TUPRIDI-NewBook-2021-04-01 (Thai)

This list contains 206 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 khamsap phakkānmư̄ang læ kānlư̄aktang / 100 คำศัพท์พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง / ศุภธิกานต์ มีจั่น.

Sutthikant Mīčhan. Mahāwitthayālai Mahāsānrakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit Tamrā ... by ศุทธิกานต์ มีจั่น | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhām : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān, Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām, 2563 [2020] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF2051 .ศ73 2563 (1).
ห้องสมุด:
101 khlet wichā thī chan dai māčhāk Harvard Business School / 101 เคล็ดวิชาที่ฉันได้มาจาก Harvard Business School / ผู้เขียน Michael W. Preis, Matthew Frederick ; ผู้แปล นาถกมล บุญรอดพานิช.

Preis, Michael W. Frederick, Matthew. Nātkamon Bunrō̜tphānit. by ไพรส์, ไมเคิล ดับเบิลยู | เฟรเดอริก, แมตธิว | นาถกมล บุญรอดพานิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD37 .พ945 2554 (1).
ห้องสมุด:
Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / 2 ทศวรรษของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป = 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Tanet Charoenmuang, Araya Fārungsāng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Lannaissance Institute. Konrad-Adenauer-Stiftung. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | อารยา ฟ้ารุ่งสาง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สถาบันฟื้นแผ่นดินล้านนา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sathāban Lannaissance Chīang Mai, [2562] [2019] Publisher: เชียงใหม่ : สถาบัน Lannaissance เชียงใหม่, [2562] [2019]Other title: Sō̜ng thotsawat khō̜ng kānkračhāi ʻamnāt (Phō̜.Sō̜. 2540-2562) : kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin, phāk phonlamư̄ang kap kāo tō̜ pai Other title: 2 decades of decentralization in Thailand (A.D. 1997-2019) : local government and citizenshio in the 2020s | สองทศวรรณของการกระจายอำนาจ (พ.ศ. 2540-2562) : การปกครองท้องถิ่น, ภาคพลเมือง กับก้าวต่อไป.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ก34 ธ37 2562 (1).
ห้องสมุด:
37 pī withī nakpokkhrō̜ng / 37 ปี วิถีนักปกครอง / สมพงษ์ อนุยุทธพงศ์.

Somphong ʻAnuyutthaphong, by สมพงษ์ อนุยุทธพงษ์, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sāmčharœ̄n Phānit Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: sāmsipčhet pī withī nak pokkhrō̜ng / h b c Sompong ʻanuyutphong Other title: สามสิบเจ็ดปี วิถีนักปกครอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ส336ก3 2563 (1).
ห้องสมุด:
40 pī Krung Thēp... : chon chan kap kānraksā phayābān / 40 ปี กรุงเทพฯ : ชนชั้นกับการรักษาพยาบาล / โดย อรเรณู มูลศาสตร์.

Ngān Sammanā thāng Wichākān rư̄ang "Watthanatham Mư̄ang : Chumchon Mư̄ang læ Kānplīanplǣng nai Krung Thēp... læ Parimonthon" Rātchaburī) ʻŌ̜nrenū Mūnsāt. by อรเรณู มูลศาสตร์ | งานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "วัฒนธรรมเมือง : ชุมชนเมืองและการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพฯและปริมณฑล" (2537 : ราชบุรี).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2537] [1994] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537] [1994]Other title: Sīsip pī Krung Thēp... : chon chan kap kān raksā phayābān Other title: สี่สิบปี กรุงเทพฯ : ชนชั้นกับการรักษาพยาบาล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1994 699833 (1).
ห้องสมุด:
90 pī ʻAdun Wichīančharœ̄n chīwit læ ngān / 90 ปี อดุล วิเชียรเจริญ ชีวิตและงาน / โดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ; ผู้เรียบเรียงชีวประวัติ กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์.

Kittiphong Kamonthamwong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhatngān Khroprō̜p 90 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n. by กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก128 2559 (1).
ห้องสมุด:
Foreign residents in Siam / Foreign residents in Siam / รวบรวมโดย-- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ.

Thēwawongwarōpakān, Somdet Phračhao Bō̜rommawongthœ̄ Krom Phrayā, Thailand. Krasūang Kāntāngprathēt. by เทวะวงศ์วโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา, 2401-2466 | กระทรวงการต่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krasūang Kāntāngprathēt, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS569 .ท75 2551 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS569 .ท75 2551 (1).
ห้องสมุด:
Fragile : phatsadu tīklap chamrut ngāi læ ʻāt sūnhāi rawāng thāng / Fragile : พัสดุตีกลับ ชำรุดง่าย และอาจสูญหายระหว่างทาง / ภวิล เฟย.

Phawin Fē. by ภวิล เฟย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : P.S., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : P.S., 2564 [2021]Other title: Phatsadu tīklap chamrut ngāi læ ʻāt sūnhāi rawāng thāng Other title: พัสดุตีกลับ ชำรุดง่าย และอาจสูญหายระหว่างทาง.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Highlight of revenue tax ruling. Lem 3, Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄n dai hak na thī čhāI (withholding tax) / Highlight of revenue tax ruling. เล่ม 3, รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) / โดย กองบรรณาธิการ ธนพล สุขมั่นธรรม, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thanaphon Sukmantham. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ธนพล สุขมั่นธรรม | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thamniti, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2560 [2017]Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n phāsī ngœ̄n dai hak na thī čhāI (withholding tax) Other title: Rūam praden rō̜n tō̜p khō̜hārư̄ Krom Sanphākō̜n. Other title: รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) | รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HJ5715.ท9 ฮ942 2560 (1).
ห้องสมุด:
Lannaissance : 120 pī kāntō̜sū khō̜ng thō̜ngthin nai rat rūam sūn (Phō̜. Sō̜. 2442-2562) / Lannaissance : 120 ปี การต่อสู้ของท้องถิ่นในรัฐรวมศูนย์ (พ.ศ. 2442-2562) / Thanēt Čharœ̄nmư̄ang.

Tanet Charoenmuang, Sūn Sāngsan Mư̄ang Chīang Mai, Lannaissance Institute. Konrad-Adenauer-Stiftung. by ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2494- | ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ | สถาบันฟื้นแผ่นดินล้านนา | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Sāngsan Mư̄ang Chīang Mai rūam kap sathāban Lannaissance Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ร่วมกับสถาบัน Lannaissance เชียงใหม่, 2563 [2020]Other title: Lannaissance : 120 years of local struggle in a centralized state (A.D. 1899-2019).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ธ375 2563 (1).
ห้องสมุด:
The contemporary playwrights : Thutiyawiset / The contemporary playwrights : Thutiyawiset / มุจรินทร์ อิทธิพงษ์.

Mučharin Idhipong. Bunlư̄a Thēpphayasuwan, M.L., Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Phāk Wichā Nāttayasangkhīt. by มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ | บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล, 2454-2525 | มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาควิชานาฏยสังคีต.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phāk Wichā Nāttayasangkhīt Khana ʻAksō̜nsāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2561 [2018] Publisher: นครปฐม : ภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4203 .ม68 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kot kānsonthanā khō̜ng khon khui sanuk / กฎการสนทนาของคนคุยสนุก / โยชิดะ เทรุยูกิ ; [ผู้แปล อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์].

Yoshida, Teruyuki. ʻĀrīrat Nāksawat. by โยชิดะ, เทรุยูกิ | อารีรัตน์ นาคสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : WeLearn, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Other title: Rules of the fascinating talk.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ rabīap wādūai sư̄mūanchon : ʻēkkasān khūmư̄ sưksā læ wikhro̜ / กฎหมายและระเบียบว่าด้วยสื่อมวลชน : เอกสารคู่มือศึกษาและวิเคราะห์ / วิฑิต มัณตาภรณ์ ; แปลโดย สันติ อิศโรวุธกุล.

Vitit Muntarbhorn. Santi Isrowuthakul. by วิฑิต มัณตาภรณ์ | สันติ อิศโรวุธกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī.Phrēt Čhamkat, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เพรส จำกัด, 2542 [1999]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3482 .ว636 2542 (1).
ห้องสมุด:
Krom Tamrūat yuk lang kānplīanplǣng kānpokkhrō̜ng Phō̜.Sō̜. 2475 / กรมตำรวจยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 / พ.ต.อ. อนุ เนินหาด.

ʻAnu Nœ̄nhāt. by อนุ เนินหาด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidā Kānphim, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV8252.55.ก2 อ37 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kwā čha pen rūamsamai / กว่าจะเป็นร่วมสมัย / ผู้วิจัย กฤติยา กาวีวงศ์, มนุพร เหลืองอร่าม.

Krittiyā Kāwīwong. Manuphō̜n Lư̄angʻarām. Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai. by กฤติยา กาวีวงศ์ | มนุพร เหลืองอร่าม | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sinlapa Watthanatham Rūam Samai Krasūang Watthanatham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7311 .ก427 2559 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khwāmkhatyǣng dūai krabūankān samānachan nai prathēt Thai = Conflict management under the restorative framework in Thailand / การจัดการความขัดแย้งด้วยกระบวนการสมานฉันท์ในประเทศไทย = Conflict management under the restorative framework in Thailand / รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลา.

Sōrat Klapwilā, Phō̜.Tō̜.ʻŌ̜. by โสรัตน์ กลับวิลา, พ.ต.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Conflict management under the restorative framework in Thailand.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .ส94 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānčhat bō̜rikān sangkhom thānglư̄ak samrap phūsūngʻāyu nai sathānakān wikrit : kō̜ranī sưksā chūang kānphrǣrabāt khō̜ng rōk Khōwit-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : rāingān wičhai chabap sombūn / การจัดบริการสังคมทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์วิกฤต : กรณีศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

Sasiphat Yodphet, Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1451 .ศ56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ศ56 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HV1451 .ศ56 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kāntatsinčhai læ rūpbǣp kānčhatkep khāoplư̄ak hō̜m mali khō̜ng kasēttrakō̜n nai Phāk Tawanʻō̜k Chīang ư̄a / การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย อรวรรณ ศรีโสมพันธ์, สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บุญแต่ง.

ʻŌ̜rawan Sīsōmphan. Sakunkan Simla. Surasak Boontang. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ | สกุลกานต์ สิมลา | สุรศักดิ์ บุญแต่ง | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SB191.ข6 อ45 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: SB191.ข6 อ45 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (2).
ห้องสมุด:
Kāntittām phonkān patibat tō̜ phūtō̜ngkhang ying phāitai khō̜kamnot Sahaprachāchāt wādūai kān patibat tō̜ phūtō̜ngkhang ying nai rư̄ančham : rāingān kānsưksā wičhai / การติดตามผลการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงภายใต้ข้อกำหนดสหประชาชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำ : รายงานการศึกษาวิจัย / สุทัสนา สุขสว่าง ... [และคนอื่น ๆ].

Suthatsā Suksawāng. Thailand. Samnak Wičhai læ Phatthanā Rabop Ngān Rātchathan. Klum Ngān Phatthanā Rabop dān Thanthawitthayā. by สุทัสสา สุขสว่าง | สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klum Ngān Phatthanā Rabop dān Thanthawitthayā Samnak Wičhai læ Phatthanā Rabop Ngān Rātchathan Krom Rātchathan Krasūang Yuttitham, 2555 [2012] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานพัฒนาระบบด้านทัณฑวิทยา สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9800.55 .ส737 2555 (1).
ห้องสมุด:
Kāntittām læ pramœ̄nphon kānbūranākān ʻongkhwāmrū bǣp satem sưksā nai sathān sưksā / การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā. by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakngān Lēkhāthikān Saphā Kānsưksā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB2822.75 .ก574 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānthō̜ngthīeo Yāng Yangyư̄n / การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา.

