TUPUEY-New Book-202104-01 (tha)

This list contains 188 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kēn māttrathān laksūt radap ʻudomsưksā Phō̜.Sō̜. 2558 læ kēn māttrathān thī kīeokhō̜ng / เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง / สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnak Māttrathān læ Pramœ̄nphon ʻUdomsưksā. by สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Māttrathān læ Pramœ̄nphon ʻUdomsưksā, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (2), Thammasat Library, Pattaya CampusCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB2362.ท9 ก73 2560 (2).
ห้องสมุด:
Parithat nak thritsadī manutsayasāt læ sangkhommasāt rūamsamai / ปริทรรศน์นักทฤษฎีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมสมัย / วิศรุต พึ่งสุนทร บรรณาธิการ.

Witsarut Phưngsunthō̜n. San Suwatcharāphinan. Rachot Sāttrāwut. Pojanut Sutthipinitharm. Piyarưdī Chaiyaphō̜n. Thō̜n Pitidon. Surat Khompoj. Nanthanut Udomlamul. Tāmthai Dilokwitthayarat. Phakin Nimmānnō̜nwong. Mathawee Hōlasut. Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by วิศรุต พึ่งสุนทร | สันต์ สุวัจฉราภินันท์ | รชฎ สาตราวุธ | พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม | ปิยฤดี ไชยพร | ธร ปีติดล | สุรัช คมพจน์ | นันทนุช อุดมละมุล | ตามไท ดิลกวิทยรัตน์ | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | เมธาวี โหละสุต | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā, Khrōngkān Čhat Phim Khopfai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา, โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: AZ782 .ป463 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .ป463 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ782 .ป463 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .ป463 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻĒtthē bannī yā sūnsīa chan pai chīeo la / เอสเธอร์บันนี่ อย่าสูญเสียฉันไปเชียวล่ะ / เขียนโดย เอสเธอร์ คิม ; ผู้แปล ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Kim, Esther. Yānisā Čhongtangsatčhatham. by คิม, เอสเธอร์ | ญาณิศา จงตั้งสัจธรรม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat BīThūʻĒt Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บีทูเอส จำกัด, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ย54 ค645 2564 (1).
Pridi Banomyong Library On Order (1).
ห้องสมุด:
Yū dūai kan : phư̄nthī theknōlōyī læ khwāmpenʻư̄n/ อยู่ด้วยกัน : พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น / คงกฤช ไตรยวงค์ บรรณาธิการ.

Kongkrit Triyawong. Worayuth Pornprasert. Davisakd Puaksom. Sarunyou Thepsongkraow Piyanat Prathomwong. Attapon Pamakho. Saraj Sindhuprama. Chānan Yō̜thong, Sarinya Arunkhajornsak. Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanām Čhan) by Maytawee Holasut | Puttipong Oungkanungveth | คงกฤช ไตรยวงค์ | วรยุทธ พรประเสริฐ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2528- | ปิยณัฐ ประถมวงษ์ | อรรถพล ปะมะโข | สรัช สินธุประมา | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .อ47 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .อ47 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ782 .อ47 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Miti chœ̄ng sangkhom khō̜ng khwāmrū : yānnawitthayā chœ̄ng sangkhom = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] / มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] / ศิรประภา ชวะนะญาณ.

Sirapraphā Chawanayān. by ศิรประภา ชวะนะญาณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Social dimentions of knowledge : social epistemology.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD175 .ศ643 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khāfē samrap khon long thāng = The why cafe / คาเฟ่สำหรับคนหลงทาง = The why cafe / ผู้เขียน จอห์น สเตรเลกกี ; ผู้แปล ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ.

Strelecky, John P. Thidārat Čharœ̄nchaichana. by สเตรเลกกี, จอห์น พี | ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Other title: The why cafe.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD435 .ส374 2563 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Būak lop khun chan : khwāmnāčharak rawāng rao = The mathematics of love / บวก ลบ คุณ ฉัน : ความน่าจะรักระหว่างเรา = The mathematics of love / ฮันนาห์ ฟราย เขียน ; วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม แปล.

Fry, Hannah. Wilairat ʻĒmʻīam. by ฟราย, ฮันนาห์ | วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Other title: Mathematics of love.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD436 .ฟ46 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD436 .ฟ46 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā : khwāmrū chabap phokphā / จิตวิทยา : ความรู้ฉบับพกพา / โดย Gillian Butler และ Freda McManus ; ณัฐสุดา เต้พันธ์ แปล.

Butler, Gillian, McManus, Freda. Natsudā Tēphan. by บัตเลอร์, จิลเลียน, ค.ศ. 1942- | แม็กมานัส, เฟรดา | ณัฐสุดา เต้พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF128 .บ63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF128 .บ63 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khun khư̄ phalāsībō : tham khwāmkhit hai ʻō̜krit kap sukkhaphāp / คุณคือพลาซีโบ : ทำความคิดให้ออกฤทธิ์กับสุขภาพ / เขียน Joe Dispenza ; แปล ติณณ์ อินทพิเชฎฐ์.

