TUMED-New Books 2021-March (Tha)

This list contains 66 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก / บรรณาธิการ ชวลิต เลิศบุษยานุกูล, สาริน กิจพาณิชย์.

Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. Sārin Kitphānit. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n. by ชวลิต เลิศบุษยานุกูล | สาริน กิจพาณิชย์ | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. ศูนย์มะเร็งครบวงจร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Mareng Khrop Wongčhō̜n Rō̜phō̜. Čhulālongkō̜n Saphākāchātthai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มะเร็งครบวงจร รพ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2563 [2020]Other title: Nưngrō̜i rư̄ang rūčhak rū raksā rōk mareng hū khō̜ čhamūk Other title: หนึ่งร้อยเรื่อง รู้จัก รู้รักษา โรคมะเร็ง หูคอจมูก.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE707 .ก135 2563 (2).
ห้องสมุด:
500 lān pī khō̜ng khwāmrak. Lem 1, Witthayāsāt khō̜ng 'ārom khwāmrak læ khwāmklīatchang / 500 ล้านปีของความรัก. เล่ม 1, วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง / ชัชพล เกียรติขจรธาดา เรื่อง ; ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์ ภาพประกอบ.

Chatchapol Kiatikajornthada. Kwanpeemai Panorchan. by ชัชพล เกียรติขจรธาดา | ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2563 [2020]Other title: Witthayāsāt khō̜ng 'ārom khwāmrak læ khwāmklīatchang Other title: วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ร6 ช62 2563 ล. 1 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Ambulatory pediatrics. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by นลินี จงวิริยะพันธุ์ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS200 .อ84 2553 ล. 1 (3).
ห้องสมุด:
Ambulatory pediatrics. เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by นลินี จงวิริยะพันธุ์ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 3.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS200 .อ84 2553 ล. 2 (3).
ห้องสมุด:
Good clinical practice in neonatology / Good clinical practice in neonatology / บรรณาธิการ สันติ ปุณณะหิตานนท์, อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, น้ำทิพย์ ทองสว่าง.

Santi Punnahitānon. 'Ancharī Limrangsikun. Namthip Thōngsawāng. Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai. by สันติ ปุณณะหิตานนท์ | อัญชลี ลิ้มรังสิกุล | น้ำทิพย์ ทองสว่าง | ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai, 2560 [2017] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS420 .ก73 2560 (1).
ห้องสมุด:
Illness "phro̜ mō̜ng hā čhưng mō̜ng hen" : khūmư̄ kānsak prawat phư̄nthān samrap phǣt wētchasāt khrō̜pkhrūa læ phū sončhai phư̄a khaočhai khonkhai nai bǣp thī khao pen / Illness "เพราะมองหา จึงมองเห็น" : คู่มือการซักประวัติพื้นฐานสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้สนใจเพื่อเข้าใจคนไข้ในแบบที่เขาเป็น / พรจิรา ศุภราศรี.

Phō̜nčhirā Supharāsī. by พรจิรา ศุภราศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nio Thammadā Kānphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นิวธรรมดาการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB290 .พ42 2564 (2).
ห้องสมุด:
Siriraj's dream diaries. Book 1 / Siriraj's dream diaries. Book 1 / บรรณาธิการ ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี, นฤมล ศิลปอาชา, ชุดา รุจิธารณวงศ์.

Līnā Čhulārōtmontrī. Narưmon Sinlapaʻāchā Chudā Ručhitharānawong. Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wichā Tačhawitthayā. by ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี | นฤมล ศิลปอาชา | ชุดา รุจิธารณวงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาตจวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Tačhawitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Siriraj's dream diaries. Book 2 / Siriraj's dream diaries. Book 2 / บรรณาธิการ ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี, นฤมล ศิลปอาชา, ชุดา รุจิธารณวงศ์.

Līnā Čhulārōtmontrī. Narưmon Sinlapaʻāchā Chudā Ručhitharānawong. Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wichā Tačhawitthayā. by ลีนา จุฬาโรจน์มนตรี | นฤมล ศิลปอาชา | ชุดา รุจิธารณวงศ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาตจวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Tačhawitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes / The latest evidence in cardiac life support and the reversible causes / บรรณาธิการ ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน ... [และคนอื่นๆ].

Thapanawong Mitsūngnœ̄n. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n. by ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: [ขอนแก่น] : โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG205 .ล65 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kradūk rư̄ang mai lap chabap phokphā / กระดูก เรื่องไม่ลับ ฉบับพกพา / คณะผู้เรียบเรียง นรัตถพล เจริญพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].

