TUMED-New Books 2021-Febuary (Tha)

This list contains 34 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Case studies, blood smear and spot diagnosis in pediatric hematology / Case studies, blood smear and spot diagnosis in pediatric hematology / บรรณาธิการ ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, สุภานัน เลาหสุรโยธิน, หรรษมน โพธิ์ผ่าน.

Darintr Sosothikul. Supanun Lauhasurayotin. Hansamon Poparn. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Kumānwētchasāt. by ดารินทร์ ซอโสตถิกุล | สุภานัน เลาหสุรโยธิน | หรรษมน โพธิ์ผ่าน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS300 .ค75 2563 (3).
ห้องสมุด:
Klum ʻākān sūngʻāyu læ praden thāng sukkhaphāp thī nāsončhai / กลุ่มอาการสูงอายุและประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจ / ปณิตา ลิมปะวัฒนะ บรรณาธิการ.

Panitā Limpawatthana. by ปณิตา ลิมปะวัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlangnānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT100 .ก474 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān čhittawēt læ sukkhaphāp čhit : sāt læ sin sū kānpatibat. 1 / การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ. 1 / สายฝน เอกวรางกูร บรรณาธิการ.

Sāifon ʻĒkwarāngkūn. by สายฝน เอกวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Sī Thammarāt] : Sūn Nangsư̄ Mahāwitthayālai Walailak, 2563 [2020] Publisher: [นครศรีธรรมราช] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .ก6434 2563 ล. 1 (3).
ห้องสมุด:
Kānphayābān čhittawēt læ sukkhaphāp čhit : sāt læ sin sū kānpatibat. 2 / การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ. 2 / สายฝน เอกวรางกูร บรรณาธิการ.

Sāifon ʻĒkwarāngkūn. by สายฝน เอกวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Sī Thammarāt] : Sūn Nangsư̄ Mahāwitthayālai Walailak, 2563 [2020] Publisher: [นครศรีธรรมราช] : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .ก6434 2563 ล. 2 (3).
ห้องสมุด:
Kānphayābān ʻō̜thōpidik : čhāk lakthān chœ̄ng pračhak sū kānpatibat kānphayābān thāng khlinik = Orthopaedic nursing : from evidence to clinical nursing practice / การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ : จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก = Orthopaedic nursing : from evidence to clinical nursing practice / บรรณาธิการ สุภาพ อารีเอื้อ.

Suphāp ʻĀrīʻư̄a. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī. by สุภาพ อารีเอื้อ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Orthopaedic nursing : from evidence to clinical nursing practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY157.6 .ก655 2564 (5).
ห้องสมุด:
Kānphayābān læ kān phadungkhan : sattrī nai raya khlō̜t læ lang khlō̜t / การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด / [บรรณาธิการ] ปิยะนุช ชูโต.

Piyanut Chūtō. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ปิยะนุช ชูโต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kānphayungchīp rabop kānhāičhai nai phāwa wikrit = Respiratory support in critical illnesses / การพยุงชีพระบบการหายใจในภาวะวิกฤต = Respiratory support in critical illnesses / อนุพล พาณิชย์โชติ.

ʻAnuphon Phānitchōt. by อนุพล พาณิชย์โชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlangnānā Witthayā, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563 [2020]Other title: Respiratory support in critical illnesses.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF140 .อ373 2563 (3).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā sānsakat mō̜n thī mī rit yapyang sēn mareng = The development of mulberry extract with anti-cancer activity : rāingān kānwičhai chabap sombūn / การพัฒนาสารสกัดหม่อนที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง = The development of mulberry extract with anti-cancer activity : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย อ้อมบุญ วัลลิสุต และ ผ่องพรรณ ศิริพงษ์.

Omboon Vallisuta. Pongpun Siripong. Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by อ้อมบุญ วัลลิสุต | ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552 [2009]Other title: Development of mulberry extract with anti-cancer activity.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV269 .อ543 2552 (1).
ห้องสมุด:
Kānraksā phayābān rōk bư̄angton / การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, วราภรณ์ บุญเชียง ; ผู้เรียบเรียง สุกิจ เตือนราษฎร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Wilāwan Tư̄anrāt. Warāphō̜n Bunchīang. Sukit Tư̄anrāt. by วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | วราภรณ์ บุญเชียง | สุกิจ เตือนราษฎร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: [เชียงใหม่] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB141 .ก67 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānsưksā kānčhat kānsưksā phisēt nai Sathāban Rāchānukūn sangkat Krom Sukkhaphāp Čhit Krasūang Sāthāranasuk / การศึกษาการจัดการศึกษาพิเศษในสถาบันราชานุกูล สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข / ประทีป ใจปา.

