดินเปลี่ยนราชบัลลังก์ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sayām Khwāmrū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .ก674 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kānkō̜kānrāi nai mư̄ang = Urban Terrorism / การก่อการร้ายในเมือง = Urban Terrorism / สุรชาติ บำรุงสุข.

Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Kānkhāokrō̜ng. by สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Urban Terrorism.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2016 687731 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2016 687731 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān čhatkān nam kap kānchai thīdin nai phư̄nthī khēt mư̄ang thī sīang phai namthūam læ phư̄nthī thī mī khrōngkān pō̜ngkan læ banthao ʻuthokkaphai khō̜ng phāk rat / การบริหารจัดการน้ำกับการใช้ที่ดินในพื้นที่เขตเมืองที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและพื้นที่ที่มีโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของภาครัฐ / อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ.

ʻAdit ʻItsarāngkūn Na ʻAyutthayā. Parinyārat Līangčharœ̄n. Sathāban Wičhai phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai. by อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ [880-07] | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Phư̄a Kānphatthanā Prathēt Thai (ThīDīʻĀʻAi), [2559] 2016. Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ), [2559] 2016Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DOC 2016 687113 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2016 687113 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān dāodēn læ sēnthāng sū phūbō̜rihān radap sūng nai miti thāng sētthasāt = Talent management and paths to the top in economic dimension / การบริหารดาวเด่นและเส้นทางสู่ผู้บริหารระดับสูงในมิติทางเศรษฐศาสตร์ = Talent management and paths to the top in economic dimension / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)

Nētnaphā Wailœ̄tsak. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sœ̄m Sưksā læ Sapphayākō̜n Manut. by เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Sœ̄m Sưksā læ Sapphayākō̜n Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Talent management and paths to the top in economic dimension.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549 .น738 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5549 .น738 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .น738 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānbangkhap khadī pokkhrō̜ng læ kānchai māttrakān prap nai khadī pokkhrō̜ng khō̜ng Rātchaʻānāčhak Sapēn : rāingān kānsưksā dū ngān khō̜ng Khana Kammakān Kamnot Nayōbāi Thitthāng læ Kānphatthanā Rabop Ngān dān Bangkhap Khadī Pokkhrō̜ng Na Rātchaʻānāčhak Sapēn rawāng wan thī 27 Kanyāyon - 6 Tulākhom 2559 / การบังคับคดีปกครองและการใช้มาตรการปรับในคดีปกครองของราชอาณาจักรสเปน : รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการกำหนดนโยบายทิศทางและการพัฒนาระบบงานด้านบังคับคดีปกครอง ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 6 ตุลาคม 2559 / ผู้สรุปและเรียบเรียง จิตผ่อง อภัยสันติพงษ์.

Čhitphō̜ng ʻAphaisantiphong. Thailand. Samnak Bangkhap Khadī Pokkhrō̜ng. by จิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ | สำนักบังคับคดีปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Bangkhap Khadī Pokkhrō̜ng, Samnakngān Sān Pokkhrō̜ng., 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KKT2764 .จ633 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KKT2764 .จ633 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KKT2764 .จ633 2560 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KKT2764 .จ633 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī bō̜rihān = Managerial accounting / การบัญชีบริหาร = Managerial accounting / เขียน สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

Somnưk ʻƯačhiraphongphan. by สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Mǣkkrō̜ - Hiu, 2563 [2020] Publisher: กุรงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2563 [2020]Other title: Managerial accounting.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5657.4 .ส427 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5657.4 .ส427 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā tūa chī wat kānphatthanā phrưttinisai phư̄a sāng kānyō̜mrap khō̜ng sangkhom tō̜ phū phon thōt = The development of indicators and tools for evaluating rehabilitation to gain social acceptance of ex-convicts : rāingān kānsưksā wičhai / การพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อสร้างการยอมรับของสังคมต่อผู้พ้นโทษ = The development of indicators and tools for evaluating rehabilitation to gain social acceptance of ex-convicts : รายงานการศึกษาวิจัย / โดย [นักวิจัย] เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์, รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, [อภินันทน์ จันกลิ่น ; คณะทำงาน ปรีย์ธิดา สมจิตร ... [และคนอื่น ๆ]].

Saowakhon Čhētsadārak. Ratchanīkūn Phinyōphānuwat. ʻAphinan Čhanklin. Prīthidā Somčhit. Thailand. Krom Rātchathan. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai Hǣng Chāt. Thailand. Samnakngān Kitčhakān Yuttitham. by เสาวคนธ์ เจษฎารักษ์ | รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ | อภินันทน์ จันกลิ่น | ปรีย์ธิดา สมจิตร | กรมราชทัณฑ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานกิจการยุติธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Krom Rātchathan, Krasūang Yuttitham, [2563] [2020] Publisher: [นนทบุรี] : กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, [2563] [2020]Other title: Development of indicators and tools for evaluating rehabilitation to gain social acceptance of ex-convicts.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9402.55.ก5 ส753 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kān yưtman nai ʻāchīp kānmư̄ang / การยึดมั่นในอาชีพการเมือง / มักซ์ เวเบอร์ เขียน ; กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ แปล.

Weber, Max, Kamonrat Sīnprasœ̄t. by เวเบอร์, แมกซ์, ค.ศ.1864-1920 | กมลรัตน์ ศีลประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ว73 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JF2051 .ว73 2563 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Newly AcquiredCall number: JF2051 .ว73 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā sathāna khō̜ng ʻĀnāčhak Thawārāwadī phāitai kānraprū khō̜ng Khon Thai : rāingān kānwičhai / การศึกษาสถานะของอาณาจักรทวาราวดีภายใต้การรับรู้ของคนไทย : รายงานการวิจัย / สุทิน สนองผัน.

Suthin Sanō̜ngphan. Mahāwitthayālai Rātchaphat Mūbān Čhō̜mbưng. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by สุทิน สนองผัน | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Rātchaburī] : Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Mūbān Čhō̜mbưng, 2561 [2018] Publisher: [ราชบุรี] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS576 .ส73 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS576 .ส73 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā prīapthīap nayōbāi læ prasitthiphāp kānphatthanā læ songsœ̄m nawattakam læ theknōlōyī nai klum SMEs khō̜ng prathēt samāchik ʻĀsīan / การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน / หัวหน้าคณะผู้วิจัย แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล ; นักวิจัย ศุภชัย ศรีสุชาติ ... [และคนอื่น ๆ].

Kaewkwan Tangtipongkul. Supachai Srisuchart. Anin Aroonruengsawat. Jittipat Poonkham. Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā. by แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล | ศุภชัย ศรีสุชาติ | อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ | จิตติภัทร พูนขำ | สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Rawāng Prathēt phư̄a Kānkhā læ Kānphatthanā (ʻongkān mahāchon), 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD2346.อ73 ก85 2560 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD2346.อ73 ก85 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD2346.อ73 ก85 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phư̄a khwāmpenkhon thī sombūn / การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ; กองบรรณาธิการ สุเชาวน์ พลอยชุม, พจนารถ สุพรรณกูล.

Čharœ̄n, Supreme Patriarch, Suchao Ploychum. Pojanart Supangool. by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | สุเชาวน์ พลอยชุม | พจนารถ สุพรรณกูล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phalưkthai Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ผลึกไท จำกัด, 2558 [2015]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 694773 (1). :
ห้องสมุด:
Kānngœ̄n khon čhon : kānngœ̄n thānrāk čhāk mummō̜ng khō̜ng lūkkhā nai satawat thī yīsip ʻet = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / การเงินคนจน : การเงินฐานรากจากมุมมองของลูกค้าในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด = The poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective / Stuart Rutherford และ Sukhwinder Arora เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Rutherford, Stuart. Arora, Sukhwinder Singh. Sarưnī ʻĀchawānanthakun. by รัทเทอร์ฟอร์ด, สจวร์ต | อาโรรา, สุขวินทร์ สิงห์ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜n Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ซอลท์ พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Other title: Poor and their money : microfinance from a twenty-first century consumer's perspective.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC79.ย6 ร63 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ย6 ร63 2563 (2). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khanānyai : čhut plīan samrap nānā prathēt thāmklāng phāwa wikrit = Upheaval : turning points for nations in crisis / การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต = Upheaval : turning points for nations in crisis / จาเร็ด ไดมอนด์ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ และ สัญญา นาวายุทธ แปล.

Diamond, Jared M. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, Sanyā Nāwāyut. by ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504- | สัญญา นาวายุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2563 [2020]Other title: Upheaval : turning points for nations in crisis.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN13 .ด947 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN13 .ด947 2563 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānchai māttrathān banchī NPAEs = Using TFRS for NPAEs / การใช้มาตรฐานบัญชี NPAEs = Using TFRS for NPAEs / นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Niphan Henchōkchaichana. Sinlapaphō̜n Sīčhanphēt. by นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ | ศิลปพร ศรีจั่นเพชร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ThīPhīʻĒPhrēt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเอเพรส, 2563 [2020]Other title: Using TFRS for NPAEs.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5626 .น628 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5626 .น628 2563 (4).
ห้องสมุด:
Kānwai phra 5 khrang ; Rabīap hǣng chīwit / การไหว้พระ 5 ครั้ง ; ระเบียบแห่งชีวิต / ของ พระพุทธมนต์วราจารย์. มาตาปิตุคุณกถา / ของ พระมหาแสวง โชติปาโล.

Phra Mongkhonthēpmōlī (Phūnsap), Phra Krū Sīchōttiyān (Sawǣng), by พระมงคลเทพโมลี (พูนทรัพย์), 2471-2551 | พระครูศรีโชติญาณ (แสวง), 2466-2545.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra nakhō̜n : Rōngphim Krom Kānthahān Sư̄sān, 2513 [1970] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์กรมการทหารสื่อสาร, 2513 [1970]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1970 694008 (1). :
ห้องสมุด:
ข้อมูลท้องถิ่น : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ / คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ; บรรณาธิการ สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก.

by สินีนาฎ สมบูรณ์เอนก | ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค. คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น.

