TUECON-New Books-2021-05-May

This list contains 6 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
kānbō̜rihān khwāmsīang : nǣokhit kānbō̜rihān khwāmsīang thūa thang ʻongkō̜n læ kō̜ranī sưksā = Enterprise risk management / การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management / จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Čhuthāmon Sitthiphonwanitkun. by จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Enterprise risk management.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD61 .จ737 2564 (1). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Kamnœ̄t læ phatthanākān khō̜ng talātsot læ phūkhā rāi yō̜i nai thō̜ngthin ʻĪsān = The origin and evolution of fresh market and petty traders in the local Northeast of Thailand : rāingān wičhai chabap sombūn / กำเนิดและพัฒนาการของตลาดนัดและผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน = The origin and evolution of periodic markets and petty traders in northeast of Thailand : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / สุวิทย์ ธีรศาศวัต หัวหน้าโครงการวิจัย ; คณะผู้วิจัย บัวพันธ์ พรหมพักพิง ... [และคนอื่นๆ].

Suwit Theerasasawat, Buapun Promphakping. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2491- | บัวพันธ์ พรหมพักพิง | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānwičhai (Sō̜Kō̜Wō̜.), 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2563 [2020]Other title: The origin and evolution of periodic markets and petty traders in northeast of Thailand.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF5475.ท92ก25 ส654 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5475.ท92ก25 ส654 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kamnœ̄t læ phatthanākān khō̜ng talātsot talātnat læ phū khā rāi yō̜i nai čhangwat Surin : rāingān wičhai chabap sombūn / กำเนิดและพัฒนาการของตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยในจังหวัดสุรินทร์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / จักรพงษ์ เจือจันทร์.

Jakraphong Čhư̄ačhan. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by จักรพงษ์ เจือจันทร์ | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF5475.ท92ส9 จ62 2563 (1).
ห้องสมุด:
Talāt nai withī thō̜ngthin čhangwat ʻUbon Rātchathānī / ตลาดในวิถีท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี / สมศรี ชัยวณิชยา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.).

Somsī Chaiwanitchayā. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by สมศรี ชัยวณิชยา | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Bō̜risat Yongsawatʻintœ̄krup Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: อุบลราชธานี : บริษัท ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HF5475.ท92อ7 ส45 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5475.ท92อ7 ส45 2563 (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi kānsongsœ̄m lǣng phalit ʻāhān plō̜tphai nai khēt ʻĪsān tō̜n tai dūai rabop kāntalāt rūam kap kānthō̜ngthīeo chœ̄ng kasēt = Promotion policy of food safety source in Southern Isan by marketing system and agro tourism : rāingān kānwičhai / นโยบายการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยในเขตอีสานตอนใต้ด้วยระบบการตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร = Promotion policy of food safety source in Southern Isan by marketing system and agro tourism : รายงานการวิจัย / โดย วิเชียร ฝอยพิกุล.

Wichīan Fō̜iphikun. Mahāwitthayālai Rātchaphat Nakhō̜n Rātchasīmā. Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī. Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt. by วิเชียร ฝอยพิกุล | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Rātchasīmā : Khana Witthayāsāt læ Thēknōlōyī, Mahāwitthayālai Rātchaphat Nakhō̜n Rātchasīmā, [2554?] [2011?] Publisher: นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, [2554?] [2011?]Other title: Promotion policy of food safety source in Southern Isan by marketing system and agro tourism.Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HD9016.ท93ก25 ว62 2554 (1).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wādūai rư̄ang sētthasāt læ prawattisāt. [Lem 4], Rū čhǣng hen čhing rū chēn hen chāt 2021 / รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์. [เล่ม 4], รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ 2021 / ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Prasāt Tangmatitham. by ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Rū čhǣng hen čhing rū chēn hen chāt 2021 Other title: รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ 2021.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544