Prateep Jaipa, Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Bandit Witthayālai. by ประทีป ใจปา, 2517- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑิตวิทยาลัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bandit Witthayālai Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2554 [2011] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554 [2011]Other title: Study of special education administration in Rajanukul Institute under The Department of Mental Health Ministry of Public Health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: LC3987.ท92ก4 ป46 2554 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā chīwaphāp khwāmphrō̜m khō̜ng kānnam pai chai læ phon nai kān yapyang kānʻaksēp læ phāwa dư̄ tō̜ ʻInsūlin khʻong Sān Sǣnthōn čhāk mangkhut Thai nai sēn khaiman khō̜ng manut = Study of bioaccessibility and inhibitory effect on inflammation and insulin resistance of xanthones from Garcinia mangostana (Thai mangosteen) in human adipocytes : rāingān kānwičhai / การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการนำไปใช้ และผลในการยับยั้งการอักเสบและภาวะดื้อต่ออินซูลินของสารแซนโธนจากมังคุดไทยในเซลล์ไขมันของมนุษย์ = Study of bioaccessibility and inhibitory effect on inflammation and insulin resistance of xanthones from Garcinia mangostana (Thai mangosteen) in human adipocytes : รายงานการวิจัย / รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Ruchaneekorn Kalpravidh. Thailand.. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt, 2553 [2010] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2553 [2010]Other title: Study of bioaccessibility and inhibitory effect on inflammation and insulin resistance of xanthones from Garcinia mangostana (Thai mangosteen) in human adipocytes .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2010 691078 (1).
ห้องสมุด:
Kin bāng ʻot bāng sukkhaphāp dī mai mī pūai / กินบ้าง อดบ้าง สุขภาพดี ไม่มีป่วย / ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด เขียน.

Thanasak Yimkœ̄t. by ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .ธ356 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QU145 .ธ356 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kumān sanlayasāt phư̄nthān = Basic pediatric surgery / กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐาน = Basic pediatric surgery / ไพศาล เวชชพิพัฒน์.

Phaisān Wētchaphiphat. by ไพศาล เวชชพิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thek ʻǣ Čhœ̄nan Phaplikhēchan Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2560 [2017]Other title: Basic pediatric surgery .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO925 .พ956 2560 (4).
ห้องสมุด:
Khwāmphit pakati thāng lōhitwitthayā kap rōk tām rabop = Hematologic changes in systemic diseases / ความผิดปกติทางโลหิตวิทยากับโรคตามระบบ = Hematologic changes in systemic diseases / บรรณาธิการ ปิยนุช คงทิม, นงลักษณ์ คณิตทรัพย์.

Piyanut Khongthim. Piyanut Khongthim. Nonglak Khanitsap. Kāndit Prayongrat. Nārī Wannitsō̜n. Lantharimā Phūphat. Suphāwī Sǣngbun. ʻĀtrop Khūhāphinan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ปิยนุช คงทิม | นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ | กานดิษฏ์ ประยงค์รัตน์ | นารี วรรณิสสร | ลัลธริมา ภู่พัฒน์ | สุภาวี แสงบุญ | อาจรบ คูหาภินันทน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Hematologic changes in systemic diseases.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ค564 2559 (3).
ห้องสมุด:
Khwāmrō̜prū dān sukkhaphāp : krabūankān patibatkān khrư̄angmư̄ pramœ̄n = [Health literacy : processes practices evaluation tools] / ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : กระบวนการ ปฏิบัติการ เครื่องมือประเมิน = [Health literacy : processes practices evaluation tools] / ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.

Kwanmư̄ang Kǣodamkœ̄ng. by ขวัญเมือง แก้วดำเกิง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Health literacy : processes practices evaluation tools.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA590 .ข558 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrō̜prū dān sukkhaphāp : nǣokhit thritsadī læ kānprayukchai = Health literacy : concepts, theories and applications / ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ = Health literacy : concepts, theories and applications / เกศินี สราญฤทธิชัย.

Kēsinī Sarānrưthichai. by เกศินี สราญฤทธิชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Khlang Nānā, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 2563 [2020]Other title: Health literacy : concepts, theories and applications.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ patibat phư̄a sukkhaphāp sāt hǣng ʻāyurawēt sāt hǣng chīwit / คู่มือปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ศาสตร์แห่งอายุรเวท ศาสตร์แห่งชีวิต / อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ เขียน ; ณภัคชา ดัฎธา แปล.

Balkrishna, Acharya. Naphakchā Datthā. by บัลกฤษณะ, อัคชาร์ยะ | ณภัคชา ดัฎธา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Panyāchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560 [2017]Other title: Sāt hǣng ʻāyurawēt Other title: ศาสตร์แห่งอายุรเวท.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB55.A9 บ642 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ wētchasāt phūpūainō̜k / คู่มือเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / ทวี ศิริวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ.

Thawī Siriwong. by ทวี ศิริวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX205 .ท56 2563 (3).
ห้องสมุด:
Tamrā kānwinitchai thāng lōhitwitthayā = Diagnostic hematology / ตำราการวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา = Diagnostic hematology / นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ [บรรณาธิการ].

Nonglak Khanitsap. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phākwichā ʻĀyurasāt. by นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Other title: Diagnostic hematology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ต64 2560 (3).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544