Material type: Text Text Publisher: [นครปฐม] : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: ZA3159.ท9 ข54 2549 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: ZA3159.ท9 ข54 2549 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: ZA3159.ท9 ข54 2549 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ZA3159.ท9 ข54 2549 (1).
ห้องสมุด:
ข้าวไทย / ผู้เขียน, สุวัฒน์ อัศวชัยชาญ.

by สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ปลาตะเพียน, 2551Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2008 549699 (1). Damaged (1).
ห้องสมุด:
Khun phan... mai mī wan tāi / ขุนพันธฯไม่มีวันตาย / วาทิต ชาติกุล.

Wathit Chātkun. by วาทิต ชาติกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krīn Panyāyān, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรีน ปัญญาญาณ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7911.พ55 ว62 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khrūsēt mahā songkhrām phǣndin saksit = The Crusades / ครูเสด มหาสงครามแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ = The Crusades / ภาสพันธ์ ปานสีดา เขียน.

Phātsaphan Pānsīdā, by ภาสพันธ์ ปานสีดา, 2529-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Other title: Crusades.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: D157 .ภ65 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: D157 .ภ65 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwām (mai) pen ying khwām (mai) pen chāi khwām (mai) pen khon : nangsư̄ rūam botkhwām khatsan čhāk ngān sammanā wichākān khrư̄akhāi bandit sưksā sākhā sangkhomwitthayā læ mānutsayawitthayā khrang thī 19 / ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน : หนังสือรวมบทความคัดสรรจากงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 / วิจิตร ประพงษ์ บรรณาธิการ ; [ผู้เขียน ธัชชนก สัตยวินิจ ... [และคนอื่น ๆ]].

Wičhit Praphong. Thatchanok Sattayawinit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n. by วิจิตร ประพงษ์ | ธัชชนก สัตยวินิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF692.2 .ค56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF692.2 .ค56 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwām chalāt thāngkān kīlā : botbāt khō̜ng khwāmsāmāt thāng samō̜ng thī mī tō̜ khwāmsamret thāng kīlā nai nakkīlā yaowachon Thai = Sports intelligence : the role of cognitive performance on sporting success in Thai youth athlete : rāingān kānwičhai / ความฉลาดทางการกีฬา : บทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย = Sports intelligence : the role of cognitive performance on sporting success in Thai youth athlete : รายงานการวิจัย / [ชื่อผู้วิจัย อัชรัฐ ยงทวี ... [และคนอื่น ๆ]].

Atcharat Yongtawee. Thailand. Samnak Witthayāsāt Kānkīlā. by อัชรัฐ ยงทวี | สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Witthayāsāt Kānkīlā Krom Phalasưksā Krasūang Kānthō̜ngthīeo læ Kīlā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563 [2020]Other title: Botbāt khō̜ng khwāmsāmāt thāng samō̜ng thī mī tō̜ khwāmsamret thāng kīlā nai nakkīlā yaowachon Thai Other title: Sports intelligence : the role of cognitive performance on sporting success in Thai youth athlete | บทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จทางกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV706.4 .ค56 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsongčham khō̜ng phō̜ / ความทรงจำของพ่อ / โดย อีชะรา วาเรียร์ ; ถอดความจากภาษามาลายาลัม โดย นีลัน ; แปลเป็นภาษาไทย โดย อนิตรา โมเซอร์ พวงสุวรรณ.

Wārīa, ʻĪcharā. Nīlan. ʻAnitrā Mōsœ̄. Kammāthikān Sitthi Manutsayachon hǣng ʻĒchīa . by วาเรียร์, อีชะรา | นีลัน | อนิตรา โมเซอร์ | กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Hong Kong : Kammāthikān Sitthi Manutsayachon hǣng ʻĒchīa, 2548 [2005] Publisher: ฮ่องกง : กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: JC599.อ62 ว64 2548 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC599.อ62 ว64 2548 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JC599.อ62 ว64 2548 (2).
ห้องสมุด:
Khwām nā čha mǣo (chabap sombūn) / ความน่าจะแมว (ฉบับสมบูรณ์) / องอาจ ชัยชาญชีพ.

ʻOngāt Chaichānchīp. by องอาจ ชัยชาญชีพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Pet Tao Khwāi, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก เป็ดเต่าควาย, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khwāmphit khadī yāsēptit læ nǣothāng nai kānprap botlongthōt / ความผิดคดียาเสพติด และแนวทางในการปรับบทลงโทษ / Sentencing Council ; [วิชชาญ ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ แปล ; กำจัด พ่วงสวัสดิ์ ตรวจทานความถูกต้องและเรียบเรียงการแปล].

Sentencing Council for England and Wales. Witchān Chanachaiwibūnwat. Kamčhat Phūangsawat. Thailand. Office of the Affairs under the Royal Initiatives of HRH Princess Bajrakitiyabha. by สภาการพิพากษากำหนดโทษของสหราชอาณาจักร | วิชชาญ ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ | กำจัด พ่วงสวัสดิ์ | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kitčhakān nai Phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KD3462 .ส463 2557 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmmahatsačhan khō̜ng chīwit / ความมหัศจรรย์ของชีวิต / บุญมี เมธางกูร.

Bunmī Mēthāngkūn, by บุญมี เมธางกูร, 2450-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: นนทบุรี : กรีนปัญญาญาณ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ช6 บ736 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmyuttitham = Justice : what's the right thing to do? / ความยุติธรรม = Justice : what's the right thing to do? / Michael J. Sandel เขียน ; สฤณี อาชวานันทกุล แปล.

Sandel, Michael J. Sarinī ʻĀchawānanthakun. by แซนเดล, ไมเคิล เจ | สฤณี อาชวานันทกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Salt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Salt, 2563 [2020]Other title: Justice : what's the right thing to do?.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JC578 .ซ833 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JC578 .ซ833 2563 (1). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khwāmyuttitham nai sawatdikān sangkhom = Justice in social welfare / ความยุติธรรมในสวัสดิการสังคม = Justice in social welfare / พงษ์เทพ สันติกุล.

Pongthep Santikun, by พงษ์เทพ สันติกุล, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Justice in social welfare.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV400.55 .พ25 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmsuk khō̜ng Kathi / ความสุขของกะทิ / งามพรรณ เวชชาชีวะ เขียน.

Ngāmphan Wētchāchīwa, by งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 111.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ง643ค56 2563 (4).
ห้องสมุด:
Khwāmpenmā khō̜ng khwāmkhit thāng kānmư̄ang nai Sayām Thai : botkhwām wikhro̜ læ tīkhwām wādūai khwāmkhit khō̜ng phrai kradumphī hǣng Krung Rattanakōsin nai raya kāo phān čhāk sangkhom Thai dœ̄m sū kānpen sangkhom samai mai / ความเป็นมาของความคิดทางการเมืองในสยามไทย : บทความวิเคราะห์และตีความ ว่าด้วยความคิดของไพร่กระฎุมพีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในระยะก้าวผ่านจากสังคมไทยเดิมสู่การเป็นสังคมสมัยใหม่ / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.

Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, by ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Khw̄amdōtdīeo thang mūan thī mai mī khrai sangkēt hen / ความโดดเดี่ยวทั้งมวลที่ไม่มีใครสังเกตเห็น / นิวัต พุทธประสาท.

Niwat Phutthaprasāt, by นิวัต พุทธประสาท, 2515-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Samnakphim M̄n Wannakam, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ แม่นวรรณกรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .น6833ค56 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kham santhān læ kham bupphabot Čhīn klāng / คำสันธานและคำบุพบทจีนกลาง / ตงจิง.

Tongčhing. by ตงจิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Klœ̄rīan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : เกลอเรียน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL1895 .ต235 2557 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi ʻātchayā witthaya : (tō̜n thī wādūai khwām bư̄angton khō̜ng thanthawithayā) / คำอธิบายอาชญาวิทยา : (ตอนที่ว่าด้วยความเบื้องต้นของทันทวิทยา) / โดย เอช. เอกูต์.

Ekou, H. by เอกูต์, เอช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phra Nakǭn] : Rōngphim Mahāwitthayālai Wichāthammasāt læ Kānmư̄ang, 2487 [1944] Publisher: [พระนคร] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยวิชาธัมสาตรและการเมือง, 2487 [1944]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1944 693995 (1). :
ห้องสมุด:
Kham plǣ rāng yutthasāt tonbǣp læ māttrakān thāng patibat khō̜ng Sahaprachāchāt wādūai kānkhačhat khwāmrunrǣng tō̜ dek nai sākhā kānpō̜ngkan ʻātchayākam læ khwāmyuttitham thāng ʻāyā / คำแปลร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา / คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ; แปลโดย สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม.

United Nations. Economic and Social Council. Thailand. Samnak Kitčhakān nai Phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā.. by คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ | สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kitčhakān nai Phradamri Phračhao Lānthœ̄ Phraʻong Čhao Phatcharakittiyāphā, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, [2557] [2014]Other title: Rāng yutthasāt tonbǣp læ māttrakān thāng patibat khō̜ng Sahaprachāchāt wādūai kānkhačhat khwāmrunrǣng tō̜ dek nai sākhā kānpō̜ngkan ʻātchayākam læ khwāmyuttitham thāng ʻāyā Other title: ร่างยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการทางปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV6626.5 .ค63 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6626.5 .ค63 2557 (1).
ห้องสมุด:
Khit tāng sāng kānplīanplǣng / คิดต่าง สร้างการเปลี่ยนแปลง / สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์.

Suchatvee Suwansawat. Mūnnithi Thō̜ng Nư̄a Kāo. by สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | มูลนิธิทองเนื้อเก้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Thō̜ng Nư̄a Kāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิทองเนื้อเก้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF641 .ส72 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF641 .ส72 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khit tāng phro̜ sanchāttayān / คิดต่างเพราะสัญชาตญาณ / Jonathan Haidt เขียน ; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปล.

