TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai)

This list contains 208 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 khamsap phakkānmư̄ang læ kānlư̄aktang / 100 คำศัพท์พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง / ศุภธิกานต์ มีจั่น.

Sutthikant Mīčhan. Mahāwitthayālai Mahāsānrakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit Tamrā ... by ศุทธิกานต์ มีจั่น | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhām : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān, Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2563 [2020] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ศ73 2563 (1).
ห้องสมุด:
101 khlet wichā thī chan dai māčhāk Harvard Business School / 101 เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก Harvard Business School / ผู้เขียน Michael W. Preis, Matthew Frederick ; ผู้แปล นาถกมล บุญรอดพานิช.

Preis, Michael W. Frederick, Matthew. Nātkamon Bunrō̜tphānit. by ไพรส์, ไมเคิล ดับเบิลยู | เฟรเดอริก, แมตธิว | นาถกมล บุญรอดพานิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ945 2554 (1).
ห้องสมุด:
Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / 2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Tanet Charoenmuang, Araya Fārungsāng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Lannaissance Institute. Konrad-Adenauer-Stiftung. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | อารยา ฟ้ารุ่งสาง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สถาบันฟื้นแผ่นดินล้านนา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sathāban Lannaissance Chīang Mai, [2562] [2019] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบัน Lannaissance เชียงใหม่, [2562] [2019]Other title: Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai Other title: 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s | สองทศวรรณของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
37 pī withī nakpokkhrō̜ng / 37 ปี วิถีนักปกครอง / สมพงษ์ อนุยุทธพงศ์.

Somphong ʻAnuyutthaphong, by สมพงษ์ อนุยุทธพงษ์, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sāmčharœ̄n Phānit Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: sāmsipčhet pī withī nak pokkhrō̜ng / h b c Sompong ʻanuyutphong Other title: สามสิบเจ็ดปี วิถีนักปกครอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ส336ก3 2563 (1).
ห้องสมุด:
40 pī Krung Thēp... : chon chan kap kānraksā phayābān / 40 ปี กรุงเทพฯ : ชนชั้นกับการรักษาพยาบาล / โดย อรเรณู มูลศาสตร์.

Ngān Sammanā thāng Wichākān rư̄ang "Watthanatham Mư̄ang : Chumchon Mư̄ang læ Kānplīanplǣng nai Krung Thēp... læ Parimonthon" Rātchaburī) ʻŌ̜nrenū Mūnsāt. by อรเรณู มูลศาสตร์ | งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯและปริมณฑล" (2537 : ราชบุรี).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2537] [1994] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537] [1994]Other title: Sīsip pī Krung Thēp... : chon chan kap kān raksā phayābān Other title: สี่สิบปี กรุงเทพฯ : ชนชั้นกับการรักษาพยาบาล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1994 699833 (1).
ห้องสมุด:
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / 90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1).
ห้องสมุด:
Foreign residents in Siam / Foreign residents in Siam / รวบรวมโดย-- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ.

Thēwawongwarōpakān, Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā, Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2401-2466 | กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ท75 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS569 .ท75 2551 (1).
ห้องสมุด:
Fragile : phatsadu tīklap chamrut ngāi læ ʻāt sūnhāi rawāng thāng / Fragile : พัสดุตีกลับ ชำรุดง่าย และอาจสูญหายระหว่างทาง / ภวิล เฟย.

Phawin Fē. by ภวิล เฟย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2564 [2021]Other title: Phatsadu tīklap chamrut ngāi læ ʻāt sūnhāi rawāng thāng Other title: พัสดุตีกลับ ชำรุดง่าย และอาจสูญหายระหว่างทาง.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Highlight of revenue tax ruling. Lem 3, Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄n dai hak na thī čhāI (withholding tax) / Highlight of revenue tax ruling. เล่ม 3, รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) / โดย กองบรรณาธิการ ธนพล สุขมั่นธรรม, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thanaphon Sukmantham. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ธนพล สุขมั่นธรรม | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thamniti, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2560 [2017]Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄n dai hak na thī čhāI (withholding tax) Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n. Other title: รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) | รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ5715.ท9 ฮ942 2560 (1).
ห้องสมุด:
Lannaissance : 120 pī kāntō̜sū khō̜ng thō̜ngthin nai rat rūam sūn (Phō̜. Sō̜. 2442-2562) / Lannaissance : 120 ปี การต่อสู้ของท้องถิ่นในรัฐรวมศูนย์ (พ.ศ. 2442-2562) / Thanēt Čharœ̄nmư̄ang.