Naratthaphon Čharœ̄nphan. Mahāwitthayālai Mahidon. Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk. by นรัตถพล เจริญพันธุ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nūai Wičhai Dān Khǣnsīam læ Kradūk Khana Witthayāsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WE200 .ก46 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlamet khlet (mai) lap kap kānphayābān phūyai / กลเม็ดเคล็ด(ไม่)ลับกับการพยาบาลผู้ใหญ่ / by อจอนช.

ʻAnuchā Thaiwong. by อนุชา ไทยวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Rātchasīmā] : Bō̜risat Khōrāt ʻIngčhet 2010 Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [นครราชสีมา] : บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY18.2 .อ37 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kwā čha mā pen čhittaphǣt / กว่าจะมาเป็นจิตแพทย์ / ณรงค์ สุภัทรพันธุ์.

Narong Suphattharaphan. by ณรงค์ สุภัทรพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Sām Čharœ̄n Phānit (Krung Thēp) Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WZ100.ณ42 ก56 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kanchā theknōlōyī kānsakat kanchā čhāk ʻadīt patčhuban læ nǣonōm nai ʻanākhot / กัญชา เทคโนโลยีการสกัดกัญชาจากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต / นพดล เหลืองภิรมย์, รัตนา ปานเรียนแสน.

Nopphadon Lư̄angphirom. Rattanā Pānrīansǣn. by นพดล เหลืองภิรมย์ | รัตนา ปานเรียนแสน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Impress Printing, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Impress Printing, 2562 [2019]Availability: No items available : In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānčhamnǣk læ tūayāng panhā nai phanthusāt manut = Classification and examples of problems in human genetics / การจำแนกและตัวอย่างปัญหาในพันธุศาสตร์มนุษย์ = Classification and examples of problems in human genetics / ณชล ไชยรัตนะ.

Nachon Chairattana. by ณชล ไชยรัตนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Classification and examples of problems in human genetics..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QH431 .ณ24 2560 (2), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QH431 .ณ24 2560 (3).
ห้องสมุด:
Kānchūai kū chīp thārok rǣk kœ̄t / การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด / [บรรณาธิการ] John Kattwinkel ; แปลและเรียบเรียงโดย อัญชลี ลิ้มรังสิกุล, พฤหัส พงษ์มี.

Kattwinkel, John. 'Ancharī Limrangsikun. Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai. by แคทท์วินเคอล์, จอห์น | อัญชลี ลิ้มรังสิกุล | พฤหัส พงษ์มี | ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ18.2 .ก642 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ thāng thantakam samrap phū bokphrō̜ng thāng kānhen = Dental management for visual impairment / การดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น = Dental management for visual impairment / ภัชรพล สำเนียง.

Phatcharaphon Samnīang. by ภัชรพล สำเนียง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Other title: Dental management for visual impairment.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU470 .ภ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānprayukchai krōmātōgrāfī bǣp phiubāng rūamkap kāntrūat khatkrō̜ng rit thāng chīwaphāp = TLC-bioautography / การประยุกต์ใช้โครมาโทกราฟีแบบผิวบางร่วมกับการตรวจคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ = TLC-bioautography / อภิรักษ์ สกุลปักษ์.

'Aphirak Sakunpak. by อภิรักษ์ สกุลปักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thanī : Samnakphim Mahāwitthayālai Rangsit, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 [2021]Other title: TLC-bioautography.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QD79.ท63 อ46 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānpō̜ngkan kāntitchư̄a ʻĒtʻAiWī = Prevention of HIV infection / การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี = Prevention of HIV infection / ธนา ขอเจริญพร.

Thana Khō̜čharœ̄nphō̜n. by ธนา ขอเจริญพร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Prevention of HIV infection.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WC503.6 .ธ36 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC503.6 .ธ36 2564 (5).
ห้องสมุด:
Kānphātat kǣkhai phāwa sāitā phitpakati = Refractive surgery / การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ = Refractive surgery / โดย งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ.

Ngāmčhit Kasētsuwan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Čhaksuwitthayā. by งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาจักษุวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Čhaksuwitthayā Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Refractive surgery.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WW340 .ง64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūpūai thī mī khwāmphitpakati khō̜ng thungnamdī thō̜namdī læ tapʻō̜n / การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน / จีรนุช สมโชค ไวท์.

