TUMED-New Book 2021-May (Tha)

This list contains 12 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Phā lang" rư̄ang thī tō̜ng rū!! thuk khamthām-mī khamtō̜p / "ผ่าหลัง" เรื่องที่ต้องรู้!! ทุกคำถาม-มีคำตอบ / ผู้นิพนธ์ วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล.

Wichān Yingsakmongkhon. by วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Thammadā Phrēt Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE725 .ว626 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū mī phrưttikam kānkhātūatāi = Nursing care for persons with suicide behavior / การพยาบาลผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย = Nursing care for persons with suicide behavior / สมบัติ สกุลพรรณ์.

Sombat Sakunphō̜n. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by สมบัติ สกุลพรรณ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Nursing care for persons with suicide behavior.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .ส436 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khrō̜p læ saphān fan. 1 = Crown and bridge. 1 / ครอบและสะพานฟัน. 1 = Crown and bridge. 1 / ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Thantakam ʻAnurak. by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : ʻǢppœ̄n ʻĀt, 2562 [2019] Publisher: สงขลา : แอปเปิ้ลอาร์ต, 2562 [2019]Other title: Crown and bridge..Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khrō̜p læ saphān fan. 2 = Crown and bridge. 2 / ครอบและสะพานฟัน. 2 = Crown and bridge. 2 / ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Thantakam ʻAnurak. by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : ʻǢppœ̄n ʻĀt, 2562 [2019] Publisher: สงขลา : แอปเปิ้ลอาร์ต, 2562 [2019]Other title: Crown and bridge..Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khrō̜p læ saphān fan. 3 = Crown and bridge. 3 / ครอบและสะพานฟัน. 3 = Crown and bridge. 3 / บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล [เรียบเรียง] ; ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

Bunlœ̄t Kūkīattrakūn. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā Thantakam ʻAnurak. by บุญเลิศ กู้เกียรติตระกูล | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : ʻǢppœ̄n ʻĀt, 2562 [2019] Publisher: สงขลา : แอปเปิ้ลอาร์ต, 2562 [2019]Other title: Crown and bridge..Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Thō̜t botrīan Thai sū khōwit / ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด / ผู้เขียน จิตติศักดิ์ นันทพานิช.

Čhittisak Nanthaphānit, Kō̜ngthun Phatthanā Sư̄ Plō̜tphai læ Sāngsan. by จิตติศักดิ์ นันทพานิช, 2503- | กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun Phatthanā Sư̄ Plō̜tphai læ Sāngsan, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WC501 .จ633 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WC501 .จ633 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .จ633 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yā raksā rōk rabop thāngdœ̄n ʻāhān = Drugs used in gastrointestinal diseases / ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร = Drugs used in gastrointestinal diseases / ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร.

Laddāwan Sengkanphrai. by ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜nkǣn : Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2558 [2015] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI100 .ล633 2558 (4).
ห้องสมุด:
Khletlap thāng ʻō̜thōpidik = Orthopaedic secrets / เคล็ดลับทางออร์โธปิดิกส์ = Orthopaedic secrets / ธีรชัย อภิวรรธกกุล บรรณาธิการ.

Thīrachai ʻAphiwatkakun. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Phāk Wichā ʻŌ̜thōpidik. by ธีรชัย อภิวรรธกกุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาออร์โทปิดิกส์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Phāk Wichā ʻŌ̜thōpidik Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2560 [2017] Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 [2017]Other title: Orthopaedic secrets.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE168 .ค743 2560 (2).
ห้องสมุด:
Phǣnthī rāngkāi manut = The human body atlas / แผนที่ร่างกายมนุษย์ = The human body atlas / เคน แอชเวลล์ เขียน ; น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล แปล.

Ashwell, Ken, Namthip Phanʻanukūn. by แอชเวลล์, เคน, ค.ศ. 1959- | น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Other title: The human body atlas.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS17 .อ82 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān phatthanā rabop kānčhatkep phāp X-ray læ rap song khō̜mūn phāp nai rūpbǣp Digital phư̄a chai nai rōngphayābān thūapai = Picture archiving and communication system development for general hospital : rāingān kānwičhai / โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาพ X-ray และรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบ Digital เพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป = Picture archiving and communication system development for general hospital : รายงานการวิจัย / โดย นนทกานต์ นันทจิต.

Nontakan Nantachit. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai Hǣng Chāt. by นนทกานต์ นันทจิต | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Wičhai Hǣng Chāt, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555 [2012]Other title: Picture archiving and communication system development for general hospital.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WN26.5 .น333 2555 (1).
ห้องสมุด:
Lōhitwitthayā nai phūpūai nō̜k = Ambulatory hematology / โลหิตวิทยาในผู้ป่วยนอก = Ambulatory hematology / ณัฐติยา เตียวตระกูล.

Nattiyā Tīeotrakūn. by ณัฐติยา เตียวตระกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Other title: Ambulatory hematology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .ณ63 2561 (2).
ห้องสมุด:
Pai čham mā čhāk nai thammai mai chư̄a mō̜ / ไปจำมาจากไหน ทำไมไม่เชื่อหมอ / จ่าพิชิต ขจัดพาลชน, เรื่อง ; Sahred Toy, ภาพ.

Withawat Siriprachai. ʻĀrak ʻǬnwilai. by วิทวัส ศิริประชัย | อารักษ์ อ่อนวิลัย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banlư̄ Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บันลือบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544