Boonchoo New Book 2021-02(Thai)

This list contains 22 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Taj Auf Le Quv = Tā ʻǪ Lœ Khư = Cooking in Rotational Farming = ʻāhān nai rai munwīan / Taj Auf Le Quv = ต่า เอาะ เลอะ คึ = Cooking in Rotational Farming = อาหารในไร่หมุนเวียน / คณะทำงาน ประเสริฐ ตระการศุภกร ... [และคนอื่น ๆ].

Prasœ̄t Trakānsupphakō̜n. Samākhom Pakākœyō̜ phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n. Khrư̄akhāi Karīang phư̄a Watthanatham læ Singwǣtlō̜m. by ประเสริฐ ตระการศุภกร | สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samākhom Pakākœyō̜ phư̄a Kānphatthanā Yāng Yangyư̄n, Khrư̄akhāi Karīang phư̄a Watthanatham læ Singwǣtlō̜m, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, 2562 [2019]Other title: Tā ʻǪ Lœ Khư Other title: ʻĀhān nai rai munwīan Other title: Cooking in Rotational Farming | Taj Auf Le Quv | ต่า เอาะ เลอะ คึ | อาหารในไร่หมุนเวียน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX724.5.ท9 ต635 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TX724.5.ท9 ต635 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūbō̜riphōk / กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatrakūnphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Kānsō̜n Khana Nitisāt. khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3276 .น33 2563 (1). : Checked out (12).
ห้องสมุด:
Kotmāi thī khūan rū dān khwāmplō̜tphai thāng thanon / กฎหมายที่ควรรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน / [คณะผู้จัดทำ จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ... [และคนอื่น ๆ]].

Čhumphot Wannachatsiri. Thailand. Krom Pō̜ngkan læ Banthao Sāthāranaphai. Kō̜ng Būranākān Khwāmplō̜tphai thāng Thanon. by จุมพฏ วรรณฉัตรสิริ | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Būranākān Khwāmplō̜tphai thāng Thanon Krom Pō̜ngkan læ Banthao Sāthāranaphai, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, [2561] [2018]Other title: Rāingān prachāchon pračham pī 2560 "kotmāi thī khūan rū dān khwāmplō̜tphai thāng thanon" Other title: รายงานประชาชน ประจำปี 2560 "กฎหมายที่ควรรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3448 .ก94 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lēm 1 = [International law I] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 1 = [International law I] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lecture notes 1 Other title: International law I | Lecture notes 1.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 1 (3). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt. Lēm 2 = [International law II] / กฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = [International law II] / นพนิธิ สุริยะ.

Nopnithi Suriya. by นพนิธิ สุริยะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lecture notes II Other title: International law II | Lecture notes II.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KZ3410 .น336 2564 ล. 2 (1). Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānbangkhap khadī phǣng = Civil execution / การบังคับคดีแพ่ง = Civil execution / เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkaew. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Civil execution.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1728 .อ83 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1728 .อ83 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1728 .อ83 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khon Khæ (mai Khræ) Hākkāngin / คนแคะ (ไม่แคระ) ฮากกาหงิ่น / ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, สมชาย พิเชษฐพันธ์.

Chamnān Phichētthaphan, Somchai Phichētthaphan. by ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, 2492- | สมชาย พิเชษฐพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜psēt (1993) Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ฮ62 ช636 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.ฮ62 ช636 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.ฮ62 ช636 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khamsap phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi / คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย / ดวงเด่น นาคสีหราช, พงศ์กานต์ คงศรี.

