TUMED-New Books 2021-March (Tha)

This list contains 66 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก / บรรณาธิการ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล, สาริน กิจพาณิชย์.

Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. Sārin Kitphānit. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n. by ชวลิต เลิศบุษยานุกูล | สาริน กิจพาณิชย์ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์มะเร็งครบวงจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n Rō̜phō̜. Čhulālongkō̜n Saphākāchātthai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มะเร็งครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2563 [2020]Other title: Nưngrō̜i rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk Other title: หนึ่งร้อยเรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE707 .ก135 2563 (2).
ห้องสมุด:
500 lān pī khō̜ng khwāmrak. Lem 1, Witthayāsāt khō̜ng 'ārom khwāmrak læ khwāmklīatchang / 500 ล้านปีของความรัก. เล่ม 1, วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง / ชัชพล เกียรติขจรธาดา เรื่อง ; ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์ ภาพประกอบ.

Chatchapol Kiatikajornthada. Kwanpeemai Panorchan. by ชัชพล เกียรติขจรธาดา | ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2563 [2020]Other title: Witthayāsāt khō̜ng 'ārom khwāmrak læ khwāmklīatchang Other title: วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ช62 2563 ล. 1 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: BF575.ร6 ช62 2563 ล. 1 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Ambulatory pediatrics. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by นลินี จงวิริยะพันธุ์ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS200 .อ84 2553 ล. 1 (3).
ห้องสมุด:
Ambulatory pediatrics. เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by นลินี จงวิริยะพันธุ์ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS200 .อ84 2553 ล. 2 (3).
ห้องสมุด:
Good clinical practice in neonatology / Good clinical practice in neonatology / บรรณาธิการ สันติ ปุณณะหิตานนท์, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, น้ำทิพย์ ทองสว่าง.

Santi Punnahitānon. 'Ancharī Limrangsikun. Namthip Thōngsawāng. Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai. by สันติ ปุณณะหิตานนท์ | อัญชลี ลิ้มรังสิกุล | น้ำทิพย์ ทองสว่าง | ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS420 .ก73 2560 (1).
ห้องสมุด:
Illness "phro̜ mō̜ng hā čhưng mō̜ng hen" : khūmư̄ kānsak prawat phư̄nthān samrap phǣt wētchasāt khrō̜pkhrūa læ phū sončhai phư̄a khaočhai khonkhai nai bǣp thī khao pen / Illness "เพราะมองหา จึงมองเห็น" : คู่มือการซักประวัติพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้สนใจเพื่อเข้าใจคนไข้ในแบบที่เขาเป็น / พรจิรา ศุภราศรี.

Phō̜nčhirā Supharāsī. by พรจิรา ศุภราศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nio Thammadā Kānphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB290 .พ42 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Siriraj's dream diaries. Book 1 / Siriraj's dream diaries. Book 1 / บรรณาธิการ ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี, นฤมล ศิลปอาชา, ชุดา รุจิธารณวงศ์.

Līnā Čhulārōtmontrī. Narưmon Sinlapaʻāchā Chudā Ručhitharānawong. Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wichā Tačhawitthayā. by ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี | นฤมล ศิลปอาชา | ชุดา รุจิธารณวงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาตจวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Tačhawitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Siriraj's dream diaries. Book 2 / Siriraj's dream diaries. Book 2 / บรรณาธิการ ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี, นฤมล ศิลปอาชา, ชุดา รุจิธารณวงศ์.

Līnā Čhulārōtmontrī. Narưmon Sinlapaʻāchā Chudā Ručhitharānawong. Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wichā Tačhawitthayā. by ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี | นฤมล ศิลปอาชา | ชุดา รุจิธารณวงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาตจวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Tačhawitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes / The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes / บรรณาธิการ ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน ... [และคนอื่นๆ].

Thapanawong Mitsūngnœ̄n. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n. by ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: [ขอนแก่น] : โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG205 .ล65 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kradūk rư̄ang mai lap chabap phokphā / กระดูก เรื่องไม่ลับ ฉบับพกพา / คณะผู้เรียบเรียง นรัตถพล เจริญพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

Naratthaphon Čharœ̄nphan. Mahāwitthayālai Mahidon. Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk. by นรัตถพล เจริญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk Khana Witthayāsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlamet khlet (mai) lap kap kānphayābān phūyai / กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ / by อจอนช.