Haidt, Jonathan. Kriengsak Chareonwongsak. by เฮดต์, โจนาทาน | เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Saksēt Mīdīa Čhamkat, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ45 .ฮ73 2556 (1).
ห้องสมุด:
Khư̄ khon ʻAndāman khư̄ khon raksā thalē : rư̄angrāo khō̜ng khon lek lek kap phalang kān tō̜sū phư̄a fư̄nfū chīwit læ chumchon lang phai phibat khlư̄n yak / คือฅนอันดามันคือฅนรักษาทะเล : เรื่องราวของคนเล็ก ๆ กับพลังการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูชีวิตและชุมชนหลังภัยพิบัติคลื่นยักษ์ / เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน บัญชา พงษ์พานิช ... [และคนอื่นๆ].

Banchā Phongphānit. Khrư̄akhāi Khwāmrūammư̄ Fư̄nfū Chumchon Chāifang ʻAndāman. by บัญชา พงษ์พานิช | เครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Trang : Khrư̄akhāi, 2548 [2005] Publisher: ตรัง : เครือข่าย, 2548 [2005]Other title: Khư̄ khon ʻAndāman khư̄ khon raksā thalē : khūmư̄ thō̜ngthīeo chœ̄ng kānphatthanā chœ̄ng sangkhom-mānutsayawitthayā. Other title: คือฅนอันดามันคือฅนรักษาทะเล : คู่มือท่องเที่ยวเชิงการพัฒนา เชิงสังคม-มานุษยวิทยา..Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khun daiyin chan mai / คุณได้ยินฉันไหม / เกรต้า ธุนเบิร์ก ... [และคนอื่นๆ] ผู้เขียน ; จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์ ผู้แปล.

Thunberg, Greta, Čhindārat Thamrongwut, by ธุนเบิร์ก, เกรต้า, ค.ศ. 2003- | จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GE195.7 .ค733 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāndūlǣ phū sūngʻāyu tangtǣ ʻāyu 65 pī khưn pai / คู่มือ การดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 65 ปี ขึ้นไป / บรรณาธิการ วงเดือน จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่น ๆ].

Wongdư̄an Čhindāwatthana. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thāng Lư̄ak. Klum Phatthanā Rabop Bō̜rihān. by วงเดือน จินดาวัฒนะ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Klum Phatthanā Rabop Bō̜rihān Krom Phatthanākān Phǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thāng Lư̄ak, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WT100 .ค747 2557 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāndœ̄nthāng pai tāngprathēt samrap phraphiksu sāmmanēn / คู่มือการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร / สำนักงานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร ; อุดม ทรงขจร รวบรวมเรียบเรียง.

ʻUdom Songkhačhō̜n. Samnakngān Khana Kammakān Sūn Khūapkhum Kānpai Tāngprathēt Samrap Phraphiksu Sāmmanēn. by อุดม ทรงขจร | สำนักงานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6140 .ค74 2557 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sakot čhai khon / คู่มือสะกดใจคน / David J. Lieberman ; [พัชรี เกรแฮม แปล ; พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ บรรณาธิการ].

Lieberman, David J. Phatcharī Krēhǣm. Phūnlāp ʻUthailœ̄tʻarun. by ไลเบอร์แมน, เดวิด เจ | พัชรี เกรแฮม | พูนลาภ อุทัยเลิศอรุณ.

Edition: ฉบับปรับปรุงเนื้อหา.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2552] [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2552] [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF636 .ล93 2552 (1).
ห้องสมุด:
Ngotngām tām withī sāng chīwī thī phō̜phīang / งดงามตามวิถี สร้างชีวีที่พอเพียง / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Thailand. Krom Phatthanā Sangkhom læ Sawatdikān. by กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรม, [2559] [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS566.2 .ง32 2559 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS566.2 .ง32 2559 (1).
ห้องสมุด:
Ngotngām nai chīwit-- dūai withī khit būak / งดงามในชีวิต-- ด้วยวิธีคิดบวก / มงคล นิ้วดี.

Mongkhon Karattanutatha. by มงคล กรัตะนุตถะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Prāt, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556 [2013]Other title: Positive Thinking.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF698.35.ส7 ม22 2556 (1).
ห้องสมุด:
Čhong hūa ʻī sư̄ Čhīn mī kret / จงหัวอี้ซื่อ จีนมีเกร็ด / สมชาย จิว.

Somchai Čhio. by สมชาย จิว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS735 .ส426 2560 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāi thưng ying yai / Damrongrāchānuphāp. จดหมายถึงหญิงใหญ่ / ดำรงราชานุภาพ.

Damrongrāchānuphāp, Prince, son of Mongkut, King of Siam, Čhongčhitthanō̜m Ditsakun, Mō̜.Čhō̜., Mūnnithi Somdet ... Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp læ Mō̜m Čhao Čhongčhitthanō̜m Ditsakun Phrathidā. by ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 | จงจิตรถนอม ดิศกุล, ม.จ, 2429-2521 | มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi Somdet ... Krom Phrayā Damrong Rāchānuphāp læ Mō̜m Čhao Čhongčhitthanō̜m Ditsakun Phrathidā, [2544] [2001] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดา, [2544] [2001]Other title: Čhotmāi thưng ying yai : lāiphrahat tōtō̜p rawāng Somdet ... Krom Phrayā Damrongrāchānuphāp læ Mō̜m Čhao Čhongčhitthanō̜m Ditsakun. Other title: จดหมายถึงหญิงใหญ่ : ลายพระหัตถ์โต้ตอบระหว่างสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ด6ก4 2544 (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt rư̄ang phrarātchamaitrī nai rawāng Krung Sayām kap Krung Čhīn ; læ, nirāt Phrayā Mahānuphāp pai Mư̄ang Čhīn / จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน ; และ, นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน / [พระเจนจีนอักษร แปล].

Čhēnčhīnʻaksō̜n (Sutčhai), Phra. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. Samnak Wannakam læ Prawattisāt. by เจนจีนอักษร (สุดใจ), พระ | กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng Wannakhadī læ Prawattisāt Krom Sinlapākō̜n, [2507] [1964] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, [2507] [1964]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1964 693987 (1). :
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt sadet phrarātchadamnœ̄n yư̄an Sahaphāp Phamā 2-5 Mīnākhom 2503 / Mūnnithi Somdet Phrathēppharatrātchasudā... læ Thanākhān Thai Phānit Čhamkat. จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า 2-5 มีนาคม 2503 / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด.

Mūnnithi Somdet Phrathēppharatrātchasudā. Thanākhān Thai Phānit. by มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา | ธนาคารไทยพาณิชย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mūnnithi, 2529 [1986]. Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2529 [1986]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 จ36 2529 (1).
ห้องสมุด:
Čhap čhangwa 6 čhangwat / จับจังหวะ 6 จังหวัด / เสนีย์ จิตตเกษม.

Sēnī Čhittakasem. by เสนีย์ จิตตเกษม, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜pchēt (1993) Čhamkat, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเชท (1993) จำกัด, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ส7845ก3 2557 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā thūapai = General psychology / จิตวิทยาทั่วไป = General psychology / โดย พีรพณธ์ เทพประสิทธิ์.

Phīraphon Thēpprasit. by พีรพณธ์ เทพประสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Tripphœ̄n Krup Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2558 [2015]Other title: General Psychology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF128 .พ66 2558 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā wairun / จิตวิทยาวัยรุ่น = Adolescent psychology / อุสา สุทธิสาคร.

ʻUsā Sutthisākō̜n, by อุสา สุทธิสาคร, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜.Sāmladā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา, 2559 [2016]Other title: Adolescent psychology.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhutkamnœ̄t khō̜ng lōk chīwit čhakkrawān læ (kư̄ap) thuk sing / จุดกำเนิดของโลก ชีวิต จักรวาล และ (เกือบ) ทุกสิ่ง / เกรแฮม ลอว์ตัน ; ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Lawton, Graham. Thidā Čhongnirāmaisathit. by ลอว์ตัน, เกรแฮม | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī Krup, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q173 .ล54 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Chāng hūa khun si khrap! / ช่างหัวคุณสิครับ! / Hugh Macleod ; ผู้แปล อาสยา ฐกัดกุล.

MacLeod, Hugh, 'Āsayā Thakatkun. by แมคลาวด์, ฮิวจ์, ค.ศ. 1965- | อาสยา ฐกัดกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Chāi nai hō̜ng chao / ชายในห้องเช่า / มารี เบลล็อค เลาน์เด๊ส ; เพ็ญพนิต ภิญโญ แปล.

Lowndes, Marie Belloc, Phenphanit Pinyo. by เลาน์เด๊ส, มารี เบลล็อค, ค.ศ. 1868-1947 | เพ็ญพนิต ภิญโญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rahat Khadī, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : รหัสคดี, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ล738ล52พ72 2548 (1).
ห้องสมุด:
Chāowang chāng lao rư̄ang (phī nō̜k wang) / ชาววังช่างเล่าเรื่อง (ผีนอกวัง) / จินต์ชญา เขียน.

Čhinchayā. by จินต์ชญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phrǣo Samnakphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chīwaprawat phān rư̄ang lao Suraphon Nitikraiphot. ชีวประวัติผ่านเรื่องเล่า สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit ngām klūaimai Thai = Beautiful life and Thai orchids / ชีวิตงามกล้วยไม้ไทย = Beautiful life and Thai orchids / มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ; ภาพและข้อมูลกล้วยไม้ ชิต อินปรา ; จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ บรรณาธิการ.

