TUPRIDI-NewBook-2021-05-03 (Thai)

This list contains 280 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Prasitthiphāp læ thammāphibān khō̜ng nayōbāi kračhāi ʻamnāt ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin : rāingān wičhai chabap sombūn / ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของนโยบายกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ].

Mingsarn Khaosa-ard, Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก3 ม62 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān wičhai phư̄a pramœ̄n khwāmkhumkhā khō̜ng khrōngkān wičhai læ phatthanā phāitai Samnak Bō̜rihān Khrōngkān Songsœ̄m Kānwičhai nai ʻUdomsưksā læ Phatthanā Mahāwitthayālai Wičhai hǣng Chāt : rāingān kānsưksā / โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : รายงานการศึกษา / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ... [และคนอื่นๆ].

Mingsarn Khaosa-ard, Samnakngān Khana Kammakān Kānʻudomsưksā. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, 2492- | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: Q180.ท9 ม62 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n khwāmsīang thāng kānngœ̄n læ lak thammāphibān dān kānbō̜rihān khwāmsīang khō̜ng sahakō̜n ʻō̜m sap nai prathēt Thai : rāingān wičhai chabap sombūn / การประเมินความเสี่ยงทางการเงินและหลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.

Roongkiat Ratanabanchuen. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān kānphalit læ lōčhittik / การจัดการการผลิตและโลจิสติกส์ / มะโน ปราชญาพิพัฒน์

Manō Prātchayāphipat. Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunantha. Khana Witthayākānčhatkān. by มะโน ปราชญาพิพัฒน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Witthayālai Lōčhittik læ Sapphlāi Chēn Mahāwitthayālai Rātchaphat Sūansunantha], [2562?] [2019?] Publisher: [กรุงเทพฯ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา], [2562?] [2019?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD38.5 .ม63 2562 (1).
ห้องสมุด:
Thīphak chūakhrāo samrap phūprasopphai phǣndinwai nai prathēt Yīpun / ที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน วรรณวลี อินทร์ปิ่น.

Wanwalī ʻInpin. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by วรรณวลี อินทร์ปิ่น | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716660 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716660 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716660 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 716660 (1).
ห้องสมุด:
Cyber security : yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun / Cyber security : อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ / พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ, เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย, สมชิต กิจทองพูล เขียน.

Pongpisit Wuttidittachotti. Kīattisak Čhanlō̜i. Somchit Kitthō̜ngphūn. by พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ | เกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย | สมชิต กิจทองพูล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Other title: Yā plō̜i hai khrai mā chai khō̜mūn khun Other title: อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ.Availability: No items available : Checked out (5). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānwikhro̜ prasitthiphon khō̜ng nayōbāi khūapkhum kānbō̜riphōk yāsūp : rāingān wičhai chabap sombūn / การวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หัวหน้าโครงการ วรลักษณ์ หิมะกลัส.

Wō̜ralak Himaklat. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by วรลักษณ์ หิมะกลัส | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV5770.ท9 ว44 2561 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV5770.ท9 ว44 2561 (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī læ nǣokhit kānbō̜rihān thō̜ngthin = Theories and concepts of local administration / ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารท้องถิ่น = Theories and concepts of local administration / ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์.

Kayanee Chor Boonpunth. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Witthayā Kānčhatkān. by ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะวิทยาการจัดการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Phī. Sī. Phrinting, 2563 [2020] Publisher: สงขลา : พี.ซี. พริ้นติ้ง, 2563 [2020]Other title: Theories and concepts of local administration.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānraprū khō̜ng prachāchon tō̜ phonkrathop čhāk kānphatthanā kānthō̜ngthīeo nai thō̜ngthin : rāingān wičhai chabap sombūn / การรับรู้ของประชาชนต่อผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่น : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / อัครพงศ์ อั้นทอง, กันต์สินี กันทะวงศ์วาร, ณัฐพล อนันต์ธนสาร.

ʻAkkharaphong ʻAnthō̜ng. Kansinī Kanthawongwān. Nutthaphon ʻAnanthanasān. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana. by อัครพงศ์ อั้นทอง | กันต์สินี กันทะวงศ์วาร | ณัฐพล อนันต์ธนสาร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Mūnnithi Sathāban Sưksā Nayōbāi Sāthārana, 2561 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: G155.ท9 อ617 2561 (1).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Kritsanā Kraisin phūsāng khwāmmankhong khō̜ng manut / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์ / ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี.

