TUECON-การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์"

This list contains 18 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Nitirat ʻaphisit læ rāt nititham : pāthakathā phisēt Pūai ʻƯngphākō̜n khrang thī 17 : prawattisāt phūmpanyā khō̜ng Rule by law bǣp Thai / นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม : ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 17 : ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาของ Rule by law แบบไทย / ธงชัย วินิจจะกูล ; [จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Thongchai Winitčhakūn. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ธงชัย วินิจจะกูล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Nittayasān WAY, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นิตยสาร WAY, 2563 [2020]Other title: prawattisāt phūmpanyā khō̜ng Rule by law bǣp Thai Other title: ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาของ Rule by law แบบไทย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HN700.55.ก8 ธ226 2563 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HN700.55.ก8 ธ226 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ธ226 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ธ226 2563 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Prathēt Thai nai khwāmkhit khwāmkhit nai Prathēt Thai : pāthakathā phisēt Pūai ʻƯngphākō̜n khrang thī 16 / ประเทศไทยในความคิด ความคิดในประเทศไทย : ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 16 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ; [จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์].

Seksan Prasertkul, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2492- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Nittayasān WAY, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : นิตยสาร WAY, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HN700.55.ก8 ส773 2561 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส773 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ส773 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส773 2561 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ส773 2561 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส773 2561 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส773 2561 (2).
ห้องสมุด:
Čhāk khan māndā thưng chœ̄ngtakō̜n : lakprakan sukkhaphāp thūannā phon samrit læ khwāmthāthāi nai ʻanākhot / จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผลสัมฤทธิ์และความท้าทายในอนาคต / วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.

Wirōt Tangčharoensathīan. by วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Hānghunsūan Čhamkat Sāmladā, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W275.JT3 ว649 2559 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: MED W 2016 663630 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: W275.JT3 ว649 2559 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W275.JT3 ว649 2559 (2). Checked out (1). Withdrawn (3).
ห้องสมุด:
Kānsadǣng pāthakathā phisēt Pūai ʻƯngphākō̜n khrang thī 14 / การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 14 / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Chaiwat Sathāʻānan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, 2498- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1236 .ช65 2558 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1236 .ช65 2558 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: SOCY HQ 2015 643958 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ1236 .ช65 2558 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HQ1236 .ช65 2558 (5), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1236 .ช65 2558 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kān sadǣng pāthakathā phisēt Pūai ʻUngphākō̜n khrang thī 13 8 Mīnākhom 2556 kānsưksā kap kānsāng sangkhom santi prachā tham / การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 13 8 มีนาคม 2556 การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม / โดย อุทัย ดุลยเกษม.

Uthai Dunyakasēm. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Sētthasāt. by อุทัย ดุลยเกษม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sētthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Other title: Kānsưksā kap kānsāng sangkhom santi prachā tham Other title: การศึกษากับการสร้างสังคมสันติประชาธรรม.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: LC191 .อ73 2556 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LC191 .อ73 2556 (2).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 12 9 มีนาคม 2554 / ยงยุทธ ยุทธวงศ์.

by ยงยุทธ ยุทธวงศ์ | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: ปทุทธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q125 .ย24 2554 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q125 .ย24 2554 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: Q125 .ย24 2554 (3).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 / โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2484- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊คส์], 2552Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ก6 ช62 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DS575.5.ก6 ช62 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ก6 ช62 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: DS575.5.ก6 ช62 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ก6 ช62 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DS575.5.ก6 ช62 (2). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
20 ปีปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.

by ปกป้อง จันวิทย์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550Other title: ยี่สิบปีปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก14 (3), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HN700.55.ก8 ก14 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.55.ก8 ก14 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.55.ก8 ก14 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HN700.55.ก8 ก14 (2).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 10 / โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2489- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2550Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ร622 (1), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: KPT2070 .ร622 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070 .ร622 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: KPT2070 .ร622 (4), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT2070 .ร622 (1). Checked out (2). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 9 / โดย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว, 2475-2561 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2548Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.565 .อ263 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN700.565 .อ263 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN700.565 .อ263 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HN700.565 .อ263 (3). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2546 เรื่อง การบริหารสังคม : ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก / โดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2484-2555 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2546Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.พ6 พ937 (6), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HN49.พ6 พ937 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 พ937 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HN49.พ6 พ937 (3). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 7 วันที่ 9 มีนาคม 2544 เรื่องสร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม / โดย สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สุลักษณ์ ศิวรักษ์, 2475- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2544Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HB501 .ส73 (4), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: HB501 .ส73 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB501 .ส73 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HB501 .ส73 (3). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 6 / โดย ประเวศ วะสี ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ประเวศ วะสี, 2474- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2541Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM35 .ป46 (5), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HM35 .ป46 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM35 .ป46 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HM35 .ป46 (3). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 5 / โดย วิบูลย์ เข็มเฉลิม ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by วิบูลย์ เข็มเฉลิม, 2479- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2538Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: S494.5.ว3 ว63 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: S494.5.ว3 ว63 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: S494.5.ว3 ว63 (3).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 4 / โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2536Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS572 .น624 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS572 .น624 (1), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DS572 .น624 (2).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 3 / โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ; จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2484- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2533Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: DOC 1990 258257 (1). Damaged (1).
ห้องสมุด:
การแสดงปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ้งภากรณ์" ครั้งที่ 2 9 มีนาคม 2532 / จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ | เสน่ห์ จามริก, 2470-.

Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2532Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q125 .ธ4 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: Q125 .ธ4 (3). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
ปาฐกถาพิเศษ "ป๋วย อึ๊งภากรณ์" ครั้งที่ 1 บรรณาธิการโดย นิพนธ์ พัวพงศกร.

by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ | นิพนธ์ พัวพงศกร, 2491-.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, 2530Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD5822.57 .ธ4 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD5822.57 .ธ4 (3).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544