Rumpapak Luekveerawattana. by รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ. 'Ēt. Phrintinghao, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮาส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G156.5.ย62 ร64 2561 (1).
ห้องสมุด:
kānbō̜rihān khwāmsīang : nǣokhit kānbō̜rihān khwāmsīang thūa thang ʻongkō̜n læ kō̜ranī sưksā = Enterprise risk management / การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management / จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Čhuthāmon Sitthiphonwanitkun. by จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Enterprise risk management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: HD61 .จ737 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khwāmkhumkhā chœ̄ng sētthakit khō̜ng khrōngkān phatthanā ʻuppakō̜n fư̄nfū samatthana kānkhlư̄anwai : kō̜ranī sưksā Sensible TAB læ IWalk / การประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถนะการเคลื่อนไหว : กรณีศึกษา Sensible TAB และ IWalk / ผู้ศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ ณัฐพล อนันต์ธนสาร.

Nutthaphon ʻAnanthanasān. Mingsarn Khaosa-ard, Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by ณัฐพล อนันต์ธนสาร | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD47.4 .ณ625 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ mōdēn samakān khrōngsāng samrap kānwičhai thāng phrưttikammasāt læ sangkhommasāt / การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / อิศรัฏฐ์ รินไธสง.

ʻItsarat Rinthaisong. by อิศรัฏฐ์ รินไธสง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Song khlā : Phī. Sī. Phrinting, 2563 [2020] Publisher: สงขลา : พี.ซี. พริ้นติ้ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HA29.5 .อ654 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā rūpbǣp kānkǣkhai fư̄nfū phū kratham phit nai chumchon dōi kānmī sūanrūam khō̜ng chumchon = The study of the model of community involving community-based correction : rāingān kānwičhai / การศึกษารูปแบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = The study of the model of community involving community-based correction : รายงานการวิจัย / โดย กรกช นาควิเชตร และคณะ.

Korakod Narkvichetr. Department of Probation. Samnak Phatthanākān Khum Praphrưt. by กรกช นาควิเชตร | กรมคุมประพฤติ. สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Phatthanākān Khum Praphrưt, Krom Khum Praphrưt, [2556?] [2013?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ, [2556?] [2013?]Other title: Study of the model of community involving community-based correction.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9279 .ก42 2556 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā Thai nai patčhuban : thưng wēlā khō̜ng kānkhitmai khit yai læ tham thanthī / การศึกษาไทยในปัจจุบัน : ถึงเวลาของการคิดใหม่ คิดใหญ่ และทำทันที / ไพฑูรย์ สินลารัตน์.

Phaithūn Sinlārat. Mahāwitthayālai Thurakitbanthit. Witthayālai Kharusāt. by ไพฑูรย์ สินลารัตน์ | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วิทยาลัยครุศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kharusāt Mahāwitthayālai Thurakitbanthit, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA1221 .พ9384 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: LA1221 .พ9384 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānsāng khō̜sanœ̄nǣ chœ̄ng nayōbāi phư̄a kǣkhai panhā kāntit kēm ʻō̜nlai bon samātfōn khō̜ng naksưksā radap ʻudomsưksā dūai kānwikhro̜ patčhai chœ̄ng sāhēt = Policy recommendation of online gaming addiction on mobile smart phone in the university students in Thailand problem with the causal relationship analysis / การสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการติดเกมออนไลน์บนสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ = Policy recommendation of online gaming addiction on mobile smart phone in the university students in Thailand problem with the causal relationship analysis / โดย โกสินทร์ เตชะนิยม.

Kosin Techaniyom. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Sārasonthēt Phetburī. Khana Witthayākān Čhatkān. by โกสินทร์ เตชะนิยม | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. คณะวิทยาการจัดการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Phetburī : Khana Witthayākān Čhatkān Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n], [2564] [2021] Publisher: [เพชรบุรี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร], [2564] [2021]Other title: Policy recommendation of online gaming addiction on mobile smart phone in the university students in Thailand problem with the causal relationship analysis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GV1469.17.ส62 ก94 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānsư̄sān chœ̄ng konlayut = Strategic communication / การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Strategic communication / วาสิตา บุญสาธร.

Wasita Boonsathorn. by วาสิตา บุญสาธร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2018 [2561] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018 [2561]Other title: Strategic communication.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kān ʻanurak singwǣtlǭm thammachāt / การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ / เรียบเรียง ปราโมทย์ นิลถนอม ... [และคนอื่น ๆ].

Prāmōt Ninthanom. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam. by ปราโมทย์ นิลถนอม | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Klumngān Čhatkān Singwǣtlǭm Thammachat̄ Samnak Čhatkān Singwǣtlō̜m Thammachāt læ Sinlapakam Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD171.5.ท9 ก678 2558 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD171.5.ท9 ก678 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp nayōbāi sāthārana dōi chai kān khit chœ̄ng rabop / การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ / วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ.

Wachirawat Ariyasirichot. by วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhrām : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān (COPAG Press) Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Maha Sarakham, 2563 [2020] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ (COPAG Press) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H97 .ว264 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānchai khwāmrunrǣng khō̜ng nakrīan naksưksā : kānbūranākān khwāmrūammư̄ phư̄a kānpō̜ngkan kǣkhai panhā = Student violence : collaboration integration for preventing and solving / การใช้ความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา : การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหา = Student violence : collaboration integration for preventing and solving / พันตำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลา.

Sōrat Klapwilā, Phō̜.Tō̜.ʻŌ̜. by โสรัตน์ กลับวิลา, พ.ต.อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Phetkasēm Kānphim, 2563 [2020] Publisher: นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2563 [2020]Other title: Kānchai-- khwāmrunrǣng khō̜ng nakrīan naksưksā : kānbūranākān khwāmrūammư̄ phư̄a kānpō̜ngkan kǣkhai panhā Other title: Student violence : collaboration integration for preventing and solving | การใช้-- ความรุนแรงของนักเรียน นักศึกษา: การบูรณาการความร่วมมือเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9202.55.ก5 ส94 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kāo khām khwām klīat chang. ก้าวข้ามความเกลียดชัง.

Bō̜risat Thīwī Būraphā. by บริษัททีวีบูรพา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thīwī Būraphā, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575 .ก66 2553 (1).
ห้องสมุด:
Kāo sū prachākhom sētthakit ʻĀsīan = ASEAN Economic Community / ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = ASEAN Economic Community / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Thailand. Krom Čhēračhā Kānkhā rawāng Prathēt. by กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Krom, [2550] [2007] Publisher: [นนทบุรี] : กรม, [2550] [2007]Other title: ASEAN Economic Community.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC441 .ก68 2550 (1).
ห้องสมุด:
Kin lēn chēn Thai / กินเล่นเช่นไทย / เรื่องและสูตรอาหาร สุริวัสสา กล่อมเดช ... [และคนอื่น ๆ].

Suriwatsā Klōmdēt. by สุริวัสสา กล่อมเดช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣngdǣt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khaya čhāk mummō̜ng kānkhlang læ singwǣtlō̜m : lot tonthun thī tonthāng / ขยะจากมุมมองการคลังและสิ่งแวดล้อม : ลดต้นทุนที่ต้นทาง / ปเนต มโนมัยวิบูลย์, พรรณนิภา ดอกไม้งาม.

Panēt Manōmaiwibūn. Phanniphā Dō̜kmaingām. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by ปเนต มโนมัยวิบูลย์ | พรรณนิภา ดอกไม้งาม | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .ป37 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜mūn bư̄angton phư̄a kān rīanrū prawattisāt læ bōrānnakhadī Tambon Suthēp Čhangwat Chīang Mai / ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ / ธิตินัดดา จินาจันทร์ นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ ; โครงการศึกษาและอนุรักษ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานในเขตตำบลสุเทพ, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Thitinatdā Čhināčhan. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Khrōngkān Sưksā læ ʻAnurak phư̄a Phatthanā Phư̄nthī Prawattisāt læ Bōrānnasathān nai Khēt Tambon Suthēp. by ธิตินัดดา จินาจันทร์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. โครงการศึกษาและอนุรักษ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์และโบราณสถานในเขตตำบลสุเทพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khrōngkān, 2559 [2016] Publisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ธ76 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khām phon kapdak khū trongkhām : Thai sưksā Lānnā khadī prawattisāt læ mānutsayawitthayā / ข้ามพ้นกับดักคู่ตรงข้าม : ไทศึกษา ล้านนาคดี ประวัติศาสตร์ และมานุษยวิทยา / ชัยพงษ์ สำเนียง และสมพงษ์ อาษากิจ บรรณาธิการ.

Chaipong Samnieng. Sompong Asakit. Anan Ganjanapan, Somphong Witthayasak. Waraporn Ruangsri. Kanokwan Uthongsap. Phinyaphan Photčhanalāwan. Sunthorn Suksaranchit, Achariya Choowonglert. Sunthorn Khamyod. Kengkij Kitirianglarp. Thanes Wongyannava, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wicha Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. by ชัยพงษ์ สำเนียง | สมพงษ์ อาษากิจ | อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2490- | สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ | วราภรณ์ เรืองศรี | กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ | ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ | สุนทร สุขสราญจิต, 2524- | อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ | สุนทร คำยอด | เก่งกิจ กิติเรียงลาภ | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang mai : Phāk Wicha Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt læ Sathāban Wičhai Sangkhom Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ข64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khāi khō̜ng khwāmkhit / ข่ายของความคิด / กฤษณมูรติ ; แปลโดย พยับแดด.

Krishnamurti, J. Phayapdǣt. by กฤษณมูรติ, เจ. (จิททุ), ค.ศ. 1895-1986 | พยับแดด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Mūnnithi ʻAnwīkasanā, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : มูลนิธิอันวีกษณา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF455 .ก4 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khāi dī khưn thanthī dūai theknik ngāi ngāi bon facebook/ ขายดีขึ้นทันทีด้วยเทคนิคง่ายๆบน facebook / ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์.

Thanthō̜n Bunčhirakit. by ธันย์ธรณ์ บุญจิรกิตติ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAi ʻǣm dœ bēt Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon Čhīn 200 pī phāitai phra bō̜rom phōthisomphān. Lem 2. คนจีน 200 ปี ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร. เล่ม 2.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sēnthāng Sētthakit, [2539] [1996] Publisher: กรุงเทพฯ : เส้นทางเศรษฐกิจ, [2539] [1996]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ส7 2539 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Khon rak mā læ mǣo / คนรัก หมา และ แมว / โดย ป้อมอ้วน, ชินตา และ นกหอม.

Pō̜mʻūan. Chintā. Nokhō̜m. by ป้อมอ้วน | ชินตา | นกหอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Fātbuk, 2552 [2009] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฟาสต์บุ๊คส์, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: รส .ป538ค34 2552 (1).
ห้องสมุด:
Khon khīan phāp khāng thanon Mư̄ang Phatthaya / คนเขียนภาพข้างถนนเมืองพัทยา / สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.

Sāthit Thimwatthanabanthœ̄ng, Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Khana Sinlapakammasāt. by สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, 2499- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sinlapakammasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1022.ช4 ส63 2558 (2).
ห้องสมุด:
Khrū sin khō̜ng phǣndin. lem thī 3 = The master artisans of Thailand / ครูศิลป์ของแผ่นดิน. เล่มที่ 3 = The master artisans of Thailand / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

Support Arts and Crafts International Centre of Thailand. by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Sūn, 2554 [2011] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2554 [2011]Other title: Master Artisans of Thailand..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7321 .ค475 2554 ล. 3 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmkhatyǣng læ santiphāp / ความขัดแย้งและสันติภาพ / วันฮารงค์ บินอิสริส.

