Boonchoo New Book 2021-06 (Thai)

This list contains 78 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
#thamthǣng #mummō̜ng lāklāi miti #ʻāyā hām #sitthi sērīphāp #ratthammanūn / #ทำแท้ง #มุมมองหลากหลายมิติ #อาญาห้าม #สิทธิเสรีภาพ #รัฐธรรมนูญ / กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Ngān Wichākān Ramlưk Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat Mahāwitthayālai Thammasāt) Kō̜ngthun Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat. by งานวิชาการรำลึกศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ (ครั้งที่ 25 : 2563 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | กองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ngthun, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองทุน, [2563] [2020]Other title: Hǣtthæk thamthǣng Hǣtthæk mummō̜ng lāklāi miti Hǣtthæk ʻāyā hām Hǣtthæk sitthi sērīphāp Hǣtthæk ratthammanūn Other title: แฮชแท็กทำแท้ง แฮชแท็กมุมมองหลากหลายมิติ แฮชแท็กอาญาห้าม แฮชแท็กสิทธิเสรีภาพ แฮชแท็กรัฐธรรมนูญ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ767.5.ท9 ง63 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
60 pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. 60 ปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Hoksip pī ramlưk Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot Other title: หกสิบปี รำลึก ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ก13 2563 (1).
ห้องสมุด:
Designing your work life : khūmư̄ ʻō̜kbǣp chīwit thī chai-ngān thī chō̜p dūai design thinking / Designing your work life : คู่มือออกแบบชีวิตที่ใช่-งานที่ชอบด้วย design thinking / โดย Bill Burnett และ Dave Evans ; นรา สุภัคโรจน์ แปล.

Burnett, William (Consulting professor of design) Evans, David J. Narā Suphakrōt. by เบอร์เนตต์, วิลเลียม (อาจารย์ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ) | อีวานส์, เดวิด เจ. (เดวิด จอห์น), ค.ศ. 1953- | นรา สุภัคโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Buksakhēp Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คสเคป จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6955 .บ754 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Food design čhāk watthanatham sū nawattakam / Food design จากวัฒนธรรมสู่นวัตกรรม / อนุสรณ์ ติปยานนท์.

ʻAnusō̜n Tipayānon. by อนุสรณ์ ติปยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : ʻInī Buk, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : อินี่ บุ๊คส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TP370 .อ37 2563 (1).
ห้องสมุด:
Healthy aging kœ̄t kǣ (mai) čhep tāi sūngwai yāng mī khunnaphāp / Healthy aging เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย สูงวัยอย่างมีคุณภาพ / ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Supphawut Sāichư̄a. by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: WT120 .ศ745 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WT120 .ศ745 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ก945 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ก945 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .ก945 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi nī : lak thūapai / กฎหมายหนี้ : หลักทั่วไป / ดาราพร ถิระวัฒน์.

Dārāphō̜n Thirawat. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ดาราพร ถิระวัฒน์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kānčhaksān krabung / การจักสานกระบุง / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

Sūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt. by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Sūn, 2551 [2008] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 696603 (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2008 696603 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhaksān ngō̜p / การจักสานงอบ / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

Sūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt. by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Sūn, 2551 [2008] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 696582 (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2008 696582 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhaksān bungkī / การจักสานบุ้งกี๋ / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

Sūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt. by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Sūn, 2551 [2008] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 696576 (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2008 696576 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhat bō̜rikān sangkhom thānglư̄ak samrap phūsūngʻāyu nai sathānakān wikrit : kō̜ranī sưksā chūang kānphrǣrabāt khō̜ng rōk Khōwit-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : rāingān wičhai chabap sombūn / การจัดบริการสังคมทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์วิกฤต : กรณีศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 = An alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ศศิพัฒน์ ยอดเพชร.

Sasiphat Yodphet, Thailand. Samnakngān Kōngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2490- | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čharansanitwong Kānphim Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด, 2563 [2020]Other title: Alternative social services program for the older persons during crisis : a multiple case study on the COVID-19 pandemic.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV1451 .ศ56 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV1451 .ศ56 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HV1451 .ศ56 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
kānbō̜rihān khwāmsīang : nǣokhit kānbō̜rihān khwāmsīang thūa thang ʻongkō̜n læ kō̜ranī sưksā = Enterprise risk management / การบริหารความเสี่ยง : แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรและกรณีศึกษา = Enterprise risk management / จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Čhuthāmon Sitthiphonwanitkun. by จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Enterprise risk management.Availability: No items available : Checked out (13). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānpatiwat khō̜nthēn nai yuk hǣng AI / การปฏิวัติคอนเทนต์ในยุคแห่ง AI / โคชันซู เขียน ; ภัททิรา จิตต์เกษม แปล.