Dispenza, Joe, Tin ʻInthaphichēt. by ดิสเพนซา, โจ, ค.ศ. 1962- | ติณณ์ อินทพิเชฎฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sīt ʻŌ̜p Lœ̄p Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ซีด ออฟ เลิฟ จำกัด, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF161 .ด65 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF161 .ด65 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
The frame chana tangtǣ khwāmkhit / The frame ชนะตั้งแต่ความคิด / ชเวอินช็อล เขียน ; อาสยา อภิชนางกูร แปล.

Choi, Incheol. ʻĀsayā ʻAphichanāngkūn. by ชเว, อินช็อล | อาสยา อภิชนางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรกMaterial type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Other title: Chana tangtǣ khwāmkhit Other title: ชนะตั้งแต่ความคิด.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF441 .ช57 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF441 .ช57 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ช57 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khāi khō̜ng khwāmkhit / ข่ายของความคิด / กฤษณมูรติ ; แปลโดย พยับแดด.

Krishnamurti, J. Phayapdǣt. by กฤษณมูรติ, เจ. (จิททุ), ค.ศ. 1895-1986 | พยับแดด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Mūnnithi ʻAnwīkasanā, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF455 .ก4 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF455 .ก4 2564 (2).
ห้องสมุด:
Prōt yip lēm nī ʻān phro̜ "mai mī ngān" man nā klūa / โปรดหยิบเล่มนี้อ่าน เพราะ "ไม่มีงาน" มันน่ากลัว / Jobthai เขียน.

Thīmngān JobThai. by ทีมงานจ๊อบไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shortcut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF481 .ป94 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF481 .ป94 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF481 .ป94 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khō̜rō̜ng ! yā yœ / ขอร้อง! อย่าเยอะ / จูดิธ พี. ซีเกล เขียน ; จีรชาตา เอี่ยมรัศมี แปล.

Siegel, Judith P. Čhīrachātā ʻĪamratsamī, by ซีเกล, จูดิธ พี | จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How-To, 2564 [2021]. Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF531 .ซ627 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF531 .ซ627 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Practicing happiness : withī saičhai hai nō̜i long læ rak hai māk khưn / Practicing happiness : วิธีใส่ใจให้น้อยลง และรักให้มากขึ้น / Jeon Seung-Hwan เขียน ; สุวัจนา สงวนสิน แปล.

Chon, Sung-hwan. Suwatčhanā Sangūansin. by จอน, ซึง-ฮวาน | สุวัจนา สงวนสิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhǣmsai Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 จ532 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF575.ส7 จ532 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Plīan khwāmchō̜p hai pen ngœ̄n / เปลียนความชอบให้เป็นเงิน / Mentalist DaiGo เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล.

Daigo. Kamonwan Phenʻarām. by ไดโกะ | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Shortcut, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ช็อร์ตคัต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF636 .ด85 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Chai chīwit hai pen khon chōkdī / ใช้ชีวิตให้เป็นคนโชคดี / ซูซูกิ โนบุยุกิ เขียน ; จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล แปล.

Suzuki, Nobuyuki, Čhančhirā Damrongphiphatkun. by ซูซูกิ, โนบุยุกิ, ค.ศ. 1967- | จันจิรา ดำรงพิพัฒน์กุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ด6 ซ727 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hukka : pratyā khwāmsuk chabap Dēnmāk / ฮุกกะ : ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก / โดย Meik Wiking ; พลอยแสง เอกญาติ แปล.

Wiking, Meik. Phlō̜isǣng ʻĒkyāt. by วิกิง, ไมก์ | พลอยแสง เอกญาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Other title: Pratyā khwāmsuk chabap Dēnmāk Other title: ปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์ก | The little book of Hygge : the Danish way to live well.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Nī rao chai chīwit yāk kœ̄n pai rư̄ plao na / นี่เราใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่านะ / ฮาวัน เขียนและวาดภาพประกอบ ; ตรองสิริ ทองคำใส แปล.

Ha, Wan. Trō̜ngsiri Thō̜ngkhamsai. by ฮา, วัน | ตรองสิริ ทองคำใส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Springbooks, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phro̜ thuk yāng nai lōk nī ‘mī thāngʻō̜k’ / เพราะทุกอย่างในโลกนี้ ‘มีทางออก’ / ผู้เขียน Marie Forleo ; ผู้แปล วรรณิดา กสิวงศ์.

Forleo, Marie, Wannidā Kasiwong. by ฟอร์ลีโอ, มารี, ค.ศ. 1975- | วรรณิดา กสิวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǣktat Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ฟ54 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwām (mai) pen ying khwām (mai) pen chāi khwām (mai) pen khon : nangsư̄ rūam botkhwām khatsan čhāk ngān sammanā wichākān khrư̄akhāi bandit sưksā sākhā sangkhomwitthayā læ mānutsayawitthayā khrang thī 19 / ความ(ไม่)เป็นหญิง ความ(ไม่)เป็นชาย ความ(ไม่)เป็นคน : หนังสือรวมบทความคัดสรรจากงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 / วิจิตร ประพงษ์ บรรณาธิการ ; [ผู้เขียน ธัชชนก สัตยวินิจ ... [และคนอื่น ๆ]].

Wičhit Praphong. Thatchanok Sattayawinit. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. Sūn Mānusayawitthayā Sirinthō̜n. by วิจิตร ประพงษ์ | ธัชชนก สัตยวินิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF692.2 .ค56 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  10    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544