Tanet Charoenmuang, Sūn Sāngsan Mư̄ang Chīang Mai, Lannaissance Institute. Konrad-Adenauer-Stiftung. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ | สถาบันฟื้นแผ่นดินล้านนา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Sāngsan Mư̄ang Chīang Mai rūam kap sathāban Lannaissance Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ร่วมกับสถาบัน Lannaissance เชียงใหม่, 2563 [2020]Other title: Lannaissance : 120 years of local struggle in a centralized state (A.D. 1899-2019).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ธ375 2563 (1).
ห้องสมุด:
The contemporary playwrights : Thutiyawiset / The contemporary playwrights : Thutiyawiset / มุจรินทร์ อิทธิพงษ์.

Mučharin Idhipong. Bunlư̄a Thēpphayasuwan, M.L., Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Nāttayasangkhīt. by มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ | บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล, 2454-2525 | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชานาฏยสังคีต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Nāttayasangkhīt Khana ʻAksō̜nsāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4203 .ม68 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kot kānsonthanā khō̜ng khon khui sanuk / กฎการสนทนาของคนคุยสนุก / โยชิดะ เทรุยูกิ ; [ผู้แปล อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์].

Yoshida, Teruyuki. ʻĀrīrat Nāksawat. by โยชิดะ, เทรุยูกิ | อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : WeLearn, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Other title: Rules of the fascinating talk.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส7 ย92 2562 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ rabīap wādūai sư̄mūanchon : ʻēkkasān khūmư̄ sưksā læ wikhro̜ / กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสื่อมวลชน : เอกสารคู่มือศึกษาและวิเคราะห์ / วิฑิต มัณตาภรณ์ ; แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล.

Vitit Muntarbhorn. Santi Isrowuthakul. by วิฑิต มัณตาภรณ์ | สันติ อิศโรวุธกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī.Phrēt Čhamkat, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3482 .ว636 2542 (1).
ห้องสมุด:
Krom Tamrūat yuk lang kānplīanplǣng kānpokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2475 / กรมตำรวจยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / พ.ต.อ. อนุ เนินหาด.

ʻAnu Nœ̄nhāt. by อนุ เนินหาด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidā Kānphim, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8252.55.ก2 อ37 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kwā čha pen rūamsamai / กว่าจะเป็นร่วมสมัย / ผู้วิจัย กฤติยา กาวีวงศ์, มนุพร เหลืองอร่าม.

Krittiyā Kāwīwong. Manuphō̜n Lư̄angʻarām. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by กฤติยา กาวีวงศ์ | มนุพร เหลืองอร่าม | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanatham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7311 .ก427 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khwāmkhatyǣng dūai krabūankān samānachan nai prathēt Thai = Conflict management under the restorative framework in Thailand / การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในประเทศไทย = Conflict management under the restorative framework in Thailand / รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลา.

Sōrat Klapwilā, Phō̜.Tō̜.ʻŌ̜. by โสรัตน์ กลับวิลา, พ.ต.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Conflict management under the restorative framework in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ส94 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānčhat bō̜rikān sangkhom thānglư̄ak samrap phūsūngʻāyu nai sathānakān wikrit : kō̜ranī sưksā chūang kānphrǣrabāt khō̜ng rōk Khōwit-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : rāingān wičhai chabap sombūn / การจัดบริการสังคมทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์วิกฤต : กรณีศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

Sasiphat Yodphet, Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1451 .ศ56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ศ56 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kāntatsinčhai læ rūpbǣp kānčhatkep khāoplư̄ak hō̜m mali khō̜ng kasēttrakō̜n nai Phāk Tawanʻō̜k Chīang ư̄a / การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บุญแต่ง.

ʻŌ̜rawan Sīsōmphan. Sakunkan Simla. Surasak Boontang. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ | สกุลกานต์ สิมลา | สุรศักดิ์ บุญแต่ง | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SB191.ข6 อ45 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 อ45 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: SB191.ข6 อ45 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kāntittām phonkān patibat tō̜ phūtō̜ngkhang ying phāitai khō̜kamnot Sahaprachāchāt wādūai kān patibat tō̜ phūtō̜ngkhang ying nai rư̄ančham : rāingān kānsưksā wičhai / การติดตามผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ : รายงานการศึกษาวิจัย / สุทัสนา สุขสว่าง ... [และคนอื่น ๆ].

Suthatsā Suksawāng. Thailand. Samnak Wičhai læ Phatthanā Rabop Ngān Rātchathan. Klum Ngān Phatthanā Rabop dān Thanthawitthayā. by สุทัสสา สุขสว่าง | สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klum Ngān Phatthanā Rabop dān Thanthawitthayā Samnak Wičhai læ Phatthanā Rabop Ngān Rātchathan Krom Rātchathan Krasūang Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ส737 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānbūranākān ʻongkhwāmrū bǣp satem sưksā nai sathān sưksā / การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  11    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544