TUBA-NewBook-2021-06-01(THA)

This list contains 33 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
2 + 2 = 5 Norm(al) / 2 + 2 = 5 Norm(al) / โดย ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ.

Yingyot Chiaravutthi. by ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : 7D Book & Digital, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : 7D Book & Digital, [2564] [2021]Other title: Sō̜ng būak sō̜ng thaokap hā Norm(al) Other title: สอง บวก สอง เท่ากับ ห้า Norm(al) | Normal.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Big data analytics : sēnthāng sū kānphatthanā rabop wikhro̜ khō̜mūn khō̜ng ʻongkō̜n / Big data analytics : เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์.

Waraporn Phromwiʻin. by วราภรณ์ พรหมวิอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Khō̜ Fangchan, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Big data series I : introduction to a big data project : pathombot nai kāntham prōčhēk bik dātā / Big data series I : introduction to a big data project : ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า / อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Asama Kunwānitchainan. by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Khō̜rālai, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2562 [2019]Other title: Pathombot nai kāntham prōčhēk bik dātā Other title: Introduction to a big data project | ปฐมบทในการทำโปรเจคบิ๊กดาต้า.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Big dataseries II : think like a data scientist : khit bǣp nak witthayāsāt khō̜mūn / Big dataseries II : think like a data scientist : คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล / อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

'Asamā Kunwānitchainan. by อสมา กุลวานิชไชยนันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khō̜rālai, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : คอราไลน์, [2562] [2019]Other title: Khit bǣp nak witthayāsāt khō̜mūn Other title: คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล.Availability: No items available : In transit (1).
ห้องสมุด:
Bitcoin a holic 1-2-1 model / Bitcoin a holic 1-2-1 model / พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.

Phō̜nsak ʻUratchatchairat. by พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Krēth ʻAidīa, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2564 [2021]Other title: Bitcoin-a-holic 1-2-1 model.Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Connecting the dots : chư̄am khwāmkhit kāntalāt / Connecting the dots : เชื่อม ความคิด การตลาด / ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.

Natthaphat Wongrīanthō̜ng. by ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Dō̜t Khō̜nsantǣnsī Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1265 .ณ63325 2562 (1).
ห้องสมุด:
Expert secrets sūt lap kūrū / Expert secrets สูตรลับกูรู / รัสเซล บรันสัน เขียน ; ธนกร นำรับพร แปล.

Brunson, Russell. Thanakō̜n Namrapphō̜n. by บรันสัน, รัสเซล | ธนกร นำรับพร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Līp Rit Fō̜ ʻĒpwœ̄ Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1265 .บ46 2563 (1).
ห้องสมุด:
Invent & wander : nǣokhit læ chīwit khō̜ng phū kō̜tang Amazon.com / Invent & wander : แนวคิดและชีวิตของผู้ก่อตั้ง Amazon.com / เจฟฟ์ เบโซส เขียน ; สมสกุล เผ่าจินดามุข แปล.

Bezos, Jeffrey. Somsakun Phaočhindāmuk. by เบโซส, เจฟฟรีย์ | สมสกุล เผ่าจินดามุข.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchanbuk, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Z473.บ72ก3 2564 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Z473.บ72ก3 2564 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Makoto marketing : laksūt kāntalāt bǣp čhingčhai satai Yīpun / Makoto marketing : หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น / กฤตินี พงษ์ธนเลิศ (เกตุวดี Marumura).

Krittinī Phongthanalœ̄t. by กฤตินี พงษ์ธนเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : The Cloud, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : The Cloud, 2564 [2021]Other title: Laksūt kāntalāt bǣp čhingčhai satai Yīpun Other title: หลักสูตรการตลาดแบบจริงใจสไตล์ญี่ปุ่น.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5415.12.ญ6 ก43 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
The opportunity ʻōkāt hǣng ʻanākhot yuk lōk pūan sētthakit plīan / The opportunity โอกาสแห่งอนาคต ยุคโลกป่วน เศรษฐกิจเปลี่ยน / สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล.

Sitthiphon Wibūnthanākun, by สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bitsinēt Sœ̄čhœ̄rī, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บิสสิเนส เซอเจอรี, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส678 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN700.55.ก8 ส678 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN700.55.ก8 ส678 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kot 6 khō̜ kānthānfō̜m brǣn sū yuk mai = 6 Rules of brand transformation / กฎ 6 ข้อ การทรานส์ฟอร์มแบรนด์สู่ยุคใหม่ = 6 Rules of brand transformation / โดย จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ.

Čhunlakīat Sinchaichūkīat. by จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bārāmīsī Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บารามีซี่ จำกัด, 2564 [2021]Other title: 6 Rules of brand transformation.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5415.1255 .จ724 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kāndœ̄nthāng hǣng chīwit : 30 pī Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai / การเดินทางแห่งชีวิต : 30 ปีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ผู้พัฒนาเนื้อหา บุญลาภ ภูสุวรรณ.