Čhīranut Somchōk Wai. Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Nakhō̜n Rātchasīmā. Khrōngkān Tamrā. by จีรนุช สมโชค ไวท์ | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. โครงการตำรา.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Rātchasīmā] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phayābān Bō̜romrātchonnanī Nakhō̜n Rātchasīmā, 2563 [2020] Publisher: [นครราชสีมา] : โครงการตำราวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY156.5 .จ64 2563 (3).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūsūngʻāyu : dān kāndūlǣ sukkhaphāp kāi læ sukkhaphāp čhit = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspect / การพยาบาลผู้สูงอายุ : ด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต = Nursing care for elderly : physiology and mental health aspect / นิราศศิริ โรจนธรรมกุล.

Nirātsiri Rōtčhanathammakun. by นิราศศิริ โรจนธรรมกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thai Khwō̜litī Buk (2006) Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด, 2563 [2020]Other title: Nursing care for elderly : physiology and mental health aspect.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY152 .น646 2563 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūyai læ phūsūngʻāyu thāng ʻāyurasāt 2. lem 1 = Nursing care for adult and elderly patients II (Medical care). Vol. 1 / การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2. เล่ม 1 = Nursing care for adult and elderly patients II (Medical care). Vol. 1 / บรรณาธิการ กันตพร ยอดใชย, ทิพมาส ชิณวงศ์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์.

Kantaphō̜n Yō̜tchai. Thipphamāt Chinwong. Phlœ̄nphit Thāniwatthanānon. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sākhā Wichā Kānphayābān Phūyai læ Phūsūngʻāyu Thāng ʻĀyurasāt. by กันตพร ยอดใชย | ทิพมาส ชิณวงศ์ | เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Sākhā Wichā Kānphayābān Phūyai læ Phūsūngʻāyu Thāng ʻĀyurasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564 [2021]Other title: Nursing care for adult and elderly patients II (Medical care)..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY152 .ก65 2564 ล. 1 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūyai læ phūsūngʻāyu thāng ʻāyurasāt 2. lem 2 = Nursing care for adult and elderly patients II (Medical care). Vol. 2 / การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ 2. เล่ม 2 = Nursing care for adult and elderly patients II (Medical care). Vol. 2 / บรรณาธิการ กันตพร ยอดใชย, ทิพมาส ชิณวงศ์, เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์.

Kantaphō̜n Yō̜tchai. Thipphamāt Chinwong. Phlœ̄nphit Thāniwatthanānon. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sākhā Wichā Kānphayābān Phūyai læ Phūsūngʻāyu Thāng ʻĀyurasāt. by กันตพร ยอดใชย | ทิพมาส ชิณวงศ์ | เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Sākhā Wichā Kānphayābān Phūyai læ Phūsūngʻāyu Thāng ʻĀyurasāt Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564 [2021]Other title: Nursing care for adult and elderly patients II (Medical care)..Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānphayābān sukkhaphāp čhit læ čhittawēt : kānprayukchai kō̜ranī lư̄aksan / การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. by เอกอุมา อิ้มคำ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .อ725 2564 (1).
Nongyao Chaiseri Library On Order (5).
Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwinitchai rōk parithan bǣp mai læ kānwāngphǣn kānraksā / การวินิจฉัยโรคปริทันต์แบบใหม่และการวางแผนการรักษา / ศิโรรัช วัชรานาถ.

Sirōrat Watcharānāt. by ศิโรรัช วัชรานาถ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU240 .ศ64 2564 (3).
ห้องสมุด:
Kānsưksā wikhro̜ lǣng sanapsanun thāng sangkhom khō̜ng māndā wairun thī khō̜rap bō̜rikān sangkhomsangkhro̜ pīngoppramān Phō̜.Sō̜. 2558-2559 : ngān wikhro̜ / การศึกษาวิเคราะห์แหล่งสนับสนุนทางสังคมของมารดาวัยรุ่นที่ขอรับบริการสังคมสังเคราะห์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 : งานวิเคราะห์ / โดย ประภาพร เชื่อมสุข.

Praphāphō̜n Chư̄amsuk. Rōngphayābān Sirirāt. Ngān Sangkhomsongkhro̜. by ประภาพร เชื่อมสุข | โรงพยาบาลศิริราช. งานสังคมสงเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Sangkhomsongkhro̜ Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, [2559?] [2016?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2559?] [2016?]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV700.5 .ป46 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānʻaphibān phū sūngwai samrap phū dūlǣ / การอภิบาลผู้สูงวัยสำหรับผู้ดูแล / บรรณาธิการ พรทิพย์ ควรคิด ... [และคนอื่นๆ].