Wanhārong Binʻitsarit. by วันฮารงค์ บินอิสริส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thripphœ̄n ʻEtdūkhēchan, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1121 .ว633 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān dān kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt læ kānpraptūa khō̜ng chumchon tō̜ kānplīanplǣng saphāp phūmiʻākāt / ความรู้พื้นฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; คณะทำงาน อังคณา เฉลิมพงศ์ … [และคนอื่น ๆ].

Angkana Chalermpong. Thailand. Samnakngān Nayōbāi læ Phǣn Sapphayākō̜n Thammachāt læ Singwǣtlō̜m. by อังคณา เฉลิมพงศ์ | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QC903.2.ท9 ค56 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC903.2.ท9 ค56 2560 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap sangkhomwitthayā = Introduction to sociology / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา = Introduction to sociology / โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ชาญ พนารัตน์.

Wasan Panyākǣo. Chān Phanārat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Sangkhommasāt. Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā. by วสันต์ ปัญญาแก้ว | ชาญ พนารัตน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ปรับปรุงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā Sangkhomwitthayā læ Mānutsayawitthayā Khana Sangkhommasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Introduction to sociology.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM606 .ค56 2564 (3). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: HM606 .ค56 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmsuk khō̜ng Kathi / ความสุขของกะทิ / งามพรรณ เวชชาชีวะ.

Ngāmphan Wētchāchīwa, by งามพรรณ เวชชาชีวะ, 2506-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 56.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Phrǣo Samnakphim, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ง643ค56 2551 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlāklāi hǣng sapphachīwit / ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต / เอ็ดเวิร์ด โอ. วิลสัน เขียน ; ยศ สันตสมบัติ, อรวรรณ นาวายุทธ แปล.

Wilson, Edward O. Yot Santasombat. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā. by วิลสัน, เอ็ดเวิร์ด โอ | ยศ สันตสมบัติ | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504- | มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi phư̄a Kānsưksā Prachāthipatai læ Kānphatthanā Khrōngkān Čhat Phim Khopfai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: QH313 .ว64 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwām pen nưng dīeo patha phūak 1% : salāi māyākhati pho̜ malet phan sērīphāp = Oneness vs. the 1% : shattering illusions, seeding freedom / ความเป็นหนึ่งเดียว ปะทะ พวก 1% : สลายมายาคติ เพาะเมล็ดพันธุ์เสรีภาพ = Oneness vs. the 1% : shattering illusions, seeding freedom / วันทนา ศิวะ เขียน ; การติเกยะ ศิวะ ผู้ช่วยเขียน ; ชนิดา แบมฟอร์ด แปล.

Shiva, Vandana. Shiva, Kartikey. Chanidā Bǣmfō̜t. by ศิวะ, วันทนา | ศิวะ, การติเกยะ | ชนิดา แบมฟอร์ด.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻInī Khrư̄akhāi Nawattakam Sākon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท อินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด, 2564 [2021]Other title: Oneness vs. the 1% : shattering illusions, seeding freedom.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC79.ร6 ศ65 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmdaiprīap thāng ʻārom / ความได้เปรียบทางอารมณ์ / ผู้เขียน แรนดี้ ทาแรน ; ผู้แปล ภูษณิศา เขมะเสวี.

Taran, Randy. Poosanisa Khemasevee. by ทาแรน, แรนดี้ | ภูษณิศา เขมะเสวี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khāthā phra rāt niphon nai Ratchakān thī 4 phrarātchathān phra nām phra rāt ʻōrot thidā læ phra nām phra rāt ʻōrot thidā nai ratchakān thī 4 phrarātchaniphon nai Ratchakān thī 5 / คาถาพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 4 พระราชทานพระนามพระราชโอรสธิดา และพระนามพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่ 4 พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 / พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Mongkut, King of Siam, Chulalongkorn, King of Siam, Thailand. Samnak Wannakam læ Prawattisāt. by จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2347-2411 | จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2396-2453 | กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wannakam læ Prawattisāt Krom Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CS3050 .จ5 2560 (2).
ห้องสมุด:
Khāfē Lūt mēnū thīrak čhāk kāndœ̄nthāng / คาเฟ่ลูส เมนูที่รักจากการเดินทาง / [ฟูมิเอะ คนโด เขียน ; กนกวรรณ เกตุชัยมาศ แปล].

Kondo, Fumie, Kanokwan Kētchaimāt. by คนโด, ฟูมิเอะ, ค.ศ. 1969- | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sandē ʻĀptœ̄nūn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ซันเดย์ อาฟเตอร์นูน, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khāfē samrap khon long thāng = The why cafe / คาเฟ่สำหรับคนหลงทาง = The why cafe / ผู้เขียน จอห์น สเตรเลกกี ; ผู้แปล ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ.

Strelecky, John P. Thidārat Čharœ̄nchaichana. by สเตรเลกกี, จอห์น พี | ธิดารัตน์ เจริญชัยชนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Other title: The why cafe.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library In EditingCall number: BD435 .ส374 2564 (2). : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kham krāp bangkhom thūn krasǣ phradamrat læ phraʻōwāt Somdet Phračhao Phīyāthœ̄ Čhaofā Krommaphra Nakhō̜nsawanwō̜raphinit tangtǣ Thanwākhom Phō̜. Sō̜. 2454 thưng Phrưtsaphākhom Phō̜. Sō̜. 2475. คำกราบบังคมทูล กระแสพระดำรัส และพระโอวาท สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ. 2454 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2475.

Nakhō̜nsawanwō̜raphinit, Prince, son of Chulalongkorn, King of Siam, Mārayātkanyā Ditsakun, M.C., by นครสวรรค์วรพินิต, จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระ, 2424-2487 | มารยาตรกัญญา ดิศกุล, ม.จ, 2445-2549.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lœ̄p ʻǣn Lip Phrēt, 2533 [1990] Publisher: กรุงเทพฯ : เลิฟแอนด์ลิพเพรส, 2533 [1990]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1990 695276 (1). :
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi pokkhrō̜ng thī samkhan / คำอธิบายกฎหมายปกครองที่สำคัญ / ชูชาติ อัศวโรจน์.

Chūchāt ʻAtsawarōt, by ชูชาติ อัศวโรจน์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Bangkok] : Rōngphim Dư̄antulā, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .ช726 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .ช726 2562 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .ช726 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2720 .ช726 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi yư̄m fāk sap / คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT890 .ผ932 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ผ932 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ผ932 2564 (2).
ห้องสมุด:
คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย.

by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] / วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JX4270.ท92 ค3 2553 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khitthưng Nailūang / Plēo Sīngœ̄n. คิดถึงในหลวง / เปลว สีเงิน.

Rōt Ngāmmǣn, 1944- by โรจน์ งามแม้น, 2487-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chō̜. Kacha, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ช.คชา, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ร923 2559 (1).
ห้องสมุด:
Khit nō̜k krō̜p bǣp Sunsek konlayut khwāmsamret khon run mai / คิดนอกกรอบแบบซุนเซ็ก กลยุทธ์ความสำเร็จคนรุ่นใหม่ / ยศไกร ส. ตันสกุล

Yotkrai Sō̜. Tansakun. by ยศไกร ส.ตันสกุล, 2523-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānā Samnakphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2559 [2016]Other title: Konlayut sū khwāmsamret Other title: Strategy for success. | กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khit yai mai khit lek = The magic of thinking big / คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก = The magic of thinking big / โดย David J. Schwartz ; เรียบเรียงโดย นิเวศน์ เหมวชิรวรากร.

Schwartz, David Joseph. Niwēt Hēmwachirawarākō̜n, by ชว๊อต, เดวิด โจเซฟ | นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, 2496-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sīʻetyūkhēchan, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549 [2006]Other title: Magic of thinking big.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .ช52 2549 (1).
ห้องสมุด:
Khun det phonlamai lūk nai nai kāntham thurakit / คุณเด็ดผลไม้ลูกไหนในการทำธุรกิจ / ผู้เขียน Jeremy Eden, Terri Long ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Eden, Jeremy. Long, Terri. Phō̜nlœ̄t ʻIt. by อีเดน, เจเรมี | ลอง, เทอร์รี | พรเลิศ อิฐฐ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : WeLearn, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD58.7 .อ667 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD58.7 .อ667 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kotmāi thī kīeokhō̜ng kap kānkhā manut / คู่มือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ / จัดทำโดย งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

Royal Thai Police. Ngān Phithak Dek Yaowachon læ Sattrī. by สำนักงานตำรวจแห่งชาติ. งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ngān, [2547?] [2004?] Publisher: กรุงเทพฯ : งาน, [2547?] [2004?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4378 .ค747 2547 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ hūačhai salāi = Grief works : stories of life, death and surviving / คู่มือหัวใจสลาย = Grief works : stories of life, death and surviving / Julia Samuel ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปล

Samuel, Julia Wanthanā Wongchat. by ซามูเอล, จูเลีย | วรรธนา วงษ์ฉัตร, 2502-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : OMG Books,c [2563] [2020] Publisher: สมุทรปราการ : OMG Books, [2563] [2020]Other title: Grief works : stories of life, death and surviving.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt thalēban rātchaʻānāčhak Sīwichai dœ̄m Tāmphō̜nling kap hūamư̄ang Lǣm Malāyū / จดหมายเหตุทะเลบรรณ ราชอาณาจักรศรีวิชัยเดิม ตามพรลิงค์ กับหัวเมืองแหลมมลายู / สัมพันธ์ ก้องสมุทร บรรณาธิการและเรียบเรียง.

Samphan Kō̜ngsamut, by สัมพันธ์ ก้องสมุทร, 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Wasī Khrīʻēchan rūam kap Dō̜kmōk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วสี ครีเอชั่น ร่วมกับ ดอกโมกข์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ก26 จ35 2562 (2).
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt rư̄ang song tang phrabō̜rommawongsānuwong Krung Rattanakōsin. จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ กรุงรัตนโกสินทร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, [2563?] [2020?] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, [2563?] [2020?]Other title: Čhotmāihēt rư̄ang song tang phrabō̜rommawongsānuwong Krung Rattanakōsin Other title: จดหมายเหตุเรื่องทรงตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS568.3 .จ35 2563 (4).
ห้องสมุด:
Čhonkwā rao čha phop kan ʻīk / จนกว่าเราจะพบกันอีก / ศรีบูรพา.

Kulāp Sāipradit, by กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2448-2517.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sīpanyā, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: นว .ก75จ32 2564 (1). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhariyatham nai kānbō̜rihān ratthakit samrap satawat thī 21 = Ethics in public administration for the 21st century / จริยธรรมในการบริหารรัฐกิจสำหรับศตวรรษที่ 21 = Ethics in public administration for the 21st century / ประโยชน์ ส่งกลิ่น.

Prayote Songklin, Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Mahāwitthayālai Mahā Sārakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān. by ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507- | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Maha Sarakham : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Maha Sarakham, 2563 [2020] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563 [2020]Other title: Ethics in public administration for the 21st century.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1525.จ46 ป4693 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhittrakam ʻĪsān rim Mǣnam Khōng : phutthasin phư̄a kānsưksā rīanrū phutthatham khunnatham čhariyatham læ withī chumchon / จิตรกรรมอีสานริมแม่น้ำโขง : พุทธศิลป์เพื่อการศึกษาเรียนรู้พุทธธรรม คุณธรรมจริยธรรม และวิถีชุมชน / ผู้เขียน พิสิทธิ์ กอบบุญ.

Pisit Kobbun. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī. by พิสิทธิ์ กอบบุญ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [ʻUbon Rātchathānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī, 2563 [2020] Publisher: [อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND1432.ท9 พ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā kānsưksā / จิตวิทยาการศึกษา / สุรางค์ โค้วตระกูล.

