TULAW-New book-202105-01-31 (Tha)

This list contains 11 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphō̜n Thirawat. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ดาราพร ถิระวัฒน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT810 .ด646 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT810 .ด646 2564 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap Sān Ratthathammanūn / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Sān Ratthathammanūn. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsō̜tkhlō̜ng khō̜ng māttrakān hām namkhao nư̄a sukō̜n thī chai sān rēng nư̄a dǣng khō̜ng prathēt Thai phāitai phanthakō̜ranī khō̜ng ʻOngkān Kānkhālōk / ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก / โดย จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi lak kotmāi ʻItsalām wādūai khrō̜pkhrūa læ mō̜radok (chabap sān yuttitham). Lem 1, Khamʻathibāi lak kotmāi ʻItsalām wādūai khrō̜pkhrūa / คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม 1, คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว / สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล บรรณาธิการ.

Sư̄pphong Sīphongkun. Thailand. Samnakngān Sān Yuttitham. Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham. Khrōngkān Songsœ̄m Prasitthiphāp Ngān Yuttitham Sān nai Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai. by สืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล | สำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานยุติธรรมศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Songsœ̄m Prasitthiphāp Ngān Yuttitham Sān nai Čhangwat Chāidǣn Phāk Tai Samnak Kotmāi læ Wichākān Sān Yuttitham Samnakngān Sān Yuttitham, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานยุติธรรมศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม, สำนักงานศาลยุติธรรม, 2561 [2018]Other title: Khamʻathibāi lak kotmāi ʻItsalām wādūai khrō̜pkhrūa Other title: คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KBP540.3 .ค65 2561 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2562 : phrō̜m kot krasūng Phrarātchabanyat Čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phǭ.Sǭ. 2499 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2558 Khō̜bangkhap khō̜ng ʻaiyakān sūngsut wādūai kān khō̜ ʻanuyāt fō̜ng læ kān ʻanuyāt fō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt phičhāranā khō̜ng sān khwǣng Phǭ.Sǭ. 2559 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 : พร้อมกฎกระทรวง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ. 2559 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3794 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3794 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3794 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3794 2564 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Twekiat Menakanist, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 44, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2564).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ป43 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ป43 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Rūam khwāmhen læ khō̜sanœ̄næ Khana Kammakān Patirūp Kotmāi pračham pī Phō̜.Sō̜. 2557 / รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2557 / รวบรวมโดย สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. Samnak Lēkhāthikān. by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. สำนักเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnak, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนัก, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ร5467 2557 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร5467 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร5467 2557 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām thāng wichākān khō̜ng Samnakngān Sān Ratthathammanūn Chut thī 18, Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon / รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. ชุดที่ 18, ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน / ผู้เขียน คณิต วัลยะเพ็ชร์ ... [และคนอื่น ๆ].

Khanit Wanyaphet. Thailand. Samnakngān Sān Ratthathammanūn. by คณิต วัลยะเพ็ชร์ | สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān Sān Ratthathammanūn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2563 [2020]Other title: Sān Ratthammanūn yưt lak nititham khamčhun prachāthipatai hūangyai sitthi læ sērīphāp khō̜ng prachāchon Other title: ศาลรัฐธรรมนูญยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตย ห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ร543 2563 ล. 18 (1).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi phǣng wādūai kānhai bō̜rikān thanākhān / หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล.

Phō̜nchai Wiwatphattharakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT940 .พ42 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT940 .พ42 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT940 .พ42 2564 (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT940 .พ42 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nǣo patibat bāng prakān thī kīeokhō̜ng kap kāndamnœ̄n khadī ʻāyā khō̜ng phanakngānʻaikān / แนวปฏิบัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ / ชาติ ชัยเดชสุริยะ, ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์.

Chāt Chaidachsuriya. Natwasā Chatphaitoon, by ชาติ ชัยเดชสุริยะ | ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, 2508-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Dư̄an Tulā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544