Phō̜nthip Khūankhit. Rōngphayābān Čhulālongkō̜n. by พรทิพย์ ควรคิด | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphayābān Čhulālongkō̜n Saphākāchātthai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT100 .ก65 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khanāt ʻitthiphon kānwikhro̜ ʻamnāt kānkhamnūan khanāt tūayāng thī mo̜som dōi chai prōkrǣm G*Power = Effect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software / ขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์อำนาจ การคำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม G*Power = Effect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software / บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Bunčhai Sīsathitnarākūn. by บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Effect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QA276.4 .บ72 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānchūai chīwit khan phư̄nthān samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt pī Phō̜.Sō̜. 2561 = Basic life support for healthcare provider - provider manual (2018 Edition) / คู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2561 = Basic life support for healthcare provider - provider manual (2018 Edition) / บรรณาธิการ โสภณ กฤษณะรังสรรค์, จริยา สันตติอนันต์, รัชนี แซ่ลี้.

Sōphon Kritsanarangsan. Čhariyā Santatiʻanan. Ratchanī Sǣlī, Samākhom Phǣt Rōk Hūačhai hǣng Prathēt Thai. Chomrom Khana Kammakān Māttrathān Kānchūaichīwit. by โสภณ กฤษณะรังสรรค์ | จริยา สันตติอนันต์ | รัชนี แซ่ลี้, 2529- | สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย. ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Chomrom Khana Kammakān Māttrathān Kānchūaichīwit Samākhom Phǣt Rōk Hūačhai hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Other title: Basic life support for healthcare provider - provider manual (2018 Edition).Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG205 .ค736 2561 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānchūai chīwit khansūng = ACLS provider manual : samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt pī Khō̜.Sō̜. 2020 / คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง = ACLS provider manual : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2020 / บรรณาธิการ จริยา สันตติอนันต์, รัชนี แซ่ลี้, วิสุทธิ์ เกตุแก้ว.

Čhariyā Santatiʻanan. Ratchanī Sǣlī, Wisut Kētkǣw. Samākhom Phǣt Rōk Hūačhai hǣng Prathēt Thai. Chomrom Khana Kammakān Māttrathān Kānchūaichīwit. by จริยา สันตติอนันต์ | รัชนี แซ่ลี้, 2529- | วิสุทธิ์ เกตุแก้ว | สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย. ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Chomrom Khana Kammakān Māttrathān Kānchūaichīwit Samākhom Phǣt Rōk Hūačhai hǣng Prathēt Thai nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2564 [2021]Other title: ACLS provider manual.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG205 .ค7417 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāndūlǣ phūpūai rayathāi læ khrō̜pkhrūa / คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว / กิติพล นาควิโรจน์ บรรณาธิการ.

Kitiphon Nākwirōt. Samākhom Bō̜ribān Phūpūai Rayathāi. by กิติพล นาควิโรจน์ | สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Samākhom Bō̜ribān Phūpūai Rayathāi, 2559 [2016] Publisher: [ขอนแก่น] : สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ค74 2559 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai phāwa nam khang nai phrōng samō̜ng chanit khwāmdan pakati thī dai rap kānraksā dūai kānphātat sai sāi rabāi CSF čhāk chō̜ng khaisanlang long sū chō̜ng thō̜ng nai raya phātat / คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองชนิดความดันปกติที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดใส่สายระบาย CSF จากช่องไขสันหลังลงสู่ช่องท้องในระยะผ่าตัด / จันทนา คล้ายเจริญ, สุธสา ทิศอาจ.

Čhanthanā Khlāičharœ̄n. Suthasā Thitʻāt. Rōngphayābān Sirirāt. Fāi Kānphayābān. Ngān Kānphayābān Phātat. by จันทนา คล้ายเจริญ | สุธสา ทิศอาจ | โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลผ่าตัด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ngān Kānphayābān Phātat Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160.5 .จ63 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư kumānwētchasāt chukchœ̄n = [Pediatric emergency handbook] / คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = [Pediatric emergency handbook] / บรรณาธิการ อลิสา ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

'Alisā Limsuwan. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Phāk Wicha Kumānwētchasāt. by อลิสา ลิ้มสุวรรณ | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wicha Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2558 [2015]Other title: Pediatric emergency handbook.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS39 .ค7455 2558 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư waksīn 2016-2017 læ panhā thī phopbōi / คู่มือวัคซีน 2016-2017 และปัญหาที่พบบ่อย / บรรณาธิการ วีระชัย วัฒนวีรเดช, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ.