Bunlāp Phusuwan. Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai. by บุญลาภ ภูสุวรรณ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phap Litching Čhamkat (Mahāchon), 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548 [2005]Other title: 30 pī Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai Other title: sām sip pī Talāt Laksap hǣng Prathēt Thai Other title: 30 ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | สามสิบปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG5750.55.ฮ95 ก64 2548 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmlap khō̜ng khwāmmangmī / ความลับของความมั่งมี / ลีซอยูน และฮงจูยุน เขียน ; จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์ แปล.

Lee, Suh Yoon. Hong, Jooyun. Čhindārat Thamrongwut. by ลี, ซอยูน | ฮง, จูยุน | จินดารัตน์ ธรรมรงวุทย์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF575.ส7 ล655 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF575.ส7 ล655 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF575.ส7 ล655 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khō̜mphiutœ̄ læ thēknōlōyī sārasonthēt chabap sombūn / คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับสมบูรณ์ / ภัควริศ เกื้อกูล.

Phakwarit Kư̄akūn. by ภัควริศ เกื้อกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīwaiwā Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท รีไวว่า จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA76 .ภ625 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In CatalogingCall number: QA76 .ภ625 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamphī konlayut samrap phūnam čhāk Mahāwitthayālai Hāwāt / คัมภีร์กลยุทธ์สำหรับผู้นำ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด / โดย Linda A. Hill & Nina A. Bowman ; ผู้แปล ณัฐยา สินตระการผล ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆศิรานนท์.

Hill, Linda A. Bowman, Nina A Natthayā Sintrakānphon. Wīrawut Mākhasirānon. by ฮิลล์, ลินดา เอ. (ลินดา แอนเนตต์), ค.ศ. 1956- | โบลแมน, นินา เอ | ณัฐยา สินตระการผล | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEkpœ̄net Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .ฮ64 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamphī kānngœ̄n čhāk Mahāwitthayālai Hāwāt / คัมภีร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด / Karen Berman, Miles Cook ; ผู้แปลและเรียบเรียง คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

Berman, Karen, Cook, Miles. Khomsan Khačhō̜nchīpphanngām. by เบอร์แมน, คาเรน, ค.ศ. 1962- | คุก, ไมล์ส | คมสัน ขจรชีพพันธุ์งาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Language: Thai Original language: English Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEkpœ̄net Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2561 [2018]Other title: คัมภีร์การเงินจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG4026 .บ75 2561 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamphī phūbō̜rihān = Manager's handbook : thaksa 17 prakān čhāk Hāwāt thī samkhan ying samrap phūbō̜rihān thuk radap / คัมภีร์ผู้บริหาร = Manager's handbook : ทักษะ 17 ประการจากฮาร์วาร์ดที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริหารทุกระดับ / ผู้แปล คมกฤช จองบุญวัฒนา ; ผู้เรียบเรียง วีรวุธ มาฆศิรานนท์.

Khomkrit Čhō̜ngbunwatthanā. Wīrawut Mākhasirānon. by คมกฤช จองบุญวัฒนา | วีรวุธ มาฆะศิรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻEkpœ̄net Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2564 [2021]Other title: Thaksa 17 prakān čhāk Hāwāt thī samkhan ying samrap phūbō̜rihān thuk radap Other title: Manager' s handbook | ทักษะ 17 ประการจากฮาร์วาร์ดที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้บริหารทุกระดับ..Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD38.15 .ค64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Ngān pračham sō̜n tham thurakit / งานประจำสอนทำธุรกิจ / นาฟิส อิสลาม.

Nāfit ʻItsalām. by นาฟิส อิสลาม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻArai ʻœ̄i, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อะไรเอ่ย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB615 .น63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhat rabop khwāmkhit čhat rabīap chīwit dūai "bu lalet čhœ̄nan" / จัดระบบความคิด จัดระเบียบชีวิตด้วย "บุลเล็ตเจอร์นัล" / Marie ; ผู้แปล กัลปพฤกษ์ คงศัตรา.

Marie, Kondo Kanlapaphrưk Khongsatrā. by คนโด, มาริเอะ | กัลปพฤกษ์ คงศัตรา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ว7 ค33 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ว7 ค33 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Thā ʻAisatai pen chan čha kǣ panhā nī yāngrai / ถ้าไอน์สไตน์เป็นฉันจะแก้ปัญหานี้อย่างไร / Scott Thorpe ; ผู้แปล อรณี อรุณีกุล, นฎา ส่องแสงจันทร์.

Thorpe, Scott. ʻŌ̜ranī ʻArunīkun. Nadā Sō̜ngsǣngčhan. by ธอร์ป, สก็อต | อรณี อรุณีกุล | นฎา ส่องแสงจันทร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF449 .ธ543 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF449 .ธ543 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544