Chita Inpar. Čhīrasit Songprasœ̄t. Mūnlanithi Klūaimai Thai. by ชิต อินปรา | จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ | มูลนิธิกล้วยไม้ไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Klūaimai Thai, 2559 [2016] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิกล้วยไม้ไทย, 2559 [2016]Other title: Beautiful life and Thai orchids.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QK495.ก4 ช65 2559 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit nakpokkhrō̜ng : Khun Čhāt ʻUratsayanan / ชีวิตนักปกครอง : คุณจาด อุรัสยะนันทน์ / เรียบเรียงโดย อรัญ สุวรรณบุบผา.

Aran Suwanbubpa, by อรัญ สุวรรณบุบผา, 2483-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, [2559?] [2016?] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.จ543 อ46 2559 (1).
ห้องสมุด:
Chū rak Sūsī Thaihao : bư̄anglang bot phitsawāt lang mān banlang mangkō̜n / ชู้รักซูสีไทเฮา : เบื้องหลังบทพิศวาสหลังม่านบัลลังก์มังกร / รวิโรจน์.

Rawirōt. by รวิโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmimēt Krup, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : อมิเมทกรุ๊ป, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS763.63.ซ6 ร56 2555 (1).
ห้องสมุด:
Sāksop sī fā / ซากศพสีฟ้า / โอตสึ อิจิ เขียน ; รัตน์จิต ทองเปรม แปล.

Otsuichi, Ratčhit Thō̜ngprēm, by โอตสึอิจิ, ค.ศ. 1978- | รัตน์จิต ทองเปรม, 2511-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hamming Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ฮัมมิงบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .อ952ช63ร63 2563 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: นว .อ952ช63ร63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yīpun thī yang mai rūčhak / ญี่ปุ่นที่ยังไม่รู้จัก / ปิยดา ชลวร.

Piyadā Chonwō̜ra. by ปิยดา ชลวร, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāp phim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Dontrī Thai / ดนตรีไทย / ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ; บรรณาธิการ ศันสนีย์ จะสุวรรณ์.

Sansanī Čhasuwan. Witthayālai Khrū Sūansunanthā. Sūn Sinlapa Watthanatham. by ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ | วิทยาลัยครูสวนสุนันทา. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻArun Kānphim, [2533] [1990] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2533] [1990]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345.ท9 ด32 2533 (1).
ห้องสมุด:
Dō̜ Rō̜. Tūa Laphānukrom phēsatchakō̜n phūyingyai ratthaburut witthayāsāt læ theknōlōyī khō̜ng Thai / ดร.ตั้ว ลพานุกรม เภสัชกรผู้ยิ่งใหญ่ รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย / บรรณาธิการ สำลี ใจดี, สรชัย จำเนียรดำรงการ, นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี.

Samlī Čhaidī. Sorachai Čhamnīandamrong. Niyadā Kīatyingʻangsulī. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Phēsatchasāt. Phǣnngān Sāng Konkai Fao Rawang læ Phatthanā Rabop Yā. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Mūnlanithi Phēsatchasāt phư̄a Sangkhom. by สำลี ใจดี | สรชัย จำเนียรดำรงการ | นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์. แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnlanithi Phēsatchasāt phư̄a Sangkhom (Mō̜ Phō̜ Sō̜) [læ] Phǣnngān Sāng Konkai Fao Rawang læ Phatthanā Rabop Yā (Kō̜ Phō̜ Yō̜.), 2552 [2009]. Publisher: 880-03 กรุงเทพฯ : มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม (มภส) [และ] แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.), 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ต59 ด43 2552 (1).
ห้องสมุด:
Dūang bǣb nī māi mī čhū = My precious bad luck / ดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ = My precious bad luck / ปราปต์.

Chairat Phiphitphatthanāprāp. by ชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp... : Phim Kham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2560 [2017]Other title: My precious bad luck.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dūai lư̄at læ chīwit : rūam rư̄angsan Wīatnām / ด้วยเลือดและชีวิต : รวมเรื่องสั้นเวียดนาม / จิตร ภูมิศักดิ์ แปล.

Čhit Phūmisak, by จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2509.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ด3755 2562 (1).
ห้องสมุด:
Datchanī phrưt phalang phū sūngʻāyu Thai = Active ageing index of Thai elderly / ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย = Active ageing index of Thai elderly / สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ; [หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ].

Thailand. Samnakngān Sathiti hǣng Chāt. Klum Prasān læ Tittām Sārasonthēt. by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มประสานและติดตามสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Sathiti Phayākō̜n Samnakngān Sathiti hǣng Chāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560 [2017]Other title: Active ageing index of Thai elderly.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2017 695091 (1).
ห้องสมุด:
Dāwin phū plīan lōk = Darwin : the man, his great voyage, and his theory of evolution / ดาร์วิน ผู้เปลี่ยนโลก = Darwin : the man, his great voyage, and his theory of evolution / จอห์น แวน ไวฮ์ เขียน ; ธิดา จงนิรามัยสถิต แปล.

Van Wyhe, John, Thidā Čhongnirāmaisathit. by แวน ไวฮ์, จอห์น, ค.ศ. 1971- | ธิดา จงนิรามัยสถิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2563] [2020]Other title: Darwin : the man, his great voyage, and his theory of evolution.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH31.ด6 ว83 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Talō̜t kān na nān khǣnai / ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน / [เถี่ยหนิง] เขียน ; พระราชนิพนธ์แปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

Tie, Ning. Sirindhorn, Princess, daughter of Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, by เถี่ย, หนิง | เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เจ้าฟ้า กรมสมเด็จพระ, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk Phaplikhēchan, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ถ825ห42ท73 2557 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ถ825ห42ท73 2557 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ถ825ห42ท73 2557 (1).
ห้องสมุด:
Tāsawāng / ตาสว่าง / คลาวดิโอ โซปรันเซ็ตติ, เคียรา นาตาลุชชี เขียน ; ซารา ฟับบรี ออกแบบปกและวาดภาพประกอบ ; นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ แปล.

Sopranzetti, Claudio, Natalucci, Chiara. Fabbri, Sara. Nanthawan Chānprasœ̄t. by โซปรันเซ็ตติ, คลาวดิโอ | นาตาลุชชี, เคียรา | ฟับบรี, ซารา | นันธวรรณ์ ชาญประเสริฐ, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀn ʻItālī, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านอิตาลี, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ซ884ร73น63 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: นว .ซ884ร73น63 2563 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Tamnān Phra Paireepinas Wat Bō̜wō̜nniwētwihān / ตำนานพระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร / ส. ธรรมฉัตร.

Sō̜. Thammachat. by ส. ธรรมฉัตร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hāng Čhamkat C&N Buk, [2557?] [2014?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด C&N บุ๊ค, [2557?] [2014?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 ส229 2557 (1).
ห้องสมุด:
Thō̜t botrīan čhāk thō̜ng thanon sū chumchon mai khon rai bān / ถอดบทเรียนจากท้องถนน สู่ชุมชนใหม่คนไร้บ้าน / กลุ่มคน.ใจ.บ้าน.

JaiBaan Studio. Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Mūnnithi Phatthanā Thīyūʻāsai. by ใจบ้าน สตูดิโอ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2560?] [2017?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2560?] [2017?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV4602.55.ก4 ถ53 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV4602.55.ก4 ถ53 2560 (1).
ห้องสมุด:
Thanāi khāng thanon / ทนายข้างถนน / John Grisham เขียน ; วิมล กมลตระกูล แปล.

Grisham, John. Wimon Kamontrakūn. by กรีแชม, จอห์น | วิมล กมลตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmībuk, 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก39ส34ว64 2543 (1).
ห้องสมุด:
Tritsatī khabūankān khlư̄anwai thāng sangkhom læ kānprathūang thāng kānmư̄ang / ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการประท้วงทางการเมือง / สมชัย ภัทรธนานันท์.

Somchai Phattharathanānan. by สมชัย ภัทรธนานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : ʻInthanin, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : อินทนิล, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM881 .ส426 2560 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thritsadī khwāmsamphan rawāng prathēt = International relations theory / ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ = International relations theory / นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Čharœ̄nsī. by นรุตม์ เจริญศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: [เชียงใหม่] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Other title: International relations theory.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Than rak chūaniran = Succubus blues / ทัณฑ์รักชั่วนิรันดร์ = Succubus blues / ริเชลล์ มี้ด ; จิตประภา แก้ววิเชียร แปล.

Mead, Richelle. Čhitprapa Kǣowichīan. by มี้ด, ริเชลล์ | จิตประภา แก้ววิเชียร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nokhūk, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2553 [2010]Other title: Succubus blues.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม68926ซ624 2553 (1).
ห้องสมุด:
Than rattikān = Succubus on top / ทัณฑ์รัตติกาล = Succubus on top / ริเชลล์ มี้ด ; พิมพ์ทอง-น้ำฟ้า แปล.

Mead, Richelle. Phimthō̜ng-Namfā. by มี้ด, ริเชลล์ | พิมพ์ทอง-น้ำฟ้า.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nokhūk, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2553 [2010]Other title: Succubus on top.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม68926ซ626 2553 (1).
ห้องสมุด:
Thān : kāo rǣk hǣng kānphatthanā khunnaphāp chīwit / ทาน : ก้าวแรกแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต / พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก.

Phra Mahā Suwit Witchēsakō, by พระมหาสุวิทย์ วิชเชสโก, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Mūnnithi Thammakāi, 2541 [1998] Publisher: ปทุมธานี : มูลนิธิธรรมกาย, 2541 [1998]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1998 694101 (1). :
ห้องสมุด:
Tham ngān hai "dai dī" dūai mindset bǣp CEO / ทำงานให้ "ได้ดี" ด้วย mindset แบบ CEO / รยูยางโด เขียน ; สิริกร สังขพันธ์ แปล.

Ryu, Langdo. Sirikō̜n Sangkhaphan. by รยู, รางโด | สิริกร สังขพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.2 .ร47 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.2 .ร47 2563 (1).
ห้องสมุด:
Tham ʻarai kō̜ dī pai mot khǣ plīan khwāmkhit / ทำอะไรก็ดีไปหมด แค่เปลี่ยนความคิด / Bruce H. Lipton ; อารดา กันทะหงษ์ แปล.