Wīrachai Watthanawīradēt 'Atcharā Tangsathāphō̜nphong. Kunkanyā Chōkphaibūnkit Rātchawitthayālai Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai. Samākhom Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai. Samākhom Rōk titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai. by วีระชัย วัฒนวีรเดช | อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ | กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ | ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย | สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย | สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rātchawitthayālai Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai, Samākhom Kumāraphǣt hǣng Prathēt Thai, Samākhom Rōk titchư̄a nai Dek hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW805 .ค756 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ khaočhai lūk yuk Dičhithan / คู่มือเข้าใจลูกยุคดิจิทัล / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.

Prasœ̄t Phalittaphonkānphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ769 .ป456 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhariyatham nai wichāchīp phǣt = Ethics of the medical profession / จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ = Ethics of the medical profession / วิรัช ทุ่งวชิรกุล, แสงเทียน อยู่เถา, มานัส โพธาภรณ์.

Wirat Thungwachirakun. Sǣngthīan Yūthao. Mānat Phōthāphō̜n. by วิรัช ทุ่งวชิรกุล | แสงเทียน อยู่เถา | มานัส โพธาภรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Ethics of the medical profession.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W50 .ว646 2560 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chīwakhēmī thāng kānphǣt = [Medical biochemistry] / ชีวเคมีทางการแพทย์ = [Medical biochemistry] / ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช.

Chaiyasit Sitthiwēt. by ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Medical biochemistry.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU34 .ช64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Tamrā kānrangap khwāmrūsưk samrap kānplūkthāi tai = Anesthesia for kidney transplantation / ตำราการระงับความรู้สึกสำหรับการปลูกถ่ายไต = Anesthesia for kidney transplantation / บรรณาธิการ ศิริวรรณ จิรสิริธรรม.

Siriwan Čhirasiritham. by ศิริวรรณ จิรสิริธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 [2017]Other title: Anesthesia for kidney transplantation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ368 .ต647 2560 (3).
ห้องสมุด:
Nayōbāi sukkhaphāp : kānčhat tham wikhro̜ læ pramœ̄nphon / นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล / นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ... [และคนอื่นๆ].

Nawarat Suwanphō̜ng. by นวรัตน์ สุวรรณผ่อง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathōm : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA540.JT3 น496 2561 (3).
ห้องสมุด:
Phonngān chœ̄ng wikhro̜ prasitthiphon khō̜ng kānchai pāi sư̄sān samrap phǣt nai nūai trūat rōk čhittawētchasāt / ผลงานเชิงวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้ป้ายสื่อสารสำหรับแพทย์ในหน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ / เพชรฎา คร้ามสมบุญ.

Phetradā Khrāmsombun. Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān ʻĀyurasāt læ Čhittawētchasāt. by เพชรฎา คร้ามสมบุญ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān ʻĀyurasāt læ Čhittawētchasāt Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .พ72 2559 (1).
ห้องสมุด:
Phayāthiwitthayā chō̜ng pāk : sanyaphayāthiwitthayā læ kānwinitchai yǣk rōk thāng khlinik = Oral pathology : surgical pathology and clinical differential diagnosis / พยาธิวิทยาช่องปาก : ศัลยพยาธิวิทยาและการวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิก = Oral pathology : surgical pathology and clinical differential diagnosis / รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ, [ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์].

Ratthaphong Wō̜rawongwasu. Sirinan Wisētsin. by รัฐพงษ์ วรวงศ์วสุ | ศิรินันท์ วิเศษสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Nititham Kānphim, 2557 [2014] Publisher: นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2557 [2014]Other title: Oral pathology : surgical pathology and clinical differential diagnosis.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU140 .ร633 2557 (2).
ห้องสมุด:
Phayāt sarīrawitthayā thāng kānphayābān = Pathophysiology in nursing / พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล = Pathophysiology in nursing / โดย พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ... [และคนอื่น ๆ].