Go, Chansu. Phatthirā Čhitkasēm. by โค, ชันซู | ภัททิรา จิตต์เกษม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q335 .ค92 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: Q335 .ค92 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q335 .ค92 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānpradit krathong / การประดิษฐ์กระทง / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

Sūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt. by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Sūn, 2551 [2008] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2551 [2008]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2008 696597 (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2008 696597 (1).
ห้องสมุด:
Kānrū sārasonthēt : thaksa kānrīanrū nai satawat thī 21 = Information literacy : learnign skills for 21st century / การรู้สารสนเทศ : ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 = Information literacy : learnign skills for 21st century / ปราโมทย์ เหลาลาภะ.

Prāmōt Laolāpha. by ปราโมทย์ เหลาลาภะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Čhulālongkǭnmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Other title: Information literacy : learnign skills for 21st century.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: ZA3075 .ป46 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: ZA3075 .ป46 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai chœ̄ng patibatkān nai chan rīan phư̄a sāng khwāmmāi mai nai kānrīanrū chư̄am lōk læ hō̜ng rīan wai dūai kan / การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อสร้างความหมายใหม่ในการเรียนรู้ เชื่อมโลกและห้องเรียนไว้ด้วยกัน / วรรณดี สุทธินรากร.

Wandī Sutthinarākō̜n. by วรรณดี สุทธินรากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1028.24 .ว443 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB1028.24 .ว443 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsala rātchasombat khō̜ng čhakphand ʻĀkihito / การสละราชสมบัติของจักรพรรดิอากิฮิโตะ / ผู้เขียน เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง.

Benjang Jaisai Der Arslanian Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716610 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716610 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716610 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 716610 (1).
ห้องสมุด:
Kānʻō̜kbǣp wep phư̄a kānrīan kānsō̜n : nǣothāng kānprayuk chai samrap kānrīan bǣp phasomphasān ʻī lœ̄nning læ ʻō̜nlai lœ̄nning = [Design of web-based learning : a framework for integrating of blended learning, e-learning and online learning into your class] / การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสานอีเลิร์นนิงและออนไลน์เลิร์นนิง = [Design of web-based learning : a framework for integrating of blended learning, e-learning and online learning into your class] / จินตวีร์ คล้ายสังข์, ประกอบ กรณีกิจ.

Čhintawī Khlāisang. Prakō̜p Kō̜ranīkit. by จินตวีร์ คล้ายสังข์ | ประกอบ กรณีกิจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Other title: Design of web-based learning : a framework for integrating of blended learning, e-learning and online learning into your class.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB1044.87 .จ63 2559 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1044.87 .จ63 2559 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānplīanplǣng khanānyai : čhut plīan samrap nānā prathēt thāmklāng phāwa wikrit = Upheaval : turning points for nations in crisis / การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ : จุดเปลี่ยนสำหรับนานาประเทศท่ามกลางภาวะวิกฤต = Upheaval : turning points for nations in crisis / จาเร็ด ไดมอนด์ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ และ สัญญา นาวายุทธ แปล.

Diamond, Jared M. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, Sanyā Nāwāyut. by ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504- | สัญญา นาวายุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Yipsī, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2563 [2020]Other title: Upheaval : turning points for nations in crisis.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HN13 .ด947 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN13 .ด947 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN13 .ด947 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānchai "Kotōčhikhīara" phư̄a songsœ̄m kānphatthanā sētthakit nai thō̜ngthin khō̜ng prathēt Yīpun / การใช้ "โกะโตจิเคียระ" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง.

Benjang Jaisai Der Arslanian Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716582 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716582 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716582 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2021 716582 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜sangkēt nai kānchang namnak phayān lakthān læ kānkhīan khamphiphāksā / ข้อสังเกตในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน และการเขียนคำพิพากษา / [บรรยายโดย] จิตติ ติงศภัทิย์ ; [บันทึกโดย ชุ่ม ชื่นสนธ์ และ สุทธิ อินทุเศรษฐ].

