TULAW-New Book-202106-1-31 (tha)

This list contains 30 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
TIJ journal : lak nititham kap kānphatthanā thī yangyư̄n / TIJ journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Sathāban Phư̄akān Yuttitham Hǣng Prathēt Thai. by สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3171 .ส363 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3171 .ส363 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi yō̜m pen kotmāi? : wādūai samnak kotmāi bānmư̄ang samai mai / กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย? : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่ / ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ เขียน.

Sasiphā Phrưksadāčhan. by ศศิภา พฤกษฎาจันทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2564 [2021]Other title: Kotmāi yō̜m pen kotmāi : wādūai samnak kotmāi bānmư̄ang samai mai Other title: กฎหมายย่อมเป็นกฎหมาย : ว่าด้วยสำนักกฎหมายบ้านเมืองสมัยใหม่.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K230.ศ56 ก65 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K230.ศ56 ก65 2564 (3). Checked out (11). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana nitikam læ sanyā / กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhrām : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻAphichāt Kānphim, 2564 [2021] Publisher: มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ด83 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (3). Checked out (13).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 1 (1). Checked out (16).
ห้องสมุด:
Kotmāi thōrakhamanākhom : khwāmrū bư̄angton / กฎหมายโทรคมนาคม : ความรู้เบื้องต้น / อรัชมน พิเชฐวรกุล.

ʻAratchamon Phichētwō̜rakun. by อรัชมน พิเชฐวรกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4305 .อ46 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4305 .อ46 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4305 .อ46 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K4305 .อ46 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbanthao ʻuppasak thāng kotmāi phāsī sing thī song phonkrathop tō̜ kānphatthanā talāt sư̄ khāi khābō̜n khrēdit bǣp samakčhai nai Prathēt Thai= rāingān wičhai chabap sombūn / การบรรเทาอุปสรรคทางกฎหมายภาษีสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Srisawang, Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin. Khana Nitisāt. by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524- | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Songkhlā ] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin, [2564] [2021] Publisher: [สงขลา] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2564] [2021]Other title: Relieving tax barriers affecting the development of a voluntary carbon credit market in Thailand : a research report.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3130.5 .ก45 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānpatirūp ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin rūpbǣp thūapai tām rāng phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin Phō̜.Sō̜. .... læ rāng pramūan kotmāi ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา.

Thailand. Wutthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kammāthikān 2. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, [2564?] [2021?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2564?] [2021?]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜sangkēt nai kānchang namnak phayān lakthān læ kānkhīan khamphiphāksā / ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการเขียนคำพิพากษา / [บรรยายโดย] จิตติ ติงศภัทิย์ ; [บันทึกโดย ชุ่ม ชื่นสนธ์ และ สุทธิ อินทุเศรษฐ].

Čhitti Tingsaphat, Chum Chư̄nson. Sutthi ʻInthusēt. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | ชุ่ม ชื่นสนธ์ | สุทธิ อินทุเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ626 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ626 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi winai khārātchakān / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ / นิติกร ชัยวิเศษ.

Nitikō̜n Chaiwisēt. by นิติกร ชัยวิเศษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2977 .น636 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2977 .น636 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2977 .น636 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2977 .น636 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kham thām-nǣo khamtō̜p lak læ thritsadī kotmāi ʻāyā / คำถาม-แนวคำตอบ หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา / วัชรี วรรณลี, ธนพงษ์ วงศ์เสรี.

Watcharee Wannalee, Tanapong Wongsērī. by วัชรี วรรณลี, 2533- | ธนพงษ์ วงศ์เสรี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ว58 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ว58 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ว58 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wādūai rat læ lak kotmāi mahāchon / คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Worachet Pakeerut. by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: ʻĀnkotmāi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านกฎหมาย, 2564 [2021]Other title: Rat læ lak kotmāi mahāchon Other title: รัฐและหลักกฎหมายมหาชน.Availability: No items available : Checked out (16).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi prīapthīap khō̜ng Sāttrāčhān Phichaisak Hō̜rayāngkūn / คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบของศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร / เรียบเรียงโดย สุรัชดา รีคี.

Phichaisak Hō̜rayāngkūn. Surutchada Reekie. by พิชัยศักดิ์ หรยางกูร | สุรัชดา รีคี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi prīapthīap Other title: กฎหมายเปรียบเทียบ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K559 .พ624 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K559 .พ624 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K559 .พ624 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K559 .พ624 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (15).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p tūa thanāikhwām samrap khō̜sō̜p pō̜ranai læ manyāt thanāikhwām (phāktritsadī phākpatibat læ tūa pī) / คู่มือสอบตั๋วทนายความสำหรับข้อสอบปรนัยและมรรยาททนายความ (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี) / โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Phichēt Phōwichit. Piti Phōwichit. Parin Phōwichit. by พิเชฐ โพธิวิจิตร | ปิติ โพธิวิจิตร | ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .พ62 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT70 .พ62 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chīwaprawat phān rư̄ang lao Suraphon Nitikraiphot. ชีวประวัติผ่านเรื่องเล่า สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p ʻēkkathēt sanyā. 1, Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ / ถาม-ตอบเอกเทศสัญญา. 1, ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Sư̄ khāi lǣkplīan hai chao sap-chao sư̄ Other title: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ.Availability: No items available : Checked out (11). In transit (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2563 phrō̜m kot krasūng ; Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 phrō̜m kot krasūng / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1704 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2564ก (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2564ก (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2564ก (2).
ห้องสมุด:
Pramūan ratsadākō̜n chabap sombūn 2563 / ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2564 / กองบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการภาษี ศศิพินทุ์ อุษณีย์มาศ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thailand. Sasiphin ʻUtsanīmāt. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ศศิพินทุ์ อุษณีย์มาศ | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnak Phatthanā Kānbō̜rihān Thammaniti Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Pramūan ratsadākō̜n chabap sombūn pī 2564 Other title: ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2564.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3544 2564 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit kotmāi. lem 1 : kāndamnœ̄n khadī phǣng læ withī phičhāranā khwām phǣng = Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure / ภาษาอังกฤษกฎหมาย. เล่ม 1 : การดำเนินคดีแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง = Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure / นันทน อินทนนท์.

Nanthana Intanon, 1970- by นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Krungsiam, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม, 2564 [2021]Other title: Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544