Surāng Khwōtrakūn. by สุรางค์ โค้วตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭn Mahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1051 .ส74 2564 (2).
ห้องสมุด:
Chūan mūan chư̄n : thamma banthœ̄ng lāi rư̄ang lao / ชวนม่วนชื่น : ธรรมะบันเทิงหลากหลายเรื่องเล่า / อาจารย์พรหม ; แปลโดย ศรีวรา อิสสระ.

Phra Wisutthisangwǭnthēn, Sīwarā ʻItsara, by พระวิสุทธิสังวรเถร, 2494- | ศรีวรา อิสสระ, 2497-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp] ... : Bō̜risat Khiu Phrin Mǣnētmēn Čhamkat, 2551 [2008] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ5345 .พ587 2551 (1).
ห้องสมุด:
Chīwit læ ngān khō̜ng thān Phutthathāt Phikkhu. ชีวิตและงานของท่านพุทธทาสภิกขุ.

Chit Phibānthǣn. by ชิต ภิบาลแทน.

Edition: [ฉบับพิมพ์ซ้ำ].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sinlapābannākhān, 2520 [1977] Publisher: กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2520 [1977]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ948.พ55 ช62 2520 (1).
ห้องสมุด:
Chumchon ʻIndīa Chīang Mai : ʻattalak sātsanā læ khrư̄akhāi kānkhā / ชุมชนอินเดียเชียงใหม่ : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายการค้า / อารตี อยุทธคร, อริยา เศวตามร์, ยศ สันตสมบัติ.

Arratee Ayuttacorn. Ariya Svetamra, Yot Santasombat. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sūn ʻIndīa Sưksā. by อารตี อยุทธคร | อริยา เศวตามร์, 2500- | ยศ สันตสมบัติ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์อินเดียศึกษา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn ʻIndīa Sưksā Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.อ5 อ64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Dūangčhai / ดวงใจ / [Edmondo De Amicis].

De Amicis, Edmondo, by เดอ อามิซี, เอมองโด, ค.ศ. 1846-1908.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Khasēm Bannakit, 2500 [1957] Publisher: พระนคร : เขษมบรรณกิจ, 2500 [1957]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด75ด5 2500 (1).
ห้องสมุด:
Dut sāinām dang sāilom : rīanrū phāwa phūnam čhāk nakkhit tawanʻō̜k / ดุจสายน้ำ ดั่งสายลม : เรียนรู้ภาวะผู้นำจากนักคิดตะวันออก / ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]

Sarinya Arunkhajornsak. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witthayākānrīanrū læ Sưksāsāt. Khrōngkān Phūnam hǣng ʻAnākhot. Sūn Mānutsayawitthayā Sirinthō̜n. by ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์. โครงการผู้นำแห่งอนาคต | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhon Pathom : Khrōngkān Phūnam hǣng ʻAnākhot Khana Witthayākānrīanrū læ Sưksāsāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: B790 .ด72 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: B790 .ด72 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: B790 .ด72 2559 (2).
ห้องสมุด:
Tamnān thēpphačhao Salāp læ mahākāp wīrachon hǣng Ratsīa = Slavic mythology and the Russian epic / ตำนานเทพเจ้าสลาฟและมหากาพย์วีรชนแห่งรัสเซีย = Slavic mythology and the Russian epic / พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ เขียน.

Phīrasit Khūsīwinit. by พีระสิทธิ์ คูห์ศรีวินิจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2564] [2021]Other title: Slavic mythology and the Russian epic.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Thō̜t rahat ratthaprahān. #2 : songkhrām thī mai rū čhop / ถอดรหัสรัฐประหาร. #2 : สงครามที่ไม่รู้จบ / จิตกร บุษบา.

Čhittakō̜n Butsabā. by จิตกร บุษบา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bānchư̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บานชื่น, 2561 [2018]Other title: Songkhrām thī mai rū čhop Other title: สงครามที่ไม่รู้จบ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .จ64 2561 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Thanāi watthanatham : chai kotmāi phư̄a khumkhrō̜ng mō̜radok watthanatham chumchon / ทนายวัฒนธรรม : ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมชุมชน / บรรณาธิการ วิษณุ เอื้อชูเกียรติ.

Witsanu ʻƯ̄achūkīat. Siam Society. by วิษณุ เอื้อชูเกียรติ | สยามสมาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sayām Samākhom nai Phrabō̜rom Rāchūpatham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3183 .ท36 2560 (2).
ห้องสมุด:
Thān yā lang ʻāhān lǣo dư̄m nāmthā māk māk / ทานยาหลังอาหาร แล้วดื่มน้ำตามาก ๆ / จิราภรณ์ วิหวา.

Čhirāphō̜n Wiwā. by จิราภรณ์ วิหวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Salmon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซลมอน, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
ธรรมนูญ มหาเปารยะ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2516Availability: Items available for loan: Thammasat Library, Rangsit CampusCall number: 2559/10515 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1973 26672 (1).
ห้องสมุด:
Thō̜mat Phēn : nakpatiwat sākon niyom khon rǣk = Thomas Paine : the first international revolutionary / ธอมัส เพน : นักปฏิวัติสากลนิยมคนแรก = Thomas Paine : the first international revolutionary / วิทยากร เชียงกูล.

Witthayākō̜n Chīangkūn, by วิทยากร เชียงกูล, 2489-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Nangsư̄ phư̄a Sangkhom, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม, 2562 [2019]Other title: Thomas Paine : the first international revolutionary.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JC178.พ5 ว63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nok thư̄an thaonan thī rūwā rưdū baimai phli yang čha mā / นกเถื่อนเท่านั้นที่รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิยังจะมา / รวมบทกวีของ วีระศักดิ์ ยอดระบำ 2523-2529.

Wīrasak Yō̜trabam. by วีระศักดิ์ ยอดระบำ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūfan, 2530 [1987] Publisher: กรุงเทพฯ : สู่ฝัน, 2530 [1987]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ว674 2530 (1).
ห้องสมุด:
Nawaminsānusō̜nnīya thētsanā : rūam phra tham thētsanā 3 kan khō̜ng Phra Phrommunī (ʻAkkhachinō) Wat Rātchabō̜phit Sathit Mahā Sīmārām. นวมินทรานุสรณียเทศนา : รวมพระธรรมเทศนา 3 กัณฑ์ของพระพรหมมุนี (อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhǭn Pathom : Rōngphim Mahāmakut Rātchawitthayālai, 2560 [2017] Publisher: นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2017 697284 (1). :
ห้องสมุด:
Nawawithī : withī witthayā rūamsamai nai kānsưksā wannakam / นววิถี : วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม / สุรเดช โชติอุดมพันธ์ บรรณาธิการ ; นัทธนัย ประสานนาม ... [และคนอื่นๆ].

Natthanai Prasannam. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by นัทธนัย ประสานนาม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2562 [2019]Other title: Withī witthayā rūamsamai nai kānsưksā wannakam Other title: วิธีวิทยาร่วมสมัยในการศึกษาวรรณกรรม.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN59 .น556 2562 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Nāttakam bon lān kwāng / นาฏกรรมบนลานกว้าง / คมทวน คันธนู.

Prasātphō̜n Phūsusinthō̜n, by ประสาทพร ภูสุศิลป์ธร, 2493-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sirimonkhonkham, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : สิริมงคลคำ, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.1.ป44 น63 2552 (1).
ห้องสมุด:
Nāyok Thaksin khui kap prachāchon / นายกทักษิณคุยกับประชาชน / พิสุทธิ์ ชลากรกุล รวบรวมเรียบเรียง.

Phisut Chalākō̜nkun. by พิสุทธิ์ ชลากรกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2548 [2005] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ต63 พ645 2548 (1).
ห้องสมุด:
Nāi hāng pāmai yuk sutthāi nai Lānnā / นายห้างป่าไม้ ยุคสุดท้ายในล้านนา / กิตติชัย วัฒนานิกร.

Kittichai Wattananik. by กิตติชัย วัฒนานิกร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Bō̜risat Santiphāp Phæk Pharin Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: เชียงใหม่ : บริษัทสันติภาพแพ็คพริ้นท์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ห7 ก629 2563 (2).
ห้องสมุด:
Namchom Phiphitthaphanthasathān hǣng Chāt ʻUbon Rātchathānī = Guide to Ubon Ratchathani National Museum / นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี = Guide to Ubon Ratchathani National Museum/ สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.

Thailand. Samnak Bōrānnakhadī læ Phiphitthaphanthasathān hǣng Chat. by สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2542 [1999]Other title: Guide to Ubon Ratchathani National Museum.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: AM101.ท9 น65 2542 (1).
ห้องสมุด:
Niti pratyā = Legal philosophy / นิติปรัชญา = Legal philosophy / จรัญ โฆษณานันท์.

Čharan Khōtsanānan. by จรัญ โฆษณานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 21, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Rāmkhamhǣng, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (9).
ห้องสมุด:
Nīyāi thī khlāi rư̄ang čhing / นิยายที่คล้ายเรื่องจริง / ของ ดุ่ย ณ บางน้อย.

ʻAmnāt Sō̜nʻimsāt. by อำนาจ สอนอิ่มสาตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜.Čhō̜.Kō̜. Rōngphim ʻAksō̜n Thai (Nō̜.Sō̜.Phō̜. Fā Mư̄ang Thai), 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ห.จ.ก.โรงพิมพ์อักษรไทย (น.ส.พ.ฟ้าเมืองไทย), 2547 [2004]Other title: Nīyāi thī khlāi rư̄ang čhing khō̜ng Dui Na Bāngnō̜i Other title: นิยายที่คล้ายเรื่องจริงของ ดุ่ย ณ บางน้อย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.อ5667 น64 2547 (1).
ห้องสมุด:
Nirāt bō̜rom banphot (Phūkhao Thō̜ng Krung Thēp...) / นิราศบรมบรรพต (ภูเขาทอง กรุงเทพฯ) / พระพินิจหัดถการ แต่ง.

Phinithatthakān (Chư̄n) Phra by พินิจหัดถการ (ชื่น), พระ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phikhanēt Phrinting Sentœ̄ Čhamkat, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พิฆเนศ พริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด, 2544 [2001]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Botsarup phonngān ratthabān rō̜p 3 pī Phon ʻĒk Prayut Čhanʻōchā nāyok ratthamontrī (12 Kanyāyon 2559 - 12 Kanyāyon 2560) : mankhong mangkhang yangyư̄n. บทสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 3 ปี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (12 กันยายน 2559-12 กันยายน 2560) : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน.

Samnak Lēkhāthikān Nāyokratthamontrī. by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Lēkhāthikān Nāyokratthamontrī, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ผ4 บ352 2561 (1).
ห้องสมุด:
Būak lop khun chan : khwāmnāčharak rawāng rao = the mathematics of love / บวก ลบ คุณ ฉัน : ความน่าจะรักระหว่างเรา = the mathematics of love / ฮันนาห์ ฟราย เขียน ; วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม แปล.

Fry, Hannah. by ฟราย, ฮันนาห์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: [Krung Thēp...] : Being, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : Being, 2564 [2021]Other title: Mathematics of love.Availability: No items available : Checked out (4).
ห้องสมุด:
Bō̜k rak Sūng Nœ̄n : rūam botkhwām wichākān-sārakhadī nai phư̄nthī ʻAmphœ̄ Sūng Nœ̄n Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā / บอกรักษ์สูงเนิน : รวมบทความวิชาการ-สารคดีในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา / [ผู้เขียน ภาณุพงศ์ ชลสวัสดิ์ ... [และคนอื่น ๆ]].

Phānuphong Chonsawat. by ภาณุพงศ์ ชลสวัสดิ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dǣnek ʻIntœ̄khō̜pō̜rēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น3 บ52 2563 (2).
ห้องสมุด:
Banthưk lap mao tūa sutthāi = The secret of investor / บันทึกลับเม่าตัวสุดท้าย = The secret of investor / ผู้เขียน : ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์.

