TUPOL-New Book-2021 06

This list contains 21 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Monitoring the pulse of the nation : indicators of democratization and good governance in Thailand, 2005-2007 / Research and Development Office, King Prajadhipok's Institute ; [editors, Gordon Brown, Thawilwadee Bureekul].

by Brown, Gordon | Thawilwadee Bureekul | King Prajadhipok's Institute. Research and Development Office.

Edition: 1st ed.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburi [Thailand] : King Prajadhipok's Institute, 2007Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1745 .M66 2007 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .M66 2007 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1745 .M66 2007 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
Participatory process, platform, and practices in Thailand and Vietnam / [editor Woothisarn Tanchai].

by Woothisarn Tanchai | King Prajadhipok's Institute | Ho Chi Minh National Academy of Politics.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Bangkok : King Prajadhipok's Institute, c2020Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.A15 P37 2020 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.A15 P37 2020 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.A15 P37 2020 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: JQ1749.A15 P37 2020 (2).
ห้องสมุด:
The lies that bind : rethinking identity : creed, country, colour, class, culture / Kwame Anthony Appiah.

by Appiah, Anthony.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: London : Profile Books, 2019Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: BD236 .A67 2019 (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān santiphāp nai Čhangwat ʻĀčhe ʻIndōnīsīa = The Aceh peace process, Indonesia / กระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจะห์ อินโดนีเซีย = The Aceh peace process, Indonesia / พลเอก นิพันธ์ ทองเล็ก.

Niphat Thō̜nglek, Phon ʻĒk Sathāban Phra Pokklao. by นิพัทธ์ ทองเล็ก, พล.อ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563, [2020]Other title: Aceh peace process, Indonesia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .น63 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HM1126 .น63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmchư̄aman tō̜ sathāban tāng tāng læ khwāmphưngphō̜čhai tō̜ kānbō̜rikān sāthārana Phō̜.Sō̜. 2562 læ sarup phon kānsamrūat Phō̜.Sō̜. 2545-2562 / ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2562 / คณะผู้จัดทำ รัชวดี แสงมหะหมัด, วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร.

Ratchawadī Sǣngmahamat . Wisit Chatchawānthiphākon. Sathāban Phrapokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by รัชวดี แสงมหะหมัด | วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Phatthanā Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .ถ56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1746 .ถ56 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1746 .ถ56 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: JQ1746 .ถ56 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmlư̄amlam nai krabūankān yuttham kap kānphatthanā prachāthipatai Thai / ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย / บรรเจิด สิงคะเนติ.

Banjerd Singkaneti. Sathāban Phra Pokklao. Nūai Khưntrong tō̜ Lēkhāthikān. by บรรเจิด สิงคะเนติ | สถาบันพระปกเกล้า. หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nūai Khưntrong tō̜ Lēkhāthikān Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1572 .บ44 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbō̜rihān phon kānpatibat ngān / คู่มือการบริหารผลการปฏิบัติงาน / กัลยาณี เสนาสุ ผู้เขียน.

Kanlayānī Sēnāsu. by กัลยาณี เสนาสุ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sathāban Bandit Phatthana Bō̜rihānsāt, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HF5549.5.ป46 .ก64 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HF5549.5.ป46 ก64 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānpramœ̄n phonlap thāng sangkhom khō̜ng khrōngkān phatthanā thō̜ngthin / คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น / ดวงมณี เลาวกุล.

Dūangmanī Laowakun. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by ดวงมณี เลาวกุล | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HD69.ค9 ด524 2563 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: HD69.ค9 ด524 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhutčhop khwāmkhatyǣng : khūmư̄ klaiklīa khō̜phiphāt samrap phūnam thō̜ngthin / จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น / นพพร โพธิรังสิยากร.

Nopphō̜n Phōthirangsiyākō̜n, Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by นพพร โพธิรังสิยากร, 2498- | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .น334 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .น334 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .น334 2563 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HM1126 .น334 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Yīpun nai yuk hǣng khwāmpen sangkhom plīk wiwēk / ญี่ปุ่นในยุคแห่งความเป็นสังคมปลีกวิเวก / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716586 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716586 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716586 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716586 (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi kān sanapsanun santiphāp chœ̄ng ruk (Proactive contribution to peace) khō̜ng nāyokratthamontrī Chinnaso ʻĀbe / นโยบายการสนับสนุนสันติภาพเชิงรุก (Proactive contribution to peace) ของนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ / ผู้เขียน กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง.