Phatsamon Khumtawīphǭn Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Phayābānsāt. Phāk Wichā Kānphayābān Rākthān by พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Kānphayābān Rākthān Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558, [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, [2015]Other title: Pathophysiology in nursing..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QZ4 .พ577 2558 (3). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Phrưttikam čhariyatham khō̜ng phayābān wichāchīp = Ethical behaviors of professional nurses / พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses / อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, สมใจ ศิระกมล.

'Udomrat Sangūansiritham. Somčhai Sirakamon. by อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม | สมใจ ศิระกมล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Ethical behaviors of professional nurses.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY85 .อ734 2564 (3).
ห้องสมุด:
Phāp winitchai khō̜ng tō̜m lūkmāk = Imaging of prostate gland / ภาพวินิจฉัยของต่อมลูกหมาก = Imaging of prostate gland / ชลิดา อภินิเวศ.

Chalidā ʻAphiniwēt. by ชลิดา อภินิเวศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlangnānā Witthayā, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2563 [2020]Other title: Imaging of prostate gland.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ752 .ช46 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāwa thamrong dun khō̜ng rāngkāi manut læ sān sư̄ prasāt nai samō̜ng = Homeostasis of the human body and neurotransmitter in the brain / ภาวะธำรงดุลของร่างกายมนุษย์และสารสื่อประสาทในสมอง = Homeostasis of the human body and neurotransmitter in the brain / ปริศนา ปิยะพันธุ์.

Pritsanā Piyaphan. by ปริศนา ปิยะพันธุ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Homeostasis of the human body and neurotransmitter in the brain.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT120 .ป46 2564 (6), Pridi Banomyong LibraryCall number: QT120 .ป46 2564 (1).
ห้องสมุด:
Yā thī chai nai phāwa khaiman nai lư̄at phit prokkati læ kānprayukchai thāng khlinik = Drugs used in dyslipidemia and clinical applications / ยาที่ใช้ในภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Drugs used in dyslipidemia and clinical applications / นุชนาฏ เสือเล็ก.

Nutchanāt Sư̄alek. by นุชนาฏ เสือเล็ก.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Drugs used in dyslipidemia and clinical applications.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU260.5.L5 น72 2564 (10), Pridi Banomyong LibraryCall number: QU260.5.L5 น72 2564 (1).
ห้องสมุด:
Witthayā phūmkhumkan = [Immunology] / วิทยาภูมิคุ้มกัน = [Immunology] / อิงอร กิมกง.

ʻIngʻō̜n Kimkong. by อิงอร กิมกง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .อ62 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Witthayā phūmkhumkan radap sēn læ kāntrūat wikhro̜ phư̄nthān = Cellular immunology and laboratory techniques / วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน = Cellular immunology and laboratory techniques / พรพิมล อังคเศกวินัย.

Phō̜nphimon ʻAngkhasēkwinai. by พรพิมล อังคเศกวินัย.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Cellular immunology and laboratory techniques.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QW504 .พ436 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wikhro̜ kānchai wārasān nai thānkhō̜mūn Dentistry & Oral Sciences Source khō̜ng hō̜ngsamut Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai = Analysis of journal usage in Dentistry & Oral Sciences Source Database Faculty of Dentistry Library, Chiang Mai University / วิเคราะห์การใช้วารสารในฐานข้อมูล Dentistry & Oral Sciences Source ของห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of journal usage in Dentistry & Oral Sciences Source Database Faculty of Dentistry Library, Chiang Mai University / โดย สดศรี กันทะอินทร์.

Sotsī Kanthaʻin, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Samnak Hō̜samut. by สดศรี กันทะอินทร์, 2508- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Samnak Hō̜samut Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: [เชียงใหม่] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Analysis of journal usage in Dentistry & Oral Sciences Source Database Faculty of Dentistry Library, Chiang Mai University.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Z692.ว63 ส358 2564 (1).
ห้องสมุด:
Sanlayasāt Thammasāt. 2 = Thammasat surgery. II / ศัลยศาสตร์ธรรมศาสตร์. 2 = Thammasat surgery. II / วีระยุทธ โถวประเสริฐ บรรณาธิการ.

Wīrayut Thōwaprasœ̄t. Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wichā Sanlayasāt. by วีระยุทธ โถวประเสริฐ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาศัลยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Phāk Wichā Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Tamrā sanlayasāt Thammasāt. Other title: Thammasat surgery. | ตำราศัลยศาสตร์ธรรมศาสตร์..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO100 .ศ6385 2564 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Sūtisāt = Obstetrics / สูติศาสตร์ = Obstetrics / บรรณาธิการ ธีระ ทองสง.