Čhitti Tingsaphat, Chum Chư̄nson. Sutthi ʻInthusēt. by จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | ชุ่ม ชื่นสนธ์ | สุทธิ อินทุเศรษฐ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .จ626 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1672 .จ626 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1672 .จ626 2564 (3).
ห้องสมุด:
Khō̜thōt khrap khō̜pkhun kha. ขอโทษครับ ขอบคุณค่ะ.

Thailand. Krom Songsœ̄m Watthanatham. by กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Krom Songsœ̄m Watthanatham Krasūang Watthanatham, 2564, [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2564, [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ข59 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ข59 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ข59 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap Sān Ratthathammanūn / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Thailand. Samnakngān Sān Ratthathammanūn. by สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakngān, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ส63 2563 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ส63 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsō̜tkhlō̜ng khō̜ng māttrakān hām namkhao nư̄a sukō̜n thī chai sān rēng nư̄a dǣng khō̜ng prathēt Thai phāitai phanthakō̜ranī khō̜ng ʻOngkān Kānkhālōk / ความสอดคล้องของมาตรการห้ามนำเข้าเนื้อสุกรที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงของประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีขององค์การการค้าโลก / โดย จารุประภา รักพงษ์.

Čhāruprapa Rakphong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by จารุประภา รักพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Rōngphim Dư̄an Tulā Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัทโรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HD9435.ท92 จ584 2564 (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana sap / คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ ; ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

Banyat Suchīwa, Phairōt Wāyuphāp. by บัญญัติ สุชีวะ, 2467-2540 | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .บ62 2564 (1). Checked out (12).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai sapsin = Property law / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน = Property law / ศรีราชา วงศารยางกูร.

Sīrāchā Wongsārayāngkūn. by ศรีราชา วงศารยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Property law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .ศ464 2564 (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library In CatalogingCall number: KPT3800 .ท565 2564 (1). Checked out (15).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7040 .ค362 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (4). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khit, reo læ chā / คิด, เร็วและช้า / ผู้เขียน Daniel Kahneman ; ผู้แปล จารุจรรย์ คงมีสุข.

Kahneman, Daniel, Čhāručhan Khongmīsuk. by คาห์เนแมน, แดเนียล, ค.ศ. 1934- | จารุจรรย์ คงมีสุข.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: BF441 .ค653 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF441 .ค653 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbō̜rihān čhatkān khaya bǣp phonlamư̄ang yuk mai chumchon rai thang / คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.

Phaibūn Phōsuwan, Sathāban Phrapokklao. by ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2508- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD791 .พ937 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ pō̜ngkan phai čhāk ʻātchayākam khām chāt : chabap prachāchon / คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ : ฉบับประชาชน / หัวหน้าโครงการ ปิยะ อุทาโย ; นักวิจัย ปรีดา สถาวร, เสกสัณ เครือคำ, นรินทร์ เพชรทอง ; ผู้ช่วยนักวิจัย ธัญรดี โทณวณิก ... [และคนอื่น ๆ].

Piya Uthayo, Preeda Sataworn. Seksan Khruakham. Narin Petchthō̜ng. Thanradī Thōnawanik. Samnakngān Khana Kammakān Songsœ̄m Witthayāsāt Wičhai læ Nawattakam. by ปิยะ อุทาโย, 2505- | ปรีดา สถาวร | เสกสัณ เครือคำ | นรินทร์ เพชรทอง | ธัญรดี โทณวณิก | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Tamrūat hǣng Chāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2563 [2020]Other title: Transnational crime prevention guide.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HV6252.5.ท9 ป64 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sāng mōdēn thurakit : samrap phūmō̜ng kān klai phūkhit čha tham kān yai læ phūwang čha lom yak = Business model generation / คู่มือสร้างโมเดลธุรกิจ : สำหรับผู้มองการณ์ไกล ผู้คิดจะทำการใหญ่ และผู้หวังจะล้มยักษ์ = Business model generation / เขียนโดย Alexander Osterwalder & Yves Pigneur ; [ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา].

Osterwalder, Alexander. Pigneur, Yves. Winyū Kinghiranwatthanā. by ออสเทอร์วัลเดอร์, อเล็กซานเดอร์ | พินเญอร์, อีฟ | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Edition: ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : WeLearn, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2563 [2020]Other title: Business model generation.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .อ55 2563 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD30.28 .อ55 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Čhong khopkhā kap khwāmramrūai / จงคบค้ากับความร่ำรวย / จิม คิม เขียน ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล.