Nuttawut rattanakān. by ณัฐวุฒิ รัตนกาญจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī ā Phaplitching Čhamkat, [2557] [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : b บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จำกัด, [2557] [2014]Other title: Secret of investor.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.56 .ณ634 2557 (1).
ห้องสมุด:
Patiwat sangkhom / ปฏิวัติสังคม / โดย เปลื้อง วรรณศรี.

Plư̄ang Wannasī, Sahaphan Nisit Naksưksā ʻĪsān hǣng Prathēt Thai. by เปลื้อง วรรณศรี, 2465-2539 | สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sahaphan Nisit Naksưksā ʻĪsān hǣng Prathēt Thai, 2518 [1975] Publisher: กรุงเทพฯ : สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย, 2518 [1975]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4751 .ป74 2518 (1).
ห้องสมุด:
Pratimākam Hindū-Phut nai sinlapa ʻIndīa kap khamphī sinlapasāt Phāsā Sansakrit = Hindu and Buddhist sculpture in India : the coincidence with Sanskrit śilpaśāstra scriptures / ประติมากรรมฮินดู-พุทธในศิลปะอินเดียกับคัมภีร์ศิลปศาสตร์ภาษาสันสกฤต = Hindu and Buddhist sculpture in India : the coincidence with Sanskrit śilpaśāstra scriptures / เชษฐ์ ติงสัญชลี.

Chedha Tingsanchali. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Bōrānnakhadī. Kō̜ngthun Wičhai læ Sāngsan. by เชษฐ์ ติงสัญชลี | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Rư̄ankǣo Kānphim, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2559 [2016]Other title: Hindu and Buddhist sculpture in India : the coincidence with Sanskrit śilpaśāstra scriptures.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NB1912.พ7 ช752 2559 (1).
ห้องสมุด:
Prawattisāt phraphutthasātsanā nai rātchaʻānāčhak Thai læ rư̄ang phra thammathūt Thai pai Sri Langkā nai samai Krung Srīyutthayā / ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทยและเรื่องพระธรรมทูตไทยไปศรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา / พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ).

Phra Sātsanasōphon (Phičhit), by พระสาสนโสภณ (พิจิตร), 2479-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Chūanphim 50, 2556 [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ชวนพิมพ์ 50, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ562 .พ54 2556 (1).
ห้องสมุด:
Prasān sin thatsanasin sinlapin hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2528-2549 : čhittrakam/pratimākam/phāp phim/sư̄phasom / ประสานศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2528-2549 : จิตรกรรม/ประติมากรรม/ภาพพิมพ์/สื่อผสม / สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.

Sāthit Thimwatthanabanthœ̄ng, by สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krit Dīsai ʻǢn Khō̜mmūnikhēchan Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด, 2558 [2015]Other title: Prasān sin thatsanasin sinlapin hǣng chāt 1 Other title: ประสานศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ 1.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7321 .ส637 2558 (1).
ห้องสมุด:
Prasān sin sinlapin hǣng chāt Phō̜.Sō̜. 2550 : wannasin/thatsanasin/sinlapa kānsadǣng / ประสานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2550 : วรรณศิลป์/ทัศนศิลป์/ศิลปะการแสดง / สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.

Sāthit Thimwatthanabanthœ̄ng, by สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krit Dīsai ʻǢn Khō̜mmūnikhēchan Čhamkat, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด, 2558 [2015]Other title: Prasān sin sinlapin hǣng chāt 2 Other title: ประสานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ 2.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: NX578.7.ก1 ส6343 2558 (1).
ห้องสมุด:
Panhā kīeokap kānrap mō̜radok thǣn thī : rāingān wičhai = Problems concerning the representation of the heir for the purpose of receiving inheritance / ปัญหาเกี่ยวกับการรับมรดกแทนที่ : รายงานวิจัย = Problems concerning the representation of the heir for the purpose of receiving inheritance / โดย พรชัย สุนทรพันธุ์.

Pornchai soonthornpan, Assumption University. by พรชัย สุนทรพันธุ์, 2485- | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai ʻAtsamchan, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559 [2016]Other title: Problems concerning the representation of the heir for the purpose of receiving inheritance.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .พ426 2559 (1).
ห้องสมุด:
Pit tā khāng nưng lǣo chīwit čha mai yāk lœ̄i / ปิดตาข้างหนึ่งแล้วชีวิตจะไม่ยากเลย / คิมซูฮยอน เรื่องและภาพ ; ฑิตยา ปิยภัณฑ์ แปล.

Kim, Su-hyŏn. Thitayā Piyaphan. by คิม, ซู-ฮยอน | ฑิตยา ปิยภัณฑ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sapring Buk, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1594.5 .ค642 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ค642 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pīsāt ratrī / ปีศาจราตรี / [จิ่วลู่เฟยเซียง เขียน ; Fengling แปล].

Jiu, Lu Fei Xiang. by จิ่ว, ลู่เฟยเซียง | เฟงหลิง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Hō̜ngsamut Dō̜t Khō̜m Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ห้องสมุดดอทคอม จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .จ69235ย72ฟ72 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phalưk phūmpanyā phut Tao Khongčhư̄ : pratyā kāndamnœ̄n chīwit / ผลึกภูมิปัญญาพุทธ เต๋า ขงจื๊อ : ปรัชญาการดำเนินชีวิต / โดย วิทิต วัณนาวิบูล.

Witit Wannāwibūn, by วิทิต วัณนาวิบูล, 2491-2539.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mō̜ Chāobān, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1594.5 .ว638 2549 (1).
ห้องสมุด:
Phīdip Sīʻui khā hōt dek kin tap hūačhai / ผีดิบซีอุยฆ่าโหดเด็กกินตับ หัวใจ / เพลิง ภูผา.

Phloēng Phūphā. by เพลิง ภูผา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Pailin Sīnāmngœ̄n, 2543 [2000] Publisher: กรุงเทพฯ : ไพลินสีน้ำเงิน, 2543 [2000]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV7100.55 .พ73 2543 (1).
ห้องสมุด:
Farangsēt nai phra chon Phrap Pokklao. ฝรั่งเศสในพระชนม์พระปกเกล้า.

Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS584 .ฝ46 2562 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS584 .ฝ46 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS584 .ฝ46 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phamā nai nā prawattisāt / พม่า ในหน้าประวัติศาสตร์ / เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Krœ̄krit Chư̄amongkhon. by เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phēt Prakāi, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS528.5 .ก74 2562 (2).
ห้องสมุด:
พระปรีชาญาณในพระบรมราโชวาทและพระราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Royal wisdom in five decades of royal commencement addresses at Chiang Mai University.

by ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-2559 | Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2016 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Chiang Mai University.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chiang Mai] : Chiang Mai University, [2560] [2017] Publisher: [เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2560] [2017]Other title: Royal wisdom in five decades of royal commencement addresses at Chiang Mai University.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.3.ภ7ก5 2560ข (1).
ห้องสมุด:
Phalang samō̜ng khō̜ng khon tham rư̄ang yāk dai tham rư̄ang ngāi reo / พลังสมองของคนทำเรื่องยากได้ ทำเรื่องง่ายเร็ว / ยู ซึซึกิ เขียน ; กมลวรรณ เพ็ญอร่าม แปล.

Suzuki, Yū, Kamonwan Phenʻarām. by ซึซึกิ, ยู, ค.ศ. 1976- | กมลวรรณ เพ็ญอร่าม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin How To, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How To, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Newly AcquiredCall number: BQ5630.ส4 ซ67 2564 (2). : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phon Thō Lūang Laʻō̜phūmlak (Laʻō̜ Bunnāk). พลโท หลวงละออภูมิลักษณ์ (ลออ บุนนาค).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2552 [2009] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552 [2009]Other title: Thīralư̄k phithī phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Lūang Laʻō̜phūmlak (Laʻō̜ Bunnāk) Other title: ที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ พลโท หลวงละออภูมิลักษณ์ (ลออ บุนนาค).Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ล548 พ43 2552 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1988 695456 (1).
ห้องสมุด:
Phatthanākān kānkamnot nayōbāi læ kānnam nayōbāi khāo pai patibat nai Wīatnām læ Thai nai mummō̜ng prīapthīap / พัฒนาการ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในเวียดนามและไทย ในมุมมองเปรียบเทียบ / ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Thanapan Laiprakobsup. by ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2563 ]2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9066.ท9 ธ33 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9066.ท9 ธ33 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9066.ท9 ธ33 2563 (2).
ห้องสมุด:
Phatthanākān kānbō̜rihān phāk rat Thai : čhāk ʻadīt sū ʻanākhot = [Development of public sector management in Thailand : from the past to the future] / พัฒนาการการบริหารภาครัฐไทย : จากอดีตสู่อนาคต = [Development of public sector management in Thailand : from the past to the future] / พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.

Phīrasit Khamnūansin. Thatchalœ̄m Sutthiphongprachā. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ | ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khǭn Kǣn : Witthayālai Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2559 [2016] Publisher: ขอนแก่น : วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 [2016]Other title: Phatthanākān kānbō̜rihān phāk rat khǭng Thai : čhāk ʻadīt sū ʻanākhot Other title: Development of public sector management in Thailand : from the past to the future | พัฒนาการการบริหารภาครัฐของไทย : จากอดีตสู่อนาคต.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: JQ1745 .พ68 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .พ68 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1745 .พ68 2559 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .พ68 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .พ68 2559 (1).
ห้องสมุด:
Phī simpœ̄n = Simple / พี่ซิมเปิ้ล = Simple / มารี-โอ๊ด มูรัย ; เย็นตา, แปลจากภาษาฝรั่งเศส.

Murail, Marie-Aude, Yentā. by มูรัย, มารี-โอ๊ด, ค.ศ.1954- | เย็นตา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūan Ngœ̄n Mī Mā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2561 [2018]Other title: Simple.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม72186ซ64ย73 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม72186ซ64ย73 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phư̄t læ sat sētthakit samkhan khō̜ng čhangwat Nān-- thāng lư̄ak læ thāng rō̜t / พืชและสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดน่าน-- ทางเลือกและทางรอด / ศิริพร กิรติการกุล ... [และคนอื่นๆ].

Siriporn Kiratikānkun. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. Khrōngkān Rak Pā Nān. by ศิริพร กิรติการกุล | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | โครงการรักษ์ป่าน่าน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt (Wō̜Chō̜.), 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SB108.ท9 พ72 2563 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Phūt nai thī sāthārana yāng mai wanwai / พูดในที่สาธารณะอย่างไม่หวั่นไหว / ไมค์ เอ็กเคอร์ เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น แปล.

Acker, Mike. Kunlathidā Bunyakun-Dannākin. by เอ็กเคอร์, ไมค์ | กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Arrow, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN4129.9 .อ744 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phāpthāi khlātsik / ภาพถ่ายคลาสสิค / เอนก นาวิกมูล

ʻAnēk Nāwikkamūn, by เอนก นาวิกมูล, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sǣngdāo, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2562 [2019]Other title: Classic photographs.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS571 .อ748 2562 (1).
ห้องสมุด:
Phāsā Yīpun sanuk. lēm 5 / ภาษาญี่ปุ่นสนุก. เล่ม 5 / โอะซะมุ และ โนะบุโคะ มิซึตะนิ เขียน ; ปรียา อิงคาภิรมย์ แปล.

Mizutani, Osamu. Prīyā ʻIngkhāphirom Horiʻe. Mizutani, Nobuko. by มิซึตะนิ, โอะซะมุ | ปรียา อิงคาภิรมย์ โฮะริเอะ | มิซึตะนิ, โนะบุโคะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : New Wave, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : New Wave, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL539.5.ท9 ม63 2551 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
Phūmpanyā phā mai Thai / ภูมิปัญญาผ้าไหมไทย / พุทธชาด ลีปายะคุณ ... [และคนอื่น ๆ].