Thīra Thō̜ngsong. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā Sūtisāt læ Narīwētwitthayā. by ธีระ ทองสง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา.

Edition: ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Mai] : Phāk Wichā Sūtisāt læ Narīwētwitthayā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: [เชียงใหม่] : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Obstetrics.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ200 .ส73 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak witthayā phūmkhumkan = Immunological concepts / หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunological concepts / กาญจนา อู่สุวรรณทิม

Kānčhanā ʻŪsuwanthim by กาญจนา อู่สุวรรณทิม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phitsanulōk] : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: [พิษณุโลก] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Other title: Immunological concepts.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ก622 2564 (3).
ห้องสมุด:
ʻArunōthai hǣng hūačhai thī yīeoyā = The Dawn of palliative care in Thailand / อรุโณทัยแห่งหัวใจที่เยียวยา = The Dawn of palliative care in Thailand / ลักษมี ชาญเวชช์, ดุสิต สถาวร บรรณาธิการ.

Laksamī Chānwēt. Dusit Sathawō̜n. Samākhom Bō̜ribān Phūpūai Rayathāi. by ลักษมี ชาญเวชช์ | ดุสิต สถาวร | สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Samākhom Bō̜ribān Phūpūai Rayathāi, 2556 [2013] Publisher: [ขอนแก่น] : สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย, 2556 [2013]Other title: Dawn of palliative care in Thailand.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .อ473 2556 (1).
ห้องสมุด:
ʻĀhān raksā rōk : khrō̜pkhlum tangtǣ rōk wat thammadā čhonthưng mareng rāi / อาหารรักษาโรค : ครอบคลุมตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงมะเร็งร้าย / บรรณาธิการประจำเล่ม อุทัยวรรณ วิสุทธากุล ; ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร ... [และคนอื่นๆ].

ʻUthaiwan Wisutthākun. Kitčhā Rưdīkhačhō̜n. by อุทัยวรรณ วิสุทธากุล | กิจจา ฤดีขจร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rītdœ̄ Daičhēt (Prathēt Thai) Čhamkat, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145 .อ67 2551 (1).
ห้องสมุด:
Līang lūk chœ̄ng būak khō̜ng mō̜ saowaphā / เลี้ยงลูกเชิงบวกของหมอเสาวภา / เสาวภา พรจินดารักษ์ เขียน.

Saowaphā Phō̜nčhindārak. by เสาวภา พรจินดารักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Happy Parenting, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Happy Parenting, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ769 .ส757 2563 (1).
ห้องสมุด:
Wētpatibat : khai nai rōk khētrō̜n = Principles and practice of fever in the tropics / เวชปฏิบัติ : ไข้ในโรคเขตร้อน = Principles and practice of fever in the tropics / บรรณาธิการ ชญาสินธุ์ แม้นสงวน, ฉัตรพร กิตติตระกูล.

Chayāsin Mǣnsangūan. Chatphō̜n Kittitrakūn. by ชญาสินธุ์ แม้นสงวน | ฉัตรพร กิตติตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nētikun Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Principles and practice of fever in the tropics.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC680 .ว72 2563 (2).
ห้องสมุด:
Wētchasāt chalō̜ wai. lem 1, Čhāk phư̄nthān sū nǣo patibat = Anti aging medicine. Vol. 1, Basic to practical / เวชศาสตร์ชะลอวัย. เล่ม 1, จากพื้นฐานสู่แนวปฏิบัติ = Anti aging medicine. Vol. 1, Basic to practical / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Thamthiwat Narāratwanchai. by ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜Mō̜Čhō̜. ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557 [2014]Other title: Anti aging medicine..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT104 .ว72 2557 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Wētchasāt chalō̜ wai. lem 2, Phiu sūai nā sai dūai sāt chalō̜ wai = Anti aging medicine. Vol. 2, Beauty from inside to outside / เวชศาสตร์ชะลอวัย. เล่ม 2, ผิวสวย หน้าใส ด้วยศาสตร์ชะลอวัย = Anti aging medicine. Vol. 2, Beauty from inside to outside / บรรณาธิการ ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Thamthiwat Narāratwanchai. by ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜Mō̜Čhō̜. ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2559 [2016]Other title: Anti aging medicine..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT104 .ว72 2559 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Kǣosǣn dēngkī mōdēn : mōdēn tambon prachārat kǣ panhā rōk khailư̄atʻō̜k / แก้วแสนเดงกีโมเดล : โมเดลตำบลประชารัฐแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก / โดย จรวย สุวรรณบำรุง.