Kim, Jim. Withiyā Čhanphan. by คิม, จิม | วิทิยา จันทร์พันธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HG179 .ค633 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG179 .ค633 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Čhaksān ʻuppakō̜n nai khrūarư̄an / จักสานอุปกรณ์ในครัวเรือน / ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน).

Sūn Songsœ̄m Sinlapāchīp Rawāng Prathēt. by ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n Sī ʻAyutthayā : Sūn, 2552 [2009] Publisher: พระนครศรีอยุธยา : ศูนย์, 2552 [2009]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2009 696588 (1). Items available for reference: Thammasat Library, Pattaya Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: DOC 2009 696588 (1).
ห้องสมุด:
Chīwaprawat phān rư̄ang lao Suraphon Nitikraiphot. ชีวประวัติผ่านเรื่องเล่า สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ช65 2563 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun patčhuban kap kārok lāi pen sangkhom hǣng khwāmlư̄amlam / ญี่ปุ่นปัจจุบันกับการกลายเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำ / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716592 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716592 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716592 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 716592 (1).
ห้องสมุด:
Yīpun nai yuk hǣng khwāmpen sangkhom plīk wiwēk / ญี่ปุ่นในยุคแห่งความเป็นสังคมปลีกวิเวก / ผู้เขียน นรีนุช ดำรงชัย.

Nareenoot Damrongchai. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรีนุช ดำรงชัย | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716586 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716586 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716586 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716586 (1).
ห้องสมุด:
Thritsadī kasat phōthisat : wētsandō̜n chādok nai prawattisāt Thai / ทฤษฎีกษัตริย์โพธิสัตว์ : เวสสันดรชาดกในประวัติศาสตร์ไทย / แพทริค โจรี เขียน ; ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ แปล ; ปาสุกา ศิริพฤกษ์ บรรณาธิการ.

Jory, Patrick. Thitthitā Simcharoen. Pāsukā Siriphrưk. by โจรี, แพทริค | ฑิตฐิตา ซิ้มเจริญ | ปาสุกา ศิริพฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Illuminations Editions, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1746 .จ94 2563 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Thīphak chūakhrāo samrap phūprasopphai phǣndinwai nai prathēt Yīpun / ที่พักชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น / ผู้เขียน วรรณวลี อินทร์ปิ่น.

Wanwalī ʻInpin. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by วรรณวลี อินทร์ปิ่น | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2020 716660 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2020 716660 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2020 716660 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Digital ProcessingCall number: DOC 2020 716660 (1).
ห้องสมุด:
Thamma sabāi čhai : pramūan walī tham khō̜ng Phra Thammapāmōk (Sunthō̜n Suntharāphō) čhaoʻāwāt Wat Rātchaphātikārām Wō̜rawihān kammakān Mahā Thēra Samākhom / ธรรมะสบายใจ : ประมวลวลีธรรมของพระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม / ชานนท์ อัศนธรรม เรียบเรียง.

Chanon ʻAtsanatham. by ชานนท์ อัศนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nakhō̜n Sawan] : Watpā Siriwatthanawisut nai Somdet Phračhao Phīnāngthœ̄ Čhaofā Kanlayāniwatthanā Krommalūang Narāthiwāt Rātchanakharin, 2564 [2021] Publisher: [นครสวรรค์] : วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716734 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716734 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716734 (1).
ห้องสมุด:
Nayōbāi kān sanapsanun santiphāp chœ̄ng ruk (Proactive contribution to peace) khō̜ng nāyokratthamontrī Chinnaso ʻĀbe / นโยบายการสนับสนุนสันติภาพเชิงรุก (Proactive contribution to peace) ของนายกรัฐมนตรี ชินโซะ อาเบะ / ผู้เขียน กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง.