Phutthachāt Līpāyakhun. Ministry of Agriculture and Cooperatives. The Queen Sirikit Department of Sericulture. by พุทธชาด ลีปายะคุณ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมหม่อนไหม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Mō̜n Mai, Krasūang Kasēt læ Sahakō̜n, 2555 [2012] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TS1655.ท9 พ733 2555 (1).
ห้องสมุด:
Phūmisāt Manut = Human geography / ภูมิศาสตร์มนุษย์ = Human geography / ผ่องศรี จั่นห้าว ประธาน ; มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย ... และคนอื่นๆ.

Pongsrī Čhanhāo. Mātrinī Raktānonchai. Khrōngkān tamrā witthayāsāt læ khanittasāt mūnlanithi sō̜ 'ō̜ wō̜ nō̜. by ผ่องศรี จั่นห้าว | มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย | โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [ฉบับปรับปรุงใหม่].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Mūnlanithi sō̜ 'ō̜ wō̜ nō̜, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ สอวน., 2563 [2020]Other title: Human geography .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: GF41 .ภ74 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phūm Mư̄ang Kān tamnān Mư̄ang Pilok / ภูมิเมืองกาญจน์ ตำนานเหมืองปิล็อก / โสมชยา ธนังกุล เขียน.

Sōmchayā Thanangkun, Mahāwitthayālai Rātchaphat Kānčhanaburī. Samnak Sinlapa læ Watthanatham. by โสมชยา ธนังกุล, 2514- | มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Kānčhanaburī : Samnak Sinlapa læ Watthanatham Mahāwitthayālai Rātchaphat Kānčhanaburī, 2563 [2020] Publisher: กาญจนบุรี : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TN476.ท92ก5 ส94 2563 (1).
ห้องสมุด:
Mō̜radok khunnāng / มรดกขุนนาง / Eca de Queiros ; แปลโดย ประโลม บุญรัศมี.

De Queiros, Eca, Pralom Boonrussamee. by ดือ เคยรอช, แอซ่า, ค.ศ. 1845-1900 | ประโลม บุญรัศมี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Thaiwatthanāphānit, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ด675อ94ป46 2547 (1).
ห้องสมุด:
Mō̜radok sathāpattayakam phư̄n thin læ singwǣtlō̜m sansāng : chumchon watthanatham Yūan Sīkhio / มรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง : ชุมชนวัฒนธรรมยวนสีคิ้ว / นราธิป ทับทัน.

Narathip Thubthun. Samākhom Sathāpanik Sayām. Kammāthikān Sathāpanik ʻĪsān. by นราธิป ทับทัน | สมาคมสถาปนิกสยาม. กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Kammāthikān Sathāpanik ʻĪsān Samākhom Sathāpanik Sayām nai Phrabō̜romrāchūpatham, 2561 [2018] Publisher: นครราชสีมา : กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ห8 น46 2561 (1).
ห้องสมุด:
Mahāchāt samnūan ʻĪsān / มหาชาติสำนวนอีสาน / ประภาส สุระเสน, รวบรวม และตรวจชำระ ; คณะทำงาน นิยะดา ทาสุคนธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Praphāt Surasen. Niyadā Thāsukhon. by ประภาส สุระเสน | นิยะดา ทาสุคนธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Hō̜samut hǣng Chāt, Krom Sinlapākō̜n, 2531 [1988] Publisher: [กรุงเทพฯ] : หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2531 [1988]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ1470.ว7 ม564 2531 (1).
ห้องสมุด:
Mō̜ng Mư̄ang Fāng phān čhittrakam fā phanang : čhittrakam fā phanang Wihān Wat Nō̜ngyāo ʻAmphœ̄ Fāng Čhangwat Chīang Mai / มองเมืองฝางผ่านจิตรกรรมฝาผนัง : จิตรกรรมฝาผนัง วิหารวัดหนองยาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ทองสุข สมบูรณ์ และ ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Thō̜ngsuk Sombūn. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sathāban Wičhai Sangkhom. Sūn Wičhai læ Kānphatthanā Kānthō̜ngthīeo. by ทองสุข สมบูรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม. ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการท่องเที่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mīdīsai, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มีดีไซน์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ND2835.ฮ9ช9 ท52 2561 (1).
ห้องสมุด:
Miti chœ̄ng sangkhom khō̜ng khwāmrū : yānnawitthayā chœ̄ng sangkhom = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] / มิติเชิงสังคมของความรู้ : ญาณวิทยาเชิงสังคม = [Social dimentions of knowledge : social epistemology] / ศิรประภา ชวะนะญาณ.

Sirapraphā Chawanayān. by ศิรประภา ชวะนะญาณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Social dimentions of knowledge : social epistemology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD175 .ศ643 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BD175 .ศ643 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mi chai ʻư̄n klai / มิใช่อื่นไกล / วิทยา เวชชาชีวะ เรียบเรียง.

Witthayā Wētchāchīwa. by วิทยา เวชชาชีวะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Samut Sākhō̜n] : Bō̜risat Plǣn Phrinting Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [สมุทรสาคร] : บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.จ6 ว63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Yam pai tai dūangdāo / ย่ำไปใต้ดวงดาว / เพี้ยน พุ่มชะมวง.

Thīanchai Lāphānan. by เธียรชัย ลาภานันต์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Yipsī Krup Čhamkat, [2560] [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2560] [2017]Other title: Mīt : yam pai tai dūangdāo Other title: Knife : trampled beneath the stars | มีด : ย่ำไปใต้ดวงดาว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TS380 .ธ84 2560 (2).
ห้องสมุด:
Ying hai ying dai : rư̄angrāo lek lek kīaokap nǣokhit thurakit ʻan songphalang / ยิ่งให้ยิ่งได้ : เรื่องราวเล็กๆ เกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจอันทรงพลัง / บ๊อบ เบิร์ก และจอห์น เดวิด มานน์ เขียน ; ศิขริน แปล.

Burg, Bob. Mann, John David. Nākhin Ratchatasuwan. by เบิร์ก, บ๊อบ | มานน์, จอห์น เดวิด | นาคินทร์ รัชฎสุวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : ʻAmmarin HOW TO, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW TO, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5386 .บ78 2554 (1).
ห้องสมุด:
Rabop bō̜rihān rātchakān Thai = [Thai administration system] / ระบบบริหารราชการไทย = [Thai administration system] / คะนอง พิลุน.

Khanō̜ng Philun. Mahāwitthayālai Mahāsānrakhām. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. Khrōngkān Phalit Tamrā ... by คะนอง พิลุน | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhām : Khrōngkān Phalit læ Phœ̄iphrǣ Tamrā læ Phonngān Wichākān, Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Maha Sarakham, 2563 [2020] Publisher: มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2563 [2020]Other title: Thai administration system.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .ค635 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rātchaʻānāčhak Thai : 50 pī hǣng kānkhrō̜ngrāt, læ, pāthakathā phisēt rư̄ang "phǣn mǣbot kānngœ̄n kānkhlang phư̄a sangkhom" / ราชอาณาจักรไทย : 50 ปีแห่งการครองราชย์, และ, ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อสังคม" / โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์.

Prem Tinsulanonda, General, Mūlanithi Ratthaburut Phonʻēk Prēm Tinsūlānon. by เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ, 2463-2562 | มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Mūlanithi Ratthaburut Phonʻēk Prēm Tinsūlānon, [2539] [1996] Publisher: กรุงเทพฯ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์, [2539] [1996]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1996 699857 (1).
ห้องสมุด:
Rāchinī khū phrathai nai Ratchakān thī 5 / ราชินีคู่พระทัยในรัชกาลที่ ๕ / เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.

Wēnisā Sēnīwong. by เวนิสา เสนีวงศ์ฯ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Sayām Khwāmrū, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สยามความรู้, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.4.ก1 ว765 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rāmāyana Lūang Phra Bāng : bot læ bǣp fō̜n lakhō̜n Phra Lak Phra Lām / รามายณะหลวงพระบาง : บท และแบบฟ้อนละคอนพระลัก พระลาม / บรรณาธิการ แก้วตา จันทรานุสรณ์.

Kaowta Chantranuson. Ruenruthai Sujjapun. Jackkrit Duangpattra. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. by แก้วตา จันทรานุสรณ์ | รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ | จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. Khō̜n Kǣn Kānphim, 2563 [2020] Publisher: ขอนแก่น : หจก.ขอนแก่นการพิมพ์, 2563 [2020]Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rāingān kānprachum kānprachum wichākān bandit sưksā radap chāt khrang thī 12 / รายงานการประชุมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 / กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, อรรถพล ควรเลี้ยง และ สุกัญญา บูรณเดชาชัย, บรรณาธิการ.

Kānprachum Wichākān Banditsưksā Radap Chāt Krung Thēp ...) Kittisak Jermsittiparsert. Attapol Kuanliang. Sukanya Buranadechachai, Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt. by การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 12 : 2561 : กรุงเทพฯ) | กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ | อรรถพล ควรเลี้ยง | สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2503- | สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samākhom Ratthasāt hǣng Mahāwitthayālai Kasētsāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Z7165.ท9 ก633 2561ข (1).
ห้องสมุด:
Ruk tawanʻō̜k : khwāmsamphan "Sayām-Wīatnām" kō̜n ʻānām Sayām yut / รุกตะวันออก : ความสัมพันธ์ "สยาม-เวียดนาม" ก่อนอานามสยามยุทธ / สุเจน กรรพฤทธิ์.

Sujane Kanparit. by สุเจน กรรพฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ว8 ส72 2562 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ว8 ส72 2562 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS575.5.ว8 ส72 2562 (2).
ห้องสมุด:
Lūncho̜t : ʻaidīa bā bā thī phlik chatā lōk / ลูนช็อต : ไอเดียบ้าๆ ที่พลิกชะตาโลก / ซาฟี บาห์คอลล์ เขียน ; นำชัย ชีววิวรรธน์ และอัควีร์ มัยมจันทร์ แปล.

Bahcall, Safi. Namchai Chīwawiwat, ʻAkkhawī Maimačhan. by บาห์คอลล์, ซาฟี | นำชัย ชีววิวรรธน์, 2509- | อัควีร์ มัยมจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Wan thīralưk wan song dontrī / วันที่ระลึกวันทรงดนตรี / คณะผู้จัดทำ สวัสดิ์ จงกล ... [และคนอื่น ๆ].

Sawat Čhongkon. by สวัสดิ์ จงกล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2547 [2004] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: ML345.ท9 ว627 2547 (1).
ห้องสมุด:
Wan thī mo̜ kap khanompang sup læ mǣo / วันที่เหมาะกับขนมปัง ซุป และแมว / มูเระ โยโกะ เขียน ; สิริพร คดชาคร แปล.

Mure, Yoko, Siriphō̜n Khotchakhō̜n. by มูเระ, โยโกะ, ค.ศ. 1954- | สิริพร คดชาคร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sǣnwit, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แซนด์วิช, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Witthayāsāt khwāmʻūan : thō̜trahat sāt hǣng kānlot namnak khai khwāmlap sū sukkhaphāp dī yāng yangyư̄n / วิทยาศาสตร์ความอ้วน : ถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ำหนัก ไขความลับสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน / โดย Jason Fung ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Fung, Jason. Lalitā Phonphalā. by เฝิง, เจสัน | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus ACQ Finished; Sent to Cataloging DivisionCall number: QT235 .ฝ76 2564 (3). : Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Withīkān sō̜n khon bǣp Harvard MBA = Harvard MBA inside story / วิธีการสอนคนแบบ Harvard MBA = Harvard MBA inside story / ไมเคิล วาย. โอ้ เขียน ; สุวัจนา สงวนสิน แปล.