Lipton, Bruce H. 'Āradā Kanthahong. by ลิปตัน, บรูซ เอช | อารดา กันทะหงษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻEmʻAiʻĒt, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH581.2 .ล65 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thammai sing thī khun nā čha mō̜ng hen samō̜ng klap sang hai khun mō̜ng mai hen / ทำไมสิ่งที่คุณน่าจะมองเห็น สมองกลับสั่งให้คุณมองไม่เห็น / ผู้เขียน Christopher Chabris, Daniel Simons ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Chabris, Christopher F. Simons, Daniel J. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by ชาบริส, คริสโตเฟอร์ เอฟ | ไซมอน, เดเนียล เจ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thī-- ʻō̜k kamlangčhai : 9 sathān slowlife phak čhai nai mư̄ang krung / ที่-- ออกกำลังใจ : 9 สถาน slowlife พักใจในเมืองกรุง / พรพรรณ อยู่ภักดี.

Phō̜nphan Yūphakdī. by พรพรรณ อยู่ภักดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburi] : Krīn Panyāyān, 2558 [2015] Publisher: [นนทบุรี] : กรีน ปัญญาญาณ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6337.ก4 พ43 2558 (1).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k 30 pī Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. ที่ระลึก 30 ปี กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Kō̜ngthun Sāttrāčhān Sanyā Thammasak. by กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ส64 ท64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop (pen kō̜ranī phisēt) Khunmǣ Lilā Panitʻattrā. ที่ระลึก งานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) คุณแม่ลิลา พานิชอัตรา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2551 [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551 [2008]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 694112 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k ngān chāpanakit sop Nāng Nantanā (Damrikān) ʻAttanathō. ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ นางนันทนา (ดำริกาญจน์) อัตนโถ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄antulā, [2553] [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, [2553] [2010]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2010 694737 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān chāpanakit sop Nāng Lek Phonbun. ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางเล็ก พลบุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻĒrāwan Kānphim, [2519] [1976] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เอราวัณการพิมพ์, [2519] [1976]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4190 .ท66 2519 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1976 687872 (1).
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Kamthō̜n Sanitwong Na ʻAyutthayā. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายกำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2544 [2001] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544 [2001]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2001 693960 (1). :
ห้องสมุด:
Thuk sing dī khưn dai dūai kānlaiwīan lư̄at / ทุกสิ่งดีขึ้นได้ด้วยการไหลเวียนเลือด / อากิโยชิ โฮริเอะ ; ปาวัน การสมใจ แปล.

Horie, Akiyoshi. Pāwan Kānsomčhai. by โฮริเอะ, อากิโยชิ | ปาวัน การสมใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Other title: Blood flow solves all .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WG103 .ฮ946 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG103 .ฮ946 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thun thāng sangkhom kap kānphatthanā mư̄ang / ทุนทางสังคมกับการพัฒนาเมือง / อานันท์ กาญจนพันธุ์.

Anan Ganjanapan, Mūnlanithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayalai Ratthakit. Sūn Sưksā Mahānakhō̜n læ Mư̄ang. by อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยรัฐกิจ. ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Mūnlanithi Sathāban Sāngsan Panyā Sāthārana, 2559 [2016] Publisher: นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสร้างสรรค์ปัญญาสาธารณะ, 2559 [2016]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nom! khwāmkōlāhon hǣng ʻāhān thī yāo nān nap mư̄n pī = Milk! : a 10,000-year food fracas / นม! ความโกลาหลแห่งอาหารที่ยาวนานนับหมื่นปี = Milk! : a 10,000-year food fracas / มาร์ก เคอร์ลันสกี ; ไอริสา ชั้นศิริ แปล.

Kurlansky, Mark. ʻAirisā Chansiri. by เคอร์ลันสกี, มาร์ก | ไอริสา ชั้นศิริ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]Other title: Milk! : a 10,000-year food fracas.Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Nō̜mnam tām kham phō̜ : pramūan phrabō̜romrāchōwāt phrarātchathān kǣ Mahāwitthayālai Kasētsāt læ kānnō̜mnam prayuk chai phāitai phanthakit mahāwitthayālai / น้อมนำตามคำพ่อ : ประมวลพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการน้อมนำประยุกต์ใช้ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัย / ฝ่ายโครงการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Mahāwitthayālai Kasētsāt. Samnakngān ʻAthikānbō̜d. Fāi Khrōngkān Phisēt. by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สำนักงานอธิการบดี. ฝ่ายโครงการพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Fāi, 2553, [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2553 [2010]Other title: Pramūan phrabō̜romrāchōwāt phrarātchathān kǣ Mahāwitthayālai Kasētsāt læ kānnō̜mnam prayuk chai phāitai phanthakit mahāwitthayālai Other title: ประมวลพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการน้อมนำประยุกต์ใช้ภายใต้พันธกิจมหาวิทยาลัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 น62 2553 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 น62 2553 (2).
ห้องสมุด:
Nō̜ttrādāmut : phūbanthưk prawattisāt čhāk ʻanākhot / นอสตราดามุส : ผู้บันทึกประวัติศาสตร์จากอนาคต / เจริญ วรรธนะสิน.

Čharœ̄n Watthanasin. by เจริญ วรรธนะสิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 27, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF1815.น5 จ74 2563 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Newly AcquiredCall number: BF1815.น5 จ74 2563 (2).
ห้องสมุด:
Nakrīan lēo nai rabop kānsưksā sǣn dī = [A terrible student in an excellent educational system] / นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี = [A terrible student in an excellent educational system] / เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ; [ทิฆัมพร บุญมี บรรณาธิการ].

Netiwit Chotiphatphaisal. Thikhamphō̜n Bunmī. by เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | ทิฆัมพร บุญมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nisit Sāmyān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิสิตสามย่าน, 2563 [2020]Other title: Terrible student in an excellent educational system.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .น734 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Naklēng tān Bān Thamrong / นักเลงตาลบ้านถ้ำรงค์ / ผู้เขียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ผู้เรียบเรียง พลชัย เพชรปลอด.

Phonchai Phetchplō̜t. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Witthayākān Čhatkān. by พลชัย เพชรปลอด | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phetchaburi : Khana, 2559 [2016] Publisher: เพชรบุรี : คณะ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SB317.ต64 พ415 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB317.ต64 พ415 2559 (1).
ห้องสมุด:
Nāthī thō̜ng nai sangsārawat. lem 5 / นาทีทองในสังสารวัฏ. เล่ม 5 / ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ; เรียบเรียงโดย สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา.

Phra Prāmōt Pāmōtchō, Surawat Sērīwiwatthanā. Mūnnithi Sư̄ Tham Lūangphō̜ Pramote Pāmōtchō. by พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช, 2495- | สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา | มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Mūnnithi Sư̄ Tham Lūangphō̜ Pramote Pāmōtchō, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4485 .พ427 2558 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
Nithān Wētān / นิทานเวตาล / พระนิพนธ์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ.

Phitthayālongkō̜n, Prince, by พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, 2419-2488.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīpanyā, [2561?] [2018?] Publisher: กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, [2561?] [2018?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GR305.ว7 พ6 2561 (1).
ห้องสมุด:
Nirāt Čhanthaburī / นิราศจันทบุรี / เพ็ญแสง ปุตตะ.

Phensǣng Putta. Mahāwitthayālai Rātchaphat Ramphaiphannī. by เพ็ญแสง ปุตตะ | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

Material type: Text Text Publisher: [Čhanthaburī : Mahāwitthayālai Rātchaphat Ramphaiphannī, 2546 [2003] Publisher: [จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2546 [2003]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.พ724 น64 2546 (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi tāngprathēt ʻIndōnīsīa čhāk Sūkānō sū Čhōkōwī = Indonesia foreign policy from Sukarno to Jokowi / นโยบายต่างประเทศอินโดนีเซียจากซูการ์โนสู่โจโกวี = Indonesia foreign policy from Sukarno to Jokowi / พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์.

Phanchadā Siriwannabut. by พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Indonesia foreign policy from Sukarno to Jokowi.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Botwikhro̜ khō̜mūn saphāpwǣtlō̜m thī kīeokhō̜ng kap kitčhakān thōrakhamanākhom / บทวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ; กองบรรณาธิการ คณะทำงานจัดทำข้อมูลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม.

Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Kračhāisīang Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. Khana Thamngān Čhattham Khō̜mūn Wikhro̜ Saphāpwǣtlō̜m thī Kīeokhō̜ng kap Kitčhakān Thōrakhamanākhom. by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ | คณะทำงานจัดทำข้อมูลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE8390.55.ฮ5 บ356 2560 (1).
ห้องสมุด:
Bot samrūat khwāmkhit thāng kānmư̄ang khō̜ng ʻAntōniʻō Kramchī = A survey of Gramsci's political thought / บทสำรวจความคิดทางการเมืองของ อันโตนิโอ กรัมชี่ = A survey of Gramsci's political thought / วัชรพล พุทธรักษา.

Watcharapol Phuttharaksā. by วัชรพล พุทธรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sommotti, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Other title: Survey of Gramsci's political thought.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HX289.7.ก46 บ356 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HX289.7.ก46 บ356 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Bot samrūat wāthakam chonnabot læ bānnō̜k nai khwāmpen Thai : rư̄-sāng-thopthūan samnưk læ māyā khati tō̜ khwāmkhatyǣng læ khwāmlư̄amlam khō̜ng chonnabot kap mư̄ang tangtǣ phrai khāonā khon sư̄a dǣng thưng chonchan klāngmai / บทสำรวจวาทกรรมชนบทและบ้านนอกในความเป็นไทย : รื้อ-สร้าง-ทบทวน สำนึกและมายาคติต่อความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำของชนบทกับเมืองตั้งแต่ไพร่ ชาวนา คนเสื้อแดง ถึงชนชั้นกลางใหม่ / สามชาย ศรีสันต์ เขียน.