Kritwat Watthanakhamsǣng. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by กฤชวัฒน์ วัฒนคำแสง | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716584 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716584 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 716584 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716584 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2562 : phrō̜m kot krasūng Phrarātchabanyat Čhattang Sān Khwǣng læ Withī Phičhāranā Khwām ʻāyā nai Sān Khwǣng Phǭ.Sǭ. 2499 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phǭ.Sǭ. 2558 Khō̜bangkhap khō̜ng ʻaiyakān sūngsut wādūai kān khō̜ ʻanuyāt fō̜ng læ kān ʻanuyāt fō̜ng khadī ʻāyā thī yū nai ʻamnāt phičhāranā khō̜ng sān khwǣng Phǭ.Sǭ. 2559 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 : พร้อมกฎกระทรวง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการขออนุญาตฟ้องและการอนุญาตฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง พ.ศ. 2559 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap thansamai Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับทันสมัย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3794 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3794 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3794 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi ʻāyā chabap ʻāngʻing / ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง / [รวบรวมโดย] ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Twekiat Menakanist, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 44, แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2564).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ป43 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Panyā (fā) wikrit / ปัญญา (ฝ่า) วิกฤติ / ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Phinyō Traisuriyathammā. by ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF449 .ภ62 2563 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phrabō̜rommathāt Nakhō̜n Sī Thammarāt : mō̜radok phutthasātsana sathāpattayakam sūnklāng phraphutthasātsanā thērawāt hǣng khāp samut Phāk Tai / พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช : มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรม ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้ / เกรียงไกร เกิดศิริ.

Kriengkrai Kerdsiri. Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n. Khana Sathāpattayakammasāt. Mahāwitthayālai Rātchaphat Nakhō̜n Sī Thammarāt. Sūn Sinlapa Watthanatham. by เกรียงไกร เกิดศิริ | มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khana Sathāpattayakammasāt Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NA6022.น4 ก74 2560ก (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: NA6022.น4 ก74 2560ก (2).
ห้องสมุด:
Fūkō kap latthi sērīniyom mai = Foucault and neoliberalism / ฟูโกต์กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ = Foucault and neoliberalism / พิพัฒน์ พสุธารชาติ บรรณาธิการ.

Phipat Phasuthānchāt. Cahill, Damien. Cooper, Melinda (Professor) Konings, Martijn, Primrose, David, Phakin Nimmannorrawong, Monnapat Čhongdīpaisan. Brennetot, Arnaud. Wīrayut Kānchūchat. Kanoknai Thāwō̜nphānit Dean, Mitchell, Behrent, Michael C. Thotsaphon Sīphum. Thanēt Wongyānnāwā, Tō̜sak Jindasuksī. by พิพัฒน์ พสุธารชาติ | เคฮิลล์, ดาเมียน | คูเปอร์, เมลินดา (อาจารย์) | โกนิงส์, มาร์แตง, ค.ศ. 1975- | พริมโรส, เดวิด, ค.ศ. 1986- | ภาคิน นิมมานนรวงศ์, 2534- | มนภัทร จงดีไพศาล | เบรนน์โต, อาร์โนด์ | วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร | กนกนัย ถาวรพานิช | ดีน, มิเชลล์, ค.ศ. 1955- | เบห์เรนท์, ไมเคิล ซี | ทศพล ศรีพุ่ม | ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2500- | ต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Illuminations Editions, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์, 2563 [2020]Other title: Foucault and neoliberalism.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB95 .ฟ724 2563 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HB95 .ฟ724 2563 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Phāsā Thai nai mummō̜ng bǣp lak phāsā / ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา / วิภาส โพธิแพทย์.

Vipas Pothipath. by วิภาส โพธิแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Phœ̄iphrǣ Phonngān Wichākān Khana ʻAksō̜nsāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P204 .ว646 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: P204 .ว646 2562 (1).
ห้องสมุด:
mō̜ng Thai phān sinlapa : thopthūan prawattisāt sinlapa Thai / มองไทยผ่านศิลปะ : ทบทวนประวัติศาสตร์ศิลปะไทย / สันติ เล็กสุขุม.

Santi Leksukhum, by สันติ เล็กสุขุม, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām Parithat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยามปริทัศน์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: N8193.2 .ส56 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: N8193.2 .ส56 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: N8193.2 .ส56 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Yutthasāt khōtsanā chūanchư̄a : kānkhayāi ʻitthiphon khō̜ng Čhīn phāitai Sī Čhin phing / ยุทธศาสตร์โฆษณาชวนเชื่อ : การขยายอิทธิพลของจีนภายใต้สี จิ้นผิง / แอนน์-มารี แบรดี เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล ; รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการ.