Kritwat Watthanakhamsǣng. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716584 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716584 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716584 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716584 (1).
ห้องสมุด:
Banthưk rư̄ang dēn Rāngwan Phrapokklao. "Samatthana ʻongkō̜n" khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin thī penlœ̄t / บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. "สมรรถนะองค์กร" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ; คณะผู้จัดทำ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ... [และคนอื่น ๆ].

ʻŌ̜rathai Kokphon, Wilāwan Hongnakhō̜n. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Sathāban Phra Pokklao. by อรทัย ก๊กผล, 2506- | วิลาวัณย์ หงษ์นคร | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: "Samatthana ʻongkō̜n" khō̜ng ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin thī penlœ̄t Other title: "สมรรถนะองค์กร" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 บ6297 2563 (2).
ห้องสมุด:
Banthưk rư̄ang dēn Rāngwan Phrapokklao. "Samatthana ʻongkō̜n" kap kānsāngsan nawattakam thō̜ngthin / บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. "สมรรถนะองค์กร" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ; บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล และ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ; คณะผู้จัดทำ วิลาวัณย์ หงษ์นคร ... [และคนอื่น ๆ].

ʻŌ̜rathai Kokphon, Wilāwan Hongnakhō̜n. Sathāban Phra Pokklao. Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Sathāban Phra Pokklao. by อรทัย ก๊กผล, 2506- | วิลาวัณย์ หงษ์นคร | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: "Samatthana ʻongkō̜n" kap kānsāngsan nawattakam thō̜ngthin Other title: "สมรรถนะองค์กร" กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JS7153.3.ก2 บ6296 2563 (2).
ห้องสมุด:
Phūying Thai kap kānlư̄aktang : ʻōkāt sū khwāmsamœ̄phāk / ผู้หญิงไทยกับการเลือกตั้ง : โอกาสสู่ความเสมอภาค / ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด.

Thawilwadee Bureekul. Ratchawadī Sǣngmahamat. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | รัชวดี แสงมหะหมัด | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnak Wičhai læ Phatthanā, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ1236.5.ท9 ถ656 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ1236.5.ท9 ถ656 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HQ1236.5.ท9 ถ656 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HQ1236.5.ท9 ถ656 2563 (2).
ห้องสมุด:
Phư̄nthī sērī = Open space technology - OST / พื้นที่เสรี = Open space technology - OST / พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ.

ʻĒkkachai Sīwilāt. Sathāban Phra Pokklao. Mūnnithi Frīdrit Naoman. by เอกชัย ศรีวิลาศ | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิฟรีดริช เนามัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao : Mūnnithi Frīdrit Naoman, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า : มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, 2563 [2020]Other title: Open space technology - OST.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716212 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: DOC 2020 716212 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DOC 2020 716212 (1).
ห้องสมุด:
Lot chō̜ngwāng khwāmlư̄amlam sāng khunnaphāp prachāthipatai = Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy : Sarup kān prachum wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 21 pračham pī 2562 / ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย = Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy : สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 / บรรณาธิการ อภิญญา ดิสสะมาน ... [และคนอื่น ๆ].