Dūangdēn Nāksīharāt, Phongkān Khongsī. by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525- | พงศ์กานต์ คงศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1116.ก2 ด52 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561 [2018]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 withīkān chūakhrāo kō̜n phiphāksā læ kānbangkhap tām khamphiphāksā rư̄ khamsang Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1728 .พ94 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1728 .พ94 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1728 .พ94 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1). Checked out (7). In transit (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi nitikam-sanyā / คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (2).
Checked out (12). In transit (1). On hold (1).
ห้องสมุด:
Chīwit Thai nai phā thō̜ / ชีวิตไทยในผ้าทอ / จัดทำโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Sathāban Watthanatham læ Sinlapa. by มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban, [2560?], [2017?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, [2560?], [2017?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NK8878.7.ก1 ช656 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NK8878.7.ก1 ช656 2560 (1).
ห้องสมุด:
Botbāt khō̜ng ʻāsāsamak dūlǣ phūsūngʻāyu nai krabūankān čhatkān dūlǣ phūsūngʻāyu bǣp rāi kō̜ranī : kō̜ranī sưksā Tambon Bāng Sī Thō̜ng Čhangwat Nonthaburī / บทบาทของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในกระบวนการจัดการดูแลผู้สูงอายุแบบรายกรณี : กรณีศึกษาตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี / วรรณลักษณ์ เมียนเกิด.

Wannalak Miankerd, Thammasat University. Faculty of Social Administration. by วรรณลักษณ์ เมียนเกิด, 2520- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1484.ท95น7 ว443 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1484.ท95น7 ว443 2560 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1484.ท95น7 ว443 2560 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HV1484.ท95น7 ว443 2560 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk khambanyāi wichā kotmāi pokkhrō̜ng rư̄ang khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng / บันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.

Wō̜raphot Witsarutphit, by วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khō̜ khwāmkhit læ lakkān phư̄nthān bāng prakān khō̜ng kotmāi pokkhrō̜ng Other title: ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2735 .ว435 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2735 .ว435 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Prawattisāt khwāmkhit niti pratyā / ประวัติศาสตร์ความคิดนิติปรัชญา / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Worachet Pakeerut. by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: ʻĀnkotmāi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านกฎหมาย, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (19).
ห้องสมุด:
Rūam kotmāi pokkhrō̜ng thī samkhan chabap hūarư̄ang rīang māttrā : phrō̜m dūai kotmāi lamdap rō̜ng thī kīeokhō̜ng kǣkhai mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2563 / รวมกฎหมายปกครองที่สำคัญ ฉบับหัวเรื่องเรียงมาตรา : พร้อมด้วยกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องแก้ไขใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2563 / กรณ์ อรรถเนติศาสตร์.

Kō̜n ʻAtnaytisāt. by กรณ์ อรรถเนติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2735 .ก43 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2735 .ก43 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi prakanphai / หลักกฎหมายประกันภัย / พนารัตน์ มาศฉมาดล.

Phanārat Mātchamādon, by พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT998 .พ36 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT998 .พ36 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT998 .พ36 2564 (2).
ห้องสมุด:
Lak læ khamphiphāksā : kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā = Legal principle and judgments : criminal procedure / หลักและคำพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา = Legal principle and judgments : criminal procedure / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suphakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: Legal principle and judgments : criminal procedure | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส54 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส54 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส54 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theknik thāng thatsanasāt nai ngānwičhai phư̄nthān : kānrīanrū dōi chai panhā pen thān = Optical techniques ib basic research : problem-based learning / เทคนิคทางทัศนศาสตร์ในงานวิจัยพื้นฐาน : การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน = Optical techniques in basic research : problem-based learning / อธิพงศ์ งามจารุโรจน์.

Athipong Ngamjarurojana. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā Fisik læ Watsadusāt. by อธิพงศ์ งามจารุโรจน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Phāk Wichā Fisik læ Watsadusāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: [เชียงใหม่] : ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Other title: Optical techniques in basic research : problem-based learning.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC355.3 .อ363 2561 (2).
ห้องสมุด:
Mư̄a phūkhao namkhæng lalāi / เมื่อภูเขาน้ำแข็งละลาย / John Kotter และ Holger Rathgeber เขียน ; ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย แปล.

Kotter, John P., Rathgeber, Holger. Thanyawat Chaitrakūnchai. by คอตเตอร์, จอห์น พี, ค.ศ. 1947- | แรธเจเบอร์, โฮลเจอร์ | ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Sī Pathum, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD58.8 .ค532 2553ก (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544