Brady, Anna-Marie. Nētiwit Chōtiphatphaisān. Ratchakō̜n Somprasong. by แบรดี, แอนน์-มารี | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | รัชกร สมประสงค์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS779.47 .บ84 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS779.47 .บ84 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Rūam khwāmhen læ khō̜sanœ̄næ Khana Kammakān Patirūp Kotmāi pračham pī Phō̜.Sō̜. 2556 / รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2556 / รวบรวมโดย สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. Samnak Lēkhāthikān. by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. สำนักเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnak, [2556] [2013] Publisher: นนทบุรี : สำนัก, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ร5467 2556 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร5467 2556 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT68 .ร5467 2556 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Rūam khwāmhen læ khō̜sanœ̄næ Khana Kammakān Patirūp Kotmāi pračham pī Phō̜.Sō̜. 2557 / รวมความเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2557 / รวบรวมโดย สำนักเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Patirūp Kotmāi. Samnak Lēkhāthikān. by สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. สำนักเลขาธิการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Samnak, [2557] [2014] Publisher: นนทบุรี : สำนัก, [2557] [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ร5467 2557 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร5467 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ร5467 2557 (1). Withdrawn (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi lak wichāchīp nakkotmāi / รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ... [และคนอื่น ๆ] ; แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Phrarātchawǭramunī Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481- | แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lak wichāchīp nakkotmāi Other title: หลักวิชาชีพนักกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K116 .ร5 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K116 .ร5 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K116 .ร5 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K116 .ร5 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wādūai rư̄ang sētthasāt læ prawattisāt. [Lem 4], Rū čhǣng hen čhing rū chēn hen chāt 2021 / รวมบทความว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์. [เล่ม 4], รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ 2021 / ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Prasāt Tangmatitham. by ประศาสน์ ตั้งมติธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāpphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Rū čhǣng hen čhing rū chēn hen chāt 2021 Other title: รู้แจ้งเห็นจริง รู้เช่นเห็นชาติ 2021.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2), Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)Call number: HB180 .ป46 2564 ล. 4 (2).
ห้องสมุด:
Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt 60 pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Rūam botkhwām wichākān nư̄ang nai ʻōkāt hoksip pī Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Suraphon Nitikraipot. Other title: รวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาสหกสิบปี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LA2383.ท92ส6457 ร54 2563 (1).
ห้องสมุด:
Rabīap hǣng kānrabāt / ระเบียบแห่งการระบาด / Adam Kucharski ; กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ แปล.

Kucharski, Adam (Mathematician) Kittisak Thōwasombat. by คูชาร์ส์กี้, อดัม (นักคณิตศาสตร์) | กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HM1033 .ค726 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1033 .ค726 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Rāngkāi rū khamtō̜p = [The body knows the answer] / ร่างกายรู้คำตอบ = [The body knows the answer] / ผู้เขียน อู่จื้อหง ; ผู้แปล กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.

Wu, Zhihong. Kanyārat Čhirāsawat. by อู่, จื้อหง | กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Wārā Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท วารา พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Other title: Body knows the answer.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ด6 อ7245 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rāingān thō̜t botrīan sathānakān kānphrǣrabāt khō̜ng rōk titchư̄a wairat Khōrōnā 2019 (COVID-19) khō̜ng Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut (chabap yō̜). รายงานถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับย่อ).

Thailand. Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. Kō̜ng Māttrathān Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut. by กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Kō̜ng Māttrathān Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut Samnakngān Palat Krasūang Kānphatthanā Sangkhom læ Khwāmmankhong khō̜ng Manut, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HV555.ท9 ร635 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV555.ท9 ร635 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HV555.ท9 ร635 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wichā čhiu : rū nưng khaothưng mư̄n rū mư̄n khaothưng suk = Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything / วิชาจิ๋ว : รู้หนึ่งเข้าถึงหมื่น รู้หมื่นเข้าถึงสุข = Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything / Robert Twigger ; กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ แปล.

Twigger, Robert, Kanchalā Nāwānukhro̜. by ทวิกเกอร์, โรเบิร์ต, ค.ศ. 1964- | กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2562 [2019]Other title: Micromastery : learn small, learn fast, and unlock your potential to achieve anything.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF201 .ท562 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF201 .ท562 2562 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wichā yư̄tyun : phān wikrit yai dūai withī khit mai / วิชายืดหยุ่น : ผ่านวิกฤติใหญ่ด้วยวิธีคิดใหม่ / [เลเนิร์ด มโลดินอฟ เขียน ; กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ และ วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา แปล].