Sathāban Phra Pokklao. Kānprachum Wichākān Krung Thēp...) ʻAphinyā Ditsamān, Prawēt Wasī, Banjerd Singkaneti. Somchai Čhitsuchon. ʻEnnū Sư̄sūwan. Surichai Wankǣo. Parinya Thēwanarưmitkun. Somchāi Hō̜mlaʻō̜. Jutharat Ua-amnoey, Chātchāi Na Chīangmai. Somchai Srisutthiyakorn. Phatthara Khamphithak, Phō̜nsan Līangbunlœ̄tchai. Kō̜psak Putrakul. Nithi Nuangjamnong. Thō̜n Pitidon. Sīprapa Petchmīsī. Kraiyos Patrawart. Kanokrat Kư̄akit. Pathān Suwanmongkol. Phit Phongsawat. Phongsak Yingchoncharoen. Thīrasak Thīkhāphan. Chomphūnut Tangthawon. Satithō̜n Thanānithichōt. Thawilwadee Bureekul. ʻĒkchai Sīwilāt. Supsawat Chatchawan. Phantharat Sīsuwan. ʻImrō̜n Sāho̜. Yātmin Sattā. Waranyā Sīrin. Phō̜nʻammarin Phromkœ̄t. Chalat Prathueangratana. Patthamop Rattanakōsai. Sutthichai Rakčhan. Chingchai Hānghanelux, Wutsān Tanchai. Sathāban Phra Pokklao. by สถาบันพระปกเกล้า. การประชุมวิชาการ (ครั้งที่ 21 : 2562 : กรุงเทพฯ) | Park, Chong-Min | Morris, Catherine | Spohr, Frederic | Ratchada Anantavrasilpa | อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | ประเวศ วะสี, 2474- | บรรเจิด สิงคะเนติ | สมชัย จิตสุชน | เอ็นนู ซื่อสุวรรณ | สุริชัย หวันแก้ว | ปริญญา เทวานฤมิตรกุล | สมชาย หอมลออ | จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502- | ชาติชาย ณ เชียงใหม่ | สมชัย ศรีสุทธิยากร | ภัทระ คำพิทักษ์, 2509- | พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย | กอบศักดิ์ ภูตระกูล | นิธิ เนื่องจำนงค์ | ธร ปีติดล | ศรีประภา เพชรมีศรี | ไกรยส ภัทราวาท | กนกรัตน์ เกื้อกิจ | ปธาน สุวรรณมงคล | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | พงศ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ | ฑีระศักดิ์ ฑีฆาพันธุ์ | ชมพูนุช ตั้งถาวร | สติธร ธนานิธิโชติ | ถวิลวดี บุรีกุล | เอกชัย ศรีวิลาส | ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ | อิมรอน ซาเหาะ | ยาสมิน ซัตตาร์ | วรัญญา ศรีริน | พรอัมรินทร์ พรหมเกิด | ชลัท ประเทืองรัตนา | ปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย | สุทธิชัย รักจันทร์ | ชิงชัย หาญเจนลักษณ์, 2485- | วุฒิสาร ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Sarup kān prachum wichākān Sathāban Phra Pokklao khrang thī 21 pračham pī 2562 Other title: Bridging the inequality gap and nurturing quality of democracy | สรุปการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM821 .ส36 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM821 .ส36 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM821 .ส36 2563 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: HM821 .ส36 2563 (2).
ห้องสมุด:
Suntharīya putchā : krabūankān sō̜pthām phư̄a kānplīanplǣng yāng santiwithī = Appreciative inquiry / สุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี = Appreciative inquiry / อภิญญา ดิสสะมาน.

ʻAphinyā ditsamān, Sathāban Phra Pokklao. Mūnnithi Frīdrit Naoman. by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิฟรีดริช เนามัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao : Mūnnithi Frīdrit Naoman, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า : มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, 2563 [2020]Other title: Appreciative inquiry.Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716217 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: DOC 2020 716217 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: DOC 2020 716217 (1).
ห้องสมุด:
ʻĀng plā = Fishbowl / อ่างปลา = Fishbowl / ชลัท ประเทืองรัตนา.

Chalat Pratheuangrattana. Sathāban Phra Pokklao. Mūnnithi Frīdrit Naoman. by ชลัท ประเทืองรัตนา | สถาบันพระปกเกล้า | มูลนิธิฟรีดริช เนามัน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao rūam kap Mūnnithi Frīdrit Naoman, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน, 2563 [2020]Other title: Fishbowl.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716326 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716326 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2020 716326 (1).
ห้องสมุด:
ʻIndō - Pǣsifik nai krasǣ kān plīanplǣng : yutsāt FOIP khō̜ng Yīpun thī mī tō̜yut sāt khō̜ng Saharat... læ Čhīn læ phonkrathop tō̜ thai / อินโด-แปซิกฟิกในกระแสการเปลี่ยนแปลง : ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นที่มีต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฯ และจีน และผลกระทบต่อไทย / ผู้เขียน นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Charoensri. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรุตม์ เจริญศรี | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716579 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716579 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716579 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716579 (1).
ห้องสมุด:
Khrư̄angmư̄ hǣng kānsư̄sān yāng santi = Non violent communication tools / เครื่องมือแห่งการสื่อสารอย่างสันติ = Non violent communication tools / อภิญญา ดิสสะมาน.

Apinya Ditsamān, Sathāban Phra Pokklao. by อภิญญา ดิสสะมาน, 2520- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Non violent communication tools.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P91 .อ36 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: P91 .อ36 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: P91 .อ36 2563 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: P91 .อ36 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544