Sāmchāi Sīsan, by สามชาย ศรีสันต์, 2513-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommot, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1537.ท9 ส64 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD1537.ท9 ส64 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD1537.ท9 ส64 2563 (2). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Botrīan khō̜mphiutœ̄ chūai sō̜n phư̄a phatthanā kānchai phāsā Thai samrap nakrīan radap prathomsưksā tō̜n ton chư̄asāi Karīang læ Mō̜n = Computer-assisted instruction for teaching Thai language to ethic Karen and Mon students in junior elementary school / บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นเชื้อสายกะเหรี่ยงและมอญ = Computer-assisted instruction for teaching Thai language to ethic Karen and Mon students in junior elementary school / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ... [และคนอื่น ๆ].

Suwatthanā Līamprawat. Wimonsiri Klinbupphā. Kowit Lamchum. Narin Čhanphadung. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana ʻAksō̜nsāt. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะอักษรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Khana ʻAksō̜nsāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559 [2016]Other title: Computer-assisted instruction for teaching Thai language to ethic Karen and Mon students in junior elementary school.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.5 .บ34 2559 (2).
ห้องสมุด:
Botrīan phǣndinwai Mǣ Lāo Chīang Rāi phaiphibat klai tūa : [kānprachum sammanā]. บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว : [การประชุมสัมมนา].

Kānprachum Sammanā rư̄ang Botrīan Phǣndinwai Mǣ Lāo Chīang Rāi Phaiphibat Klai Tūa Krung Thēp...) Thailand. Krom Sapphayākō̜nthō̜ranī. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by การประชุมสัมมนาเรื่องบทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว (2557 : กรุงเทพฯ) | กรมทรัพยากรธรณี | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Krom Sapphayākō̜nthō̜ranī] , 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี], 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QE537.2.ท9 ก64 2557 (1).
ห้องสมุด:
Bon dư̄angčhan thī mai mī khrai pēn čhaokhǭng / บนดวงจันทร์ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ / Shirley Jackson ; โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล แปล.

Jackson, Shirley, Sōphanā Chaowiwatkun. by แจ๊คสัน, เชอร์ลี่ย์, ค.ศ. 1916-1965 | โสภณา เชาว์วิวัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp Mǣrīkōrāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แมร์รี่โกราวด์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ8325ว65ส94 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .จ8325ว65ส94 2563 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜k dai mai wā mai chai rak / บอกได้ไหมว่าไม่ใช่รัก / ตัว Z เขียน.

Krittisiri Khanthāsēt. by กฤติสิริ คันธาเศรษฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ก4386บ52 2552 (1).
ห้องสมุด:
Bō̜kœ̄t hǣng Rāmmakīan / บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Vajiravudh, King of Siam, by มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Bāng rư̄ang kīeokap Khana Rāt 2475 / บางเรื่องเกี่ยวกับคณะราษฎร 2475 / โดย ปรีดี พนมยงค์.

Pridi Banomyong, by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sō̜ng Sayām, [2535] [1992] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ส่องศยาม, [2535] [1992]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .ป4655 2535 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 687845 (1).
ห้องสมุด:
Bān lang nī mī khon tāi / บ้านหลังนี้มีคนตาย / Shirley Jackson ; สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ แปล.

Jackson, Shirley, Somkīanti Chintrakūnwattana. by แจ๊คสัน, เชอร์ลี่ย์, ค.ศ. 1916-1965 | สมเกียรติ ชินตระกูลวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mǣrīkōrāo, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แมร์รี่โกราวด์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Patibat tham hai thūk thāng / ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต).

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat Phimsūai Čhamkat, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5395 .พ4644 2554 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ5395 .พ4644 2554 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ5395 .พ4644 2554 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2011 694794 (1).
ห้องสมุด:
Prakūat kānčhatkān sapphayākō̜n nam chumchon tām nǣo phrarātchadamri khrang thī 3 / ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 3 / สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Thailand. Sathāban Sārasonthēt Sapphayākō̜n Nam læ Kānkasēt. by สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD1698.ท9 ป4552 2553 (2).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā : sū sākon plǣ Thai-ʻAngkrit Phō̜.Sō̜.2552 tām Khūpō̜ng / ประมวลกฎหมายอาญา : สู่สากล แปลไทย-อังกฤษ พ.ศ. 2552 ตามคูปอง / พิจารณ์โดย บุญร่วม เทียมจันทร์ ; commentary by Viriya Gajaseni ; [แปลโดย ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร] = The criminal code translated Thai-English up date 2009 by Coupon / [Boonroum Tiamchan] ; commentary by Viriya Gajaseni ; [translated by Yongyuth Viriyayuthankun].

Boonroum Tiamchan. Viriya Gajaseni Yongyuth Viriyayuthankun. by บุญร่วม เทียมจันทร์ | วิริยะ คชเสนี | ยงยุทธ์ วิริยายุทธังกุร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūtphaisān, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549 [2006]Other title: Criminal code translated Thai-English up date 2009 by Coupon.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4604.32499 .บ72 2549 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan sāra samkhan thī kīeokhō̜ng kap kānphatthanā chumchon / ประมวลสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน / รวบรวมโดย กองฝึกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย.

Krom Kānphatthanā Chumchon. Kō̜ng Fưk ʻOprom. by กรมการพัฒนาชุมชน. กองฝึกอบรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Kō̜ng, 2545 [2002] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2545 [2002]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.พ6 ป44 2545 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin Monthon Yūnnān / ประวัติศาสตร์การปกครองท้องถิ่น มณฑลยูนนาน / นรชาติ วัง.

Nō̜rachāt Wang. Mūnlanithi Songsœ̄m Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นรชาติ วัง | มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [880-07].

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sāngsan, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7365.ย73 น42 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7365.ย73 น42 2559 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kānphǣt læ sāthāranasuk Thai / ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย / [บรรณาธิการ ถนอม บรรณประเสริฐ, รัชดา โชติพานิช, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์].

Thanō̜m Banprasœ̄t. Ratchadā Chōtphānit. Wikan Phongphanitānon. Thailand. Phǣtthayasaphā. by ถนอม บรรณประเสริฐ | รัชดา โชติพานิช | วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ | แพทยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phǣtthayasaphā, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แพทยสภา, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ70.JT3 ป465 2563 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt khana song Sī Langkā yuk klāng : wādūai nikāi song kānbō̜rihān sapsin kānsưksā song khati khwām chư̄a læ kān fư̄nfū phra sātsanā / ประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ศรีลังกายุคกลาง : ว่าด้วยนิกายสงฆ์ การบริหารทรัพย์สิน การศึกษาสงฆ์ คติความเชื่อ และการฟื้นฟูพระศาสนา / Yatadolawatte Dhammavisuddhi, author ; พระมหาพจน์ สุวโจ แปลและเรียบเรียง.

Yatadolawatte Dhammavisuddh. Phra Mahā Phot Suwačhō, by ยาทดลวัตติ ธัมมะวิสุทธิ | พระมหาพจน์ สุวโจ, 2514-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Sāla Phimphakān, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : สาละพิมพการ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ356 .ย63 2559 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt thō̜ngthin Thai = Rescue a Thai local history / ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย = Rescue a Thai local history / ยงยุทธ ชูแว่น.

Yongyut Chūwǣn. by ยงยุทธ ชูแว่น.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2562] [2019]Other title: Khrưng satawat hǣng kānkhonhā læ sēnthāng sū ʻanākhot : prawattisāt thō̜ngthin Thai Other title: Rescue a Thai local history | ครึ่งศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคต : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS571 .ย247 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .ย247 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Prawattisāt witthayāsāt = History of science / ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ = History of science / ศุภวิทย์ ถาวรบุตร เขียน.

Supphawit Thāwō̜nbut. by ศุภวิทย์ ถาวรบุตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Yipsī Krup Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2563] [2020]Other title: History of science.Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Prawattisāt ʻAyutthayā hā satawat sū lōk mai / ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่ / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร

Baker, Chris, Phāsuk Phongphaičhit. by เบเคอร์, คริส, ค.ศ. 1948- | ผาสุก พงษ์ไพจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Prawattisāt ʻAmērikā : khwāmrū chabap phokphā / ประวัติศาสตร์อเมริกา : ความรู้ฉบับพกพา / Paul S. Boyer ; ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ และ อาวุธ ธีระเอก แปล.

Boyer, Paul S. Thanēt ʻĀphō̜nsuwan, ʻĀwut Thīraʻēk, by โบเยอร์, พอล เอส | ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, 2491- | อาวุธ ธีระเอก, 2519-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Buksakhēp, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Prawattisāt Yœ̄ramanī chabap krachap / ประวัติศาสตร์เยอรมนี ฉบับกระชับ / กร ชัยธีระสุเวท.

Kō̜n Chaithīrasuwēt. by กร ชัยธีระสุเวท.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DD89 .ก426 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prawattisāt hǣng kāndœ̄nthāng læ phūmisāt kānmư̄ang nai rō̜p satawat : wādūai kānthō̜ngthīeo nai thāna mō̜radok hǣng kānsāng chāt khō̜ng rat Thai čhāk rat čhārīt songkhrām Wīatnām sū yuk ratthaprahān 2549 / ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ : ว่าด้วยการท่องเที่ยวในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทยจากรัฐจารีต สงครามเวียดนาม สู่ยุครัฐประหาร 2549 / ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เขียน.

Phinyaphan Photčhanalāwan. by ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 ภ64 2563 (4). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Prawat læ phonngān Phra Thammēthāphō̜n (Rabǣp Thitayānō). ประวัติและผลงาน พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ).