Oh, Michael Y. Suwatčhanā Sangūansin. by โอ้, ไมเคิล วาย | สุวัจนา สงวนสิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khāpēdīammœ̄, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2560 [2017]Other title: Harvard MBA inside story.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF1111 .อ94 2560 (1).
ห้องสมุด:
Withī witthayā kānwičhai = Research methodology / วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี.

Thipsiri Kānčhanawāsī Sirichai Kānčhanawāsī. by ทิพย์สิริ กาญจนวาสี | ศิริชัย กาญจนวาสี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Hānghunsūan Čhamkat Phimthančhai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ทันใจ, 2564 [2021]Other title: Research methodology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ก1 ท63 2564 (3).
ห้องสมุด:
Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻAdun Wichīančharœ̄n kap laksūt wichā phư̄nthān Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt / ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / โดย กาญจนี ละอองศรี, วารุณี โอสถารมย์, อังคาร จันทร์เมือง.

Kānčhanī Laʻō̜ngsī. Warunī ʻŌsathārom. ʻAngkhān Čhanmư̄ang. Mahāwitthayālai Thammasāt. by กาญจนี ละอองศรี | วารุณี โอสถารมย์ | อังคาร จันทร์เมือง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92อ25 ก62 2559 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก62 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92อ25 ก62 2559 (1).
ห้องสมุด:
Sāt kānčhatkān rīanrū sangkhommasưksā = Science of social studies learning management / ศาสตร์การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา = Science of social studies learning management / พิชาติ แก้วพวง

Phichāt Kǣophūang. by พิชาติ แก้วพวง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Science of social studies learning management.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H62 .พ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sinlapa Thai rūamsamai hā salā Lānnā. ศิลปไทยร่วมสมัย 5 สล่าล้านนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2537] [1994] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2537] [1994]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 1994 699839 (1).
ห้องสมุด:
Sakunwong Sunlatān Sulaimān / สกุลวงศ์ สุลต่าน สุลัยมาน / คณะกรรมการผู้จัดทำ พลโท อำพัน ณ พัทลุง.

ʻAmphan Na Phatthalung. by อำพัน ณ พัทลุง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhǭn : Hānghunsūan Čhamkat ʻArun Kānphim, [2534] [1991] Publisher: พระนคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, [2534] [1991]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CS1259.ส742 2534 (1).
ห้องสมุด:
Sarup praden mati khana ratthamontrī / สรุปประเด็นมติคณะรัฐมนตรี / พิสุทธิ์ ชลากรกุล รวบรวมเรียบเรียง.

Phisut Chalākō̜nkun. by พิสุทธิ์ ชลากรกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2548 [2005] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745.ก55ต63 พ65 2548 (1).
ห้องสมุด:
สันติ-วิถี สุข สงบ สามัคคี วิถีมุสลิมไทย / กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ = In peace & harmony the lives of Muslim Thais / Department of Information, Ministry of Foreign Affairs ; English version, Sirada Chatikavenij ; edited by Piyapathu Ruktanonchai ; Arabic version, Narucha Rungrueanh ; edited by Taghreed Mahmoud.

by Mahmoud, Taghreed | ศิรดา จาติกวนิช | Sirada Chatikavanij | ปิยะพธู รักษ์ตานนท์ชัย | Piyapathu Ruktanonchai | นฤชา รุ่งเรือง | Narucha Rungrueang | กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสารนิเทศ | Thailand. Ministry of Foreign Affairs. Department of Information.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok : Department, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : กรม, 2558 [2015]Other title: In peace and harmony the lives of Muslim Thais.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.ม67 ส63 2558 (1).
ห้องสมุด:
Sāmanchon plīan lōk / สามัญชนเปลี่ยนโลก / แปลและเรียบเรียง ภัควดี วีระภาสพงษ์.

Phakwadī Wīraphātphong. by ภัควดี วีระภาสพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khǭng Rao, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ของเรา, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM881 .ภ62 2554 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM881 .ภ62 2554 (2).
ห้องสมุด:
Sān kap kānsư̄ khwāmmāi / สารกับการสื่อความหมาย / สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Surapongse Sotanasathien. by สุรพงษ์ โสธนะเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhāmčhurī Prōdak Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทจามจุรีโปรดักส์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P90 .ส7345 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sītā læ ʻamata līlā khō̜ng Phrarām / สีตาและอมตะลีลาของพระราม / กิ่งแก้ว อัตถากร.

Kingkeo Attagara. Sathāban Somdēt Phra Narēsūan Mahārāt phư̄a Kānsưksā Khatichon Witthayā læ Pratyā ʻAmata. by กิ่งแก้ว อัตถากร, 2481- | สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chachœ̄ngsao : Sathāban Somdēt Phra Narēsūan Mahārāt phư̄a Kānsưksā Khatichon Witthayā læ Pratyā ʻAmata, 2560 [2017] Publisher: ฉะเชิงเทรา : สถาบันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษาคติชนวิทยาและปรัชญาอมตะ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PL4209.ร643 ก66 2560 (1).
ห้องสมุด:
Sūt khō̜ng Wœ̄i Lāng / สูตรของเว่ยหล่าง / พุทธทาสภิกขุ แปล.

Wei Lang, Phra Thēpwisutthimēthī (Ngư̄am), by เว่ยหล่าง, ค.ศ. 638-713 | พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Sukkhaphāpčhai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ9268.3 .ว7 2563 (2).
ห้องสมุด:
Yot lư̄at nai thalēsāi / หยดเลือดในทะเลทราย / จักรภพ เพ็ญแข.

Čhakkaphop Phenkhǣ. by จักรภพ เพ็ญแข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Dō̜kyā, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS119.76 .จ62 2549 (1).
ห้องสมุด:
หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / ณรงค์ ใจหาญ.

by ณรงค์ ใจหาญ, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ณ45 2552 (3), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: K5401 .ณ45 2552 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5401 .ณ45 2552 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .ณ45 2552 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .ณ45 2552 ล. 1 (1). Checked out (4). Withdrawn (4).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi ʻēkkathēt sanyā laksana tūathǣn-laksana nāinā / หลักกฎหมายเอกเทศสัญญา ลักษณะตัวแทน-ลักษณะนายหน้า / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻEkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .น33 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Lakkān læ nǣo padibat samrap kānčhatkān ʻēkkasān phāk rat = The Management of public sector records principles and practices / หลักการและแนวปฎิบัติสำหรับการจัดการเอกสารภาครัฐ = The Management of public sector records principles and practices / วิศปัตย์ ชัยช่วย.

Vispat Chaichuay. Mahāwitthayālai Khō̜n Kæn. Khana Manutsayasāt læ Sangkhommasāt. by วิศปัตย์ ชัยช่วย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561 [2018]Other title: Management of public sector records principles and practices.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JF1521 .ว65 2561 (1).
ห้องสมุด:
Hun Avengers infinity stock / หุ้น Avengers infinity stock / บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ เขียน.

Buntham Račhitphinyōlœ̄t. by บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : howto, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (5).
ห้องสมุด:
ʻOngkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin tonbǣp khunnatham : kō̜ranī sưksā thētsabān Tambon ʻUmōng Čhangwat Lamphūn : rāingān chabap sombūn (Final Report) / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบคุณธรรม : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) / อรรถพันธ์ สารวงศ์.

Auttapan Sarnwong. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by อรรถพันธ์ สารวงศ์ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt (Wō̜Chō̜.), 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2020 715758 (1).
ห้องสมุด:
ʻOngkhwāmrū kīeokap kānsahakō̜n / องค์ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ / โดย ประดิษฐ์ มัชฌิมา.

Pradit Matchimā, Thailand. Krom Songsœ̄m Sahakō̜n. by ประดิษฐ์ มัชฌิมา, 2476-2562 | กรมส่งเสริมสหกรณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Songsœ̄m Sahakō̜n, [2562] [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมสหกรณ์, [2562] [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2019 715720 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nā Pathna Khamlư̄ang : (ʻAdīt phū ʻamnūai kān rōngrīan bān dǣn chum phon ʻamphœ̄ sō̜ng čhangwat Phrǣ) อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายพัฒน์ คำเหลือง : (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่)

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Dāongœ̄n Kānphim, 2553 [2010] Publisher: พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 2553 [2010]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2010 714931 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi ʻĀtchawin Wichaidit. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายอาชวิน วิชัยดิษฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2561] [2018] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2561] [2018]Other title: Nāi ʻĀtchawin Wichaidit Other title: นายอาชวิน วิชัยดิษฐ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2018 715747 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phūchūai Sāttrāčhān Somčhit ʻInthasara. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตต์ อินทสระ.

Wasin ʻInthasara. by วศิน อินทสระ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thammadā, 2547 [2004] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2547 [2004]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ4570.ช6 อ364 2547 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2004 695467 (1).
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Samai Thasangkhā. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรีสมัย ทะสังขา .

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2560] [2017] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2560] [2017]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2017 715729 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Pančha Kēsō̜nthō̜ng. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายปัญจะ เกสรทอง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2559 [2016] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559 [2016]Other title: Pančha Kēsō̜nthō̜ng Other title: ปัญจะ เกสรทอง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป62 อ37 2559 (2). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2016 694787 (1).
ห้องสมุด:
ʻAphipratyā hǣng lōk sērī chabap pathom bot 2 / อภิปรัชญาแห่งโลกเสรี ฉบับปฐมบท 2 / ปริญญา ตันสกุล.

Parinya Tansakul. by ปริญญา ตันสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Čhit Čhakkrawān, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : จิตจักรวาล, 2550 [2007]Other title: Pure-meta physics knowledge.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BD118 .ป46 2550 (1).
ห้องสมุด:
Yā yō̜m / อย่ายอม / เกลนน็อน ดอยล์ เขียน ; K.D. แปล.

Doyle, Glennon, K.D. by ดอยล์, เกลนน็อน, ค.ศ. 1976- | เค.ดี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: No items available :
Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (2).
Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yū khon dīeo kō̜ mī khwām suk mư̄ankan na / อยู่คนเดียวก็มีความสุขเหมือนกันนะ / คิดมาก ... [และคนอื่นๆ] ; ถ่ายภาพ Imminimus.

Sō̜nsawat Monsuwan. Imminimus. Čhaopā. Octobrae. Phonlawat Sīchaināt. ʻAnawat Praditsin. Yotsaphon Nuea-on. Winnī. Phūwanat Thǣnwatthanakun. Kānlakhrangnưng Chayapat Wizaza. by ศรศวัส มลสุวรรณ | อิมมินิมัส | เจ้าป่า | ออกโทเบร | พลวัฒน์ ศรีชัยนาท | อนวัช ประดิษฐ์ศิลป์ | ยศพล เนื้ออ่อน | วินนี่ | ภูวณัฎฐ์ แท่นวัฒนกุล | กาลครั้งหนึ่ง | ชยพัทธ์ วิสาสะ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Springbooks, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PN6095 .อ47 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
ʻŌ̜rathai khāi rak = 79 Park Avenue / อรทัยขายรัก = 79 Park Avenue / ฮาโรลด์ ร็อบบิ้นส์ เขียน ; ยศ วัชรเสถียร แปล.

Robbins, Harold, Yot Watchara sathīan, by รอบบินส์, ฮาโรลด์, ค.ศ. 1916-1997 | ยศ วัชรเสถียร, 2451-2522.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜phai, 2522 [1979] Publisher: กรุงเทพฯ : กอไผ่, 2522 [1979]Other title: 79 Park Avenue.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ร5ก13ย56 2522 (1).
ห้องสมุด:
ʻAttalak thāng kānkhǣngkhan khō̜ng prathēt ʻĒttōnīa rawāng Khō̜.Sō̜. 1991-2011 : rāingān wičhai chabap sombūn / อัตลักษณ์ทางการแข่งขันของประเทศเอสโตเนีย ระหว่าง ค.ศ. 1991-2011 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สมพงค์ พรมสะอาด.