Chinwat Sǣngʻangsumālī. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Kritsanā Kraisin phūsāng khwāmmankhong khō̜ng manut Other title: กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: WZ100.ก453 ช635 2563 (1).
ห้องสมุด:
Smart city guide book II : nawattakam kānbō̜rihān kap kānphatthanā ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin sū satawat thī 21 / Smart City Guide Book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 / เอกชัย สุมาลี, ชัยวุฒิ ตันไชย.

ʻĒkkachai Sumalī. Chaiyawut Tanchai. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by เอกชัย สุมาลี | ชัยวุฒิ ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Mō̜radok hǣng chīwit = His life, his longing, his legacy = [Shēngmìng yíchǎn] / มรดกแห่งชีวิต = His life, his longing, his legacy = [Shēngmìng yíchǎn] / จัดทำโดย ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ.

Chaiwat Luangamornlert, by ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ, 2481-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2563 [2020]Other title: His life, his longing, his legacy | Shēngmìng yíchǎn.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: CT1548.ช94ก3 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: CT1548.ช94ก3 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: CT1548.ช94ก3 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: CT1548.ช94ก3 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phǣntafō̜m wičhai dān kasēt : kānō̜kbǣp læ kānbō̜rihān čhatkān ngānwičhai phư̄a mung phonlap / แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร : การออกแบบและการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ / บรรณาธิการ จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ ; [ผู้ช่วยบรรณาธิการ มยุรี จัยวัฒน์, สุทธิ์ภาธร มาสำราญ].

Čhančharat Rīaodēcha. Mayuree Chaiyawat. Sutphāthō̜n Māsamrān. Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. Nūai Bō̜rihān læ Čhatkān Thun Dān Kānphatthanā Radap Phư̄nthī. Phǣnngān Kānphatthanā Phūmiphāk læ Čhangwat 4.0. by จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ | มยุรี จัยวัฒน์ | สุทธิ์ภาธร มาสำราญ | สถาบันคลังสมองของชาติ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ | หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ | แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng khō̜ng Chāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: S540.ก2 พ84 2563 (2).
ห้องสมุด:
Phūnam panyā chœ̄ng patibat : Mǣndēlā phūplotʻǣk ʻǢprikā Tai / ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้ / ณัชชาภัทร อมรกุล.

Natchāphat ʻAmō̜nkun. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng. by ณัชชาภัทร อมรกุล | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Kānmư̄ang Kānpokkhrō̜ng Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Mǣndēlā phūplotʻǣk ʻǢprikā Tai Other title: แมนเดลา ผู้ปลดแอกแอฟริกาใต้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DT1974 .ณ62 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DT1974 .ณ62 2563 (1).
ห้องสมุด:
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phrưttikam khwāmpen phonlamư̄ang samrap sangkhom Thai = The study of citizenship behavior for Thai society / การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, สมเกียรติ นากระโทก.

Thawilwadee Bureekul. Thossaphol Sompong. Somkīanti Nākrathōk. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | ทศพล สมพงษ์ | สมเกียรติ นากระโทก | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Patthanā, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Study of citizenship behavior for Thai society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2562 : phrō̜m kot krasūng Phrarātchabanyat Čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phǭ.Sǭ. 2499 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2558 Khō̜bangkhap khō̜ng ʻaiyakān sūngsut wādūai kān khō̜ ʻanuyāt fō̜ng læ kān ʻanuyāt fō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt phičhāranā khō̜ng sān khwǣng Phǭ.Sǭ. 2559 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 : พร้อมกฎกระทรวง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ. 2559 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3794 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3794 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3794 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3794 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khai khwāmrū wannakam tamrā phēt sāt / ไขความรู้วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา บรรณาธิการ.

Sukanya Sujachaya. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุกัญญา สุจฉายา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sāmladā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN56.พ7 ข92 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khai khwāmlap wannakam tamrā phētsāt / ไขความลับ วรรณกรรมตำราเพศศาสตร์ / สุกัญญา สุจฉายา บรรณาธิการ.

Sukanya Sujachaya. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai. by สุกัญญา สุจฉายา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sāmladā, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PN56.พ7 ข9213 2561 (1).
ห้องสมุด:
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt pračham pī 2563 Wat Bưng (phra ʻārām lūang) Tambon Nai Mư̄ang ʻAmphœ̄ Mư̄ang Nakhō̜n Rātchasīmā Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัดบึง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / [จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563].

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2563] [2020]Other title: Phithī thawāi kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt pračham pī 2563 Wat Bưng (phra ʻārām lūang) Čhangwat Nakhō̜n Rātchasīmā Other title: พิธีถวายกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 วัดบึง (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT785 .ก36 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT785 .ก36 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT785 .ก36 2563 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  14    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544