Mlodinow, Leonard, Kanchalā Nāwānukhro̜. Wārīrat ʻAnwīrawatthanā. by มลอดิโนว์, เลียวนาร์ด, ค.ศ. 1954- | กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์ | วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM20 .ม45 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WM20 .ม45 2563 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Witthayāsāt khwāmʻūan : thō̜trahat sāt hǣng kānlot namnak khai khwāmlap sū sukkhaphāp dī yāng yangyư̄n / วิทยาศาสตร์ความอ้วน : ถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ำหนัก ไขความลับสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน / โดย Jason Fung ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Fung, Jason. Lalitā Phonphalā. by เฝิง, เจสัน | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT235 .ฝ76 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QT235 .ฝ76 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Songkhrāmyen (nai) rawāng bō khāo / สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว / กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.

Kanokrat Lœ̄tchūsakun. by กนกรัตน์ เลิศชูสกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HQ799.9.ม8 ก32 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: HQ799.9.ม8 ก32 2564 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Samō̜ngsư̄am dūlǣ dai / สมองเสื่อมดูแลได้ / Yuiko Takahashi เรื่องและภาพประกอบ ; จิตรลดา มีเสมา แปล.

Takahashi, Yuiko. Čhitladā Mīsēmā. by ทะกะฮะชิ, ยุอิโกะ | จิตรลดา มีเสมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nānmī Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT155 .ท626 2562 (7), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WT155 .ท626 2562 (1).
ห้องสมุด:
Sō̜ng sawāng klāng khwām mư̄t : kāntō̜sū phư̄a sitthi sērīphāp khō̜ng Hō̜ng Kong / ส่องสว่างกลางความมืด : การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของฮ่องกง / Jeffrey Wasserstrom เขียน ; เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ดอม รุ่งเรือง แปล.

Wasserstrom, Jeffrey N. Netiwit Chotiphatphaisal. Dō̜m Rungrư̄ang. by วาสเซอร์สตรอม, เจฟฟรีย์ เอ็น | เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล | ดอม รุ่งเรือง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nisit Sāmyān, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิสิตสามย่าน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1539.5.ก92 ว652 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1539.5.ก92 ว652 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Sangkhommasāt thāng lư̄ak = Alternative social science / สังคมศาสตร์ทางเลือก = Alternative social science / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Chairat Čharœ̄nsinʻōlān. by ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wiphāsā, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิภาษา, 2563 [2020]Other title: Alternative social science.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: H61 .ช947 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: H61 .ช947 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: H61 .ช947 2563 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Sanyā kap phom na khrap phō̜ / สัญญากับผมนะครับพ่อ / โจ ไบเดน เขียน ; กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น แปล.

Biden, Joseph R., Jr. Kunthidā Bunyakun-Dannākin. by ไบเดน, โจเซฟ อาร์., จูเนียร์ | กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: E840.8.บ93ก3 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: E840.8.บ93ก3 2563 (1).
ห้องสมุด:
Sukkhaphāp dī talō̜t pai = Healthy always / สุขภาพดีตลอดไป = Healthy always / ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Suphawut Sāichư̄a. by ศุภวุฒิ สายเชื้อ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Openbooks, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : Openbooks, [2563] [2020]Other title: Healthy always.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QT180 .ศ74 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: QT180 .ศ74 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QT180 .ศ74 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi phǣng wādūai kānhai bō̜rikān thanākhān / หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยการให้บริการธนาคาร / พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล.

Phō̜nchai Wiwatphattharakun. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT940 .พ42 2564 (1). : Checked out (5).
ห้องสมุด:
Lak nititham : khamwinitchai Sān Ratthammanūn Thai-Yœ̄ramanī = The rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement / หลักนิติธรรม : คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไทย-เยอรมนี = The rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement / ปัญญา อุดชาชน.

Punya Udchachon, by ปัญญา อุดชาชน, 2499-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Rule of law for Thai-Germany Constitutional Court judgement.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2620 .ป628 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2620 .ป628 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2620 .ป628 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2620 .ป628 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Hō̜ng wāng sāng thurakit mư̄nlān = The Airbnb story / ห้องว่างสร้างธุรกิจหมื่นล้าน = The Airbnb story / Leigh Gallaghe ; รัชยา เรืองศรี แปล.

Gallaghe, Leigh. Ratchayā Rư̄angsī. by กัลเลเกอร์, ลีห์ | รัชยา เรืองศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nēchan Buk, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2562 [2019]Other title: Airbnb story.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD7288.8 .ก64 2562 (1).
ห้องสมุด:
ʻAthibāi sap nitikam-sanyā / อธิบายศัพท์นิติกรรม-สัญญา / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ656 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .จ656 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .จ656 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT504 .จ656 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Yū dūai kan : phư̄nthī theknōlōyī læ khwāmpenʻư̄n/ อยู่ด้วยกัน : พื้นที่ เทคโนโลยี และความเป็นอื่น / คงกฤช ไตรยวงค์ บรรณาธิการ.