Somphong Phromsaʻāt. Mahāwitthayālai Thaksin. Khana Sētthasāt læ Bō̜rihān Thurakit. Sūn Yurōp Sưksā hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. by สมพงค์ พรมสะอาด | มหาวิทยาลัยทักษิณ. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ยุโรปศึกษา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Yurōp Sưksā hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD69.ช75 ส44 2559 (1).
ห้องสมุด:
ʻĀčhan Pūai kap Samakhom Sangkhommasāt hǣng Prathēt Thai / อาจารย์ป๋วยกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย / ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี เขียน ; กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Tō̜sak Čhindāsuksī. Kasidit ʻAnanthanāthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี | กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp Mahāwitthayālai Thammasāt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.6.ป55 ต55 2560 (2).
ห้องสมุด:
ʻAmnāt : kānkhongyū sankhlō̜n læ prakō̜p sāng / อำนาจ : การคงอยู่ สั่นคลอน และประกอบสร้าง / ธวัชชัย ป้องศรี และณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์ บรรณาธิการ.

Thawatchai Pō̜ngsī. Natthawut Rangsīram. by ธวัชชัย ป้องศรี | ณัฐวุฒิ รังศรีรัมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Maha Sarakham : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Mahāwitthayālai Maha Sarakham læ Klum Sērī Mūanchon phư̄a Sangkhom, 2563 [2020] Publisher: มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกลุ่มเสรีมวลชนเพื่อสังคม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.อ67 อ63 2563 (1).
ห้องสมุด:
ʻImʻarō̜i tām rō̜i čhaosūa / อิ่มอร่อยตามรอยเจ้าสัว / จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ และนิตยสาร Gourmet & Cuisine.

Thanākhān Krung Thēp. Fāi Kānprachāsamphan. by ธนาคารกรุงเทพ. ฝ่ายการประชาสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sayām ʻEm ʻǣn Bī Phaplitching Čhamkat, [2545?] [2002?] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สยาม เอ็ม แอนด์ บี พับลิชชิ่ง จำกัด, [2545?] [2002?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: TX907.5.ท92ก4 อ64 2545 (1).
ห้องสมุด:
ʻUtthayān hǣng Chāt khumsap phư̄a chīwit / อุทยานแห่งชาติขุมทรัพย์เพื่อชีวิต / ทรงธรรม สุขสว่าง, Jeffrey A. McNeely.

Songtham Suksawang. McNeely, Jeffrey A. Thailand. Krom 'Utthayān hǣng Chāt Satpā læ Phanphư̄t. Samnakngān Khrōngkān Phatthanā hǣng Sahaprachāchāt. Kō̜ngthun Singwǣtlō̜m Lōk (Prathēt Thai) by ทรงธรรม สุขสว่าง | แม็คนีลลี่, เจฟฟรีย์ เอ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ | กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (ประเทศไทย).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2558 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: SB484.ท9 ท42 2558 (1).
ห้องสมุด:
Kīatprawat læ sēnthāng chīwit khō̜ng Aree Phūsombun / เกียรติประวัติและเส้นทางชีวิตของ อารีย์ ภู่สมบุญ / อารีย์ ภู่สมบุญ, เล่าลำดับความ ; ฝูเจิง, เรียบเรียง.

Aree Poosomboon. Fūčhing. by อารีย์ ภู่สมบุญ | ฝูเจิง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], [2547?] [2004?] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2547?] [2004?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HC426.5.อ64ก3 2547 (1).
ห้องสมุด:
Khletlap kān khīan rāingān wičhai læ witthayāniphon / เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Sit Thīrasō̜n. by สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: No items available : Checked out (6).
ห้องสมุด:
Čhao phū khrō̜ng nakhō̜n / เจ้าผู้ครองนคร / นิกโกโล มาเคียเวลลี เขียน ; สรวงอัปสร กสิกรานันท์ แปล.

Machiavelli, Niccolo, Sūangʻapsō̜n Kasikarānan. by มาเคียเวลลี, นิคโคโล, ค.ศ. 1469-1527 | สรวงอัปสร กสิกรานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čho̜ čhutkhæng : withī phatthanā phō̜nsawan khō̜ng lūknō̜ng læ khō̜ng tūa khun ʻēng / เจาะจุดแข็ง : วิธีพัฒนาพรสวรรค์ของลูกน้องและของตัวคุณเอง / มาร์คัส บัคกิ้งแฮม, โดนัลด์ โอ. คลิฟตัน ; แปลโดย เอธ แย้มประทุม.

Buckingham, Marcus. Clifton, Donald O. ʻĒthō̜ Yǣmpratum. by บักคิงแฮม, มาร์คัส | คลิฟตัน, โดนัลด์ โอ | เอธ แย้มประทุม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 24.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ... ] : Nēchan Buk, 2557 [2014] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนชั่นบุ๊คส์, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ร8 บ62 2557 (1).
ห้องสมุด:
Čho̜ praden māttrathān kānbanchī thī samkhan tō̜ thurakit / เจาะประเด็นมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญต่อธุรกิจ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Somdēt Rōtkhurīsathīan. by สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Sathāban Phatthanā Kānbō̜rihān Thamniti, 2540 [1997] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2540 [1997]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5626 .ส43 2540 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5626 .ส43 2540 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5626 .ส43 2540 (1).
ห้องสมุด:
Chīang Mai : nakhō̜n hǣng ʻamata / เชียงใหม่ : นครแห่งอมต / วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่, บรรณาธิการ ; คณะผู้จัดทำ: พิเชษฐ์ ตันตินามชัย ... [และคนอื่น ๆ].

Wongsak Na Chīang Mai. Phichēt Tantināmchai. by วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ | พิเชษฐ์ ตันตินามชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Chiang Mai : Bō̜risat Wit ʻIn Dīsai Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: เชียงใหม่ : บริษัทวิทอินดีไซน์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ช9 ช8217 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Dekying namtān = Sugar child / เด็กหญิงน้ำตาล = Sugar child / โอลก้า โกรมาว่า เขียน ; ช้องนาง ปรีชาเจริญศิลป์ แปล.

Gromova, Olʹga. Chō̜ngnāng Preechacharoensin. by โกรมาว่า, โอลก้า | ช้องนาง ปรีชาเจริญศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Library Terrace, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เทอเรส, 2564 [2021]Other title: Sugar child.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: นว .ก8826ซ62ช52 2564 (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theknik kānkhīan botkhwām wichākān / เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ / สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Sit Thīrasō̜n. by สิทธิ์ ธีรสรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: P301.5.ก8 ส633 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pœ̄t tamnān laokhān mư̄ang Pathum Thānī. เปิดตำนาน เล่าขานเมืองปทุมธานี.

Čhangwat Pathum Thānī. by จังหวัดปทุมธานี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Čhangwat Pathum Thānī , 2553 [2010] Publisher: ปทุมธานี : จังหวัดปทุมธานี, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.ป3 ป733 2553 (1).
ห้องสมุด:
Pœ̄t pratū ʻusākhanē / เปิดประตูอุษาคเนย์ / คณะผู้จัดทำ กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ ... [และคนอื่นๆ].

Kunprāmōt Wannalœ̄t. Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai. Kō̜ng Songsœ̄m Lǣngthō̜ngthīeo. by กุลปราโมทย์ วรรณะเลิศ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Songsœ̄m Lǣngthō̜ngthīeo Kānthō̜ngthīeo hǣng Prathēt Thai, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS522.6 .ป73 2554 (1).
ห้องสมุด:
Pœ̄t lōk ʻīyipwitthayā = Step into Egyptology / เปิดโลกอียิปต์วิทยา = Step into Egyptology / ณัฐพล เดชขจร เขียน.

Natthaphon Dētkhačhō̜n. by ณัฐพล เดชขจร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, [2564] [2021]Other title: Step into Egyptology.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DT77 .ณ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT77 .ณ63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phro̜ khwāmrak mi ʻāt rēngrō̜n / เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน / ดานีเอลา ครีน เขียน ; ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ แปล.

Krien, Daniela Piyakan Sinprasœ̄t. by ครีน, ดานีเอลา, ค.ศ. 1975- | ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Laibrārī Hao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลบรารี่ เฮ้าส์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phư̄an klaichit mit klai bān-- Thai/Lāo : Wat Sī Sakēt Hō̜ Phrakǣo Phrathāt Lūang Pratūchai / เพื่อนใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน-- ไทย/ลาว : วัดสีสะเกด หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย / สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.

Sathit Thimwatbanthong, Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt. Khana Sinlapakammasāt. by สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, 2499- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Sinlapakammasāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558 [2015]Other title: Wat Sī Sakēt Hō̜ Phrakǣo Phrathāt Lūang Pratūchai Other title: วัดสีสะเกด หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8193.ล6 ส63 2558 (2).
ห้องสมุด:
Mīanmā : kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng raya plīan phān = Myanmar : politics and government in transition / เมียนมาร์ : การเมืองการปกครองระยะเปลี่ยนผ่าน = Myanmar : politics and government in transition / ดุลยภาค ปรีชารัชช.

Dulyapak Preecharush. by ดุลยภาค ปรีชารัชช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Myanmar : politics and government in transition.Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Mư̄ang nai mō̜k / เมืองในหมอก / อนุสรณ์ ติปยานนท์.

ʻAnusō̜n Tipyān. by อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp… : Wō̜ntǣ, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วอลแตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .อ362ม83 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Rư̄ang lao khō̜ng khao Phayā Prāp / เรื่องเล่าของเขาพญาปราบ / รวบรวมโดย กรกฤช เจียรพินิจนันท์.

Kornkrit Jianpinidnan. by กรกฤช เจียรพินิจนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻUtsāhakam Mai Thai Čhamkat, 2553 [2010] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด, 2553 [2010]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS589.น3 ร82 2553 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS589.น3 ร82 2553 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS589.น3 ร82 2553 (1).
ห้องสมุด:
Rư̄anglao čhāk fāk nưng khō̜ng rǣngdưngdūt / เรื่องเล่าจากฟากหนึ่งของแรงดึงดูด / [จัดทำโดย หัตถกาญจน์ อารีศิลป ... [และคนอื่น ๆ]].

Hattakarn Areesilp. by หัตถกาญจน์ อารีศิลป.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ร794 2564 (2).
ห้องสมุด:
Rư̄an bāp winyān khǣn / เรือนบาปวิญญาณแค้น / ฌาปนินทร์.

Chāpanin. by ฌาปนินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sofa Publishing, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Sofa Publishing, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lē phadet rak / เล่ห์เผด็จรัก / รวินท์รำไพ.

Sawanya Nānāsathīankun. by สวรรยา นานาเสถียรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Lai ʻō̜p Lœ̄p, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ส4783ล75 2557 (1).
ห้องสมุด:
Sīa dindǣn Malāyū : prawattisāt chāt chabap Pilot twist / เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Pilot twist / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Thanaphong Lư̄khačhō̜nchai. by ฐนพงศ์ ลือขจรชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DS588.ต9 ฐ33 2562 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS588.ต9 ฐ33 2562 (2).
ห้องสมุด:
Hēm Wētchakō̜n chīwit læ phonngān nai ʻattalak Thai / เหม เวชกร ชีวิตและผลงานในอัตลักษณ์ไทย / โดย สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.

Sathit Thimwatbanthong, by สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krit Dīsai ʻǢn Khō̜mmūnikhēchan Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N7323.ห74 ส63 2563 (2).
ห้องสมุด:
เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสุพรรณบุรี : ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดย สถาบันไทยศึกษา ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ จังหวัดสุพรรณบุรี.

by จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา | สุพรรณบุรี.

Material type: Text Text