TULAW-New Book-202106-1-31 (tha)

This list contains 22 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
TIJ journal : lak nititham kap kānphatthanā thī yangyư̄n / TIJ journal : หลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน / สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Sathāban Phư̄akān Yuttitham Hǣng Prathēt Thai. by สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3171 .ส363 2561 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3171 .ส363 2561 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana nitikam læ sanyā / กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhrām : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻAphichāt Kānphim, 2564 [2021] Publisher: มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .ด83 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ด83 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT504 .ด83 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (6). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 1 (6), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 1 (5). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 1 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 1 (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi thōrakhamanākhom : khwāmrū bư̄angton / กฎหมายโทรคมนาคม : ความรู้เบื้องต้น / อรัชมน พิเชฐวรกุล.

ʻAratchamon Phichētwō̜rakun. by อรัชมน พิเชฐวรกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4305 .อ46 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4305 .อ46 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K4305 .อ46 2564 (1), Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K4305 .อ46 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanthao ʻuppasak thāng kotmāi phāsī sing thī song phonkrathop tō̜ kānphatthanā talāt sư̄ khāi khābō̜n khrēdit bǣp samakčhai nai Prathēt Thai= rāingān wičhai chabap sombūn / การบรรเทาอุปสรรคทางกฎหมายภาษีสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตแบบสมัครใจในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Srisawang, Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin. Khana Nitisāt. by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524- | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Songkhlā ] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Songkhlā Nakharin, [2564] [2021] Publisher: [สงขลา] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2564] [2021]Other title: Relieving tax barriers affecting the development of a voluntary carbon credit market in Thailand : a research report.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3130.5 .ก45 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānpatirūp ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin rūpbǣp thūapai tām rāng phrarātchabanyat hai chai pramūan kotmāi ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin Phō̜.Sō̜. .... læ rāng pramūan kotmāi ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin / การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา.

Thailand. Wutthi Saphā. Khana Kammāthikān Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā. Samnak Kammāthikān 2. by ไทย. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น | สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak Kammāthikān 2 Samnakngān Lēkhāthikān Wutthi Saphā, [2564?] [2021?] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2564?] [2021?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: JS7153.3.ก2 ก638 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜sangkēt nai kānchang namnak phayān lakthān læ kānkhīan khamphiphāksā / ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการเขียนคำพิพากษา / [บรรยายโดย] จิตติ ติงศภัทิย์ ; [บันทึกโดย ชุ่ม ชื่นสนธ์ และ สุทธิ อินทุเศรษฐ].

Čhitti Tingsaphat, Chum Chư̄nson. Sutthi ʻInthusēt. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | ชุ่ม ชื่นสนธ์ | สุทธิ อินทุเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ626 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .จ626 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ626 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1672 .จ626 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap kotmāi winai khārātchakān / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายวินัยข้าราชการ / นิติกร ชัยวิเศษ.

Nitikō̜n Chaiwisēt. by นิติกร ชัยวิเศษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2977 .น636 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2977 .น636 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT2977 .น636 2564 (3).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi prīapthīap khō̜ng Sāttrāčhān Phichaisak Hō̜rayāngkūn / คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบของศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร / เรียบเรียงโดย สุรัชดา รีคี.

Phichaisak Hō̜rayāngkūn. Surutchada Reekie. by พิชัยศักดิ์ หรยางกูร | สุรัชดา รีคี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi prīapthīap Other title: กฎหมายเปรียบเทียบ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K559 .พ624 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K559 .พ624 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K559 .พ624 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7040 .ค362 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: K7040 .ค362 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K7040 .ค362 2564 (4). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p tūa thanāikhwām samrap khō̜sō̜p pō̜ranai læ manyāt thanāikhwām (phāktritsadī phākpatibat læ tūa pī) / คู่มือสอบตั๋วทนายความสำหรับข้อสอบปรนัยและมรรยาททนายความ (ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และตั๋วปี) / โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Phichēt Phōwichit. Piti Phōwichit. Parin Phōwichit. by พิเชฐ โพธิวิจิตร | ปิติ โพธิวิจิตร | ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .พ62 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT70 .พ62 2564 (4). Checked out (1). On hold (1).
ห้องสมุด:
Chīwaprawat phān rư̄ang lao Suraphon Nitikraiphot. ชีวประวัติผ่านเรื่องเล่า สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2563 phrō̜m kot krasūng ; Pramūan Kotmāi Withī Phičhāranā Khwāmʻāyā : chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 phrō̜m kot krasūng / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 ; ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พร้อมกฎกระทรวง / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2564ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2564ก (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1704 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1704 2564ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1704 2564ก (3).
ห้องสมุด:
Pramūan ratsadākō̜n chabap sombūn 2563 / ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2564 / กองบรรณาธิการ ฝ่ายวิชาการภาษี ศศิพินทุ์ อุษณีย์มาศ, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Thailand. Sasiphin ʻUtsanīmāt. Thipsukhon Wongmư̄ang. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | ศศิพินทุ์ อุษณีย์มาศ | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bō̜risat Samnak Phatthanā Kānbō̜rihān Thammaniti Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Pramūan ratsadākō̜n chabap sombūn pī 2564 Other title: ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2564.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: KPT3544 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3544 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit samrap nak kotmāi 1,000 kham sap thī tō̜ng rū = English for lawyers / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1,000 คำศัพท์ที่ต้องรู้ = English for lawyers / นิสิต อินทมาโน.

Nisit ʻInthamānō. by นิสิต อินทมาโน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2563 [2020]Other title: English for lawyers.Availability: Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: PE1116.ก2 น656 2563 (2). : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Yutthasāt tonbǣp læ māttrakān chœ̄ng patibat khō̜ng Sahaprachāchāt wādūai kānkhačhat khwāmrunrǣng tō̜ dek nai dān kānpō̜ngkan ʻātchayākam læ khwāmyuttitham thāng ʻāyā = United Nations model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of crime prevention and criminal justice.. ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา = United Nations model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of crime prevention and criminal justice.

by สำนักงานอัยการสูงสุด | สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย | Thailand. Office of the Attorney General | Thailand Institute of Justice.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān ʻAiyakān Sūngsut rūam kap Sathāban phư̄a Kānyuttitham hǣng Prathēt Thai, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HV9076 .ย73 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV9076 .ย73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV9076 .ย73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt hoksip pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. Other title: รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสหกสิบปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sanyā kō̜sāng FIDIC 2017 : ngān ʻākhān læ ngān yōthā ʻō̜k bǣp dōi phū wāčhāng / สัญญาก่อสร้าง FIDIC 2017 : งานอาคารและงานโยธาออกแบบโดยผู้ว่าจ้าง / โดย กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].

Kumpon Kittipongpattana. by กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜psēt (1993) Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K891.ก5 ส64 2563 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: K891.ก5 ส64 2563 (1).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ khamʻathibāi kotmāi laksana chaosap chaosư̄ = Law of hire of property, hire purchase / หนังสือคำอธิบายกฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ = Law of hire of property, hire purchase / ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ.

Sirisak Jungthawan, by ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, 2522-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chon Burī : Bāngsǣn Kānphim, 2564 [2021] Publisher: ชลบุรี : บางแสนการพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Law of hire of property, hire purchase.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .ศ64 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544