ʻAnuchā Thaiwong. by อนุชา ไทยวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Rātchasīmā] : Bō̜risat Khōrāt ʻIngčhet 2010 Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [นครราชสีมา] : บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY18.2 .อ37 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kwā čha mā pen čhittaphǣt / กว่าจะมาเป็นจิตแพทย์ / ณรงค์ สุภัทรพันธุ์.

Narong Suphattharaphan. by ณรงค์ สุภัทรพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Sām Čharœ̄n Phānit (Krung Thēp) Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ณ42 ก56 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kanchā theknōlōyī kānsakat kanchā čhāk ʻadīt patčhuban læ nǣonōm nai ʻanākhot / กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต / นพดล เหลืองภิรมย์, รัตนา ปานเรียนแสน.

Nopphadon Lư̄angphirom. Rattanā Pānrīansǣn. by นพดล เหลืองภิรมย์ | รัตนา ปานเรียนแสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Impress Printing, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Impress Printing, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV766.5.C2 น33 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhamnǣk læ tūayāng panhā nai phanthusāt manut = Classification and examples of problems in human genetics / การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ = Classification and examples of problems in human genetics / ณชล ไชยรัตนะ.

Nachon Chairattana. by ณชล ไชยรัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Classification and examples of problems in human genetics..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH431 .ณ24 2560 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH431 .ณ24 2560 (3).
ห้องสมุด:
Kānchūai kū chīp thārok rǣk kœ̄t / การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด / [บรรณาธิการ] John Kattwinkel ; แปลและเรียบเรียงโดย อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, พฤหัส พงษ์มี.

Kattwinkel, John. 'Ancharī Limrangsikun. Pharưhat Phongmī. Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai. by แคทท์วินเคอล์, จอห์น | อัญชลี ลิ้มรังสิกุล | พฤหัส พงษ์มี | ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ18.2 .ก642 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ thāng thantakam samrap phū bokphrō̜ng thāng kānhen = Dental management for visual impairment / การดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น = Dental management for visual impairment / ภัชรพล สำเนียง.

Phatcharaphon Samnīang. by ภัชรพล สำเนียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Other title: Dental management for visual impairment.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU470 .ภ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānprayukchai krōmātōgrāfī bǣp phiubāng rūamkap kāntrūat khatkrō̜ng rit thāng chīwaphāp = TLC-bioautography / การประยุกต์ใช้โครมาโทกราฟีแบบผิวบางร่วมกับการตรวจคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ = TLC-bioautography / อภิรักษ์ สกุลปักษ์.

'Aphirak Sakunpak. by อภิรักษ์ สกุลปักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thanī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 [2021]Other title: TLC-bioautography.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QD79.ท63 อ46 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānpō̜ngkan kāntitchư̄a ʻĒtʻAiWī = Prevention of HIV infection / การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี = Prevention of HIV infection / ธนา ขอเจริญพร.

Thana Khō̜čharœ̄nphō̜n. by ธนา ขอเจริญพร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Prevention of HIV infection.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.6 .ธ36 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC503.6 .ธ36 2564 (5).
ห้องสมุด:
Kānphātat kǣkhai phāwa sāitā phitpakati = Refractive surgery / การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ = Refractive surgery / โดย งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ.

Ngāmčhit Kasētsuwan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Čhaksuwitthayā. by งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาจักษุวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Čhaksuwitthayā Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Refractive surgery.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WW340 .ง64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūpūai thī mī khwāmphitpakati khō̜ng thungnamdī thō̜namdī læ tapʻō̜n / การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน / จีรนุช สมโชค ไวท์.

Čhīranut Somchōk Wai. Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Nakhō̜n Rātchasīmā. Khrōngkān Tamrā. by จีรนุช สมโชค ไวท์ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. โครงการตำรา.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Rātchasīmā] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Nakhō̜n Rātchasīmā, 2563 [2020] Publisher: [นครราชสีมา] : โครงการตำราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY156.5 .จ64 2563 (3).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  4    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544