TULAW-New Book-202101-01-31 (Tha)

This list contains 23 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄. Lem 1 / กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. เล่ม 1 / คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Khanāthip Thō̜ngrawīwong. by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ค358 2563 ล. 1 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lēm 1 = [International law I] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = [International law I] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lecture notes 1 Other title: International law I | Lecture notes 1.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānklaiklīa khō̜ phiphāt kō̜n fō̜ng læ lang fō̜ng / การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและหลังฟ้อง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ป45 ส45 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī kānphanan (rūam kret khadī kānphanan) / คดีการพนัน (รวมเกร็ดคดีการพนัน) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง, สุพิชญา ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, Supitchayā Prānītphonkrang. by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500- | สุพิชญา ปราณีตพลกรัง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4406 .ส736 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4406 .ส736 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p / คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khadī fō̜kngœ̄n tām Phrarātchabanyat Pō̜ngkan læ Prāpprām Kānfō̜kngœ̄n Phō̜. Sō̜. 2542 / คดีฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai, by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4351.ฟ5 ส45 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4351.ฟ5 ส45 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khadī fō̜ng khaplai / คดีฟ้องขับไล่ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT683 .ส738 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT683 .ส738 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrapphit thāng lamœ̄t khō̜ng čhaonāthī / ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ / ไพโรจน์ อาจรักษา.

Phairōt ʻĀtraksā. by ไพโรจน์ อาจรักษา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2840 .พ94 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2840 .พ94 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamsap phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 1 bot thūapai / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Pairoj Vayuparb. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 1 bot thūapai Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป.Availability: No items available : Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 2 laksana 1 withī phičhāranā sāman nai sān chanton / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Pairoj Vayuparb. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: Withī phičhāranā sāman nai sān chanton Other title: วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .พ94 2563 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1710 .พ94 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1710 .พ94 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1710 .พ94 2563 (1). Checked out (11). On hold (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1728 .พ94 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1728 .พ94 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1728 .พ94 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1). Checked out (7). In transit (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi chaosap chaosư̄ lītsing : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Kānchao Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2524 Phrarātchabanyat Kānchao ʻAsanghārimmasap phư̄a Phānitchayakam læ ʻUtsāhakam Phō̜.Sō̜. 2542 Phrarātchabanyat sap ʻing sitthi Phō̜.Sō̜. 2562 prakāt Khana Kammakān Wādūai Sanyā (thī kīeokhō̜ng) / คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา (ที่เกี่ยวข้อง) / สำเรียง เมฆเกรียงไกร.

Samrīang Mēkkrīangkrai. by สำเรียง เมฆเกรียงไกร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Other title: Phrarātchabanyat Kānchao Thīdin phư̄a Kasēttrakam Phō̜.Sō̜. 2524 Other title: Phrarātchabanyat Kānchao ʻAsanghārimmasap phư̄a Phānitchayakam læ ʻUtsāhakam Phō̜.Sō̜. 2542 Other title: Phrarātchabanyat sap ʻing sitthi Phō̜.Sō̜. 2562 Other title: พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 | พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 | พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .ส647 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kānfǭng læ kāndamnōen khadī nai sān pokkhrǭng. Phāk 1, Khēt ʻamnāt sān / คำอธิบายการฟ้องและการดำเนินคดีในศาลปกครอง. ภาค 1, เขตอำนาจศาล / อำพน เจริญชีวินทร์.

ʻAmphon Čharōenchīwin. by อำพน เจริญชีวินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Other title: Khēt ʻamnāt sān Other title: เขตอำนาจศาล.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi lak wichāchīp nakkotmāi / คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / ดิเรก ควรสมาคม.

Dirēk Khūansamakhom. by ดิเรก ควรสมาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K115 .ด647 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K115 .ด647 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kān fō̜ngrō̜ng nǣothāng kānnamsư̄p læ tō̜sū nai khadī chō̜kōng : khwāmphit thān chō̜kōng tām pramūan kotmāi ʻāyā / คู่มือการฟ้องร้อง แนวทางการนำสืบและต่อสู้ในคดีฉ้อโกง : ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา / จิตฤดี วีระเวสส์.

Čhitrưdī Wīrawēt. by จิตฤดี วีระเวสส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4258 .จ625 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4258 .จ625 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng thī samkhan chabap hūarư̄ang rīang māttrā : phrō̜m dūai kotmāi lamdap rō̜ng thī kīeokhō̜ng kǣkhai mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2563 / รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา : พร้อมด้วยกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563 / กรณ์ อรรถเนติศาสตร์.

Kō̜n ʻAtnaytisāt. by กรณ์ อรรถเนติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ก43 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ก43 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Raya wēlā kīeokap khadī khwām / ระยะเวลาเกี่ยวกับคดีความ / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT507 .ส444 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT507 .ส444 2563 (1).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi prakanphai / หลักกฎหมายประกันภัย / พนารัตน์ มาศฉมาดล.

Phanārat Mātchamādon, by พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT998 .พ36 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT998 .พ36 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT998 .พ36 2564 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544