Wat Bō̜wō̜nniwētwihān (Bangkok, Thailand) by วัดบวรนิเวศวิหาร (กรุงเทพฯ).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Wat Bō̜wō̜nniwētwihān, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วัดบวรนิเวศวิหาร, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ946.พ3394 ป46 2558 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 694125 (1).
ห้องสมุด:
Praphēnī thō̜ngthin : samut phāp læ khō̜mūn sœ̄m kānrīan kānsō̜n (Thai/ʻAngkrit ) = Local customs : illustrated book for teaching aid (Thai/English) / ประเพณีท้องถิ่น : สมุดภาพและข้อมูลเสริมการเรียนการสอน (ไทย/อังกฤษ) = Local customs : illustrated book for teaching aid (Thai/English) / โดย เจริญ ตันมหาพราน.

Čharœ̄n Tanmahāphrān. by เจริญ ตันมหาพราน, 2491-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdǣt Phư̄an Dek, 2546 [2003] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดดเพื่อนเด็ก, 2546 [2003]Other title: Local customs.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568 .จ77155 2546 (1).
ห้องสมุด:
Prāsāt Tāmư̄antōt Prāsāt Tāmư̄anthom / ปราสาทตาเมือนโต๊จ ปราสาทตาเมือนธม / สมัย สุทธิธรรม.

Samai Sutthitham. by สมัย สุทธิธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌdīan Satō, 2537 [1994] Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537 [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ส9 ส458 2537 (1).
ห้องสมุด:
ปริศนากาลเวลา = Introducing time / เคลก คาลเลนเดอร์ เขียน ; ราล์ฟ เอ็ดนีย์ ภาพประกอบ ; สุจินต์ วังสุยะ แปล.

by คาลเลนเดอร์, เคลก, ค.ศ. 1968- | เอ็ดนีย์, ราล์ฟ | สุจินต์ วังสุยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2551Other title: Introducing time.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QB209 .ค644 (1).
ห้องสมุด:
ปรีดี พนมยงค์ กับชีวิต 21 ปีในจีน / ดุษฎี พนมยงค์.

by ดุษฎี พนมยงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป46 ด745 2555 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.6.ป46 ด745 2555 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.6.ป46 ด745 2555 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Plāithāng chīwit ... khō̜ likhit kānraksā = Living will, palliative care, hospice / ปลายทางชีวิต-- ขอลิขิตการรักษา = Living will palliative care hospice / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Other title: Living will palliative care hospice.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: WB310 .ส852 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB310 .ส852 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WB310 .ส852 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Panyā charāchon : kō̜n hư̄ak sutthāi hǣng chīwit panyāchon Sayām / ปัญญาชราชน : ก่อนเฮือกสุดท้ายแห่งชีวิตปัญญาชนสยาม / ส. ศิวรักษ์ ; ธนากร ทองแดง บรรณาธิการ.

Sulak Sivaraksa, Thanakorn Thō̜ngdǣng. by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2476- | ธนากร ทองแดง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mai khānrap?, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไม่ขานรับ?, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ส73 ป624 2563 (3).
ห้องสมุด:
Pātihān wānčhai / ปาฏิหาริย์หวานใจ / ปริญญ์.

Pariyā Waranyūwong. by ปริยา วรัญญูวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhǣmsai, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : แจ่มใส, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ป4598ป62 2555 (1).
ห้องสมุด:
Phū pen thī rak khō̜ng manut læ thēwadā / ผู้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา / พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

Wachirayānsangworn, Somdet Phrasangkharāt Čhao Krommalūang, by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Bō̜risat Rungrư̄ang Wiriya Phatthanā Rōngphim Čhamkat, [2550?] [2008?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์ จำกัด, [2550?] [2008?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4190 .ว255 2550 (1).
ห้องสมุด:
Phongsāwadān Thai Yai = Chronicle Tai / พงศาวดารไทใหญ่ = Chronicle Tai / พระนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์.

Narāthippraphanphong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, by นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2561 [2018] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561 [2018]Other title: Chronicle Tai.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS530.8.ฉ6 น4 2561 (2).
ห้องสมุด:
Phra chin phuttha hā phraʻong : Phraphutthačhao nai rūp kāi thip tām khati khō̜ng mahāyān læ watcharayān / พระชินพุทธะห้าพระองค์ : พระพุทธเจ้าในรูปกายทิพย์ตามคติของมหายานและวัชรยาน / สุมาลี มหณรงค์ชัย

Sumalī Mahanarongchai. by สุมาลี มหณรงค์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2552 [2009] Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4670 .ส74 2552 (1).
ห้องสมุด:
Phrabō̜rommasārīrikkathāt / พระบรมสารีริกธาตุ / ธวัธชัย ทวีศรี ผู้เขียน.

Thawatchai Thawīsī. by ธวัธชัย ทวีศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Prin Citi, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทพริ้นท์ ซิติ้, 2554 [2011]Other title: Phrabō̜romsārīrikkathāt "phramahāthāt chalœ̄m rāt satthā" na wat Thai Kusinārā Chalœ̄mrāt Kusinārā Sāthāranarat ʻIndīa Other title: พระบรมสารีริกธาตุ "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ924 .ธ56 2554 (1).
ห้องสมุด:
Phrabō̜rommasārīrikkathāt / พระบรมสารีริกธาตุ / ธวัธชัย ทวีศรี.

Thawatchai Thawīsī. by ธวัธชัย ทวีศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khō̜mfō̜m Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทคอมฟอร์ม, 2552 [2009]Other title: Phrabō̜romsārīrikkathāt "phramahāthāt chalœ̄m rāt satthā" na wat Thai Kusinārā Chalœ̄mrāt Kusinārā Sāthāranarat ʻIndīa Other title: พระบรมสารีริกธาตุ "พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา" ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ924 .ธ56 2552 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BQ924 .ธ56 2552 (2).
ห้องสมุด:
Phra bāramī pok klao Chāo Pattānī / พระบารมีปกเกล้าฯ ชาวปัตตานี / คณะกรรมการสมาคมชาวปัตตานี ; บรรณาธิการ ศรีนิตย์ บุญทอง.

Sīnit Bunthō̜ng. Samākhom Chāo Pattānī. by ศรีนิตย์ บุญทอง | สมาคมชาวปัตตานี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pattānī : Samākhom Chāo Pattānī, 2555 [2012] Publisher: ปัตตานี : สมาคมชาวปัตตานี, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ447545 2555 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ447545 2555 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ447545 2555 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.3.ภ7 พ447545 2555 (1).
ห้องสมุด:
Phrabāramī phǣ phaisān bō̜ribān Phetchabūn / พระบารมีแผ่ไพศาล บริบาลเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์.

Čhangwat Phetchabun. by จังหวัดเพชรบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phetchabūn : Rōngphim Khē Phī Sī Phetchabūn [2553] [2010] Publisher: เพชรบูรณ์ : โรงพิมพ์ เค พี ซี เพชรบูรณ์, [2553] [2010]Other title: Phrarātchakō̜nnīyakit tangtǣ Phō̜.Sō̜.2506-2553 Other title: พระราชกรณียกิจ ตั้งแต่ พ.ศ.2506-2553.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7 พ4475534 2553 (2).
ห้องสมุด:
Phraphutthasātsanā nai prathēt Thai : ʻēkkaphāp nai khwāmlāklāi / พระพุทธศาสนาในประเทศไทย : เอกภาพในความหลากหลาย / ภัทรพร สิริกาญจน.

Phattharaphō̜n Sirikānčhana. by ภัทรพร สิริกาญจน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: REL BQ 2014 632575 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ552 .ภ63 2557 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ552 .ภ63 2557 (1).
ห้องสมุด:
Phra Phutthamēttāprachāthai Trailōkkanātkhanthārarātʻanusō̜n : nai phrabō̜romrāchinūpatham / พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ : ในพระบรมราชินูปถัมภ์ / กรรมการผู้จัดทำ สมลักษณ์ วงศ์งามขำ ... [ และคนอื่นๆ] ; กองบรรณาธิการ, วีระพล สิงห์น้อย, ปิยนุช สมสมัย, มัทนพร จิตรภักดี.

Somlux Wongngāmkham. Wīraphon Singnō̜i. Piyanut Somsamai. Matthanaphō̜n Čhitphakdī. Mūnnithi Phra Phutthamēttāprachāthai. by สมลักษณ์ วงศ์งามขำ | วีระพล สิงห์น้อย | ปิยนุช สมสมัย | มัทนพร จิตรภักดี | มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Phra Phutthamēttāprachāthai nai Phrabō̜rommarāchinūpatham, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปกัมภ์, 2558 [2015]Other title: Phra Phutthamēttāprachāthai Trailōkkanātkhanthārarātʻanusō̜n Wat Thipsukhonthārām ʻAmphœ̄ Hūai Kračhao Čhangwat Kānčhanaburī Other title: พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ : วัดทิพย์สุคนธาราม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8193.2 .พ456 2558 (1).
ห้องสมุด:
Phra 'Ānon / พระอานนท์ / นภ วีระพงษ์ เรียบเรียง ; อรรถนิติ ลาภากรณ์ วาดภาพประกอบ.

Nop Wīrapong. Arthaniti Lapakorn. by นภ วีระพงษ์ | อรรถนิติ ลาภากรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Thamma, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5815.อ6 น45 2559 (1).
ห้องสมุด:
Phalang hǣng sati ; Khwāmprasœ̄t sut 4 sathān / พลังแห่งสติ ; ความประเสิรฐสุด 4 สถาน / ญาณโปนิกมหาเถระ รจนา ; ทัศนีย์ หงศ์ลดารมภ แปล.