Kongkrit Triyawong. Worayuth Pornprasert. Davisakd Puaksom. Sarunyou Thepsongkraow Piyanat Prathomwong. Attapon Pamakho. Saraj Sindhuprama. Chānan Yō̜thong, Sarinya Arunkhajornsak. Kānprachum Wichākān Radap Chāt Wēthī Wičhai Manutsayasāt Thai Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n Witthayākhēt Phrarātchawang Sanām Čhan) by Maytawee Holasut | Puttipong Oungkanungveth | คงกฤช ไตรยวงค์ | วรยุทธ พรประเสริฐ | ทวีศักดิ์ เผือกสม | ศรัญญู เทพสงเคราะห์, 2528- | ปิยณัฐ ประถมวงษ์ | อรรถพล ปะมะโข | สรัช สินธุประมา | ชานันท์ ยอดหงษ์, 2527- | ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ | การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (ครั้งที่ 12 : 2561 : มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์).

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพ : ศยาม, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: AZ782 .อ47 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: AZ782 .อ47 2563 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: AZ782 .อ47 2563 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻArai thamhai chīwit khonrao mī khwāmmāi / อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมาย / เอมิลี เอสฟาฮานี สมิธ เขียน ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ แปล.

Smith, Emily Esfahani. ʻŌ̜rawan Nāwāyut, by สมิธ, เอมิลี เอสฟาฮานี | อรวรรณ นาวายุทธ, 2504-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : ʻŌ Māi Kō̜t, [2560] [2017] Publisher: สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ต4 ส46 2560 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻIndō - Pǣsifik nai krasǣ kān plīanplǣng : yutsāt FOIP khō̜ng Yīpun thī mī tō̜yut sāt khō̜ng Saharat... læ Čhīn læ phonkrathop tō̜ thai / อินโด-แปซิกฟิกในกระแสการเปลี่ยนแปลง : ยุทธศาสตร์ FOIP ของญี่ปุ่นที่มีต่อยุทธศาสตร์ของสหรัฯ และจีน และผลกระทบต่อไทย / ผู้เขียน นรุตม์ เจริญศรี.

Narut Charoensri. Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun. by นรุตม์ เจริญศรี | โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Santimaitrī Thai-Yīpun (Japan Watch Project) Khana Ratthasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น (Japan Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 716579 (1), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DOC 2021 716579 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 716579 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ngœ̄n thamngān yāngrai : khō̜thetčhing thī ʻathibāi hai khaočhai dai dūai phāp / เงินทำงานอย่างไร : ข้อเท็จจริงที่อธิบายให้เข้าใจได้ด้วยภาพ / นักเขียน จูเลียน ซิมส์ … [และคนอื่น ๆ] ; ผู้แปล เชิญพร คงมา.

Sims, Julian. Chœ̄nphō̜n Khongmā. by ซิมส์, จูเลียน | เชิญพร คงมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Wārā Phaplitching, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG173.6 .ง73 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Plư̄ak hūačhai / เปลือกหัวใจ / สิรสา.

Alisa ʻUthaitham. by อลิสา อุทัยธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Na Bānwannakam, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .อ48597ป74 2555 (1).
ห้องสมุด:
Mư̄ang plīan prathēt plīan : mư̄ang kap chākthat kānphatthanā / เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา / วุฒิสาร ตันไชย, ชัยวุฒิ ตันไชย.

Wuthisān Tanchai, Chaiyawut Tanchai, Sathāban Phra Pokklao. by วุฒิสาร ตันไชย | ชัยวุฒิ ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HN49.พ6 ว73 2563 (2).
ห้องสมุด:
Tō khlư̄n lōk dūai kō̜ngthun rūam / โต้คลื่นโลกด้วยกองทุนรวม / ณัฐนันท์ บ่างสมบูรณ์.

Nattanan Bāngsombūn. by ณัฐนันท์ บ่างสมบูรณ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chek, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : เช็ก, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lōk nī mai dai mī khamtō̜p dīeo / โลกนี้ไม่ได้มีคำตอบเดียว / หนุ่มเมืองจันท์.

Sō̜rakon 'Adunyānon. by สรกล อดุลยานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่แรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Matichon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ส4686 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส6 ส4686 2563 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544