TUMED-New Book 2021-April (Tha)

This list contains 13 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Must 2 know : adult rao tō̜ng rō̜t / Must 2 know : adult เราต้องรอด / by อจอนช & อ.ดร. เสน่ห์.

ʻAnuchā Thaiwong. Sanē Khunkǣw. by อนุชา ไทยวงษ์ | เสน่ห์ ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Rātchasīmā] : Bō̜risat Khōrāt ʻIngčhet 2010 Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [นครราชสีมา] : บริษัท โคราชอิงค์เจ็ท 2010 จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY152 .อ37 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān ʻāyurasāt / การพยาบาลอายุรศาสตร์ / ประทุม สร้อยวงค์ บรรณาธิการ.

Prathum Sō̜iwong, Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ประทุม สร้อยวงค์, 2512- | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY150 .ก635 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā dek ʻō̜thittik sapēktram nǣothāng DIR / falō̜thai / การพัฒนาเด็กออทิสติกสเปกตรัม แนวทาง DIR / ฟลอร์ไทม์ / กิ่งแก้ว ปาจรีย์.

Kingkǣw Pāčharī. by กิ่งแก้ว ปาจรีย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Phī.ʻĒ. Līpwing Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamrā phūmpanyā kānphadungkhan Thai / ตำราภูมิปัญญาการผดุงครรภ์ไทย / บรรณาธิการ พรทิพย์ เทียนทองดี, กันทิมา สิทธิธัญกิจ.

Phō̜nthip Thīanthō̜ngdī. Kantimā Sitthithanyakit. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Klumngān Wichākān Wētchakam læ Phadungkhan Phǣn Thai. by พรทิพย์ เทียนทองดี | กันทิมา สิทธิธัญกิจ | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภ์แผนไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klumngān Wichākān Wētchakam læ Phadungkhan Phǣn Thai Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2560 [2017] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานวิชาการเวชกรรมและผดุงครรภ์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ160 .ต646 2560 (2).
ห้องสมุด:
Wichā rāngkāi 101 / วิชาร่างกาย 101 / ผู้เขียน Bill Bryson ; ผู้แปล เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล และ ไอริสา ชั้นศิริ.

Bryson, Bill. Phīangkhwan Laksǣngwilai. ʻAirisā Chansiri. by ไบรสัน, บิล | เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล | ไอริสา ชั้นศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
อายุรศาสตร์ทันยุค = Update in internal medicine / ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2537-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .อ6385 2537 (49). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Phēsatwitthayā. Lem 2 : samrap naksưksā witthayāsāt sukkhaphāp. Yā thī ʻō̜krit tō̜ rabop prasāt klāng / เภสัชวิทยา. เล่ม 2 : สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง / บรรณาธิการ จินตนา สัตยาศัย.

Čhintanā Sattayāsai. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Phāk Wichā Phēsatwitthayā. by จินตนา สัตยาศัย | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Phāk Wichā Phēsatwitthayā, Khana Phǣtthayasāt, Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: [ขอนแก่น] : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Other title: Yā thī ʻō̜krit tō̜ rabop prasāt klāng Other title: ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV4 .ภ7427 2564 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Nǣothāng wētpatibat samrap rōk baowān 2560 = Clinical practice guideline for diabetes 2017 / แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 = Clinical practice guideline for diabetes 2017 / จัดทำโดย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... [และอื่น ๆ].

Diabetes Association of Thailand. by สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2560 [2017]Other title: Clinical practice guideline for diabetes 2017.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WK815 .น853 2560 (1).
ห้องสมุด:
Nǣothāng læ tonbǣp ʻēkkasān khō̜mūn læ khō̜ khwāmyinyō̜m samrap kānwičhai thāng khlinik nai prathēt Thai = Guidance and template of informed consent form for clinical trials in Thailand / แนวทางและต้นแบบเอกสารข้อมูลและขอความยินยอมสำหรับการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทย = Guidance and template of informed consent form for clinical trials in Thailand / ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์, ทิพาพร ธาระวานิช, ชัยรัตน์ ฉายากุล.

Nat Khūnrangsīsombūn Thiphāphō̜n Thārawānit. Chairat Chāyākun. by ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ | ทิพาพร ธาระวานิช | ชัยรัตน์ ฉายากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Guidance and template of informed consent form for clinical trials in Thailand.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.55.H9 ณ63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
แนะแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กจากแรกเกิดถึง 5 ปี / ส่าหรี จิตตินันทน์, ลัดดา เหมาะสุวรรณ บรรณาธิการ.

by ส่าหรี จิตตินันทน์ | ลัดดา เหมาะสุวรรณ.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2548Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS105.5.C3 น838 (3).
ห้องสมุด:
Khrōngkān kānphatthanā khwām chalāt rū dān satem sưksā khō̜ng dek Thai phư̄a hai kāo klai than yuk prathēt Thai 4.0 = Development of STEM literacy toward Thailand 4.0 : rāingān chabap sombūn / โครงการการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านสะเต็มศึกษาของเด็กไทยเพื่อให้ก้าวไกลทันยุคประเทศไทย 4.0 = Development of STEM literacy toward Thailand 4.0 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย พิริยะ ผลพิรุฬห์, อัครนัย ขวัญอยู่ ; [ตรวจทางและแก้ไขโดย ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ].

Phiriya Phonphirun. ʻAkkharanai Khwanyū. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. Sathāban Bandit Phatthanabō̜rihānsāt. Sūn Sưksā Phatthanākān Sētthakit. by พิริยะ ผลพิรุฬห์ | อัครนัย ขวัญอยู่ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : risat Mittraphāp Kānphim læ Satiwadiʻō Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท มิตรภาพการพิมพ์และสติวดิโอ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Satem sưksā parithat Other title: Development of STEM literacy toward Thailand 4.0 | สะเต็มศึกษา ปริทรรศน์.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: Q183.4.ท9 พ64 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q183.4.ท9 พ64 2563 (1).
ห้องสมุด:
โภชนาการเพื่อสุขภาพ / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์, สุภาพรรณ ตันตราชีวธร บรรณาธิการ.

by อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ | นลินี จงวิริยะพันธุ์ | สุภาพรรณ ตันตราชีวธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: [กรุงเทพฯ] : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2549 [2006]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS115 .ภ962 2549 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rōktittō̜ ʻubatmai-rōk tittō̜ thī nāsončhai / โรคติดต่ออุบัติใหม่-โรคติดต่อที่น่าสนใจ / ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Natthaphat Watwarākun. by ณัฐภัทร วัฒวรากุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC100 .ณ63 2564 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544