TUMED-New Books 2021-January (Tha)

This list contains 45 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Taiwāi" mai tāi wai / "ไตวาย" ไม่ตายไว / อัจจนา อุดล.

ʻAtčhanā ʻUdon. by อัจจนา อุดล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2563] [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563] [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ342 .อ62 2563 (2).
ห้องสมุด:
Complication of liver cirrhosis : diagnosis and current management / Complication of liver cirrhosis : diagnosis and current management / เกศรินทร์ ถานะภิรมย์.

Kētsarin Thānaphirom. by เกศรินทร์ ถานะภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI725 .ก75 2563 (2).
ห้องสมุด:
COVID and crisis in critical care / COVID and crisis in critical care / บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, สัณฐิติ โมรากุล.

Dusit Sathawō̜n. Khanchit Piyawētwirat. Santhiti Mōrākun. Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai. by ดุสิต สถาวร | ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์ | สัณฐิติ โมรากุล | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .ค97 2563 (2).
ห้องสมุด:
COVID-19 : rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan / COVID-19 : โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน / เดโบรา แมคเคนซี ; ผู้แปล วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา.

Mackenzie, Deborah. by แมคเคนซี, เดโบรา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnkho̜k Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์, 2563 [2020]Other title: Rōk tittō̜ bon lōk tō̜tit : manutsayachāt kap kānrapmư̄ rōk rabāt khrang mai bon lōk thī chư̄am tō̜ thưngkan Other title: โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดครั้งใหม่บนโลกที่เชื่อมต่อถึงกัน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW168.5.C8 ม87 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
COVID-19 rūthan pō̜ngkan dai / COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ / เรียบเรียง ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.

Fāi Wichākān Sathāphō̜nbuk. by ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāphō̜nbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .ค95 2563 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .ค95 2563 (2).
ห้องสมุด:
Handbook of perioperative consultations / Handbook of perioperative consultations / บรรณาธิการ ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา, วรผกา มโนสร้อย.

Chātrī Chaiʻadisaksōphā. Wō̜raphakā Manōsō̜i. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา | วรผกา มโนสร้อย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO178 .ฮ83 2563 (2).
ห้องสมุด:
Sex hormones-- et cetera / Sex hormones-- et cetera / กระเษียร ปัญญาคำเลิศ, อัมรินทร์ สุวรรณ, จาริกา วัตราเศรษฐ์ บรรณาธิการ.

Krasīan Panyākhamlœ̄t. ʻAmmarin Suwan. Čhārikā Watrāsēt. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Sūtisāt-Narīwētwitthayā. by กระเษียร ปัญญาคำเลิศ | อัมรินทร์ สุวรรณ | จาริกา วัตราเศรษฐ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Sūtisāt-Narīwētwitthayā Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK900 .ซ72 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi samrap phayābān / กฎหมายสำหรับพยาบาล / แสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร.

Sǣngthō̜ng Thīrathō̜ngkham. Sawai Nō̜rasān. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī. by แสงทอง ธีระทองคำ | ไสว นรสาร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2, พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Kāiyaphāpbambat nai phūpūai phātat hūačhai bǣp pœ̄t = Physical therapy management in open heart surgery / กายภาพบำบัดในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Physical therapy management in open heart surgery / กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์.

Kō̜nʻanong Yư̄nyongchaiwat. by กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Physical therapy management in open heart surgery.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG300 .ก453 2563 (6). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāk khō̜ngkradūk manut = Anatomy of the human bones / กายวิภาคของกระดูกมนุษย์ = Anatomy of the human bones / นวพร เตชาทวีวรรณ.

Nawaphō̜n Tēchāthawīwan. by นวพร เตชาทวีวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlangnānā Witthayā, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563 [2020]Other title: Anatomy of the human bones.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE200 .น53 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāksāt khō̜ng rabop klāmnư̄a læ kradūk čhāk kō̜ranī sưksā læ rūpphāp / กายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากกรณีศึกษาและรูปภาพ / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

Kletkǣo Dānwiwat. by เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE101 .ก748 2563 (3).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phūpūai mareng raya sutthāi bǣp ʻongrūam / การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบองค์รวม / สุรีพร ธนศิลป์.

Surǐphō̜n Thanasin. by สุรีพร ธนศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY156 .ส753 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phūsūngʻāyu : sathānakān læ khunnaphāp chīwit / การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต / สุภาภรณ์ สุดหนองบัว.

Suphāphō̜n Sutnō̜ngbūa. by สุภาภรณ์ สุดหนองบัว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1451 .ส74 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ส74 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kāntrūat rāngkāi thāng kāiyaphāpbambat samrap phūpūai thāng rabop prasāt = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / พัชรี คุณค้ำชู ... [และคนอื่นๆ].

Phatcharī Khunkhamchū. by พัชรี คุณค้ำชู.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Physical therapy assessment for patients with neurological conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB460 .ก646 2563 (5).
ห้องสมุด:
Kānthāiphāp thāng thantakam = Dental photography / การถ่ายภาพทางทันตกรรม = Dental photography / ยุทธนา คูวุฒยากร.

Yutthanā Khūwutthayākō̜n. by ยุทธนา คูวุฒยากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Bunsiri Ngānphim, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : บุณย์ศิริงานพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Dental photography.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: TR708 .ย73 2563 (3).
ห้องสมุด:
Kānphayābān ʻāchīwaʻanāmai : nǣokhit læ kānprayukchai / การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / วันเพ็ญ ทรงคำ บรรณาธิการ.

Wanpen Songkham. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by วันเพ็ญ ทรงคำ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY141 .ก64 2563 (3).
ห้องสมุด:
Kānphayābān læ kān phadungkhan : sattrī nai raya khlō̜t læ lang khlō̜t / การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด / [บรรณาธิการ] ปิยะนุช ชูโต.

Piyanut Chūtō. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ปิยะนุช ชูโต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY157 .ก6373 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānraprō̜ng khwāmthūktō̜ng khō̜ng krabūankān Process validation / การรับรองความถูกต้องของกระบวนการ Process validation / ผู้เขียน ชนกานต์ เหลืองภิรมย์, ณัฐกานต์ เหลืองภิรมย์.

Chanakān Lư̄angphirom. Natthakān Lư̄angphirom. by ชนกานต์ เหลืองภิรมย์ | ณัฐกานต์ เหลืองภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻImphrēt Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อิมเพรส จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HD9665.9.ก1 ช32 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān sukkhaphāp phư̄a khwāmrō̜prū dān sukkhaphāp / การสื่อสารสุขภาพเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ / มลินี สมภพเจริญ.

Malinī Somphopčharœ̄n, by มลินี สมภพเจริญ, 2516-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Čharœ̄n Dī Mankhong Kānphim, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญดีมั่นคงการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA590 .ม46 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntrīamphrō̜m ʻubattiphai mū samrap rōngphayābān / การเตรียมพร้อมอุบัติภัยหมู่สำหรับโรงพยาบาล / กรกฏ อภิรัตน์วรากุล.

Kō̜rakot 'Apiratwarākun. by กรกฏ อภิรัตน์วรากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlangnānā Witthayā, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX215 .ก42 2563 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544