Phra Yānapōnik Mahāthēra, Thatsanī Hongladārom. by พระญาณโปนิกมหาเถระ, 2444- | ทัศนีย์ หงศ์ลดารมภ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2544] [2001] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544] [2001]Other title: Phalang hǣng sati : kānsư̄psūan hai rū thưng khō̜pkhēt læ lǣng phalang thī samkhan khō̜ng khwāmkamnot rū chœ̄i chœ̄i Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5630.ส5 พ4215 2544 (2).
ห้องสมุด:
Phim pen ʻanusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Wut Wīrawaithaya. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายวุธ วีระไวทยะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Phrǣ Kānchāng, 2523 [1980] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แพร่การช่าง, 2523 [1980]Other title: Wut Wīrawaithaya Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1980 694748 (1). :
ห้องสมุด:
Phuttasātsanā kap pratyā / พุทธศาสนากับปรัชญา / พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

Phra Mahā Prayūn Thammačhittō, by พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2498-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜nrātchawitthayālai, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2535 [1992]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4040 .พ439 2535 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 687798 (1).
ห้องสมุด:
Frō̜i : bidā hǣng čhit wikhro̜ = Freud : the man, the scientist, and the birth of psychoanalysis / ฟรอยด์ : บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ = Freud : the man, the scientist, and the birth of psychoanalysis / รูธ เชพพาร์ด เขียน ; พฤฒิ กาฬสุวรรณ แปล.

Sheppard, Ruth. Phrưt Kānsuwan. by เชพพาร์ด, รูธ | พฤฒิ กาฬสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2563] [2020]Other title: Freud : the man, the scientist, and the birth of psychoanalysis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF109.ฟ4 ช73 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Fō̜nkhō̜n hǣng ʻAyutthayā / ฟอลคอนแห่งอยุธยา / Claire Keefe-Fox เขียน ; กล้วยไม้ แก้วสนธิ แปล.

Keefe-Fox, Claire. Klūaimai Kǣosonthi. by คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์ | กล้วยไม้ แก้วสนธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nāmmī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ค656ม63ก45 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phāp salak yōkhī Na Prāsāt Phanomrung / ภาพสลักโยคี ณ ปราสาทพนมรุ้ง / ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง, ผู้แต่ง กมลวรรณ นิธินันทน์.

Kamonwon Nithinan. Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by กมลวรรณ นิธินันทน์ | กรมศิลปากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n Krasūang Watthanatham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1022.บ7 ก445 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phikkhunī : winai læ khō̜ patibat čhāk Phra Traipidok thī phưng sāp khō̜ng phiksunī thērawāt / ภิกขุนี : วินัยและข้อปฏิบัติจากพระไตรปิฎกที่พึงทราบของภิกษุณีเถรวาท / กลุ่มพุทธทาสศึกษา รวบรวมและเรียบเรียง.

Klum Phuttathātsưksā. Mūnnithi Mēttāthammarak. by กลุ่มพุทธทาสศึกษา | มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Čhangwat Chīang Mai : Klum Phuttathātsưksā [læ Mūnnithi Mēttāthammarak], 2549 [2006] Publisher: เชียงใหม่ : กลุ่มพุทธทาสศึกษา [และ มูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์], 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ6150 .ภ67 2549 (1).
ห้องสมุด:
Mon sap thap sīang sumnīang Thai Mō̜n / มนตร์ศัพท์ทับเสียงสำเนียงไทยมอญ / [สุมน เตี๊ยเย ผู้รวบรวม].

Sumon Tīayē. Čhamnīan Sīdāodư̄an. by สุมน เตี๊ยเย | จำเนียร ศรีดาวเดือน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Čhamnīan Sīdāodư̄an, læ Khon Thai Mō̜n., [2555] [2012] Publisher: [ม.ป.ท.] : จำเนียร ศรีดาวเดือน, และ คนไทยมอญ., [2555] [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5558 .ม34 2555 (1).
ห้องสมุด:
Mon sanē hǣng lūkpat / มนต์เสน่ห์แห่งลูกปัด / เกษม ลมัยกุล, นิวัติ กองเพียร, อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.

Kasēm Lamaikun. Niwat Kō̜ngphīan. ʻAphisit Thīračhāruwan. by เกษม ลมัยกุล | นิวัติ กองเพียร | อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 [2007]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NK3650 .ก75 2550 (1).
ห้องสมุด:
Mō̜radok lōk : mō̜radok lōk thāng watthanatham nai prathēt Thai = The World cultural heritage / มรดกโลก : มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย = The World cultural heritage / สุรพล ดำริห์กุล บรรณาธิการ.

Surapol Damrikun, Thailand. by สุรพล ดำริห์กุล, 2493- [880-08] | กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krom Sinlapākō̜n, [2535] [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, [2535] [1992]Other title: World cultural heritage.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS567 .ม44 2535 (1).
ห้องสมุด:
Mahatsačhan rōngrot = The miracle of garage / มหัศจรรย์โรงรถ = The miracle of garage / สุวรรณา ตปนียากรกช, อนันตญา.

Suwannā Tapanīyākō̜rakot. ʻAnantayā. by สุวรรณา ตปนียากรกช | อนันตญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Prān, 2558 [2015] Publisher: นนทบุรี : ปราณ, 2558 [2015]Other title: Miracle of garage.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ส7185 2558 (2).
ห้องสมุด:
Mō̜ng lōk phān (prawattisāt) ʻāhān chao / มองโลกผ่าน (ประวัติศาสตร์) อาหารเช้า / โตมร ศุขปรีชา เขียน.

Tōmō̜n Sukprīchā. by โตมร ศุขปรีชา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmmarin, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mangkō̜n sayāi kret / มังกรสยายเกร็ด / สมชาย จิว.

Somchai Čhiu. by สมชาย จิว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS735 .ส428 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS735 .ส428 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kānpatibat nāthī khō̜ng Samnakngān Phatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut Čhangwat = Performance standards of Social Development and Human Security Provincial Office / มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด = Performance standards of Social Development and Human Security Provincial Office / [ผู้จัดทำ พรประภา สินธุนาวา ... [และคนอื่น ๆ]].

Phō̜nprapa Sinthunāwā, Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. Samnakngān Palat Krasūang. by พรประภา สินธุนาวา, 2506- | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Palat Krasūang, Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559 [2016]Other title: Performance standards of Social Development and Human Security Provincial Office.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ม624 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ฮ9พ6 ม624 2559 (1).
ห้องสมุด:
Mummư̄t læ ngānkhīan ʻư̄n ʻư̄n / มุมมืด และงานเขียนอื่นๆ / รวมงานประพันธ์ของ "ยาขอบ".

Chōt Phrǣphan, by โชติ แพร่พันธ์, 2450-2499.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2563 [2020]Other title: Mummư̄t læ rư̄ang ʻư̄n ʻư̄n Other title: มุมมืด และเรื่องอื่นๆ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ช9ม74 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ช9ม74 2563 (1).
ห้องสมุด:
Yām yen khō̜ng chīwit : 84 pī hǣng chīwit phrakhādinan Maikœ̄n Mīchai Kitbunchū / ยามเย็นของชีวิต : 84 ปีแห่งชีวิต พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ; สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ บรรณาธิการ.

Surachai Chumsīphan. ʻAkkhara Sangkhamonthon Krung Thēp... by สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์ | อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim ʻAtsamchan, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2556 [2013]Other title: 84 pī hǣng chīwit phrakhādinan Maikœ̄n Mīchai Kitbunchū Other title: 84 ปีแห่งชีวิต พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BX4705.ม92 ย64 2556 (1).
ห้องสมุด:
Yāi fāk bō̜k wā khō̜thōt = Fredrik Backman ; [phūplǣ, Prāt ʻAtsanī]. ยายฝากบอกว่าขอโทษ = My grandmother asked me to tell you she's sorry / Fredrik Backman ; [ผู้แปล ปราชญ์ อัสนี].

Prāt ʻAtsanī. by บัคมัน, เฟรียดริค, ค.ศ. 1981- | ปราชญ์ อัสนี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Merry Go Round, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : แมร์รี่โกราวด์, 2560 [2017]Other title: My grandmother asked me to tell you she's sorry.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Yutthasāt khō̜ng Yīpun kap kānchư̄amyōng rawāng kan nai ʻĀsīan = Japan's strategy and ASEAN connectivity / ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นกับการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน = Japan's strategy and ASEAN connectivity / นรุตม์ เจริญศรี เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ.

Narut Charoensri. Surachāt Bamrungsuk. Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā. Thailand. Samnak Khāokrō̜ng hǣng Chāt. Sathāban Khāokrō̜ng by นรุตม์ เจริญศรี | สุรชาติ บำรุงสุข | โครงการความมั่นคงศึกษา | สำนักข่าวกรองแห่งชาติ. สถาบันการข่าวกรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Khwāmmankhong Sưksā, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2559 [2016]Other title: Japan's strategy and ASEAN connectivity.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2016 687751 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2016 687751 (1).
ห้องสมุด:
Yutthasāt chāt Phō̜.Sō̜. 2561-2580. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580.

Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt. Samnakngān Lēkhānukān khō̜ng Khana Kammakān Yutthasāt chāt. by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Lēkhānukān khō̜ng Khana Kammakān Yutthasāt chāt Samnakngān Khana Kammakān Phatthanākān Sētthakit læ Sangkhom hǣng Chāt, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55น4 ย727 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ย727 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745.ก55น4 ย727 2562 (1).
ห้องสมุด:
Yūthōpīa / ยูโทเปีย / เซอร์ โธมัส มอร์ เขียน ; สมบัติ จันทรวงศ์ แปลและบทกล่าวตาม.

More, Thomas, Saint, 1478-1535. Sombat Čhantharawong. by มอร์, ทอมัส, เซนต์, ค.ศ. 1478-1535 | สมบัติ จันทรวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sommati, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สมมติ, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng / รวมกฎหมายปกครอง / สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Thailand. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Kritsadīkā by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān, 2540 [1997] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สํานักงาน, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2714 2540 (1).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt hoksip pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. Other title: รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสหกสิบปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rūam phra tham thētsanā Phra Mongkhonthēpphamunī (Sot Čhanthasarō) / รวมพระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) / [จัดพิมพ์โดย คณะสงฆ์