Čharūai Suwanbamrung, ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Tambon Kǣosǣn. Mahāwitthayālai Walailak. Sūn Khwāmpenlœ̄t Khailư̄atʻō̜k læ Sāthāranasuk Chumchon. by จรวย สุวรรณบำรุง, 2508- | องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Sī Thammarāt : ʻOngkān Bō̜rihān Sūan Tambon Kǣosǣn, Sūn Khwāmpenlœ̄t Khailư̄atʻō̜k læ Sāthāranasuk Chumchon Samnak Wichā Sāthāranasuksāt Mahāwitthayālai Walailak, 2564 [2021] Publisher: นครศรีธรรมราช : องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน, ศูนย์ความเป็นเลิศไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC534 .จ45 2564 (2).
ห้องสมุด:
Nǣothāng kānraksā rōk baowān chanit thī 2 = Guidelines and management for type 2 diabetes / แนวทางการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Guidelines and management for type 2 diabetes / บรรณาธิการ สมลักษณ์ จึงสมาน.

Somlak Čhưngsamān. by สมลักษณ์ จึงสมาน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Guidelines and management for type 2 diabetes.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK810 .น863 2563 (1).
ห้องสมุด:
Yōkha satai khon khīkīat samrap khon thamngān / โยคะสไตล์คนขี้เกียจสำหรับคนทำงาน / โทโมมิ เคียวโนะ เขียน ; นิพดา เขียวอุไร แปล.

Kyono, Tomomi. Niphadā Khīaoʻurai. by เคียวโนะ, โทโมมิ | นิพดา เขียวอุไร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Daifuku, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ไดฟุกุ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT260.5.Y7 ค85 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rōk khō̜ng rabop thāng dœ̄n patsāwa / โรคของระบบทางเดินปัสสาวะ / ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Natthaphat Watwarākun. by ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Edition: [พิมพ์ครั้งที่ 2].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ141 .ณ634 2563 (2).
ห้องสมุด:
Rōk titchư̄arā chan tư̄n thī phop bō̜i nai Phūmiphāk Khēt Rō̜n = Common superficial fungal infections in tropics / โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน = Common superficial fungal infections in tropics / บรรณาธิการ นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ

Natthanēt Laplœ̄tlop. by นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ | พจมาน ผู้มีสัตย์ | วัชรมาศ ม่วงแก้ว | ธันวา วงษ์สุก | สันต์ สุวรรณมณี | ภัณฑิรา สิงห์คำ.

Edition: พิมพ์คร้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 [2018]Other title: Common superficial fungal infections in tropics.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC200 .ร922 2561 (3).
ห้องสมุด:
Rōk phūmphǣ = Allergic diseases / โรคภูมิแพ้ = Allergic diseases / บรรณาธิการ พงศกร ตันติลีปิกร, ต่อพงษ์ ทองงาม.

Phongsakō̜n Tantilīpikō̜n. Tō̜phong Thō̜ngngām. by พงศกร ตันติลีปิกร | ต่อพงษ์ ทองงาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sirirāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2563 [2020]Other title: Allergic diseases.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW900 .ร924 2563 (2).
ห้องสมุด:
Rōk baowān læ khwāmphitpakati thī kīeokhō̜ng = Diabetes mellitus and related disorders / โรคเบาหวานและความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง = Diabetes mellitus and related disorders / ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล บรรณาธิการ.

Chatlœ̄t Phongchaikun. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2562 [2019] Publisher: [ขอนแก่น] : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 [2019]Other title: Diabetes mellitus and related disorders.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK810 .ร924 2562 (2).
ห้องสมุด:
Maiwā khrai kō̜ sukkhaphāp dī dai mư̄an khunmō̜ ʻāyu 101 pī / ไม่ว่าใครก็สุขภาพดีได้เหมือนคุณหมออายุ 101 ปี / ทะนะกะ โยะชิโอะ เขียน ; อนิษา เกมเผ่าพันธ์ แปล.

Tanaka, Yoshio, ʻAnisā Kēmphaophan. by ทะนะกะ, โยะชิโอะ, ค.ศ. 1918- | อนิษา เกมเผ่าพันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Health, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Health, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT116 .ท63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: WT116 .ท63 2564 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544